ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
82012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางณัฐญาพร เสวตานนท์
พิงกัน
23
244
12
2
82012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์
สิมิลัน
23
275
11
3
82012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรศักดิ์ ทวีรส
สหวิทยาเขตพิงกัน
13
133
6
4
82012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ
สหวิทยาเขตพิงกัน
18
102
6
5
82012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรศักดิ์ จินดาพล
พิงกัน
45
648
22
6
82012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกำจร อุทัยวจนพันธ์
สิมิลัน
123
1,914
56
7
82012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอรสา เสรีวงษ์
สิมิลัน
132
1,859
51
8
82012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมควร ดิษฐสุวรรณ
สหวิทยาเขตพิงกัน
48
591
23
9
82012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู
สิมิลัน
13
122
6
10
82012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิม จันทร์พงศ์
สิมิลัน
66
851
27
11
82012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทร รักเมือง
พิงกัน
64
885
31
12
82012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี ยกเชื้อ
พิงกัน
62
1,001
30
13
82012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัชพล ทองเกื้อ
สมิลัน
33
279
12
14
83012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.โกศล ใสขาว
-
218
2,998
74
15
83012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสถียร พลเยี่ยม
เทพกระษัตรี
268
3,080
81
16
83012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี พรผล
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์, โรงเรียนในฝัน, โรงเรียนมาตรฐานสากล, เครือข่ายเทพกระษัตรี
152
2,186
64
17
83012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา หัตถิ
เทพกษัตรี
60
1,089
33
18
83012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน
เทพกระษัตรี
115
1,879
53
19
83012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสนิท รอดเซ็น
ศรีสุนทร
31
410
16
20
83012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสรี บุญทอย
เทพกระษัตรี
17
186
8
21
85012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวนะ คำกล้า
รัตนรังสรรค์
128
2,174
60
22
85012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์
-
121
1,805
54
23
85012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ รักร่วม
-
18
164
7
24
85012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน
-
44
756
22
25
85012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรูญ อมฤตโกมล
สพม.14
72
1,100
32
26
85012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร
สพม.14
20
227
13
27
85012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
18
119
9
รวม
1,945
27,077
819

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน