ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
82012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางฐิติพร เปกะมล
พิงกัน
20
0
0
2
82012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์
สิมิลัน
22
0
0
3
82012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรศักดิ์ ทวีรส
สหวิทยาเขตพิงกัน
13
0
0
4
82012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ
สหวิทยาเขตพิงกัน
20
0
0
5
82012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู
พิงกัน
53
0
0
6
82012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรศักดิ์ จินดาพล
สิมิลัน
123
0
0
7
82012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอรสา เสรีวงษ์
สิมิลัน
136
0
0
8
82012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางณัฐญาพร เสวตานนท์
สหวิทยาเขตพิงกัน
52
0
0
9
82012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง
สิมิลัน
19
0
0
10
82012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิม จันทร์พงศ์
สิมิลัน
63
0
0
11
82012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทร รักเมือง
พิงกัน
62
0
0
12
82012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี ยกเชื้อ
พิงกัน
54
0
0
13
82012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัชพล ทองเกื้อ
สมิลัน
34
0
0
14
83012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.โกศล ใสขาว
-
220
0
0
15
83012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสถียร พลเยี่ยม
เทพกระษัตรี
280
0
0
16
83012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี พรผล
เทพกระษัตรี
148
0
0
17
83012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา หัตถิ
เทพกระษัตรี
70
0
0
18
83012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน
เทพกระษัตรี
107
0
0
19
83012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสนิท รอดเซ็น
ศรีสุนทร
31
0
0
20
83012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสรี บุญทอย
เทพกระษัตรี
19
0
0
21
85012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวนะ คำกล้า
รัตนรังสรรค์
127
0
0
22
85012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์
-
120
0
0
23
85012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ รักร่วม
-
17
0
0
24
85012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์
-
44
0
0
25
85012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรูญ อมฤตโกมล
สพม.14
75
0
0
26
85012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร
สพม.14
18
0
0
27
85012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสนอ นิ่งราวี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
17
0
0
รวม
1,962
0
0

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน