ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
82012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางฐิติพร เปกะมล
23
253
12
2
82012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
22
261
12
3
82012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรศักดิ์ ทวีรส
17
112
6
4
82012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพาหน ร่วมใจ
19
108
6
5
82012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู
52
696
23
6
82012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรศักดิ์ จินดาพล
123
1,916
56
7
82012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอรสา เสรีวงษ์
146
1,900
50
8
82012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางณัฐญาพร เสวตานนท์
58
777
30
9
82012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง
19
100
6
10
82012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิม จันทร์พงศ์
68
870
27
11
82012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์
59
803
30
12
82012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี ยกเชื้อ
52
1,003
30
13
82012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัชพล ทองเกื้อ
34
280
12
14
83012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.โกศล ใสขาว
222
2,840
76
15
83012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา หัตถิ
276
2,907
81
16
83012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี พรผล
149
2,131
62
17
83012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสนิท รอดเซ็น
68
1,077
33
18
83012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ
106
1,890
55
19
83012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
27
409
18
20
83012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิโชค พรผล
24
178
9
21
85012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวนะ คำกล้า
117
2,064
63
22
85012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์
116
1,847
51
23
85012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ รักร่วม
17
189
8
24
85012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์
45
667
21
25
85012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรูญ อมฤตโกมล
74
1,142
30
26
85012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร
18
196
12
27
85012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสนอ นิ่งราวี
17
143
9
รวม
1,968
26,759
828

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน