ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
82012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
พิงกัน
22
225
12
2
82012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์
สิมิลัน
23
283
12
3
82012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรศักดิ์ ทวีรส
สหวิทยาเขตพิงกัน
14
107
6
4
82012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ
สหวิทยาเขตพิงกัน
17
96
6
5
82012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู
พิงกัน
45
663
23
6
82012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรศักดิ์ จินดาพล
สิมิลัน
117
1,946
56
7
82012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอรสา เสรีวงษ์
สิมิลัน
141
1,865
50
8
82012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางณัฐญาพร เสวตานนท์
สหวิทยาเขตพิงกัน
50
664
25
9
82012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สิมิลัน
14
116
6
10
82012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิม จันทร์พงศ์
สิมิลัน
66
856
27
11
82012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทร รักเมือง
พิงกัน
60
842
30
12
82012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี ยกเชื้อ
พิงกัน
57
999
30
13
82012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัชพล ทองเกื้อ
สมิลัน
33
305
12
14
83012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.โกศล ใสขาว
-
220
2,927
75
15
83012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสถียร พลเยี่ยม
เทพกระษัตรี
265
3,036
81
16
83012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี พรผล
เทพกระษัตรี
146
2,106
59
17
83012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา หัตถิ
เทพกระษัตรี
66
1,110
34
18
83012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน
เทพกระษัตรี
112
1,838
54
19
83012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสนิท รอดเซ็น
ศรีสุนทร
31
420
17
20
83012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสรี บุญทอย
เทพกระษัตรี
19
195
9
21
85012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวนะ คำกล้า
รัตนรังสรรค์
124
2,097
62
22
85012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์
-
121
1,797
54
23
85012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ รักร่วม
-
16
168
7
24
85012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์
-
44
703
22
25
85012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรูญ อมฤตโกมล
สพม.14
75
1,115
30
26
85012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร
สพม.14
20
196
13
27
85012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
18
143
9
รวม
1,936
26,818
821

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน