ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
90012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัฒนา ถนอมศักดิ์
240
3,615
90
2
90012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววนิดา ไหมพรม
สหวิทยาเขตสองทะเล
61
937
34
3
90012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภัย ภัยมณี
สหวิทยาเขตสองทะเล
19
181
9
4
90012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุดม ชูลีวรรณ
สหวิทยาเขตสองทะเล
191
3,251
85
5
90012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.โชคชัย แก้วเพิ่มพูน
สหวิทยาเขตสองทะเล
137
2,299
67
6
90012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตสองทะเล
15
121
9
7
90012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรัช ชูสิน
สหวิทยาเขตสองทะเล
55
784
26
8
90012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพรทิพย์ ศรีจำเริญ
-
21
180
9
9
90012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไกรนรา กล่อมสุข
สองทะเล
19
183
9
10
90012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สพม.16
91
1,219
42
11
90012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษม รัตนโชติ
สองทะเล
27
312
14
12
90012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายราเชนทร์ ชูแก้ว
-
27
320
10
13
90012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุภาพ ยะพงศ์
สหวิทยาเขตสองทะเล
66
916
26
14
90012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนันต์ ผุดเกตุ
ตำบลชะแล้
23
186
10
15
90022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติ์ภูมิ คงศรี
-
58
1,078
35
16
90022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางถนอมทรัพย์ นูนน้อย
0
218
4,300
101
17
90022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษม ทองปัญจา
168
3,443
78
18
90022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสรี อินทร์คง
สหวิทยาเขตนครหาดใหญ่
83
1,447
41
19
90022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรัช ทองแกมแก้ว
นครหาดใหญ่
180
2,762
78
20
90022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโชคชัย ชัยธรรมโชค
12
71
6
21
90022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทัศน์ พู่ประเสริฐศักดิ์
สพม.16
35
334
16
22
90022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโกศล สุวรรณมณี
-
190
2,865
71
23
90022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกพล ดำรงจิรธนากร
นครหาดใหญ่
31
334
15
24
90022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
-
76
949
42
25
90022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดินันท์ เหมมัน
นครหาดใหญ่
72
1,085
36
26
90022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด
สหวิทยาเขตนครหาดใหญ่
16
141
8
27
90022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา ศรีลารักษ์
นครหาดใหญ่
13
110
6
28
90022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวณลิชา ผลยะฤทธิ์
0
18
134
6
29
90032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสายัณร์ ชาลีผล
-
65
966
28
30
90032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์
สหวิทยาเขตทักษิณ
23
191
8
31
90032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานพ จุลิวรรณลีย์
ทักษิณ
151
2,054
62
32
90032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประกอบ หาญณรงค์
สหวิทยาเขตทักษิณ
59
745
27
33
90032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิรพงศ์ กำเนิดแก้ว
สหวิทยาเขตทักษิณ สงขลา
35
417
17
34
90032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตทักษิณ
33
335
16
35
90032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางฐาปนี มะลี
สหวิทยาเขตทักษิณสงขลา
21
139
9
36
90032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทร สำกำปัง
สหวิทยาเขตทักษิณ
21
315
12
37
90032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยา สัมภาวนะ
ปาดังเบซาร์
23
263
9
38
90032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมโชค สิงห์เกลี้ยง
จะนะ
19
94
9
39
90032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางศิรประภา ขวัญทอง
สหวิทยาเขตทักษิณ สงขลา
24
200
9
40
90032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
ทักษิณ
50
811
28
41
90032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สะเดา
120
2,097
60
42
91012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
166
779
33
43
91012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย
อันดามัน
39
611
18
44
91012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกระจาย หนูคงแก้ว
ควนกาหลง
38
455
15
45
91012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรศักดิ์ หมู่เก็ม
โรงเรียนในฝัน
107
1,617
42
46
91012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณ โต๊ะหวันหลง
สพม.16 สตูล (อันดามัน)
42
664
22
47
91012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจาารี วุฒิมานพ
สหวิทยาเขตอันดามัน
27
365
12
48
91012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมาโนช มณีวิทย์
สพม.16
100
1,802
50
49
91012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเดชา ปาณะศรี
33
603
20
50
91012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน
สพม.16
24
203
12
51
91012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเทพ หมาดแน้ง
สพม. 16
59
674
23
52
91012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอำนาจ ฤทธิ์ภักดี
สพม.16
16
236
12
53
91012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำแนก เรืองติก
สหวิทยาเขตอันดามัน
134
1,925
48
รวม
3,610
52,118
1,580

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน