ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
90012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโกศล สุวรรณมณี
254
3,575
90
2
90012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีรพล วงศ์พัทธยากร
63
1,023
36
3
90012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภัย ภัยมณี
สหวิทยาเขตสองทะเล
17
140
10
4
90012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุดม ชูลีวรรณ
สหวิทยาเขตสองทะเล
187
3,308
84
5
90012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัฒนา ถนอมศักดิ์
สหวิทยาเขตสองทะเล
153
2,314
68
6
90012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววนิดา ไหมพรม
สหวิทยาเขตสองทะเล
18
157
9
7
90012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรัช ชูสิน
สหวิทยาเขตสองทะเล
54
769
26
8
90012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพรทิพย์ ศรีจำเริญ
-
20
202
9
9
90012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไกรนรา กล่อมสุข
สองทะเล
21
185
9
10
90012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโชคชัย แก้วเพิ่มพูน
สพม.16
92
1,208
42
11
90012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษม รัตนโชติ
สองทะเล
27
365
15
12
90012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายราเชนทร์ ชูแก้ว
-
26
333
10
13
90012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุภาพ ยะพงศ์
สหวิทยาเขตสองทะเล
77
876
25
14
90012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนันต์ ผุดเกตุ
ตำบลชะแล้
23
181
12
15
90022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติ์ภูมิ คงศรี
-
63
1,115
33
16
90022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทรงเกียรติ พืชมงคล
0
223
4,275
99
17
90022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษม ทองปัญจา
167
3,510
78
18
90022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสรี อินทร์คง
สหวิทยาเขตนครหาดใหญ่
87
1,404
40
19
90022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรัช ทองแกมแก้ว
นครหาดใหญ่
189
2,746
79
20
90022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโชคชัย ชัยธรรมโชค
13
71
6
21
90022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทัศน์ พู่ประเสริฐศักดิ์
สพม.16
38
362
18
22
90022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางถนอมทรัพย์ นูนน้อย
-
183
2,841
69
23
90022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกพล ดำรงจิรธนากร
นครหาดใหญ่
30
331
15
24
90022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจันทนา ทองมาก
-
84
1,020
46
25
90022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดินันท์ เหมมัน
นครหาดใหญ่
80
1,048
36
26
90022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด
สหวิทยาเขตนครหาดใหญ่
17
166
9
27
90022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางดรุณี ถาวรนุกิจกุล
นครหาดใหญ่
13
124
6
28
90022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวณลิชา ผลยะฤทธิ์
0
17
127
6
29
90032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุชาติ ชาติวัฒนา
-
66
921
27
30
90032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์
สหวิทยาเขตทักษิณ
26
201
7
31
90032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานพ จุลิวรรณลีย์
ทักษิณ
136
1,923
55
32
90032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอำนวย สังราชกิจ
สหวิทยาเขตทักษิณ
57
748
27
33
90032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิรพงศ์ กำเนิดแก้ว
สหวิทยาเขตทักษิณ สงขลา
36
448
18
34
90032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสายัณร์ ชาลีผล
สหวิทยาเขตทักษิณ
33
340
15
35
90032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางฐาปนี มะลี
สหวิทยาเขตทักษิณสงขลา
20
146
9
36
90032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตทักษิณ
22
330
13
37
90032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยา สัมภาวนะ
ปาดังเบซาร์
26
256
9
38
90032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมโชค สิงห์เกลี้ยง
จะนะ
19
113
9
39
90032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางศิรประภา ขวัญทอง
สหวิทยาเขตทักษิณ สงขลา
21
204
9
40
90032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทวี ผ่องแผ้ว
ทักษิณ
50
744
28
41
90032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประกอบ หาญณรงค์
สะเดา
130
2,100
60
42
91012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรยุทธ หนูเกื้อ
162
774
33
43
91012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย
อันดามัน
41
633
18
44
91012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกระจาย หนูคงแก้ว
38
469
15
45
91012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรศักดิ์ หมู่เก็ม
โรงเรียนในฝัน
102
1,676
43
46
91012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณ โต๊ะหวันหลง
สพม.16 สตูล (อันดามัน)
42
682
21
47
91012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจาารี วุฒิมานพ
สหวิทยาเขตอันดามัน
23
325
12
48
91012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมาโนช มณีวิทย์
101
1,675
47
49
91012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเดชา ปาณะศรี
34
553
20
50
91012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน
สพม.16
17
200
12
51
91012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเทพ หมาดแน้ง
สพม. 16
66
605
21
52
91012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
สพม.16
16
230
12
53
91012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำแนก เรืองติก
สหวิทยาเขตอันดามัน
98
1,964
48
รวม
3,637
52,036
1,573

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน