ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1022060229
22012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิลิศ สกุลรัตน์
สหวิทยาเขตทับทิม
2
1022060231
22012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภพิพัฒ วรรณศิริ
สหวิทยาเขตมรกต
3
1022060230
22012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประชง วัฒนชัย
สหวิทยาเขตมรกต
4
1022060232
22012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิริพงศ์ พงษ์ดี
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
5
1022060236
22012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรต สุภาพงษ์
สหวิทยาเขตไพลิน
6
1022060238
22012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรินทร์ ประคองศรี
สหวิทยาเขตไพลิน
7
1022060237
22012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรัชญ์ รอดระหงษ์
สหวิทยาเขตไพลิน
8
1022060239
22012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรุณ ประสงค์ดี
สหวิทยาเขตไพลิน
9
1022060248
22012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสนอ นวนกระโทก
สหวิทยาเขตไพลิน
10
1022060249
22012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรเชษฐ์ จันทบุรานันท์
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
11
1022060250
22012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
12
1022060235
22022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวบุณยกุล หัตถกี
สหวิทยาเขตบุษราคัม
13
1022060234
22022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่พันตรีกรุณา สืบอุดม
สหวิทยาเขตบุษราคัม
14
1022060233
22022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ สงวนทรัพย์
สหวิทยาเขตบุษราคัม
15
1022060242
22022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกมลวรรณ อนันต์
สหวิทยาเขตทับทิม
16
1022060240
22022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิทยา ธัญญโชติ
สหวิทยาเขตทับทิม
17
1022060241
22022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี
สหวิทยาเขตทับทิม
18
1022060243
22022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกรกนก ดาศรี
สหวิทยาเขตทับทิม
19
1022060245
22022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำเริง ศรีสิทธิชัยสกุล
สหวิทยาเขตบุษราคัม
20
1022060246
22022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรลักษณ์ ตากใบ
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
21
1022060247
22022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทองขาน บุญลา
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
22
1022060251
22022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวมะลิ บุญคู่
สหวิทยาเขตมรกต
23
1022060252
22022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพร พงศ์วิฑูรย์
สหวิทยาเขตมรกต
24
1023150119
23010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสายพิณ พิมล
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
25
1023150122
23012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิริยะ เอกปิยะกุล
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
26
1023150123
23012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเวศ ดีหลาย
สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์
27
1023150124
23012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์ นิยมนา
สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์
28
1023150125
23012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางลัดดา จักษา
สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์
29
1023150126
23012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประธาน ทวีผล
สตรีประเสริฐศิลป์
30
1023150127
23012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเบญจนี บุญอบ
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
31
1023150128
23012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรักพงศ์ จุลเจริญ
สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์
32
1023150129
23012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำเนา บุญมาก
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
33
1023150130
23012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภาวดี อายุเจริญ
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
34
1023150131
23012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม ทินกระโทก
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
35
1023150132
23012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคมสัน ณ รังษี
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
36
1023150133
23012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุเอช สัมโย
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
37
1023150134
23012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรชัย คำรพ
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
38
1023150136
23012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานพ บุญสมพงษ์
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
39
1023150137
23012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธิดา เมฆวะทัต
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]