ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
22012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิริพงศ์ พงษ์ดี
สหวิทยาเขตทับทิม
204
2,956
78
2
22012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ ภู่ทรัพย์
สหวิทยาเขตทับทิม
16
61
6
3
22012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรต สุภาพงษ์
สหวิทยาเขตมรกต
143
2,830
75
4
22012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสนอ นวนกระโทก
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
97
1,725
50
5
22012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ สงวนทรัพย์
สหวิทยาเขตไพลิน
91
1,596
42
6
22012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตไพลิน
13
169
9
7
22012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรัชญ์ รอดระหงษ์
สหวิทยาเขตไพลิน
13
158
9
8
22012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรุณ ประสงค์ดี
สหวิทยาเขตไพลิน
12
77
6
9
22012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี
สหวิทยาเขตไพลิน
56
874
24
10
22012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
43
752
22
11
22012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระ คงกระจ่าง
สหวิทยาเขตทับทิม
19
85
6
12
22022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์
สหวิทยาเขตบุษราคัม
15
160
8
13
22022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตบุษราคัม
12
88
9
14
22022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรินทร์ ประคองศรี
สหวิทยาเขตบุษราคัม
43
833
30
15
22022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกมลวรรณ อนันต์
สหวิทยาเขตทับทิม
15
163
7
16
22022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวบุณยกุล หัตถกี
สหวิทยาเขตทับทิม
38
673
20
17
22022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่พันตรีกรุณา สืบอุดม
สหวิทยาเขตทับทิม
33
660
17
18
22022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกรกนก ดาศรี
สหวิทยาเขตทับทิม
25
470
15
19
22022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำเริง ศรีสิทธิชัยสกุล
สหวิทยาเขตบุษราคัม
57
898
26
20
22022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรลักษณ์ ตากใบ
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
79
1,255
37
21
22022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทองขาน บุญลา
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
45
629
18
22
22022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวมะลิ บุญคู่
สหวิทยาเขตมรกต
43
752
21
23
22022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพร พงศ์วิฑูรย์
สหวิทยาเขตมรกต
18
184
6
24
23010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสายพิณ พิมล
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
25
379
14
25
23012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิริยะ เอกปิยะกุล
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
102
1,988
54
26
23012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเวศ ดีหลาย
สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์
135
1,805
55
27
23012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์ นิยมนา
สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์
36
546
18
28
23012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธิดา เมฆวะทัต
สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์
15
116
6
29
23012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประธาน ทวีผล
สตรีประเสริฐศิลป์
24
179
6
30
23012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเบญจนี บุญอบ
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
16
140
6
31
23012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรักพงศ์ จุลเจริญ
สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์
17
97
6
32
23012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำเนา บุญมาก
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
64
998
32
33
23012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภาวดี อายุเจริญ
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
66
1,008
32
34
23012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม ทินกระโทก
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
14
169
7
35
23012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคมสัน ณ รังษี
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
14
90
6
36
23012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุเอช สัมโย
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
49
769
21
37
23012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรชัย คำรพ
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
19
210
9
38
23012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานพ บุญสมพงษ์
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
28
375
12
39
23012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
16
109
6
รวม
1,748
27,026
831

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน