ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
22012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิลิศ สกุลรัตน์
สหวิทยาเขตทับทิม
220
3,071
78
2
22012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตมรกต
16
76
6
3
22012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประชง วัฒนชัย
สหวิทยาเขตมรกต
160
3,014
75
4
22012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิริพงศ์ พงษ์ดี
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
107
1,859
53
5
22012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรต สุภาพงษ์
สหวิทยาเขตไพลิน
88
1,525
44
6
22012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรินทร์ ประคองศรี
สหวิทยาเขตไพลิน
14
185
9
7
22012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรัชญ์ รอดระหงษ์
สหวิทยาเขตไพลิน
20
167
9
8
22012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรุณ ประสงค์ดี
สหวิทยาเขตไพลิน
14
73
6
9
22012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสนอ นวนกระโทก
สหวิทยาเขตไพลิน
53
745
21
10
22012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรเชษฐ์ จันทบุรานันท์
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
43
751
24
11
22012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
15
100
6
12
22022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวบุณยกุล หัตถกี
สหวิทยาเขตบุษราคัม
14
138
11
13
22022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่พันตรีกรุณา สืบอุดม
สหวิทยาเขตบุษราคัม
14
86
8
14
22022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ สงวนทรัพย์
สหวิทยาเขตบุษราคัม
45
893
30
15
22022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกมลวรรณ อนันต์
สหวิทยาเขตทับทิม
20
211
9
16
22022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิทยา ธัญญโชติ
สหวิทยาเขตทับทิม
38
621
19
17
22022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี
สหวิทยาเขตทับทิม
27
568
15
18
22022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกรกนก ดาศรี
สหวิทยาเขตทับทิม
28
446
15
19
22022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำเริง ศรีสิทธิชัยสกุล
สหวิทยาเขตบุษราคัม
60
873
27
20
22022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรลักษณ์ ตากใบ
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
77
1,307
36
21
22022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทองขาน บุญลา
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
46
592
18
22
22022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวมะลิ บุญคู่
สหวิทยาเขตมรกต
44
824
22
23
22022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพร พงศ์วิฑูรย์
สหวิทยาเขตมรกต
19
200
9
24
23010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสายพิณ พิมล
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
23
369
14
25
23012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิริยะ เอกปิยะกุล
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
98
2,031
54
26
23012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเวศ ดีหลาย
สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์
135
1,764
54
27
23012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์ นิยมนา
สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์
40
596
18
28
23012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางลัดดา จักษา
สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์
16
125
6
29
23012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประธาน ทวีผล
สตรีประเสริฐศิลป์
24
164
6
30
23012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเบญจนี บุญอบ
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
14
148
8
31
23012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรักพงศ์ จุลเจริญ
สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์
14
98
6
32
23012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำเนา บุญมาก
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
62
990
29
33
23012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภาวดี อายุเจริญ
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
68
1,030
31
34
23012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม ทินกระโทก
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
14
146
6
35
23012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคมสัน ณ รังษี
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
12
93
6
36
23012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุเอช สัมโย
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
49
726
18
37
23012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรชัย คำรพ
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
16
190
8
38
23012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานพ บุญสมพงษ์
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
26
336
10
39
23012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธิดา เมฆวะทัต
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
14
112
6

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]