ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
22012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิลิศ สกุลรัตน์
สหวิทยาเขตทับทิม
215
3,039
78
2
22012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ ภู่ทรัพย์
สหวิทยาเขตทับทิม
16
54
6
3
22012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประชง วัฒนชัย
สหวิทยาเขตมรกต
160
2,897
75
4
22012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิริพงศ์ พงษ์ดี
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
105
1,804
53
5
22012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรต สุภาพงษ์
สหวิทยาเขตไพลิน
84
1,514
42
6
22012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรินทร์ ประคองศรี
สหวิทยาเขตไพลิน
14
190
9
7
22012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรัชญ์ รอดระหงษ์
สหวิทยาเขตไพลิน
17
184
9
8
22012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรุณ ประสงค์ดี
สหวิทยาเขตไพลิน
12
84
6
9
22012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสนอ นวนกระโทก
สหวิทยาเขตไพลิน
52
799
22
10
22012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
43
756
22
11
22012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
13
92
6
12
22022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์
สหวิทยาเขตบุษราคัม
15
139
10
13
22022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตบุษราคัม
13
87
9
14
22022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ สงวนทรัพย์
สหวิทยาเขตบุษราคัม
47
850
30
15
22022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกมลวรรณ อนันต์
สหวิทยาเขตทับทิม
18
157
7
16
22022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวบุณยกุล หัตถกี
สหวิทยาเขตทับทิม
38
683
20
17
22022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่พันตรีกรุณา สืบอุดม
สหวิทยาเขตทับทิม
29
640
16
18
22022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกรกนก ดาศรี
สหวิทยาเขตทับทิม
27
480
15
19
22022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำเริง ศรีสิทธิชัยสกุล
สหวิทยาเขตบุษราคัม
58
843
24
20
22022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรลักษณ์ ตากใบ
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
81
1,294
35
21
22022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทองขาน บุญลา
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
46
604
18
22
22022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวมะลิ บุญคู่
สหวิทยาเขตมรกต
44
790
22
23
22022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพร พงศ์วิฑูรย์
สหวิทยาเขตมรกต
19
181
6
24
23010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสายพิณ พิมล
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
22
374
14
25
23012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิริยะ เอกปิยะกุล
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
99
2,009
54
26
23012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเวศ ดีหลาย
สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์
136
1,722
54
27
23012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์ นิยมนา
สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์
40
572
18
28
23012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางลัดดา จักษา
สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์
14
121
6
29
23012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประธาน ทวีผล
สตรีประเสริฐศิลป์
25
183
6
30
23012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเบญจนี บุญอบ
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
16
148
6
31
23012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรักพงศ์ จุลเจริญ
สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์
18
101
6
32
23012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำเนา บุญมาก
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
63
980
30
33
23012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภาวดี อายุเจริญ
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
64
1,013
31
34
23012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม ทินกระโทก
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
11
151
6
35
23012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคมสัน ณ รังษี
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
13
97
6
36
23012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุเอช สัมโย
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
48
686
20
37
23012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรชัย คำรพ
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
15
210
8
38
23012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานพ บุญสมพงษ์
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
26
363
11
39
23012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธิดา เมฆวะทัต
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
14
116
6
รวม
1,769
27,007
822

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน