ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
20012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวรุ่งทิพย์ พรหมศิริ
สหวิทยาเขตชลบุรี 1
151
2,605
66
2
20012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุทัย สิงห์โตทอง
สหวิทยาเขตชลบุรี 1
230
3,792
84
3
20012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน
สหวิทยาเขตชลบุรี 1
240
4,220
102
4
20012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพัฒน์ จิรัสคามิน
สหวิทยาเขตชลบุรี 1
98
1,596
44
5
20012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชระ บุบผามาศ
สหวิทยาเขตชลบุรี 1
133
2,040
48
6
20012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเรืองเดช สาระปารัง
สหวิทยาเขตชลบุรี 2
66
917
28
7
20012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนภาพร มูลเมือง
สหวิทยาเขตชลบุรี1
20
238
9
8
20012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำเริง หมอนวัน
สหวิทยาเขตชลบุรี 1
191
3,346
78
9
20012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตชลบุรี 1
28
559
15
10
20012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิทยา อรุณแสงฉาน
สหวิทยาเขตชลบุรี 1
97
715
30
11
20012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอัญชลี อิสสรารักษ์
สหวิทยาเขต ชลบุรี 1
29
521
16
12
20012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกฤตติกา เบญจมาลา
สหวิทยาเขตชลบุรี 1
31
499
14
13
20022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวยุพยง วุ้นวงษ์
สหวิทยาเขตชลบุรี 3
63
1,299
32
14
20022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล
สหวิทยาเขตชลบุรี 2
71
1,399
36
15
20022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัมพร อิสสรารักษ์
สหวิทยาเขตชลบุรี 2
180
3,045
72
16
20022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตชลบุรี 2
34
508
18
17
20022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางณัฐชา จันทร์ดา
สหวิทยาเขตชลบุรี 2
13
55
6
18
20022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมคิด กลับดี
สหวิทยาเขตชลบุรี 2
60
1,000
32
19
20022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสนีย์ สำราญสุข
สหวิทยาเขตชลบุรี 2
37
636
19
20
20022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวมณฑาทิพย์ เสาวคนธ์
สหวิทยาเขตชลบุรี 2
27
354
9
21
20032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิษณุ ผสมทรัพย์
สหวิทยาเขตชลบุรี 3
132
2,349
58
22
20032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ
สหวิทยาเขตชลบุรี 3
147
2,793
68
23
20032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสมพร หิรัญลักษณ์สุต
สหวิทยาเขต ชลบุรี 3
23
270
12
24
20032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโกศล ดาราพิสุทธิ์
สหวิทยาเขตชลบุรี 3
165
3,277
69
25
20032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
สหวิทยาเขตชลบุรี 3
62
1,192
29
26
20032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระ หมื่นศรี
สหวิทยาเขตชลบุรี 3
51
823
21
27
20032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทม พุทสอน
สหวิทยาเขตชลบุรี 3
67
1,134
28
28
20032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวันชัย ทันสมัย
สหวิทยาเขตชลบุรี 3
96
2,037
54
29
20032009
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนภัสสร บุรารัตนวงศ์
สหวิทยาเขตชลบุรี 3
30
392
18
30
20032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคงเดช โชติจำลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
97
1,655
42
31
20032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสิทธิ์ เหลืองทอง
สหวิทยาเขตชลบุรี 3
224
3,531
84
32
21012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบำรุง ชูประเสริฐ
สหวิทยาเขต ระยอง 1
159
2,609
68
33
21012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระวัธน์ สิงหบุตร
สหวิทยาเขตระยอง 1
289
3,611
100
34
21012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุมาลี สุขสาร
สหวิทยาเขตระยอง 1
119
2,235
51
35
21012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิทักษ์ อักษรศิลป์
สหวิทยาเขตระยอง 1
46
679
21
36
21012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
สหวิทยาเขตระยอง 1
160
2,591
63
37
21012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถาวร เขียนเสมอ
สหวิทยาเขต ระยอง 1
40
450
16
38
21012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจามร วาจาสิทธิ์
สหวิทยาเขตระยอง 1
80
1,005
42
39
21012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ
สหวิทยาเขตระยอง 1
59
927
28
40
21012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุกิจ โพธิ์ศิริกุล
สหวิทยาเขตระยอง 1
142
1,892
60
41
21012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางบุศยรัตน์ พันธ์เครือบุตร
สหวิทยาเขตระยอง 1
104
1,755
49
42
21012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสยาม มากอุส่าห์
สหวิทยาเขตระยอง 2
81
1,561
40
43
21022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกบรรจง บุญผ่อง
สหวิทยาเขตระยอง 2
180
2,644
64
44
21022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภิรมย์ ลี้กุล
สหวิทยาเขตระยอง 2
107
1,616
42
45
21022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา สรรเสริญ
สหวิทยาเขตระยอง2
27
353
12
46
21022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมนึก คฤคราช
สหวิทยาเขตระยอง 2
129
1,624
47
47
21022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา นาคศิริ
สหวิทยาเขตระยอง 2
24
254
12
48
21022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดำรงค์ ศรีอร่าม
สหวิทยาเขตระยอง 2
52
743
24
49
21022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธงชัย วนิชรัตน์
สหวิทยาเขตระยอง2
30
416
15
50
21022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิภพ นามสนิท
สหวิทยาเขตระยอง 2
99
854
31
รวม
4,821
76,616
2,026

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]