ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
20012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวรุ่งทิพย์ พรหมศิริ
สหวิทยาเขตชลบุรี 1
153
2,605
66
2
20012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุทัย สิงห์โตทอง
สหวิทยาเขตชลบุรี 1
231
3,792
84
3
20012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตชลบุรี 1
243
4,220
102
4
20012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพัฒน์ จิรัสคามิน
สหวิทยาเขตชลบุรี 1
99
1,596
44
5
20012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชระ บุบผามาศ
สหวิทยาเขตชลบุรี 1
139
2,040
48
6
20012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเรืองเดช สาระปารัง
สหวิทยาเขตชลบุรี 1
71
917
28
7
20012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนภาพร มูลเมือง
สหวิทยาเขตชลบุรี1
23
238
9
8
20012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำเริง หมอนวัน
สหวิทยาเขตชลบุรี 1
188
3,346
78
9
20012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตชลบุรี 1
30
559
15
10
20012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิทยา อรุณแสงฉาน
สหวิทยาเขตชลบุรี 1
98
715
30
11
20012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอัญชลี อิสสรารักษ์
สหวิทยาเขต ชลบุรี 1
29
521
16
12
20012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกฤตติกา เบญจมาลา
สหวิทยาเขตชลบุรี 1
35
499
14
13
20022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวยุพยง วุ้นวงษ์
สหวิทยาเขตชลบุรี 2
69
1,299
32
14
20022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล
สหวิทยาเขตชลบุรี 2
71
1,399
36
15
20022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัมพร อิสสรารักษ์
สหวิทยาเขตชลบุรี 2
191
3,045
72
16
20022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตชลบุรี 2
30
508
18
17
20022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางณัฐชา จันทร์ดา
สหวิทยาเขตชลบุรี 2
15
55
6
18
20022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมคิด กลับดี
สหวิทยาเขตชลบุรี 2
63
1,000
32
19
20022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสนีย์ สำราญสุข
สหวิทยาเขตชลบุรี 2
37
636
19
20
20022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวมณฑาทิพย์ เสาวคนธ์
สหวิทยาเขตชลบุรี 2
26
354
9
21
20032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิษณุ ผสมทรัพย์
สหวิทยาเขตชลบุรี 3
139
2,349
58
22
20032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ
สหวิทยาเขตชลบุรี 3
152
2,793
68
23
20032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสมพร หิรัญลักษณ์สุต
สหวิทยาเขต ชลบุรี 3
25
270
12
24
20032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโกศล ดาราพิสุทธิ์
สหวิทยาเขตชลบุรี 3
190
3,277
69
25
20032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
สหวิทยาเขตชลบุรี 3
60
1,192
29
26
20032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตชลบุรี 3
49
823
21
27
20032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทม พุทสอน
สหวิทยาเขตชลบุรี 3
66
1,134
28
28
20032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวันชัย ทันสมัย
สหวิทยาเขตชลบุรี 3
103
2,037
54
29
20032009
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนภัสสร บุรารัตนวงศ์
สหวิทยาเขตชลบุรี 3
29
392
18
30
20032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคงเดช โชติจำลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
99
1,655
42
31
20032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสิทธิ์ เหลืองทอง
สหวิทยาเขตชลบุรี 3
221
3,531
84
32
21012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบำรุง ชูประเสริฐ
สหวิทยาเขต ระยอง 1
187
2,609
68
33
21012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระวัธน์ สิงหบุตร
สหวิทยาเขตระยอง 1
300
3,611
100
34
21012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุมาลี สุขสาร
สหวิทยาเขตระยอง 1
127
2,235
51
35
21012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิทักษ์ อักษรศิลป์
สหวิทยาเขตระยอง 1
45
679
21
36
21012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
สหวิทยาเขตระยอง 1
162
2,591
63
37
21012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถาวร เขียนเสมอ
สหวิทยาเขต ระยอง 1
36
450
16
38
21012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสันติ มุกดาสนิท
สหวิทยาเขตระยอง 1
75
1,005
42
39
21012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ
สหวิทยาเขตระยอง 1
57
927
28
40
21012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุกิจ โพธิ์ศิริกุล
สหวิทยาเขตระยอง 1
133
1,892
60
41
21012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางบุศยรัตน์ พันธ์เครือบุตร
สหวิทยาเขตระยอง 1
123
1,755
49
42
21012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสยาม มากอุส่าห์
สหวิทยาเขตระยอง 2
86
1,561
40
43
21022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกบรรจง บุญผ่อง
สหวิทยาเขตระยอง 2
176
2,644
64
44
21022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภิรมย์ ลี้กุล
สหวิทยาเขตระยอง 2
111
1,616
42
45
21022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา สรรเสริญ
สหวิทยาเขตระยอง2
26
353
12
46
21022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมนึก คฤคราช
สหวิทยาเขตระยอง 2
121
1,624
47
47
21022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา นาคศิริ
สหวิทยาเขตระยอง 2
24
254
12
48
21022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดำรงค์ ศรีอร่าม
สหวิทยาเขตระยอง 2
49
743
24
49
21022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธงชัย วนิชรัตน์
สหวิทยาเขตระยอง2
30
416
15
50
21022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิภพ นามสนิท
สหวิทยาเขตระยอง 2
94
854
31
รวม
4,938
76,616
2,026

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]