ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
39012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเล็ก ขมิ้นเขียว
-
202
3,239
81
2
39012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำเนา เทียมดวงแข
เมือง 2
42
545
16
3
39012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์ บุญเต็ม
สหวิทยาเขตบัวบาน
37
385
15
4
39012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิมล ปานะถึก
สหวิทยาเขตบัวบาน
22
167
8
5
39012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธารา พิลาแสง
69
1,073
31
6
39012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอวยชัย ประกอบนัน
สหวิทยาเขตบัวบาน
30
382
15
7
39012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญมา ภูเงิน
โนนสัง2
46
694
22
8
39012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาตรี วงเวียน
สหวิทยาเขตบัวบาน
19
206
10
9
39012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติชัย การโสภา
สหวิทยาเขตบัวบาน
38
512
15
10
39012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเวชย์ ประวันรัตน์
วังแสนสุวรรณ
15
192
8
11
39012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ
สหวิทยาเขตบัวบาน
17
185
9
12
39012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยเอกภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอน
สหวิทยาเขตบัวบาน
25
316
10
13
39012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์
สหวิทยาเขตบัวบาน
148
2,363
72
14
39022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรังสรรค์ ศึกรักษา
85
1,501
39
15
39022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์
วังแสนสุวรรณ
86
1,432
45
16
39022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุขเกษม พาพินิจ
วังแสนสุวรรณ
131
2,287
66
17
39022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติภูมิ กำหอม
วังแสนสุวรรณ
15
135
6
18
39022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำเนียร มัตกิต
วังแสนสุวรรณ
23
287
10
19
39022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนิรามัย พลสนอง
วังแสนสุวรรณ
46
713
22
20
39022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ
คำแสนวิทยาสรรค์
38
507
18
21
39022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมพล ชนะพาล
สุวรรณคูหา
15
167
6
22
42012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัช มูลเมือง
สพม.19
218
3,337
78
23
42012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย ปุรัน
สหวิทยาเขตหลักเมือง
82
1,020
34
24
42012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพชยา พิมพ์สารี
-
31
267
12
25
42012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอิสรีย์ ชัยยันต์คูณ
15
120
7
26
42012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์
47
682
26
27
42012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเมธ ปานะถึก
สพม.19
107
1,652
42
28
42012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกวีวัฒน์ ฤาชัยลาม
-
27
332
15
29
42012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายระบอบ พลมุข
สพม.19
21
170
11
30
42012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติชัย กรวยทอง
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
105
719
30
31
42012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ สุชัยราช
สพฐ.
29
416
14
32
42012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวรากร มังบู่แว่น
โรงเรียนในฝัน
54
904
28
33
42012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทร แดนดี
-
14
120
6
34
42012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพยุง โพธิ์ชัย
-
21
334
12
35
42012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยโทยุทธชาติ ไชยบุตร
-
18
167
7
36
42012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
-
69
941
32
37
42012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิตติศักดิ์ นามวงษา
ศรีสองรัก
30
361
15
38
42012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
ศรีสองรักษ์
69
1,007
30
39
42012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุเทณร์ ขันติยู
สพม.19
45
742
22
40
42022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
-
142
2,555
68
41
42022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทัด ผาลี
สพม. เขต 19
73
1,019
34
42
42022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.บัญชา ศรีสวัสดิ์
50
641
19
43
42022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกมล เสนานุช
53
992
30
44
42022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเฉลิมพร ราศรีชัย
สพม.19
26
300
12
45
42022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์
38
508
17
46
42022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดิเรก ศรีโยธา
21
108
6
47
42022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมคิด เกษดา
-
27
315
12
48
42022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธราภพ วีระประทีป
สพม.19
15
175
7
49
42022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธิดารัตน์ พจนธารี
มัธยม
16
100
6
50
42022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายราชันต์ ทิพยโสต
กลุ่มสหวิทยาเขตวังภูผา
17
128
6
51
42022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสบการณ์ นาถ้ำพลอย
สหวิทยาเขตวังภูผา
15
152
6
52
42022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุชา ศิลาเกษ
สหวิทยาเขตวังภูผา
64
937
27
รวม
2,713
38,509
1,195

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน