ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
39012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
-
182
3,263
76
2
39012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์
เมือง 2
43
593
17
3
39012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์ บุญเต็ม
เมือง 6
37
345
15
4
39012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิมล ปานะถึก
สหวิทยาเขตบัวบาน
21
195
12
5
39012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
69
1,128
33
6
39012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำเนา เทียมดวงแข
สหวิทยาเขตบัวบาน
31
388
15
7
39012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญมา ภูเงิน
โนนสัง2
48
738
24
8
39012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาตรี วงเวียน
สหวิทยาเขตบัวบาน
19
233
12
9
39012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธารา พิลาแสง
สหวิทยาเขตบัวบาน
35
512
15
10
39012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเวชย์ ประวันรัตน์
วังแสนสุวรรณ
16
209
8
11
39012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ
สหวิทยาเขตบัวบาน
18
224
9
12
39012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติชัย การโสภา
สหวิทยาเขตบัวบาน
25
342
11
13
39012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเล็ก ขมิ้นเขียว
สหวิทยาเขตบัวบาน
154
2,619
72
14
39022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรังสรรค์ ศึกรักษา
85
1,536
39
15
39022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุขเกษม พาพินิจ
วังแสนสุวรรณ
81
1,335
47
16
39022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
วังแสนสุวรรณ
129
2,311
66
17
39022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติภูมิ กำหอม
วังแสนสุวรรณ
15
157
6
18
39022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำเนียร มัตกิต
วังแสนสุวรรณ
23
298
11
19
39022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนิรามัย พลสนอง
วังแสนสุวรรณ
49
720
28
20
39022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ
คำแสนวิทยาสรรค์
38
522
18
21
39022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมพล ชนะพาล
สุวรรณคูหา
12
171
7
22
42012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัช มูลเมือง
สพม.19
218
3,272
72
23
42012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย ปุรัน
สหวิทยาเขตหลักเมือง
82
1,073
33
24
42012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญแช่ม ดู่ป้อง
-
30
339
13
25
42012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอิสรีย์ ชัยยันต์คูณ
16
138
7
26
42012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์
50
666
26
27
42012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเมธ ปานะถึก
สพม.19
110
1,582
42
28
42012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกวีวัฒน์ ฤาชัยลาม
-
25
374
14
29
42012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายระบอบ พลมุข
สพม.19
22
160
10
30
42012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติชัย กรวยทอง
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
97
719
30
31
42012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สพฐ.
28
405
13
32
42012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
โรงเรียนในฝัน
54
844
26
33
42012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพล วุฒิจิรพงศ์
-
16
119
6
34
42012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพยุง โพธิ์ชัย
-
22
333
12
35
42012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยโทยุทธชาติ ไชยบุตร
-
16
164
7
36
42012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
-
66
974
32
37
42012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิตติศักดิ์ นามวงษา
ศรีสองรัก
29
360
15
38
42012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจริญ จันทศร
สพม.19
70
1,093
30
39
42012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุเทณร์ ขันติยู
สพม.19
40
745
21
40
42022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์
-
145
2,634
63
41
42022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สพม. เขต 19
75
1,041
33
42
42022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.บัญชา ศรีสวัสดิ์
51
608
18
43
42022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกมล เสนานุช
53
1,005
31
44
42022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทัด ผาลี
สพม.19
26
293
12
45
42022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์
38
505
16
46
42022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดิเรก ศรีโยธา
21
116
6
47
42022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมคิด เกษดา
-
29
300
13
48
42022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธราภพ วีระประทีป
สพม.19
17
178
8
49
42022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธิดารัตน์ พจนธารี
มัธยม
16
103
6
50
42022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายราชันต์ ทิพยโสต
16
129
6
51
42022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสบการณ์ นาถ้ำพลอย
สหวิทยาเขตวังภูผา
18
177
6
52
42022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุชา ศิลาเกษ
สหวิทยาเขตวังภูผา
58
914
27
รวม
2,684
39,202
1,195

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]