ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
39012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญมา ภูเงิน
สหวิทยาเขตบัวบาน
220
3,437
89
2
39012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำเนา เทียมดวงแข
สหวิทยาเขตบัวบาน
37
518
15
3
39012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์ บุญเต็ม
สหวิทยาเขตบัวบาน
33
370
15
4
39012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวลักขณา สาระกิจจานนท์
สหวิทยาเขตบัวบาน
22
133
6
5
39012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธารา พิลาแสง
สหวิทยาเขตบัวบาน
69
1,049
32
6
39012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอวยชัย ประกอบนัน
สหวิทยาเขตบัวบาน
26
344
15
7
39012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาตรี วงเวียน
สหวิทยาเขตบัวบาน
42
599
21
8
39012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกฤษฎา จันทร์นวล
สหวิทยาเขตบัวบาน
17
199
11
9
39012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติชัย การโสภา
สหวิทยาเขตบัวบาน
33
424
15
10
39012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเวชย์ ประวันรัตน์
สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ
18
191
6
11
39012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ
สหวิทยาเขตบัวบาน
18
191
9
12
39012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยเอกภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอน
สหวิทยาเขตบัวบาน
29
320
9
13
39012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ
สหวิทยาเขตบัวบาน
140
2,254
70
14
39022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนิรามัย พลสนอง
สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ
88
1,111
39
15
39022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำเนียร มัตกิต
สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ
84
1,314
45
16
39022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุขเกษม พาพินิจ
สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ
121
2,235
66
17
39022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอดุลย์ สงวนศิลป์
สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ
14
93
5
18
39022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยโทยุทธชาติ ไชยบุตร
สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ
22
285
11
19
39022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติภูมิ กำหอม
สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ
47
671
21
20
39022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมพล ชนะพาล
สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ
39
514
18
21
39022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ นาหัวนิล
สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ
18
140
6
22
42012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย ปุรัน
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
225
3,373
79
23
42012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุเทณร์ ขันติยู
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
72
913
35
24
42012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพชยา พิมพ์สารี
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
26
263
11
25
42012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุจิตรา ไชโยแสง
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
16
127
7
26
42012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
49
640
24
27
42012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุชา ศิลาเกษ
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
109
1,672
42
28
42012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกวีวัฒน์ ฤาชัยลาม
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
29
307
12
29
42012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนัยนา ยิ้มชื่น
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
21
182
12
30
42012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติชัย กรวยทอง
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
119
720
30
31
42012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ สุชัยราช
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
33
428
14
32
42012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวรากร มังบู่แว่น
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
56
907
28
33
42012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทร แดนดี
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
18
129
6
34
42012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง
สหวิทยาเขตศรีสองรักษ์
23
301
11
35
42012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิวัฒน์ ประสมทรัพย์
สหวิทยาเขตศรีสองรักษ์
20
137
6
36
42012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิตติศักดิ์ นามวงษา
สหวิทยาเขตศรีสองรักษ์
67
931
32
37
42012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนพดล อินมา
สหวิทยาเขตศรีสองรักษ์
25
363
15
38
42012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพยุง โพธิ์ชัย
สหวิทยาเขตศรีสองรักษ์
71
1,043
30
39
42012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายระบอบ พลมุข
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
40
707
23
40
42022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกมล เสนานุช
สหวิทยาเขตวังภูผา
133
2,627
70
41
42022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทัด ผาลี
สหวิทยาเขตวังภูผา
68
1,023
35
42
42022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธิดารัตน์ พจนธารี
สหวิทยาเขตวังภูผา
52
658
19
43
42022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์
สหวิทยาเขตวังภูผา
72
1,013
30
44
42022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเฉลิมพร ราศรีชัย
สหวิทยาเขตวังภูผา
24
295
12
45
42022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดิเรก ศรีโยธา
สหวิทยาเขตวังภูผา
30
486
18
46
42022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตวังภูผา
19
102
6
47
42022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระพงษ์ ศรีภูธร
สหวิทยาเขตวังภูผา
25
340
12
48
42022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธราภพ วีระประทีป
สหวิทยาเขตวังภูผา
16
148
6
49
42022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธิติพัชร์ มาลา
สหวิทยาเขตวังภูผา
14
91
7
50
42022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทีปแสง พลรักษา
16
114
6
51
42022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพรรณ กล้าหาญ
สหวิทยาเขตวังภูผา
18
149
6
52
42022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมคิด เกษดา
สหวิทยาเขตวังภูผา
64
929
27
รวม
2,707
37,510
1,195

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน