ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
39012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเล็ก ขมิ้นเขียว
-
195
3,263
76
2
39012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำเนา เทียมดวงแข
เมือง 2
43
593
17
3
39012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์ บุญเต็ม
สหวิทยาเขตบัวบาน
37
345
15
4
39012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิมล ปานะถึก
สหวิทยาเขตบัวบาน
22
195
12
5
39012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธารา พิลาแสง
69
1,128
33
6
39012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอวยชัย ประกอบนัน
สหวิทยาเขตบัวบาน
30
388
15
7
39012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญมา ภูเงิน
โนนสัง2
47
738
24
8
39012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาตรี วงเวียน
สหวิทยาเขตบัวบาน
19
233
12
9
39012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติชัย การโสภา
สหวิทยาเขตบัวบาน
36
512
15
10
39012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเวชย์ ประวันรัตน์
วังแสนสุวรรณ
15
209
8
11
39012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ
สหวิทยาเขตบัวบาน
17
224
9
12
39012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตบัวบาน
24
342
11
13
39012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์
สหวิทยาเขตบัวบาน
149
2,619
72
14
39022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรังสรรค์ ศึกรักษา
84
1,536
39
15
39022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์
วังแสนสุวรรณ
81
1,335
47
16
39022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุขเกษม พาพินิจ
วังแสนสุวรรณ
134
2,311
66
17
39022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติภูมิ กำหอม
วังแสนสุวรรณ
16
157
6
18
39022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำเนียร มัตกิต
วังแสนสุวรรณ
23
298
11
19
39022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนิรามัย พลสนอง
วังแสนสุวรรณ
46
720
28
20
39022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ
คำแสนวิทยาสรรค์
37
522
18
21
39022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมพล ชนะพาล
สุวรรณคูหา
14
171
7
22
42012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัช มูลเมือง
สพม.19
225
3,272
72
23
42012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย ปุรัน
สหวิทยาเขตหลักเมือง
82
1,073
33
24
42012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพชยา พิมพ์สารี
-
31
339
13
25
42012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอิสรีย์ ชัยยันต์คูณ
18
138
7
26
42012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์
48
666
26
27
42012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเมธ ปานะถึก
สพม.19
109
1,582
42
28
42012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกวีวัฒน์ ฤาชัยลาม
-
25
374
14
29
42012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายระบอบ พลมุข
สพม.19
21
160
10
30
42012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติชัย กรวยทอง
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
92
719
30
31
42012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ สุชัยราช
สพฐ.
29
405
13
32
42012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวรากร มังบู่แว่น
โรงเรียนในฝัน
54
844
26
33
42012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทร แดนดี
-
13
119
6
34
42012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพยุง โพธิ์ชัย
-
24
333
12
35
42012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยโทยุทธชาติ ไชยบุตร
-
18
164
7
36
42012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญแช่ม ดู่ป้อง
-
68
974
32
37
42012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิตติศักดิ์ นามวงษา
ศรีสองรัก
30
360
15
38
42012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจริญ จันทศร
ศรีสองรักษ์
71
1,093
30
39
42012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุเทณร์ ขันติยู
สพม.19
49
745
21
40
42022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
-
141
2,634
63
41
42022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทัด ผาลี
สพม. เขต 19
74
1,041
33
42
42022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.บัญชา ศรีสวัสดิ์
50
608
18
43
42022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกมล เสนานุช
53
1,005
31
44
42022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเฉลิมพร ราศรีชัย
สพม.19
26
293
12
45
42022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์
38
505
16
46
42022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดิเรก ศรีโยธา
20
116
6
47
42022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมคิด เกษดา
-
28
300
13
48
42022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธราภพ วีระประทีป
สพม.19
15
178
8
49
42022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธิดารัตน์ พจนธารี
มัธยม
16
103
6
50
42022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายราชันต์ ทิพยโสต
กลุ่มสหวิทยาเขตวังภูผา
18
129
6
51
42022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสบการณ์ นาถ้ำพลอย
สหวิทยาเขตวังภูผา
15
177
6
52
42022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุชา ศิลาเกษ
สหวิทยาเขตวังภูผา
56
914
27
รวม
2,700
39,202
1,195

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน