ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 23(สกลนคร) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
47012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์
สกลราช
192
3,872
91
2
47012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
ปัญจวิทย์
39
599
18
3
47012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบดินทร์ นารถโคษา
เบญจพัฒน์
93
1,576
54
4
47012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพนมพันธ์ ไชยเพชร
ปัญจวิทย์
150
2,934
73
5
47012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุ
สกลราช
36
513
15
6
47012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิศิษฏ์ มุ่งนากลาง
เบญจพัฒน์
28
276
14
7
47012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร
สหวิทยาเขตปัญจวิทย์
79
1,356
43
8
47012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประจักร์ เข็มใคร
ปัญจวิทย์
47
660
21
9
47012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ ปัตโชติชัย
เบญจพัฒน์
57
889
26
10
47012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์
เบญจพัฒน์
86
1,340
38
11
47012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ชัย มลาวาสน์
เบญจพัฒน์
30
313
12
12
47012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง
ปัญจวิทย์
26
309
10
13
47012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทองคำ วรสาร
สหวิทยาเขตสกลราช
43
571
18
14
47012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร์
สหวิทยาเขตสกลราช
39
542
16
15
47022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
ดำรงธรรม
110
1,840
58
16
47022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพบูลย์ พจนา
ลุ่มน้ำอูน
79
1,194
34
17
47022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาทิน ไชยรา
ดำรงธรรม
66
1,154
33
18
47022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวลิต อวนป้อง
ดำรงธรรม
26
362
12
19
47022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเรวดี หล้าสา
ดำรงธรรม
13
133
6
20
47022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปราโมท พระหันธงไชย
สหวิทยาเขตดำรงธรรม
13
144
6
21
47022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสกุณ แก้วพิกุล
ดำรงธรรม
17
218
7
22
47022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรดา แก้วบัวสา
ดำรงธรรม
22
238
9
23
47022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอังกูร บุญรักษา
ดำรงธรรม
14
178
6
24
47022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอานนท์ อินทรพาณิชย์
ลุ่มน้ำอูน
68
1,304
36
25
47022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุบรรณ นาสพัส
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำอุน
35
608
18
26
47022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเมืองไทย ผลาจันทร์
ลุ่มน้ำอูน
19
187
7
27
47022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย ภาวะบุตร
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำอูน
31
434
15
28
47022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม
สว่างศึกษา
96
1,748
47
29
47022017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสังข์ทอง รอญศึก
สว่างศึกษา
44
573
18
30
47022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร
สว่างศึกษา
51
764
22
31
47022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสมใจ อุดมศรี
สว่างศึกษา
39
547
20
32
47022020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทรงศีล พรหมโสภา
สว่างศึกษา
24
232
9
33
47022021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัช ทุมมนตรี
-
155
2,590
69
34
47022022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวรรณธนา เถายะบุตร
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำอูน
46
743
19
35
47032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษา โคตรชมภู
ลุ่มน้ำยาม
139
2,626
79
36
47032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนปกรณ์ อวนป้อง
ลุ่มน้ำสงคราม
64
1,214
33
37
47032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยงค์ ทะแพงพันธ์
ลุ่มน้ำสงคราม
42
603
18
38
47032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรัตน์ แดนขนบ
ลุ่มน้ำสงคราม
30
435
15
39
47032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล
ลุ่มน้ำยาม
25
290
10
40
47032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
ลุ่มน้ำสงคราม
86
1,376
40
41
47032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรเวช แง่พรหม
ลุ่มน้ำสงคราม
20
220
9
42
47032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกชัย บุตรแสนคม
ลุ่มน้ำยาม
107
2,001
55
43
47032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำรัส พิมพา
ลุ่มน้ำยาม
59
966
27
44
47032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนิก เหลาแก้ว
ลุ่มน้ำยาม
20
298
10
45
47032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
ลุ่มน้ำสงคราม
48
729
24
รวม
2,554
41,699
1,220

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน