ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 23(สกลนคร) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
47012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์
สกลราช
204
3,872
91
2
47012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกชัย บุตรแสนคม
ปัญจวิทย์
40
599
18
3
47012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบดินทร์ นารถโคษา
เบญจพัฒน์
93
1,576
54
4
47012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์
ปัญจวิทย์
157
2,934
73
5
47012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภชัย สายเย็น
สกลราช
36
513
15
6
47012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิศิษฏ์ มุ่งนากลาง
เบญจพัฒน์
28
276
14
7
47012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร
สหวิทยาเขตปัญจวิทย์
80
1,356
43
8
47012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำรัส พิมพา
ปัญจวิทย์
48
660
21
9
47012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ ปัตโชติชัย
เบญจพัฒน์
61
889
26
10
47012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์
เบญจพัฒน์
83
1,340
38
11
47012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ชัย มลาวาสน์
เบญจพัฒน์
30
313
12
12
47012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง
ปัญจวิทย์
26
309
10
13
47012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทองคำ วรสาร
สหวิทยาเขตสกลราช
42
571
18
14
47012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร์
สหวิทยาเขตสกลราช
40
542
16
15
47022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพนมพันธ์ ไชยเพชร
ดำรงธรรม
109
1,840
58
16
47022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประนมเนตร มุลฑา
ลุ่มน้ำอูน
78
1,194
34
17
47022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาทิน ไชยรา
ดำรงธรรม
67
1,154
33
18
47022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวลิต อวนป้อง
ดำรงธรรม
24
362
12
19
47022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเรวดี หล้าสา
ดำรงธรรม
14
133
6
20
47022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปราโมท พระหันธงไชย
สหวิทยาเขตดำรงธรรม
14
144
6
21
47022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุ
ดำรงธรรม
17
218
7
22
47022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรดา แก้วบัวสา
ดำรงธรรม
24
238
9
23
47022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอังกูร บุญรักษา
ดำรงธรรม
15
178
6
24
47022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอานนท์ อินทรพาณิชย์
ลุ่มน้ำอูน
68
1,304
36
25
47022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพบูลย์ พจนา
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำอุน
38
608
18
26
47022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเมืองไทย ผลาจันทร์
ลุ่มน้ำอูน
20
187
7
27
47022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย ภาวะบุตร
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำอูน
33
434
15
28
47022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม
สว่างศึกษา
97
1,748
47
29
47022017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสังข์ทอง รอญศึก
สว่างศึกษา
45
573
18
30
47022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร
สว่างศึกษา
50
764
22
31
47022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสมใจ อุดมศรี
สว่างศึกษา
38
547
20
32
47022020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทรงศีล พรหมโสภา
สว่างศึกษา
23
232
9
33
47022021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัช ทุมมนตรี
-
154
2,590
69
34
47022022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวรรณธนา เถายะบุตร
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำอูน
45
743
19
35
47032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษา
ลุ่มน้ำยาม
140
2,626
79
36
47032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนปกรณ์ อวนป้อง
ลุ่มน้ำสงคราม
65
1,214
33
37
47032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยงค์ ทะแพงพันธ์
ลุ่มน้ำสงคราม
44
603
18
38
47032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนกร แก้วบัวสา
ลุ่มน้ำสงคราม
34
435
15
39
47032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล
ลุ่มน้ำยาม
25
290
10
40
47032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
ลุ่มน้ำสงคราม
86
1,376
40
41
47032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรเวช แง่พรหม
ลุ่มน้ำสงคราม
21
220
9
42
47032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษา โคตรชมภู
ลุ่มน้ำยาม
106
2,001
55
43
47032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิบูลย์ คำมุข
ลุ่มน้ำยาม
59
966
27
44
47032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุบรรณ นาสพัส
ลุ่มน้ำยาม
19
298
10
45
47032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
ลุ่มน้ำสงคราม
46
729
24
รวม
2,587
41,699
1,220

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน