ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 23(สกลนคร) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
47012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์
สกลราช
204
4,036
90
2
47012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกชัย บุตรแสนคม
ปัญจวิทย์
40
665
18
3
47012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบดินทร์ นารถโคษา
เบญจพัฒน์
93
1,666
55
4
47012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์
ปัญจวิทย์
157
2,881
70
5
47012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภชัย สายเย็น
สกลราช
36
547
15
6
47012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิศิษฏ์ มุ่งนากลาง
เบญจพัฒน์
28
323
15
7
47012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร
สหวิทยาเขตปัญจวิทย์
80
1,329
40
8
47012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำรัส พิมพา
ปัญจวิทย์
48
706
21
9
47012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ ปัตโชติชัย
เบญจพัฒน์
61
898
26
10
47012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์
เบญจพัฒน์
83
1,362
37
11
47012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ชัย มลาวาสน์
เบญจพัฒน์
30
365
12
12
47012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง
ปัญจวิทย์
26
374
10
13
47012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทองคำ วรสาร
สหวิทยาเขตสกลราช
42
572
18
14
47012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร์
สหวิทยาเขตสกลราช
40
549
16
15
47022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพนมพันธ์ ไชยเพชร
ดำรงธรรม
109
1,840
58
16
47022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประนมเนตร มุลฑา
ลุ่มน้ำอูน
79
1,208
34
17
47022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาทิน ไชยรา
ดำรงธรรม
67
1,168
33
18
47022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวลิต อวนป้อง
ดำรงธรรม
24
365
12
19
47022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเรวดี หล้าสา
ดำรงธรรม
14
114
6
20
47022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปราโมท พระหันธงไชย
สหวิทยาเขตดำรงธรรม
14
126
6
21
47022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุ
ดำรงธรรม
17
216
6
22
47022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรดา แก้วบัวสา
ดำรงธรรม
24
242
9
23
47022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอังกูร บุญรักษา
ดำรงธรรม
15
178
6
24
47022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอานนท์ อินทรพาณิชย์
ลุ่มน้ำอูน
68
1,269
36
25
47022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพบูลย์ พจนา
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำอุน
38
524
17
26
47022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเมืองไทย ผลาจันทร์
ลุ่มน้ำอูน
20
205
7
27
47022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย ภาวะบุตร
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำอูน
33
440
15
28
47022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม
สว่างศึกษา
97
1,767
47
29
47022017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสังข์ทอง รอญศึก
สว่างศึกษา
45
548
17
30
47022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร
สว่างศึกษา
50
756
22
31
47022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสมใจ อุดมศรี
สว่างศึกษา
38
554
17
32
47022020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทรงศีล พรหมโสภา
สว่างศึกษา
23
250
9
33
47022021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัช ทุมมนตรี
-
154
2,677
64
34
47022022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวรรณธนา เถายะบุตร
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำอูน
45
721
19
35
47032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษา
ลุ่มน้ำยาม
140
2,619
83
36
47032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนปกรณ์ อวนป้อง
ลุ่มน้ำสงคราม
66
1,224
33
37
47032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยงค์ ทะแพงพันธ์
ลุ่มน้ำสงคราม
44
640
18
38
47032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนกร แก้วบัวสา
ลุ่มน้ำสงคราม
34
429
14
39
47032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล
ลุ่มน้ำยาม
25
249
10
40
47032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
ลุ่มน้ำสงคราม
86
1,528
40
41
47032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรเวช แง่พรหม
ลุ่มน้ำสงคราม
21
234
9
42
47032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษา โคตรชมภู
ลุ่มน้ำยาม
106
2,037
55
43
47032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิบูลย์ คำมุข
ลุ่มน้ำยาม
59
892
26
44
47032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุบรรณ นาสพัส
ลุ่มน้ำยาม
19
299
10
45
47032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
ลุ่มน้ำสงคราม
46
731
23
รวม
2,589
42,323
1,204

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน