ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 23(สกลนคร) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
47012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์
195
3,722
92
2
47012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร
36
522
18
3
47012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบดินทร์ นารถโคษา
76
1,588
56
4
47012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพนมพันธ์ ไชยเพชร
151
3,008
76
5
47012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุ
35
515
15
6
47012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิศิษฏ์ มุ่งนากลาง
24
251
14
7
47012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทองคำ วรสาร
79
1,408
42
8
47012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประจักร์ เข็มใคร
46
675
21
9
47012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ ปัตโชติชัย
63
867
25
10
47012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์
76
1,292
38
11
47012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ชัย มลาวาสน์
29
288
12
12
47012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
22
295
11
13
47012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล
35
514
17
14
47012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร์
44
531
16
15
47022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
96
1,899
54
16
47022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพบูลย์ พจนา
77
1,241
34
17
47022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาทิน ไชยรา
73
1,154
33
18
47022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวลิต อวนป้อง
30
381
12
19
47022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเรวดี หล้าสา
15
125
6
20
47022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปราโมท พระหันธงไชย
17
131
6
21
47022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสกุณ แก้วพิกุล
17
243
8
22
47022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวรรณธนา เถายะบุตร
22
240
9
23
47022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอังกูร บุญรักษา
16
164
6
24
47022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอานนท์ อินทรพาณิชย์
65
1,258
36
25
47022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุบรรณ นาสพัส
38
712
19
26
47022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเมืองไทย ผลาจันทร์
18
175
7
27
47022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย ภาวะบุตร
37
436
16
28
47022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม
117
1,797
50
29
47022017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสังข์ทอง รอญศึก
44
577
18
30
47022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนกร แก้วบัวสา
48
727
22
31
47022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสมใจ อุดมศรี
32
526
18
32
47022020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภชัย พิมพาเลีย
24
225
9
33
47022021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัช ทุมมนตรี
152
2,586
73
34
47022022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรดา แก้วบัวสา
45
689
19
35
47032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษา โคตรชมภู
138
2,554
77
36
47032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนปกรณ์ อวนป้อง
64
1,235
33
37
47032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยงค์ ทะแพงพันธ์
46
562
18
38
47032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรัตน์ แดนขนบ
29
428
15
39
47032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ภิญโญ ทองเหลา
22
292
9
40
47032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภชัย สายเย็น
79
1,476
41
41
47032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรเวช แง่พรหม
21
191
9
42
47032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกชัย บุตรแสนคม
132
1,891
56
43
47032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำรัส พิมพา
65
957
28
44
47032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนิก เหลาแก้ว
19
196
10
45
47032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
43
701
24
รวม
2,552
41,245
1,228

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน