ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
46012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร
เมืองกาฬสินธุ์
21
152
8
2
46012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสงกรานต์ พันธ์โนราช
เมืองกาฬสินธุ์
255
3,637
91
3
46012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกรักษ์ สารปรัง
เมืองฟ้าแดด
155
2,187
60
4
46012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง
เมืองกาฬสินธุ์
222
3,222
85
5
46012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวทศพร ทักษิมา
เมืองฟ้าแดด
21
208
11
6
46012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว
โรงเรียนโคกศรีเมือง
22
257
10
7
46012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระ ลูกอินทร์
เมืองกาฬสินธุ์
91
1,418
37
8
46012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถาวร แสนพันดร
เมืองกาฬสินธ์ุ
19
154
6
9
46012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุดม กัสมัง
ฟ้าแดดสูงยาง
21
96
8
10
46012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายตรี ภูวิโคตรธนกุล
สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด
18
78
6
11
46012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรจง วันทา
เมืองกาฬสินธุ์
17
102
6
12
46012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา
เมืองกาฬสินธุ์
20
127
7
13
46012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล
เมืองฟ้าแดด
146
2,097
57
14
46012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานิต วรสิทธิกร
ท่าม่วงชัยขันธ์
60
947
32
15
46012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัช เพ็งสลุง
ท่าม่วงชัยขันธ์
18
148
8
16
46012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร ด่านขุนทด
ท่าม่วงชัยขันธ์
17
210
10
17
46012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา
ท่าม่วงชัยขันธ์
53
800
25
18
46012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิคม วิชัยโย
ฟ้าแดดสูงยาง
39
442
19
19
46012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอดุลศักดิ์ ศรีปัญญา
เมืองฟ้าแดด
20
181
12
20
46022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปุณกาญจน์ ภูเงิน
ยางตลาดฆ้องชัย
95
1,455
48
21
46022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอานนท์ นนทวัน
ยางตลาดฆ้องชัย
22
180
11
22
46022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์
ห้วยเม็ก-หนองกุงศรี
17
187
6
23
46022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกนกพร คำโสภา
สหวิทยาเขตยางตลาด-ฆ้องชัย
16
166
6
24
46022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรณกฤต กุมสิน
สหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี
18
74
6
25
46022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล
ยางตลาด-ฆ้องชัย
21
65
6
26
46022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประกาย ภูขมัง
ห้วยเม็กหนองกุงศรี
18
62
6
27
46022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์
ห้วยเม็กหนองกุงศรี
65
946
31
28
46022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเวียงชัย ราชฤทธิ์
ท่าม่วงชัยขันธ์
66
842
27
29
46022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
ท่าม่วงชัยขันธ์
14
48
6
30
46022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรุตม์ เขจรสัตย์
ห้วยเม็ก-หนองกุงศรี
79
1,120
33
31
46022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนัฐ มาตชรา
ห้วยเม็กหนองกุงศรี
20
187
9
32
46022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัชชัย สำราญวงศ์
ห้วยเม็กหนองกุงศี
17
101
6
33
46022020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางรติกรณ์ แสบงบาล
ยางตลาด-ฆ้องชัย
18
126
6
34
46022021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาโรช จันทรบุตร
ยางตลาดฆ้องชัย
23
259
12
35
46022022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมาโนช ภูคงกิ่ง
ยางตลาดฆ้องชัย
24
181
10
36
46032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกนก ยนต์ชัย
วงนารายณ์
62
941
28
37
46032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัคเรศศ์ ป้องกัน
พลังผึ้ง
22
346
18
38
46032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน
วงนารายณ์
74
1,207
45
39
46032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีรภัทร วงษ์สว่าง
สหวิทยาเขตวงนารายณ์
15
78
6
40
46032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชินกรณ์ แก้วรักษา
พลังผึ้ง
18
171
6
41
46032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ทวีภรณ์ วรชิน
วงนารายณ์
63
434
20
42
46032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนเทพ วิเศษสอน
วงนารายณ์
29
225
12
43
46032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิสิทธิ์ศักดิ์ สุขชารี
วงนารายณ์
22
181
8
44
46032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางรดา ฉายผาด
วงนารายณ์
32
279
12
45
46032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจารุวรรณ รัตนมาลี
ท่าม่วงชัยขันธ์
89
1,337
37
46
46032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรัติ โสไธสง
สมเด็จ
172
2,568
66
47
46032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประโมกข์ ดุลนีย์
สมเด็จ
23
196
9
48
46032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง
สหวิทยาเขตสมเด็จ
17
183
6
49
46032018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์
สมเด็จ
19
132
6
50
46032019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอิสรพล ปิ่นขจร
สมเด็จ
17
124
6
51
46032021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์
สหวิทยาเขตสมเด็จ
18
111
6
52
46032022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกลวัชร วังสะอาด
พลังผึ้ง
50
635
23
53
46032023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ คุ้มนายอ
มัธยมศึกษา
17
102
6
54
46032024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชูชัย ประทุมขันธ์
พลังผึ้ง
62
763
24
55
46032025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเผดิมชัย ศรีโท
พลังผึ้ง
18
121
6
รวม
2,606
32,596
1,077

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน