ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
46012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร
20
163
9
2
46012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสงกรานต์ พันธ์โนราช
252
3,551
91
3
46012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์
157
2,197
58
4
46012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกรักษ์ สารปรัง
219
3,336
88
5
46012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดุสิต มั่นคง
21
171
7
6
46012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว
22
245
10
7
46012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระ ลูกอินทร์
87
1,265
36
8
46012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถาวร แสนพันดร
20
151
6
9
46012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
20
53
7
10
46012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายตรี ภูวิโคตรธนกุล
18
87
6
11
46012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรจง วันทา
17
72
5
12
46012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา
19
95
6
13
46012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล
149
2,156
57
14
46012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานิต วรสิทธิกร
64
950
27
15
46012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัช เพ็งสลุง
18
136
8
16
46012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร ด่านขุนทด
17
171
8
17
46012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอานนท์ นนทวัน
48
729
24
18
46012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิคม วิชัยโย
35
470
20
19
46012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอดุลศักดิ์ ศรีปัญญา
21
182
12
20
46022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปุณกาญจน์ ภูเงิน
97
1,471
47
21
46022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรณกฤต กุมสิน
20
169
10
22
46022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์
19
173
8
23
46022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกนกพร คำโสภา
15
158
6
24
46022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเมืองมนต์ โสภารีย์
18
48
6
25
46022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล
20
71
6
26
46022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประกาย ภูขมัง
18
60
6
27
46022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัชชัย สำราญวงศ์
61
940
31
28
46022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเวียงชัย ราชฤทธิ์
59
753
25
29
46022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพานิชย์ ศรีหาเสนา
16
93
6
30
46022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรุตม์ เขจรสัตย์
74
1,026
32
31
46022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนัฐ มาตชรา
21
188
9
32
46022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร
17
83
6
33
46022020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางรติกรณ์ แสบงบาล
15
133
6
34
46022021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาโรช จันทรบุตร
23
236
12
35
46022022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมาโนช ภูคงกิ่ง
23
181
9
36
46032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีรภัทร วงษ์สว่าง
60
979
28
37
46032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัคเรศศ์ ป้องกัน
22
348
18
38
46032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน
84
1,383
42
39
46032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพโรจน์ เกื้อสุวรรณ
16
62
6
40
46032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชินกรณ์ แก้วรักษา
19
181
6
41
46032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ทวีภรณ์ วรชิน
78
378
20
42
46032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนเทพ วิเศษสอน
28
161
12
43
46032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิสิทธิ์ศักดิ์ สุขชารี
17
154
6
44
46032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางรดา ฉายผาด
32
285
12
45
46032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจารุวรรณ รัตนมาลี
84
1,300
37
46
46032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา
181
2,675
66
47
46032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประโมกข์ ดุลนีย์
24
237
9
48
46032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง
18
164
6
49
46032018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์
18
109
6
50
46032019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอิสรพล ปิ่นขจร
17
115
6
51
46032021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์
18
91
6
52
46032022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวทศพร ทักษิมา
46
568
21
53
46032023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ คุ้มนายอ
17
125
7
54
46032024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชูชัย ประทุมขันธ์
61
735
24
55
46032025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินัย รัตนมาลี
18
113
6
รวม
2,598
32,126
1,054

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน