ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
46012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร
เมืองกาฬสินธุ์
20
150
7
2
46012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสน่ห์ คำสมหมาย
เมืองกาฬสินธุ์
254
3,721
90
3
46012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกรักษ์ สารปรัง
142
2,188
60
4
46012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง
เมืองกาฬสินธุ์
223
3,272
81
5
46012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวทศพร ทักษิมา
เมืองฟ้าแดด
28
230
11
6
46012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้า
โรงเรียนโคกศรีเมือง
23
269
12
7
46012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระ ลูกอินทร์
-
95
1,511
41
8
46012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
เมืองกาฬสินธ์ุ
15
158
8
9
46012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุดม กัสมัง
ฟ้าแดดสูงยาง
20
116
8
10
46012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรุตม์ เขจรสัตย์
สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด
18
73
6
11
46012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรจง วันทา
เมืองกาฬสินธุ์
15
94
6
12
46012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา
เมืองกาฬสินธุ์
20
137
7
13
46012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรัติ โสไธสง
สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด
128
2,093
56
14
46012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล
ท่าม่วงชัยขันธ์
66
1,017
32
15
46012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัช เพ็งสลุง
ท่าม่วงชัยขันธ์
16
157
8
16
46012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร ด่านขุนทด
ท่าม่วงชัยขันธ์
18
241
12
17
46012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา
ท่าม่วงชัยขันธ์
53
803
27
18
46012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิคม วิชัยโย
ฟ้าแดดสูงยาง
42
432
17
19
46012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอดุลศักดิ์ ศรีปัญญา
เมืองฟ้าแดด
19
169
12
20
46022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
ยางตลาดฆ้องชัย
92
1,496
48
21
46022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอานนท์ นนทวัน
ยางตลาดฆ้องชัย
20
181
11
22
46022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์
ห้วยเม็ก-หนองกุงศรี
17
177
6
23
46022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกนกพร คำโสภา
สหวิทยาเขตยางตลาด-ฆ้องชัย
18
159
6
24
46022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรณกฤต กุมสิน
สหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี
19
110
6
25
46022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล
ยางตลาด-ฆ้องชัย
19
73
6
26
46022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์
สหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี
15
56
6
27
46022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์
ห้วยเม็กหนองกุงศรี
56
1,005
31
28
46022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเวียงชัย ราชฤทธิ์
ท่าม่วงชัยขันธ์
65
922
28
29
46022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานิต วรสิทธิกร
ท่าม่วงชัยขันธ์
14
41
6
30
46022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปุณกาญจน์ ภูเงิน
ห้วยเม็ก-หนองกุงศรี
90
1,209
33
31
46022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนัฐ มาตชรา
ห้วยเม็กหนองกุงศรี
18
174
9
32
46022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัชชัย สำราญวงศ์
ห้วยเม็กหนองกุงศี
17
103
6
33
46022020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางรติกรณ์ แสบงบาล
ยางตลาด-ฆ้องชัย
18
120
6
34
46022021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาโรช จันทรบุตร
ยางตลาดฆ้องชัย
27
254
12
35
46022022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์
ยางตลาดฆ้องชัย
23
208
12
36
46032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกนก ยนต์ชัย
วงนารายณ์
76
957
27
37
46032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัคเรศศ์ ป้องกัน
พลังผึ้ง
25
360
18
38
46032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน
59
1,144
38
39
46032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีรภัทร วงษ์สว่าง
สหวิทยาเขตวงนารายณ์
15
102
6
40
46032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชินกรณ์ แก้วรักษา
สหวิทยาเขตพลังผึ้ง
17
165
6
41
46032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ทวีภรณ์ วรชิน
วงนารายณ์
62
501
23
42
46032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนเทพ วิเศษสอน
สหวิทยาเขตวงนารายณ์
28
255
12
43
46032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
วงนารายณ์
21
212
12
44
46032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
วงนารายณ์
26
329
13
45
46032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจารุวรรณ รัตนมาลี
ท่าม่วงชัยขันธ์
79
1,302
35
46
46032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสงกรานต์ พันธ์โนราช
สหวิทยาเขตสมเด็จ
157
2,466
66
47
46032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประโมกข์ ดุลนีย์
-
20
179
9
48
46032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง
สหวิทยาเขตสมเด็จ
18
184
6
49
46032018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์
สมเด็จ
15
136
6
50
46032019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอิสรพล ปิ่นขจร
สมเด็จ
14
111
6
51
46032021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์
สหวิทยาเขตสมเด็จ
17
146
6
52
46032022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกลวัชร วังสะอาด
พลังผึ้ง
52
670
27
53
46032023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ คุ้มนายอ
มัธยมศึกษา
18
97
6
54
46032024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชูชัย ประทุมขันธ์
61
828
24
55
46032025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเผดิมชัย ศรีโท
พลังผึ้ง
16
119
6
รวม
2,539
33,382
1,085

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน