ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 25(ขอนแก่น) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
40012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร
276
4,569
112
2
40012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล
191
3,541
83
3
40012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระเดช ซาตา
257
4,270
108
4
40012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางณัฏฐพร ชินบุตร
30
447
15
5
40012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโชคชัย ชุมแวงวาปี
37
408
18
6
40012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชูเดช แก้วดวง
28
356
12
7
40012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า
113
1,929
53
8
40012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจงจิต ดวงสนาม
24
143
7
9
40012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี
20
136
6
10
40012010
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.สิทธิพล พหลทัพ
19
113
10
11
40012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายละเอียด แพงจันทร์
20
154
8
12
40012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย
39
556
18
13
40012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศราวุธ รู้ปัญญา
21
210
12
14
40012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำเนียง มิ่งขวัญ
17
176
10
15
40012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภกิจ สานุสัตย์
119
1,605
48
16
40012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร
50
719
24
17
40012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง
19
51
6
18
40012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรกฤษฏิ์ คำปิคา
33
391
13
19
40022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสวัสดิ์ แก้วชนะ
177
2,802
68
20
40022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยภร สีมาตร
40
557
21
21
40022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมดี ปะตังเวสัง
13
112
6
22
40022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเมธ สุวอ
46
539
18
23
40022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกนก บุตรวงษ์
27
413
14
24
40022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพจน์ แสงสุข
19
110
6
25
40022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสายสมร ศักดิ์คำดวง
98
1,852
54
26
40022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพวัล ไชยทองศรี
21
208
11
27
40022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล
21
230
11
28
40022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอดุล อิงแก้ว
15
101
6
29
40022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางลัดดา ผาพันธ์
15
85
6
30
40022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.อนุชิต เปรมปรี
16
94
6
31
40022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิชาติ อุ่นเกิด
69
1,095
31
32
40022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชระ คงแสนคำ
18
221
6
33
40022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก
41
509
18
34
40022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเหลือ ทองอ่อน
34
513
15
35
40022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนิกัญชลา ล้นเหลือ
12
137
6
36
40032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพล สุวรรณชาติ
93
1,637
48
37
40032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสกสัณห์ ลุนบง
18
140
6
38
40032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนรภัทร สิทธิจักร
25
249
12
39
40032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปฐมพงษ์ สมอฝาก
16
96
6
40
40032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์
37
576
16
41
40032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทศพร ไชยชนะ
20
252
11
42
40032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทวีศักดิ์ สมนอก
39
564
16
43
40032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรัล รัตนบุญทา
33
401
15
44
40032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ หาแก้ว
26
264
11
45
40032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี ถ้ำหิน
81
1,206
38
46
40032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา
17
137
9
47
40032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณ ชาวกล้า
17
120
6
48
40032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนโชติ ศรีธรราษฏร์
23
272
12
49
40032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมนึก เรื่องลือ
48
547
16
50
40032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย แพไธสงค์
15
110
6
51
40042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมนึก ทองคำ
160
2,551
66
52
40042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา ศรีลับขวา
18
192
6
53
40042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์
27
369
14
54
40042004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยา ทองบุญมา
43
413
15
55
40042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม
20
189
6
56
40042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวิทย์ นิลสาย
17
142
6
57
40042010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายฉัตร สิงห์บุราณ
17
115
6
58
40042011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.เสถียร พะโยธร
15
101
6
59
40042012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ
20
211
9
60
40042014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบวร ใจป้ำ
61
1,126
33
61
40042015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรเชษฐ รูปต่ำ
171
2,685
70
62
40042016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
23
232
12
63
40042018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธงชัย ศรีเคนา
31
295
11
64
40042019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ
34
482
16
65
40042021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน
17
44
6
66
40052001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเรืองยศ แวดล้อม
181
2,563
67
67
40052002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์
38
434
17
68
40052003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประพฤติพันธ์ ชวลี
16
108
6
69
40052004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี
176
2,870
75
70
40052006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิพล นิราศสูงเนิน
61
960
33
71
40052007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเชษฐา วันสุทะ
15
113
6
72
40052008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ
23
304
11
73
40052009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
17
174
13
74
40052010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรสิทธิ์ บุญครอง
23
318
11
75
40052013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
33
445
15
76
40052014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไมตรี นิลสาคู
18
93
6
77
40052015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยา ห่มขวา
20
225
9
78
40052016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจุฑามาศ เวียงทอง
17
111
6
79
40052017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคมสันต์ ชุมอภัย
110
2,210
66
80
40052018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ
36
483
16
81
40052019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรวุฒิ นักปราชญ์
45
545
18
82
40052020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนูญ ถาวรรัตน์
41
447
15
83
40052021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธุ์
32
461
17
84
40052022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวสันต์ ลาจันทึก
51
632
19
รวม
4,130
58,566
1,802

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน