ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 25(ขอนแก่น) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
40012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร
321
4,616
114
2
40012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล
168
3,546
85
3
40012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดาเดช ทาซ้าย
252
4,307
112
4
40012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางณัฏฐพร ชินบุตร
30
455
15
5
40012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโชคชัย ชุมแวงวาปี
32
408
18
6
40012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนิกัญชลา ล้นเหลือ
29
338
13
7
40012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิชาติ อุ่นเกิด
112
2,002
55
8
40012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล
25
191
9
9
40012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุภลักษณ์ บรรดาศักดิ์
16
139
8
10
40012010
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอำพร อ้มเถื่อน
17
100
9
11
40012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา ศรีลับขวา
18
191
9
12
40012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย
38
585
19
13
40012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศราวุธ รู้ปัญญา
21
160
12
14
40012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำเนียง มิ่งขวัญ
16
142
11
15
40012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภกิจ สานุสัตย์
118
1,602
48
16
40012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร
46
685
24
17
40012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
19
50
6
18
40012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรกฤษฏิ์ คำปิคา
33
378
12
19
40022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพล สุวรรณชาติ
151
2,789
70
20
40022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยภร สีมาตร
39
577
21
21
40022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมดี ปะตังเวสัง
13
152
6
22
40022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเมธ สุวอ
44
512
18
23
40022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกนก บุตรวงษ์
27
411
17
24
40022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
16
99
6
25
40022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
103
1,859
54
26
40022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพวัล ไชยทองศรี
20
210
12
27
40022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล
18
231
11
28
40022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
14
101
6
29
40022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพิสดา อำภาพันธ์
14
83
6
30
40022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภฤกษ์ คงนาวัง
13
104
6
31
40022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
75
1,102
32
32
40022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ พ.ต.ชัยสำราญ พิมณาคุณ
18
204
6
33
40022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางลัดดา ผาพันธ์
37
518
18
34
40022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเหลือ ทองอ่อน
35
510
15
35
40022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายญาณวรรธน์ ธนพงศ์ไพสิฐ
13
116
6
36
40032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพล สุวรรณชาติ
93
1,625
48
37
40032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสกสัณห์ ลุนบง
18
130
6
38
40032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูดิท วรรณพฤกษณ์
22
250
12
39
40032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสมปอง โพธิ์ศรี
15
77
6
40
40032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์
40
574
15
41
40032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทศพร ไชยชนะ
20
285
11
42
40032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
39
553
16
43
40032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรัล รัตนบุญทา
33
415
15
44
40032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย แพไธสงค์
21
264
10
45
40032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี ถ้ำหิน
84
1,143
37
46
40032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
17
135
9
47
40032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวราวุธ สร้อยพิมาย
15
103
6
48
40032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนโชติ ศรีธรราษฏร์
22
271
12
49
40032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมนึก เรื่องลือ
40
531
17
50
40032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงศกร ระวิพันธ์
14
98
6
51
40042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมนึก ทองคำ
150
2,528
66
52
40042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานพ โคตรโสภา
17
207
6
53
40042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์
27
352
14
54
40042004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณ ชาวกล้า
45
371
15
55
40042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี
20
182
6
56
40042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวิทย์ นิลสาย
16
152
6
57
40042010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายฉัตร สิงห์บุราณ
17
105
6
58
40042011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
15
90
6
59
40042012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคำภา โสโท
18
210
9
60
40042014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ
57
1,121
33
61
40042015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรเชษฐ รูปต่ำ
169
2,653
70
62
40042016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายลือชัย หล้าคำ
24
242
12
63
40042018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธงชัย ศรีเคนา
28
295
10
64
40042019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ
40
453
16
65
40042021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
14
63
6
66
40052001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเรืองยศ แวดล้อม
183
2,568
68
67
40052002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์
30
428
18
68
40052003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประพฤติพันธ์ ชวลี
16
121
6
69
40052004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสายสมร ศักดิ์คำดวง
179
2,848
75
70
40052006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยา ห่มขวา
61
969
31
71
40052007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเชษฐา วันสุทะ
17
106
6
72
40052008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอดุล อิงแก้ว
21
256
10
73
40052009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
16
164
13
74
40052010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรสิทธิ์ บุญครอง
23
211
11
75
40052013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจุฑามาศ เวียงทอง
35
487
15
76
40052014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไมตรี นิลสาคู
15
92
6
77
40052015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิโชติ สิงห์น้อย
19
192
9
78
40052016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอดุลย์ จันลา
17
90
6
79
40052017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคมสันต์ ชุมอภัย
113
2,181
67
80
40052018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ
34
457
17
81
40052019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรวุฒิ นักปราชญ์
43
538
18
82
40052020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนูญ ถาวรรัตน์
33
457
16
83
40052021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธุ์
29
498
18
84
40052022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวสันต์ ลาจันทึก
50
610
18
รวม
4,047
58,224
1,824

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2