ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 25(ขอนแก่น) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
40012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร
แก่นนครราชพฤกษ์
260
4,510
110
2
40012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล
กัลยาณมิตร
188
3,756
81
3
40012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระเดช ซาตา
แก่นนครราชพฤกษ์
205
4,155
104
4
40012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางณัฏฐพร ชินบุตร
สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร
34
628
16
5
40012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโชคชัย ชุมแวงวาปี
41
501
18
6
40012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชูเดช แก้วดวง
36
393
12
7
40012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า
-
119
2,024
53
8
40012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจงจิต ดวงสนาม
กัลยาณมิตร
27
105
6
9
40012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี
กัลยาณมิตร
17
153
6
10
40012010
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.สิทธิพล พหลทัพ
สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์
20
110
11
11
40012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายละเอียด แพงจันทร์
-
20
188
9
12
40012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย
กัลยาณมิตร
42
570
18
13
40012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศราวุธ รู้ปัญญา
เมืองขอนแก่น
13
204
10
14
40012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำเนียง มิ่งขวัญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
16
176
10
15
40012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภกิจ สานุสัตย์
126
1,703
50
16
40012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร
สังคมแห่งการเรียนรู้
46
776
24
17
40012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง
16
62
6
18
40012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรกฤษฏิ์ คำปิคา
สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร
36
406
13
19
40022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสวัสดิ์ แก้วชนะ
-
175
2,798
66
20
40022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยภร สีมาตร
00000
39
590
19
21
40022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมดี ปะตังเวสัง
ปราสาทพญาไผ่
13
136
6
22
40022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเมธ สุวอ
ปราสาทพญาไผ่
46
595
18
23
40022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกนก บุตรวงษ์
ปราสาทพญาไผ่
31
429
14
24
40022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่
15
120
6
25
40022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพจน์ แสงสุข
96
1,916
54
26
40022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพวัล ไชยทองศรี
สหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี
20
240
11
27
40022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
19
267
12
28
40022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอดุล อิงแก้ว
15
96
6
29
40022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางลัดดา ผาพันธ์
โรงเรียนมัญจาคีรี
12
88
6
30
40022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.อนุชิต เปรมปรี
13
100
6
31
40022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิชาติ อุ่นเกิด
อุดมคงคา
70
1,000
34
32
40022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชระ คงแสนคำ
อุดมคงคาคีรี
16
201
6
33
40022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก
19
36
530
18
34
40022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเหลือ ทองอ่อน
-
34
504
14
35
40022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนิกัญชลา ล้นเหลือ
22
13
144
6
36
40032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพล สุวรรณชาติ
-
93
1,658
47
37
40032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสกสัณห์ ลุนบง
สหวิทยาเขต หนองสองห้อง-พล
18
139
6
38
40032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนรภัทร สิทธิจักร
-
24
229
12
39
40032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
โรงเรียนพล
13
84
6
40
40032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์
แวงใหญ่
40
593
16
41
40032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
18
282
11
42
40032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทวีศักดิ์ สมนอก
สหวิทยาเขตแวงใหญ่
43
575
16
43
40032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรัล รัตนบุญทา
สหวิทยาเขตแวงใหญ่
34
423
15
44
40032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ หาแก้ว
สหวิทยาเขตแวงใหญ่
25
275
10
45
40032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวาสนา ไชยศึก
78
1,180
36
46
40032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา
สหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล
18
143
9
47
40032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณ ชาวกล้า
-
17
138
6
48
40032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนโชติ ศรีธรราษฏร์
23
274
12
49
40032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมนึก เรื่องลือ
สหวิทยาเขตแวงใหญ่
47
596
17
50
40032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย แพไธสงค์
16
129
6
51
40042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมนึก ทองคำ
สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น
158
2,683
66
52
40042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา ศรีลับขวา
พระธาตุขามแก่น
18
234
6
53
40042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์
0
25
382
14
54
40042004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยา ทองบุญมา
-
46
589
19
55
40042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม
น้ำพอง-กระนวน
17
174
7
56
40042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวิทย์ นิลสาย
น้ำพอง-กระนวน
15
125
6
57
40042010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายฉัตร สิงห์บุราณ
17
132
6
58
40042011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
13
104
6
59
40042012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ
พระธาตุขามแก่น
21
212
8
60
40042014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบวร ใจป้ำ
สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น
70
1,192
35
61
40042015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรเชษฐ รูปต่ำ
น้ำพอง-กระนวน
169
2,754
70
62
40042016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
-
23
292
12
63
40042018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธงชัย ศรีเคนา
กระนวน-น้ำพอง
34
299
13
64
40042019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ
พระธาตุขามแก่น
32
560
16
65
40042021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน
15
45
6
66
40052001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเรืองยศ แวดล้อม
151
2,533
64
67
40052002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์
-
37
343
16
68
40052003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประพฤติพันธ์ ชวลี
เวียงเรือคำ
16
117
6
69
40052004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี
สพม.25
189
2,920
75
70
40052006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิพล นิราศสูงเนิน
สหวิทยาเขตชุมแพ
62
1,038
33
71
40052007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเชษฐา วันสุทะ
สหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู
15
112
6
72
40052008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ
ชุมแพ
23
361
13
73
40052009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
สหวิทยาเขตชุมแพ
18
183
12
74
40052010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรสิทธิ์ บุญครอง
17
224
9
75
40052013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิทยา ร้อยดี
ชุมแพ
34
466
15
76
40052014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไมตรี นิลสาคู
สหวิทยาเขตชุมแพ
17
109
6
77
40052015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยา ห่มขวา
สหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู
18
208
9
78
40052016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจุฑามาศ เวียงทอง
ชุมแพม่ายชมพู
16
125
6
79
40052017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคมสันต์ ชุมอภัย
สพม25
121
2,331
64
80
40052018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ
เวียงเรือคำ
43
502
17
81
40052019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิคม จำปานิล
เวียงเรือคำ
45
597
18
82
40052020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนูญ ถาวรรัตน์
เวียงเรือคำ
41
518
14
83
40052021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธุ์
สหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู
32
471
17
84
40052022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวสันต์ ลาจันทึก
-
45
756
19
รวม
4,047
60,583
1,793

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน