ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
45012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิคิด ทินบุตร
41
652
24
2
45012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเพิ่ม นาก้อนทอง
121
1,818
53
3
45012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสายัณห์ ศรีมงคล
39
449
18
4
45012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุบิน แสงสระคู
34
451
16
5
45012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิริ ธนะมูล
257
3,588
98
6
45012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยอดรัก บุรวัฒน์
26
197
9
7
45012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธ์
53
785
27
8
45012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์
23
136
7
9
45012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสันติรัฐ ไชยโย
47
731
23
10
45012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
17
185
9
11
45012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพัชรินทร์ หยาดไธสง
72
847
32
12
45012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทร สีหานาม
54
337
18
13
45012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา ภูมิผักแว่น
23
150
12
14
45012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายแสงศิลป์ วิไลลักษณ์
40
363
13
15
45012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทิวา วรโยธา
26
331
14
16
45012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำรอง จันทร์ห้างหว้า
16
91
6
17
45012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจตุพล ไกรยบุตร
21
185
9
18
45012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชอบ ธาระมนต์
171
3,282
90
19
45012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจิรภา สบายดี
17
102
6
20
45022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุสรณ์ ทาสระคู
97
1,986
57
21
45022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจักรวาล เจริญทอง
96
1,846
50
22
45022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
129
1,816
56
23
45022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุล
19
171
9
24
45022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญส่ง จอมหงษ์
31
321
16
25
45022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
24
208
9
26
45022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุขุมาลย์ อินทเสวก
16
105
6
27
45022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเชิดศักดิ์ เอกปริญญา
17
176
6
28
45022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญภพ จันทมัตตุการ
159
2,688
79
29
45022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิสุทธิ์ สุดหลักทอง
19
210
7
30
45022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท
129
1,795
61
31
45022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภิญโญ หอมไกล
32
297
11
32
45022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวลิต ไชยฮะนิจ
13
131
6
33
45022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอธิวัฒน์ ศรีเที่ยง
15
95
6
34
45022017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวีณ เชิงสะอาด
54
766
24
35
45022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูวนาท คำพมัย
18
125
6
36
45022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์
47
662
23
37
45022020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุดมศักดิ์ พรมพิลา
23
247
9
38
45022021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทินกร โสรถาวร
55
930
26
39
45022022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกรียงไกร ป้องศรี
33
312
21
40
45022024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรศักดิ์ สีตาชัย
18
236
9
41
45022025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวงศกร ประกอบนันท์
32
348
15
42
45022026
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสายยุธ เหลาเกิ้มฮุ้ง
22
173
14
43
45032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญ
34
248
12
44
45032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาติ สุขใส
40
603
24
45
45032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนพดล ศรีระกิจ
21
170
9
46
45032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเดชา บุตรพรม
59
752
27
47
45032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทิดทูน สุจารี
147
2,753
66
48
45032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัฒนา พลอาษา
59
640
26
49
45032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์
81
1,224
38
50
45032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ไพฑูรย์ มนตรี
137
2,555
68
51
45032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสันติภาพ สิทธหาโคตร
50
753
24
52
45032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเรวดี มนตรีพิลา
24
152
8
53
45032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว
28
369
15
54
45032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทิดทูน วรวะไล
28
205
9
55
45032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยา สิงห์ชา
43
594
20
56
45032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์
28
335
14
57
45032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอัญญรัตน์ แสนภูมิ
22
242
10
58
45032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
22
231
10
59
45032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ
21
140
6
60
45032018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรวัลย์ สมภูงา
26
303
13
รวม
3,066
42,593
1,409

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน