ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
33012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
273
3,843
89
2
33012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์
228
3,067
79
3
33012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนาวิน สีหาบุตร
21
201
8
4
33012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา มุขขันธ์
29
297
12
5
33012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐวุฒิ นามวงศ์
27
247
12
6
33012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.พรศักดิ์ อุ่นใจ
16
135
14
7
33012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคณาวุฒิ พรหมทา
57
477
24
8
33012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีรวุฒิ นวลศิริ
19
185
8
9
33012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวันชัย วรรณวงษ์
18
231
11
10
33012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบัญชา ติละกูล
82
1,016
34
11
33012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวันดี พรหมมา
23
186
12
12
33012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนริศ อัมภรัตน์
170
2,490
72
13
33012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชูพงศ์ บรรทะโก
40
365
17
14
33012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุมาลี นาคกระโทก
18
85
6
15
33012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุรินทร์ สุดใจ
20
136
7
16
33012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนริศ อัมภรัตน์
37
564
18
17
33012025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดาวหยาด ขันธ์เพชร
45
719
23
18
33012026
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยยา บัวหอม
42
559
20
19
33012027
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไสว มีสติ
20
199
7
20
33012028
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสวาสดิ์ อินธิศร
42
553
15
21
33012032
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง
24
223
9
22
33012033
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญแก้ว กรไกร
36
421
13
23
33022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ
37
480
19
24
33022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์ ไชยช่วย
20
132
6
25
33022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพร อาษา
111
1,870
53
26
33022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระศักดิ์ จันทะรัตน์
33
361
16
27
33022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสถาน ปรางมาศ
23
186
10
28
33022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโชติ
27
210
12
29
33022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทัศพร คำปลิว
19
102
8
30
33022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุชาติ เทสันตะ
17
93
6
31
33022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมยศ หลักบุญ
27
352
12
32
33022017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร บุญมาก
95
1,421
42
33
33022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิตตนาถ สิงห์โต
36
457
16
34
33022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสีลา มะเค็ง
25
287
12
35
33022023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสัมพันธ์ ไทยสรวง
21
152
7
36
33032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยิ่งยง นันทวณิชชากร
กุดบง
138
1,897
70
37
33032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย
211
3,398
91
38
33032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเนตรนภา สาระวรรณ
20
132
6
39
33032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางศรศรี ศรีคำ
19
133
12
40
33032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจักรินทร์ บุญเอนก
39
446
29
41
33032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียรชัย งามแสงทรัพย์
42
368
22
42
33032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกอบชัย โพธินาแค
25
298
11
43
33032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเด่นนคร ขาวสะอาด
23
252
12
44
33032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายลือชัย พิเลิศ
18
206
15
45
33032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนิตยาพร อำนวย
22
137
11
46
33032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย จันครา
40
409
18
47
33032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีวราช อ่อนหวาน
38
534
15
48
33032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูรินท์ สอนพูด
38
559
17
49
33042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทวิน ชินบุตร
36
564
19
50
33042004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุดม ดำริห์
189
3,584
96
51
33042008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพล วรรณจู
78
971
42
52
33042012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประมูล แสวงผล
56
741
29
53
33042013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณภัทร์ ใจเครือ
34
311
12
54
33042017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพลพัทธชัย งามแสง
37
433
15
55
33042018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถวัลย์ สุนทรา
94
1,395
40
56
33042020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูมิภัทร มาลี
86
1,002
31
57
35012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัชพล รวมธรรม
176
3,370
87
58
35012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร
131
2,176
63
59
35012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางมณีรัตน์ ปรินายวนิชย์
30
394
12
60
35012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเชษฐา ค้าคล่อง
34
456
16
61
35012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทรงธรรม ทองประทุม
18
174
8
62
35012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสินชัย เจริญทรัพย์
31
385
11
63
35012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพัฒน์ ชูชัยโตธนพัฒน์
15
114
6
64
35012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกมล ณ รุณ
21
116
6
65
35012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุทัย สุภาพัฒน์
26
231
9
66
35012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ เภานาง
72
991
33
67
35012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.มนตรี แจ่มศรี
32
443
15
68
35012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮ
48
728
24
69
35022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยงยุทธ ภูมิแสน
169
2,375
68
70
35022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสฤษดิ์ กำหอม
70
1,041
35
71
35022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญมี พุ่มจันทร์
113
1,722
53
72
35022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจงมิตร ศรีไชย
38
612
18
73
35022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ่าสิบเอกมานพ ชื่นตา
15
146
7
74
35022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัชราวุธ บุปผาชาติ
31
369
16
75
35022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปนุพงษ์ เถาว์รินทร์
22
273
12
76
35022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว
18
213
9
77
35022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพล ผงทอง
23
352
15
78
35022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางมัสริน จงกลรัตน์
23
239
8
79
35022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกียรติสุนทร พลเยี่ยม
24
239
10
80
35022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาญวิทย์ หมุนอุดม
18
144
8
81
35022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวานิช ทานะเวช
17
154
8
82
35022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิติ ในพรม
38
523
16
83
35022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิสิฐ พรมโสภา
19
138
10
รวม
4,333
58,190
1,925

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน