ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1034711095
34012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี
สหวิทยาเขต1
2
1034711110
34012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพฑูรย์ ครองยุทธ
สหวิทยาเขต 2
3
1034711096
34012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิชิต กะมณี
สหวิทยาเขต 2
4
1034711111
34012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรถจิตร เกษน้อย
สหวิทยาเขต 2
5
1034711097
34012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวสันต์ มรกตเขียว
สหวิทยาเขต 2
6
1034711112
34012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนรเชฐ เบ้าทอง
สหวิทยาเขต 2
7
1034711098
34012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเอื้อมพร สายเสมา
สหวิทยาเขต 1
8
1034711114
34012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร พลพวก
สหวิทยาเขต 2
9
1034711099
34012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรพิชิต ทองหมื่น
สหวิทยาเขต 2
10
1034711115
34012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวสันต์ นวลอินทร์
สหวิทยาเขต 2
11
1034711100
34012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิสันต์ อุ่นวงศ์
สหวิทยาเขต 2
12
1034711116
34012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรินทร์ ภานานันท์
สหวิทยาเขต 2
13
1034711102
34012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระพล พยัคฆพล
สหวิทยาเขต 2
14
1034711103
34012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีบรรจง ดอกอินทร์
สหวิทยาเขต 1
15
1034711140
34012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพล ภูสิธานันท์
สหวิทยาเขตที่ 1
16
1034711141
34012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม บรรลุศิลป์
สหวิทยาเขต 1
17
1034711142
34012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมเกียรติ แก้วกนก
สหวิทยาเขต 1
18
1034711143
34012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรวัลย์ แสนแดง
สหวิทยาเขต 1
19
1034711159
34012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ
สหวิทยาเขต 1
20
1034711160
34012024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวสุธา ปวะบุตร
มัธยมศึกษา
21
1034711132
34022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรี
สหวิทยาเขต 3
22
1034711117
34022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระศักดิ์ เอกศรี
สหวิทยาเขต 3
23
1034711133
34022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญจพล โคตรคันทา
3
24
1034711138
34022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ สมคิด
สหวิทยาเขต3
25
1034711134
34022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูวดล ไชยชนะ
สหวิทยาเขต 3
26
1034711139
34022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทคนิค เรืองแสน
สหวิทยาเขต 3
27
1034711135
34022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง
สหวิทยาเขต 3
28
1034711137
34022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร แสงศรี
สหวิทยาเขต 3
29
1034711155
34022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพนมเทพ สังขะวรรณ
3
30
1034711165
34022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนพรัตน์ ขจัดมลทิน
สหวิทยาเขต 3
31
1034711166
34022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม หลุมทอง
สหวิทยาเขต 6
32
1034711108
34032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
33
1034711106
34032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเหล็ง เจริญลอย
สหวิทยาเขต 6
34
1034711109
34032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาคริต พิมพ์หล่อ
สหวิทยาเขต4
35
1034711107
34032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี
สหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่
36
1034711150
34032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิทักษ์ บุญยอ
สหวิทยาเขต 4
37
1034711153
34032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจงศักดิ์ อุทธามนตรี
สหวิทยาเขตที่ 4
38
1034711154
34032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประยูร ใจภักดี
-
39
1034711161
34032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์
สหวิทยาเขต 4
40
1034711164
34042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดุริยะ จันทร์ประจำ
สหวิทยาเขต 5
41
1034711157
34042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรพต บุญประมวล
42
1034711167
34042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรชัย โสภาพรม
สหวิทยาเขต 5
43
1034711144
34042004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนพรัตน์ ทองแสง
สหวิทยาเขต 5
44
1034711145
34042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญธรรม กล้าหาญ
สหวิทยาเขต 5
45
1034711158
34042006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทองเสาร์ แก้วหลวง
สหวิทยาเขต 5
46
1034711146
34042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์
สหวิทยาเขต 5
47
1034711147
34042008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิชาติ ทองแจ่ม
สหวิทยาเขตที่ 5
48
1034711119
34052001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรชัย พันโสรี
สหวิทยาเขต 6
49
1034711125
34052002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง
สหวิทยาเขต 6
50
1034711120
34052003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทรงยุทธ ด้ามทอง
สหวิทยาเขต 6
51
1034711126
34052004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบัณฑิต พลอาษา
สหวิทยาเขต 6
52
1034711122
34052006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทวี แสงสุข
สหวิทยาเขต 6
53
1034711123
34052007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถาวร คำจุมพล
สหวิทยาเขต 6
54
1034711124
34052008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมัคร วนาสน
สหวิทยาเขต 6
55
1034711127
34052009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประถมชัย ทุมเมฆ
สหวิทยาเขต 6
56
1034711128
34052010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนัส โฉมฉลวย
สหวิทยาเขต 6
57
1034711129
34052011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเชาวลิต ขัมภรัตน์
สหวิทยาเขต 6
58
1034711130
34052012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิติณรงค์ มาสงค์
สหวิทยาเขต 6
59
1034711163
34052014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายองอาจ จูมสีมา
สหวิทยาเขต 6
60
1037750262
37012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพฑูรย์ ขันแก้ว
สหวิทยาเขต 7
61
1037750272
37012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพรรณ พันธ์สุวรรณ
สหวิทยาเขต 8
62
1037750274
37012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
8
63
1037750275
37012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
อบต.ลือ
64
1037750263
37012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัศมี ถิ่นขาม
สหวิทยาเขต 7
65
1037750273
37012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพินันท์ ปรัชญานุวัตร
สหวิทยาเขต 8
66
1037750264
37012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอชิระ วิริยสุขหทัย
สหวิทยาเขต 7
67
1037750265
37012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเมธ หน่อแก้ว
สหวิทยาเขต 7
68
1037750266
37012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำรัส โสภา
สหวิทยาเขต 7
69
1037750267
37012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพศาล พรหมภา
สหวิทยาเขตที่ 7
70
1037750268
37012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญลือ โกมลศรี
สหวิทยาเขต 7
71
1037750269
37012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์
สหวิทยาเขต 7
72
1037750270
37012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิชัย กองเพียร
สหวิทยาเขต 7
73
1037750276
37012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ ครองยุติ
8
74
1037750277
37012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุกิจ จันทบาล
8
75
1037750278
37012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุมิตร เรืองบุตร
7
76
1037750279
37012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์
สหวิทยาเขต 7
77
1037750280
37012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมัย บุตรภักดิ์
สหฯ 8
78
1037750281
37012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี
หัวตะพาน
79
1037750282
37012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธำรงค์ วิเศษรอด
หัวตะพาน
80
1037750283
37012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิศาล จันทป
สหวิทยาเขต8
81
1037750284
37012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประดิษฐ์ พันยา
สหวิทยาเขต 8

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]