ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
34012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์
295
3,944
99
2
34012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.บุญธรรม กล้าหาญ
155
2,554
68
3
34012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดุริยะ จันทร์ประจำ
252
3,518
99
4
34012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสกสรรค์ ยุภาศ
21
185
6
5
34012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
71
790
27
6
34012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา จันทวี
15
145
6
7
34012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาคริต พิมพ์หล่อ
117
1,743
50
8
34012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยเอกสมชาย สุดชาติ
16
143
6
9
34012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.จิรกานต์ สุภสร
23
308
10
10
34012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุพัตรา คำจันทร์
18
132
6
11
34012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
17
214
9
12
34012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจิราพร ธรรมเจริญ
18
160
6
13
34012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางธัญญาภรณ์ จารุจิตร
25
229
9
14
34012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์
28
371
15
15
34012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ
96
1,496
42
16
34012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบัติ เจือบุญ
17
173
6
17
34012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
22
317
13
18
34012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประภาส สีหา
17
191
7
19
34012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
37
610
17
20
34012024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูวดล ไชยชนะ
53
738
22
21
34022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง
175
2,950
74
22
34022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร แสงศรี
87
1,593
48
23
34022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัจจัย บ่งเทพ
34
407
16
24
34022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
22
200
8
25
34022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธำรงค์ วิเศษรอด
38
553
16
26
34022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคารม ช่วยสุข
29
292
12
27
34022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกมลพรรณ วีระชาติ
33
415
15
28
34022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ สมคิด
62
858
27
29
34022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร.ต.หญิงกอบสมุทร ศรีดา
ชุมช้างบ้านผือ
89
1,228
42
30
34022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระพล พยัคฆพล
46
641
23
31
34022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดิ์ชัย นวลฉวี
17
151
9
32
34032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนรเชฐ เบ้าทอง
37
538
20
33
34032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี
144
2,120
61
34
34032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม หลุมทอง
50
739
22
35
34032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรพต แก่นลา
44
632
19
36
34032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรวัลย์ แสนแดง
51
786
27
37
34032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีบรรจง ดอกอินทร์
33
498
21
38
34032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรศักดิ์ สถาวร
24
296
10
39
34032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบัณฑิต พลอาษา
54
816
25
40
34042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประดิษฐ์ พันยา
44
674
22
41
34042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรินทร์ ภานานันท์
53
817
26
42
34042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวสันต์ นวลอินทร์
28
367
15
43
34042004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายองอาจ จูมสีมา
174
2,981
74
44
34042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบัติ ปัญญาคง
28
264
11
45
34042006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไกร เฉลิมพงษ์
33
415
13
46
34042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทรงยุทธ ด้ามทอง
69
1,020
28
47
34042008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิชาติ ทองแจ่ม
46
821
27
48
34052001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิทักษ์ บุญยอ
205
3,533
90
49
34052002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรชัย โสภาพรม
83
1,371
42
50
34052003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง
45
697
24
51
34052004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรชาติ การสอาด
28
320
12
52
34052006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว
33
466
15
53
34052007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประยูร ใจภักดี
49
840
25
54
34052008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรพิชิต ทองหมื่น
46
721
21
55
34052009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญจพล โคตรคันทา
92
1,524
44
56
34052010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสมควร กงเงิน
37
459
18
57
34052011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจงศักดิ์ อุทรามนตรี
121
1,900
56
58
34052012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิติณรงค์ มาสงค์
43
628
24
59
34052014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรเชษฐ์ บุตรพรหม
45
552
19
60
37012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิยม รักพรม
209
3,485
93
61
37012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพินันท์ ปรัชญานุวัตร
76
1,172
36
62
37012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุกิจ จันทบาล
100
1,681
50
63
37012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประยูร รัตนศรี
22
267
18
64
37012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.อนงค์นุช วิริยสุขหทัย
42
569
21
65
37012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวชูติเมต อุทธา
17
163
6
66
37012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา บัณฑิต
32
468
15
67
37012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโชติชัย กิ่งแก้ว
35
462
15
68
37012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.สมสมัคร วุฒิเจริญกุล
25
318
12
69
37012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ ทันใจ
24
288
19
70
37012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิสิทธิ์ ต้องสู้
25
346
12
71
37012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิศวะ โทบุดดี
27
281
11
72
37012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพศาล พรหมภา
41
557
18
73
37012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอชิระ วิริยสุขหทัย
เปงจานนคร
74
1,100
32
74
37012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์
35
408
18
75
37012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัศมี ถิ่นขาม
53
918
26
76
37012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีพีระพงษ์ สิงห์จันทร์
22
229
10
77
37012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์
86
1,330
39
78
37012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
15
88
7
79
37012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุภวัต ลาภสาร
17
104
12
80
37012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญลือ โกมลศรี
42
546
17
81
37012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรณชัย ธรรมราช
18
149
6
รวม
4,725
68,973
2,117

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน