ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
34012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี
สหวิทยาเขต1
194
3,929
99
2
34012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง
สหวิทยาเขต 2
136
2,795
70
3
34012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพฑูรย์ ครองยุทธ
สหวิทยาเขต 2
259
3,760
99
4
34012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์
สหวิทยาเขต 3
18
192
7
5
34012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
สหวิทยาเขต 2
71
891
28
6
34012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา จันทวี
สหวิทยาเขต 3
15
138
6
7
34012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเอื้อมพร สายเสมา
สหวิทยาเขตเมือง 1
90
1,781
48
8
34012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร พลพวก
สหวิทยาเขตเขื่องใน
15
169
6
9
34012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรพิชิต ทองหมื่น
สหวิทยาเขต 2
19
299
9
10
34012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวสันต์ นวลอินทร์
สหวิทยาเขต 3
18
129
6
11
34012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิสันต์ อุ่นวงศ์
สหวิทยาเขต 2
16
238
10
12
34012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรินทร์ ภานานันท์
สหวิทยาเขต 2
10
190
7
13
34012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระพล พยัคฆพล
สหวิทยาเขต 2
26
278
16
14
34012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขต 1
24
417
15
15
34012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพล ภูสิธานันท์
สหวิทยาเขตที่ 1
84
1,424
40
16
34012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบัติ เจือบุญ
สหวิทยาเขต 1
17
157
6
17
34012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมเกียรติ แก้วกนก
สหวิทยาเขต 1
17
294
13
18
34012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขต 1
17
204
9
19
34012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ
สหวิทยาเขต 2
39
665
16
20
34012024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวสุธา ปวะบุตร
มัธยมศึกษา
54
757
22
21
34022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรี
สหวิทยาเขต 3
166
2,867
74
22
34022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร แสงศรี
สหวิทยาเขต 5
105
1,676
53
23
34022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัจจัย บ่งเทพ
3
35
478
19
24
34022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรพต แก่นลา
สหวิทยาเขต3
21
263
9
25
34022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูวดล ไชยชนะ
สหวิทยาเขต 3
42
570
15
26
34022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญสอน สามัคคี
สหวิทยาเขต 3
32
360
17
27
34022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง
สหวิทยาเขต 4
30
404
15
28
34022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระศักดิ์ เอกศรี
สหวิทยาเขต 4
63
936
27
29
34022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.บุญธรรม กล้าหาญ
3
88
1,339
44
30
34022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทคนิค เรืองแสน
สหวิทยาเขต 5
51
744
26
31
34022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม หลุมทอง
สหวิทยาเขต 6
16
179
7
32
34032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนรเชฐ เบ้าทอง
สหวิทยาเขต 6
47
638
20
33
34032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเหล็ง เจริญลอย
สหวิทยาเขต 6
139
2,030
58
34
34032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาคริต พิมพ์หล่อ
สหวิทยาเขต 6
52
783
23
35
34032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ สมคิด
สหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่
46
726
21
36
34032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรวัลย์ แสนแดง
สหวิทยาเขต 4
52
773
26
37
34032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีบรรจง ดอกอินทร์
สหวิทยาเขตที่ 4
32
527
19
38
34032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประยูร ใจภักดี
-
25
317
10
39
34032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์
สหวิทยาเขต 6
55
906
23
40
34042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดุริยะ จันทร์ประจำ
สหวิทยาเขต 5
44
688
23
41
34042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม บรรลุศิลป์
52
753
25
42
34042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรชัย โสภาพรม
สหวิทยาเขต 5
37
470
15
43
34042004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนพรัตน์ ทองแสง
สหวิทยาเขต 5
142
2,939
72
44
34042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบัติ ปัญญาคง
สหวิทยาเขต 5
23
299
12
45
34042006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไกร เฉลิมพงษ์
สหวิทยาเขต 7
34
391
14
46
34042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิศาล จันทป
สหวิทยาเขต 5
59
905
27
47
34042008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิชาติ ทองแจ่ม
สหวิทยาเขตที่ 5
47
926
27
48
34052001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรชัย พันโสรี
สหวิทยาเขต 6
233
3,778
90
49
34052002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจงศักดิ์ อุทรามนตรี
สหวิทยาเขต 9
92
1,581
41
50
34052003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทรงยุทธ ด้ามทอง
สหวิทยาเขต 8
47
668
22
51
34052004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบัณฑิต พลอาษา
สหวิทยาเขต 9
30
404
12
52
34052006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว
สหวิทยาเขต 8
33
460
15
53
34052007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.อ.อ.ถาวร คำจุมพล
สหวิทยาเขต 6
49
795
24
54
34052008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทองเสาร์ แก้วหลวง
สหวิทยาเขต 6
47
724
21
55
34052009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญจพล โคตรคันทา
สหวิทยาเขต 9
86
1,365
42
56
34052010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร.ต.หญิงกอบสมุทร ศรีดา
สหวิทยาเขต 9
37
547
20
57
34052011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนัส โฉมฉลวย
สหวิทยาเขต 9
114
1,810
54
58
34052012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิติณรงค์ มาสงค์
สหวิทยาเขต 6
41
731
24
59
34052014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายองอาจ จูมสีมา
สหวิทยาเขต 8
50
677
18
60
37012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขต 7
182
3,570
94
61
37012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์
สหวิทยาเขต 8
80
1,196
35
62
37012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิยม รักพรม
8
99
1,621
48
63
37012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรเชษฐ์ บุตรพรหม
อบต.ลือ
18
350
18
64
37012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพินันท์ ปรัชญานุวัตร
สหวิทยาเขต 1 เมืองอำนาจ
44
540
22
65
37012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประยูร รัตนศรี
สหวิทยาเขต 2
11
152
7
66
37012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา บัณฑิต
สหวิทยาเขต 4 พนา
33
444
15
67
37012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเมธ หน่อแก้ว
สหวิทยาเขต 7
32
444
15
68
37012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย
สหวิทยาเขต1
31
374
18
69
37012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพศาล พรหมภา
สหวิทยาเขตที่ 3 (หัวตะพาน)
26
390
18
70
37012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขต 7
24
363
12
71
37012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญลือ โกมลศรี
ปทุมราชวงศา
28
337
17
72
37012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิชัย กองเพียร
สหวิทยาเขต 7
41
566
19
73
37012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุกิจ จันทบาล
8
70
1,060
35
74
37012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์
สหวิทยาเขต 4 พนา
36
518
18
75
37012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัศมี ถิ่นขาม
7
49
879
24
76
37012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีพีระพงษ์ สิงห์จันทร์
สหวิทยาเขต 7
18
244
9
77
37012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมัย บุตรภักดิ์
สหฯ 3 อำนาจเจริญ
86
1,361
39
78
37012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หัวตะพาน
17
107
6
79
37012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธำรงค์ วิเศษรอด
หัวตะพาน
14
116
6
80
37012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอชิระ วิริยสุขหทัย
สหวิทยาเขต8
38
625
20
81
37012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประดิษฐ์ พันยา
สหวิทยาเขต 8
20
154
8
รวม
4,538
71,545
2,139

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน