ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
34012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี
สหวิทยาเขต1
209
4,117
99
2
34012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพฑูรย์ ครองยุทธ
สหวิทยาเขต 2
129
2,782
66
3
34012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขต 2
264
4,015
99
4
34012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรถจิตร เกษน้อย
สหวิทยาเขต 3
14
227
9
5
34012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
สหวิทยาเขต 2
83
1,008
31
6
34012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขต 2
15
153
6
7
34012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเอื้อมพร สายเสมา
สหวิทยาเขตเมือง 1
94
1,721
42
8
34012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร พลพวก
สหวิทยาเขตเขื่องใน
17
165
6
9
34012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรพิชิต ทองหมื่น
สหวิทยาเขต 2
18
264
9
10
34012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวสันต์ นวลอินทร์
สหวิทยาเขต 3
19
143
7
11
34012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิสันต์ อุ่นวงศ์
สหวิทยาเขต 2
16
227
9
12
34012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรินทร์ ภานานันท์
สหวิทยาเขต 2
12
195
8
13
34012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระพล พยัคฆพล
สหวิทยาเขต 2
31
299
16
14
34012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีบรรจง ดอกอินทร์
สหวิทยาเขต 1
24
404
15
15
34012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพล ภูสิธานันท์
สหวิทยาเขตที่ 1
84
1,284
38
16
34012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม บรรลุศิลป์
สหวิทยาเขต 1
21
174
7
17
34012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมเกียรติ แก้วกนก
สหวิทยาเขต 1
24
299
13
18
34012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรวัลย์ แสนแดง
สหวิทยาเขต 1
18
205
9
19
34012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ
สหวิทยาเขต 1
39
678
17
20
34012024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวสุธา ปวะบุตร
มัธยมศึกษา
59
783
22
21
34022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรี
สหวิทยาเขต 3
175
2,912
72
22
34022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร แสงศรี
สหวิทยาเขต 5
115
1,712
52
23
34022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัจจัย บ่งเทพ
3
36
519
19
24
34022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ สมคิด
สหวิทยาเขต3
20
251
9
25
34022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูวดล ไชยชนะ
สหวิทยาเขต 3
38
580
21
26
34022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญสอน สามัคคี
สหวิทยาเขต 3
31
398
17
27
34022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง
สหวิทยาเขต 4
31
438
15
28
34022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขต 4
64
951
27
29
34022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพนมเทพ สังขะวรรณ
3
88
1,308
43
30
34022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทคนิค เรืองแสน
สหวิทยาเขต 5
50
755
28
31
34022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม หลุมทอง
สหวิทยาเขต 6
16
209
7
32
34032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนรเชฐ เบ้าทอง
สหวิทยาเขต 6
46
630
20
33
34032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเหล็ง เจริญลอย
สหวิทยาเขต 6
138
1,921
56
34
34032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาคริต พิมพ์หล่อ
สหวิทยาเขต4
49
800
28
35
34032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี
สหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่
46
726
21
36
34032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิทักษ์ บุญยอ
สหวิทยาเขต 4
59
818
27
37
34032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจงศักดิ์ อุทธามนตรี
สหวิทยาเขตที่ 4
38
596
19
38
34032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประยูร ใจภักดี
-
27
342
11
39
34032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์
สหวิทยาเขต 6
49
840
22
40
34042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดุริยะ จันทร์ประจำ
สหวิทยาเขต 5
43
679
22
41
34042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรพต บุญประมวล
59
819
25
42
34042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรชัย โสภาพรม
สหวิทยาเขต 5
35
498
15
43
34042004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนพรัตน์ ทองแสง
สหวิทยาเขต 5
152
2,982
72
44
34042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญธรรม กล้าหาญ
สหวิทยาเขต 7
27
322
13
45
34042006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไกร เฉลิมพงษ์
สหวิทยาเขต 5
34
429
14
46
34042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิศาล จันทป
สหวิทยาเขต 5
67
883
27
47
34042008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิชาติ ทองแจ่ม
สหวิทยาเขตที่ 5
54
1,086
30
48
34052001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรชัย พันโสรี
สหวิทยาเขต 6
232
3,610
90
49
34052002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง
สหวิทยาเขต 9
88
1,546
45
50
34052003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทรงยุทธ ด้ามทอง
สหวิทยาเขต 8
42
636
20
51
34052004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบัณฑิต พลอาษา
สหวิทยาเขต 9
28
426
12
52
34052006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทวี แสงสุข
สหวิทยาเขต 8
32
492
15
53
34052007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.อ.อ.ถาวร คำจุมพล
สหวิทยาเขต 6
51
784
24
54
34052008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขต 6
47
777
21
55
34052009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญจพล โคตรคันทา
สหวิทยาเขต 6
84
1,424
41
56
34052010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขต 9
32
510
18
57
34052011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนัส โฉมฉลวย
สหวิทยาเขต 6
110
1,763
52
58
34052012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิติณรงค์ มาสงค์
สหวิทยาเขต 6
39
761
24
59
34052014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายองอาจ จูมสีมา
สหวิทยาเขต 8
49
702
18
60
37012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพฑูรย์ ขันแก้ว
สหวิทยาเขต 7
180
3,682
94
61
37012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพรรณ พันธ์สุวรรณ
สหวิทยาเขต 8
81
1,282
34
62
37012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิยม รักพรม
8
101
1,689
48
63
37012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรเชษฐ์ บุตรพรหม
อบต.ลือ
19
346
17
64
37012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัศมี ถิ่นขาม
สหวิทยาเขต 7
44
570
25
65
37012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพินันท์ ปรัชญานุวัตร
สหวิทยาเขต 8
15
170
7
66
37012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอชิระ วิริยสุขหทัย
สหวิทยาเขต 4 พนา
32
475
15
67
37012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเมธ หน่อแก้ว
สหวิทยาเขต 7
33
461
15
68
37012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำรัส โสภา
สหวิทยาเขต1
33
361
18
69
37012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพศาล พรหมภา
สหวิทยาเขตที่ 3 (หัวตะพาน)
27
363
18
70
37012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญลือ โกมลศรี
สหวิทยาเขต 7
25
364
11
71
37012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์
ปทุมราชวงศา
28
327
17
72
37012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิชัย กองเพียร
สหวิทยาเขต 7
43
558
19
73
37012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ ครองยุติ
8
74
1,082
35
74
37012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุกิจ จันทบาล
8
36
534
18
75
37012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุมิตร เรืองบุตร
7
49
811
24
76
37012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์
สหวิทยาเขต 7
19
231
9
77
37012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมัย บุตรภักดิ์
สหฯ 3 อำนาจเจริญ
75
1,354
42
78
37012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี
หัวตะพาน
18
153
6
79
37012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธำรงค์ วิเศษรอด
หัวตะพาน
13
116
6
80
37012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขต8
35
654
18
81
37012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประดิษฐ์ พันยา
สหวิทยาเขต 8
18
186
9
รวม
4,617
72,747
2,145

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน