ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
34012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี
สหวิทยาเขต1
205
4,177
99
2
34012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพฑูรย์ ครองยุทธ
สหวิทยาเขต 2
127
2,747
60
3
34012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิชิต กะมณี
สหวิทยาเขต 2
260
4,334
99
4
34012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรถจิตร เกษน้อย
สหวิทยาเขต 3
22
254
9
5
34012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวสันต์ มรกตเขียว
สหวิทยาเขต 2
90
1,055
32
6
34012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนรเชฐ เบ้าทอง
สหวิทยาเขต 2
16
178
6
7
34012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเอื้อมพร สายเสมา
สหวิทยาเขตเมือง 1
82
1,590
40
8
34012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร พลพวก
สหวิทยาเขตเขื่องใน
14
171
7
9
34012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรพิชิต ทองหมื่น
สหวิทยาเขต 2
20
301
10
10
34012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวสันต์ นวลอินทร์
สหวิทยาเขต 2
17
174
9
11
34012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิสันต์ อุ่นวงศ์
สหวิทยาเขต 2
17
215
9
12
34012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรินทร์ ภานานันท์
สหวิทยาเขต 2
12
202
7
13
34012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระพล พยัคฆพล
สหวิทยาเขต 2
36
333
14
14
34012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีบรรจง ดอกอินทร์
สหวิทยาเขต 1
27
425
15
15
34012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพล ภูสิธานันท์
สหวิทยาเขตที่ 1
79
1,199
37
16
34012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม บรรลุศิลป์
สหวิทยาเขต 1
16
192
11
17
34012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมเกียรติ แก้วกนก
สหวิทยาเขต 1
24
338
13
18
34012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรวัลย์ แสนแดง
สหวิทยาเขต 1
19
251
11
19
34012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ
สหวิทยาเขต 1
38
634
17
20
34012024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวสุธา ปวะบุตร
มัธยมศึกษา
63
819
25
21
34022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรี
สหวิทยาเขต 3
168
2,865
73
22
34022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระศักดิ์ เอกศรี
สหวิทยาเขต 5
113
1,814
52
23
34022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญจพล โคตรคันทา
3
36
528
19
24
34022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ สมคิด
สหวิทยาเขต3
19
279
10
25
34022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูวดล ไชยชนะ
สหวิทยาเขต 3
40
590
19
26
34022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทคนิค เรืองแสน
สหวิทยาเขต 3
33
426
17
27
34022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง
สหวิทยาเขต 4
30
431
14
28
34022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร แสงศรี
สหวิทยาเขต 4
57
955
28
29
34022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพนมเทพ สังขะวรรณ
3
85
1,267
42
30
34022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนพรัตน์ ขจัดมลทิน
สหวิทยาเขต 5
52
796
28
31
34022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม หลุมทอง
สหวิทยาเขต 6
17
185
6
32
34032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
สหวิทยาเขต 6
41
646
19
33
34032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเหล็ง เจริญลอย
สหวิทยาเขต 6
130
1,975
54
34
34032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาคริต พิมพ์หล่อ
สหวิทยาเขต4
47
780
28
35
34032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี
สหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่
44
725
21
36
34032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิทักษ์ บุญยอ
สหวิทยาเขต 4
60
863
26
37
34032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจงศักดิ์ อุทธามนตรี
สหวิทยาเขตที่ 4
39
617
19
38
34032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประยูร ใจภักดี
-
27
432
12
39
34032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์
สหวิทยาเขต 6
50
746
21
40
34042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดุริยะ จันทร์ประจำ
สหวิทยาเขต 5
40
667
21
41
34042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรพต บุญประมวล
60
839
25
42
34042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรชัย โสภาพรม
สหวิทยาเขต 5
38
518
18
43
34042004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนพรัตน์ ทองแสง
สหวิทยาเขต 5
149
2,947
72
44
34042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญธรรม กล้าหาญ
สหวิทยาเขต 7
27
361
14
45
34042006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทองเสาร์ แก้วหลวง
สหวิทยาเขต 5
34
472
14
46
34042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์
สหวิทยาเขต 5
73
891
29
47
34042008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิชาติ ทองแจ่ม
สหวิทยาเขตที่ 5
61
1,059
30
48
34052001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรชัย พันโสรี
สหวิทยาเขต 6
232
3,741
92
49
34052002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง
สหวิทยาเขต 9
86
1,605
45
50
34052003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทรงยุทธ ด้ามทอง
สหวิทยาเขต 8
45
634
19
51
34052004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบัณฑิต พลอาษา
สหวิทยาเขต 9
26
461
12
52
34052006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทวี แสงสุข
สหวิทยาเขต 8
32
476
15
53
34052007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.อ.อ.ถาวร คำจุมพล
สหวิทยาเขต 6
50
814
23
54
34052008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมัคร วนาสน
สหวิทยาเขต 6
49
751
21
55
34052009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประถมชัย ทุมเมฆ
สหวิทยาเขต 6
86
1,498
43
56
34052010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนัส โฉมฉลวย
สหวิทยาเขต 9
33
403
15
57
34052011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเชาวลิต ขัมภรัตน์
สหวิทยาเขต 6
102
1,789
50
58
34052012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิติณรงค์ มาสงค์
สหวิทยาเขต 6
39
743
18
59
34052014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายองอาจ จูมสีมา
สหวิทยาเขต 8
44
679
18
60
37012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพฑูรย์ ขันแก้ว
สหวิทยาเขต 7
158
4,071
98
61
37012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพรรณ พันธ์สุวรรณ
สหวิทยาเขต 8
77
1,274
33
62
37012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิยม รักพรม
8
93
1,691
48
63
37012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรเชษฐ์ บุตรพรหม
อบต.ลือ
19
353
15
64
37012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัศมี ถิ่นขาม
สหวิทยาเขต 7
45
622
24
65
37012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพินันท์ ปรัชญานุวัตร
สหวิทยาเขต 8
17
249
10
66
37012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอชิระ วิริยสุขหทัย
สหวิทยาเขต 4 พนา
32
489
15
67
37012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเมธ หน่อแก้ว
สหวิทยาเขต 7
33
445
15
68
37012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำรัส โสภา
สหวิทยาเขต1
34
411
18
69
37012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพศาล พรหมภา
สหวิทยาเขตที่ 3 (หัวตะพาน)
30
433
18
70
37012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญลือ โกมลศรี
สหวิทยาเขต 7
26
350
10
71
37012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์
ปทุมราชวงศา
33
365
15
72
37012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิชัย กองเพียร
สหวิทยาเขต 7
42
602
19
73
37012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ ครองยุติ
8
79
1,190
35
74
37012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุกิจ จันทบาล
8
38
568
18
75
37012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุมิตร เรืองบุตร
7
50
811
24
76
37012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์
สหวิทยาเขต 7
19
238
9
77
37012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมัย บุตรภักดิ์
สหฯ 3 อำนาจเจริญ
79
1,403
39
78
37012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี
หัวตะพาน
17
171
6
79
37012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธำรงค์ วิเศษรอด
หัวตะพาน
14
142
6
80
37012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิศาล จันทป
สหวิทยาเขต8
33
588
18
81
37012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประดิษฐ์ พันยา
สหวิทยาเขต 8
17
200
9

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]