ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
36012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศราวุธ สิงหาราโท
169
2,935
76
2
36012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย คำพิทักษ์
180
3,157
84
3
36012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
141
1,849
52
4
36012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุชาติ รักษาชนม์
24
155
6
5
36012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวนิชย์ ณิชย์คำหาญ
33
505
17
6
36012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา เคนชมภู
43
487
20
7
36012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธรรมนูญ วิชาหา
18
105
8
8
36012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสายฝน ทวีแก้ว
19
101
6
9
36012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
43
684
25
10
36012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถวิล มนตรี
56
852
27
11
36012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์ แต่งผิว
29
239
9
12
36012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวานิส เพียนอก
นาหนัง
28
246
9
13
36012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระศักดิ์ พลมณี
20
139
9
14
36012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยรัตน์ เจริญสุข
194
2,598
71
15
36012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร
42
557
19
16
36012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภัทราวุธ สิมช้า
36
401
16
17
36012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา ชัยภัย
51
710
22
18
36012024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก
44
584
21
19
36022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกษิดิศ ปลื้มญาติ
202
2,881
74
20
36022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางปนัดดา ทีบัวบาน
26
234
12
21
36022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์
28
259
12
22
36022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนพดล กาญจนางกูร
79
1,265
37
23
36022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ
143
2,594
75
24
36022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีรสิทธิ สวัสดิ์
43
593
21
25
36022017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทัศน์ ตนทา
30
321
13
26
36022021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปิยะพล เถื่อนพาชิน
99
1,477
45
27
36022022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์
36
515
17
28
36032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร
78
1,251
38
29
36032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวงเดือน สารวิทย์
20
189
9
30
36032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรจบ ศิริวาลย์
18
231
9
31
36032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประยูร มังกร
19
195
10
32
36032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจิตตานันทิ์ ภูมิชัยธีรโชติ
30
344
13
33
36032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
18
117
6
34
36032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
45
759
23
35
36032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
19
214
9
36
36032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอมร ชัยวิเชียร
56
865
25
37
36032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์ พลอยดำ
54
778
22
รวม
2,213
31,386
967

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน