ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
36012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศราวุธ สิงหาราโท
167
2,939
75
2
36012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ
สหวิทยาเขตพญาแล
172
3,187
85
3
36012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
136
1,800
54
4
36012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุชาติ รักษาชนม์
สหวิทยาเขตพญาแล
20
175
6
5
36012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนพดล กาญจนางกูร
34
534
16
6
36012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา เคนชมภู
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
41
470
20
7
36012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธรรมนูญ วิชาหา
สพฐ
16
99
9
8
36012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
ไม่มี
16
86
6
9
36012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ
เมืองพญาภักดีชุมพล
53
693
29
10
36012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถวิล มนตรี
65
924
30
11
36012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์ แต่งผิว
สหวิทยาแก้งคร้อคอนสวรรค์
25
248
9
12
36012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวานิส เพียนอก
7
28
241
9
13
36012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระศักดิ์ พลมณี
-
22
148
10
14
36012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยรัตน์ เจริญสุข
สพฐ.
189
2,523
67
15
36012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร
lสหวิทยาเขตบัวแดงภักดี
41
568
19
16
36012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภัทราวุธ สิมช้า
โรงเรียนในฝัน
38
469
16
17
36012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา ชัยภัย
สหวิทยาเขตบัวแดงภักดี
52
738
23
18
36012024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก
สหวิทยาเขตบัวแดง-ภักดี
48
607
22
19
36022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกษิดิศ ปลื้มญาติ
ภูตะเภา-ทุ่งกะมัง
186
2,948
74
20
36022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์
27
237
12
21
36022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวนิชย์ ณิชย์คำหาญ
ภูเขียว
24
304
12
22
36022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทรงวุฒิ ขวาไทย
โรงเรียนในฝัน
80
1,215
36
23
36022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย คำพิทักษ์
141
2,589
69
24
36022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตแก้งคร้อ-คอนสวรรค์
44
651
21
25
36022017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทัศน์ ตนทา
CAT
30
355
13
26
36022021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปิยะพล เถื่อนพาชิน
ภูตะเภา-ทุ่งกะมัง
103
1,550
45
27
36022022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
ภูตะเภา-ทุ่งกระมัง
32
512
16
28
36032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร
สหวิทยาเขตเมืองสี่มุม
75
1,235
38
29
36032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวงเดือน สารวิทย์
สหวิทยาเขตเมืองสี่มุม
20
204
10
30
36032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรจบ ศิริวาลย์
16
205
9
31
36032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประยูร มังกร
ตำบลบ้านตาล
22
211
9
32
36032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจิตตานันทิ์ ภูมิชัยธีรโชติ
สหวิทยาเขตทุ่งดอกกระเจียว
34
350
12
33
36032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
สหวิทยาเขตทุ่งดอกกระเจียว
18
126
6
34
36032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายลำจวน ดิษขุนทด
สพม.30
43
721
22
35
36032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีรสิทธิ สวัสดิ์
หนองบัวระเหว
22
240
9
36
36032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอมร ชัยวิเชียร
-
52
812
23
37
36032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์ พลอยดำ
นายางกลัก
52
761
22
รวม
2,186
31,675
963

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน