ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
31012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล
188
3,536
90
2
31012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระศักดิ์ พินิจ
103
1,291
44
3
31012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดิ์ ซารัมย์
102
1,659
53
4
31012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล
58
837
26
5
31012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอม
29
328
17
6
31012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเทพ จำเนียรกูล
36
387
17
7
31012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวุฒิชัย สารุสุข
33
408
16
8
31012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีราพัฒน์ แก้วพลงาม
16
138
6
9
31012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพล บุญโชติ
28
273
11
10
31012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประภาส สนิทรัมย์
79
1,407
45
11
31012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพศาล สังกะเพศ
160
2,603
69
12
31012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา กุลแก้ว
32
415
17
13
31012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม เยี่ยมรัมย์
29
247
12
14
31012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางทรรศนีย์ พลพวก
15
128
6
15
31012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฏฐชัย เอี่ยมสร้อย
15
108
6
16
31012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประจวบ อินทแย้ม
20
243
9
17
31012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูวนาถ ยุพานวิทย์
66
878
27
18
31022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพบูลย์ มั่นยืน
173
2,906
72
19
31022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนิวรรต ติมุลา
27
398
12
20
31022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรศักดิ์ พะประโคน
29
317
14
21
31022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภฤกษ์ พลายงาม
17
274
10
22
31022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชำนาญ บุญวงศ์
157
2,895
78
23
31022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปฐพี มีบาง
31
356
13
24
31022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมคิด สิทธิสาร
42
598
21
25
31022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
122
2,026
58
26
31022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิระพงษ์ วัชเรนทร์วงศ์
24
258
12
27
31022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัครเดช หลาบนอก
146
2,494
70
28
31022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ
37
612
19
29
31022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐธ์พงษ์ วิโสรัมย์
53
754
25
30
31022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์
75
1,089
31
31
31032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานัส เวียงวิเศษ
177
2,998
78
32
31032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
37
568
18
33
31032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรธี เครือบคนโท
57
1,169
33
34
31032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชนมพันธ์ ทรัพย์ศิริ
17
177
8
35
31032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสฏฐศิษฎ์ วัฒนภักดีกิจ
35
444
17
36
31032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิกร บัวพา
28
365
15
37
31032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิรวิชญ์ สิทธินอก
32
485
16
38
31032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาตรี อัครสุขบุตร
154
2,680
66
39
31032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุบิน ฝ่ายเทศ
22
296
11
40
31032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐนันท์ ศรีคุณ
26
326
13
41
31032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนกฤติ พรมบุตร
22
265
12
42
31032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน
25
210
11
43
31032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์
159
2,709
72
44
31032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.วีรเทพ เนียมหัตถี
31
493
17
45
31032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจินดา กรองทอง
17
196
8
46
31032018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ
58
994
28
47
31032019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกันตาธรณ์ ตะราช
31
434
15
48
31032020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายราเมศน์ โสมแสน
50
761
21
49
31032021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภัทร์ แสนกล้า
19
129
6
50
31032022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนภณ ธนะสีรังกูร
56
686
22
51
31032023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสารภี เลไธสง
32
443
20
52
31042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรากร เสนามาตย์
69
1,064
33
53
31042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์
55
818
27
54
31042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ ศรีแสนปาง
24
296
9
55
31042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประชัย พรสง่ากุล
164
2,617
72
56
31042006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกาญจนพงษ์ ตราชู
49
833
30
57
31042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดิ์ รุ่งแสง
132
720
30
58
31042008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิวัฒน์ โพธิมาศ
27
363
15
59
31042009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววรินทร ปัดกอง
18
183
9
60
31042010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทินกร อินโท่โล่
31
325
15
61
31042011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
126
2,063
60
62
31042012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
60
989
30
63
31042013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวยุพารักษ์ วีระสอน
28
246
12
64
31042014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไทยรัฐ วงษ์ทอง
66
908
31
65
31042015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
41
648
24
66
31042016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวทัญญู ซึ่งเสน
20
209
9
รวม
3,937
58,973
1,819

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน