ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1031260846
31012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัณณทัต วิวัตรชัย
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
2
1031260847
31012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
3
1031260848
31012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานัส เวียงวิเศษ
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
4
1031260849
31012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระศักดิ์ พินิจ
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
5
1031260850
31012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญชาย โชยรัมย์
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
6
1031260851
31012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิรภพ ปราบริปูตลุงกุล
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
7
1031260852
31012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรากร เสนามาตย์
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
8
1031260853
31012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
9
1031260854
31012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรัตน์ แสงกุล
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
10
1031260885
31012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมาโนช นาคสมบูรณ์
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
11
1031260886
31012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพศาล สังกะเพศ
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
12
1031260887
31012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประภาส สนิทรัมย์
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
13
1031260888
31012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโยทิน สุดหอม
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
14
1031260889
31012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสง่า วิโสรัมย์
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
15
1031260890
31012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม เยี่ยมรัมย์
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
16
1031260907
31012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญหนา อินทร์สิลา
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
17
1031260910
31012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติศักดิ์ วิทยเดช
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
18
1031260859
31022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช
สหวิทยาเขตกระสัง
19
1031260860
31022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนิวรรต ติมุลา
สหวิทยาเขตกระสัง
20
1031260862
31022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเพียร เถกิงผล
สหวิทยาเขตกระสัง
21
1031260861
31022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภฤกษ์ พลายงาม
สหวิทยาเขตกระสัง
22
1031260877
31022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชำนาญ บุญวงศ์
สหวิทยาเขตประโคนชัย
23
1031260878
31022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปฐพี มีบาง
สหวิทยาเขตประโคนชัย
24
1031260879
31022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมคิด สิทธิสาร
สหวิทยาเขตประโคนชัย
25
1031260880
31022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์
สหวิทยาเขตประโคนชัย
26
1031260881
31022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกรกฤช ชื่นธีรพงศ์
สหวิทยาเขตประโคนชัย
27
1031260882
31022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์
สหวิทยาเขตประโคนชัย
28
1031260883
31022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูวนาท ยุพานวิทย์
สหวิทยาเขตประโคนชัย
29
1031260903
31022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเรืองรวิศ พายุหะธำรงรัตน์
สหวิทยาเขตกระสัง
30
1031260904
31022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพบูลย์ มั่นยืน
สหวิทยาเขตกระสัง
31
1031260863
31032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ แต้มโคกสูง
สหวิทยาเขตนางรอง
32
1031260864
31032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนาภพ โคตรสมบัติ
สหวิทยาเขตนางรอง
33
1031260865
31032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเหมือน รักสนาม
สหวิทยาเขตนางรอง
34
1031260866
31032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไทยรัฐ วงษ์ทอง
สหวิทยาเขตนางรอง
35
1031260867
31032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสฏฐศิษฎ์ วัฒนภักดีกิจ
สหวิทยาเขตนางรอง
36
1031260868
31032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายราเมศน์ โสมแสน
สหวิทยาเขตนางรอง
37
1031260869
31032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรธี เครือบคนโท
สหวิทยาเขตนางรอง
38
1031260871
31032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาตรี อัครสุขบุตร
สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
39
1031260872
31032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุบิน ฝ่ายเทศ
สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
40
1031260874
31032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนภณ ธนะสีรังกูร
สหวิทยาเขตละหานทราย
41
1031260875
31032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยุทธพงษ์ สนหอม
สหวิทยาเขตละหานทราย
42
1031260876
31032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทักษิณ แผ้วพลสง
สหวิทยาเขตละหานทราย
43
1031260873
31032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรายุทธ เสลารักษ์
สหวิทยาเขตละหานทราย
44
1031260897
31032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ
สหวิทยาเขตละหานทราย
45
1031260898
31032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิรวิชญ์ สิทธินอก
สหวิทยาเขตละหานทราย
46
1031260901
31032018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ
สหวิทยาเขตหนองกี่
47
1031260902
31032019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชราบูรณ์ บุญชู
สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
48
1031260905
31032020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมขาย พันธุ์วรรณ์
สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
49
1031260906
31032021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวลิต เจนเจริญ
สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
50
1031260909
31032022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัครเดช หลาบนอก
สหวิทยาเขตละหานทราย
51
1031260913
31032023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสารภี เลไธสง
สหวิทยาเขตนางรอง
52
1031260855
31042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า
สหวิทยาเขตพุทไธสง
53
1031260856
31042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจันทร เที่ยงภักดิ์
สหวิทยาเขตพุทไธสง
54
1031260857
31042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์
สหวิทยาเขตพุทไธสง
55
1031260884
31042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประชัย พรสง่ากุล
สหวิทยาเขตพุทไธสง
56
1031260892
31042006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพล ศรีภักดี
สหวิทยาเขตสตึก
57
1031260893
31042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดิ์ รุ่งแสง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
58
1031260894
31042008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์
สหวิทยาเขตสตึก
59
1031260896
31042009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา กุลแก้ว
สหวิทยาเขตสตึก
60
1031260895
31042010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุเนตร ขวัญดำ
สหวิทยาเขตสตึก
61
1031260891
31042011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสราวุธ ทรงประโคน
สหวิทยาเขตสตึก
62
1031260899
31042012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายฉลอง งามคง
สหวิทยาเขตพุทไธสง
63
1031260900
31042013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดิ์ รุ่งแสง
สหวิทยาเขตพุทไธสง
64
1031260908
31042014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดิ์ ซารัมย์
สหวิทยาเขตพุทไธสง
65
1031260911
31042015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโกศล เสนาปักธงไชย
สหวิทยาเขตสตึก
66
1031260912
31042016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวทัญญู ซึ่งเสน
สหวิทยาเขตสตึก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]