ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
31012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัณณทัต วิวัตรชัย
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
186
3,746
90
2
31012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
94
1,542
42
3
31012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานัส เวียงวิเศษ
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
76
1,380
39
4
31012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระศักดิ์ พินิจ
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
59
803
24
5
31012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญชาย โชยรัมย์
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
24
392
13
6
31012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเทพ จำเนียรกุล
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
39
510
18
7
31012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรากร เสนามาตย์
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
35
483
17
8
31012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
18
159
6
9
31012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรัตน์ แสงกุล
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
30
393
15
10
31012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมาโนช นาคสมบูรณ์
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
73
1,306
40
11
31012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพศาล สังกะเพศ
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
169
2,586
70
12
31012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประภาส สนิทรัมย์
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
32
431
15
13
31012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโยทิน สุดหอม
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
29
265
12
14
31012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสง่า วิโสรัมย์
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
13
203
6
15
31012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม เยี่ยมรัมย์
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
14
99
6
16
31012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญหนา อินทร์สิลา
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
19
218
9
17
31012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติศักดิ์ วิทยเดช
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
66
1,024
27
18
31022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช
สหวิทยาเขตกระสัง
166
2,684
72
19
31022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนิวรรต ติมุลา
สหวิทยาเขตกระสัง
31
410
13
20
31022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเพียร เถกิงผล
สหวิทยาเขตกระสัง
32
363
15
21
31022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภฤกษ์ พลายงาม
สหวิทยาเขตกระสัง
17
282
10
22
31022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชำนาญ บุญวงศ์
สหวิทยาเขตประโคนชัย
125
2,924
78
23
31022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปฐพี มีบาง
สหวิทยาเขตประโคนชัย
31
414
13
24
31022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมคิด สิทธิสาร
สหวิทยาเขตประโคนชัย
47
597
16
25
31022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์
สหวิทยาเขตประโคนชัย
123
2,068
54
26
31022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกรกฤช ชื่นธีรพงศ์
สหวิทยาเขตประโคนชัย
33
423
14
27
31022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์
สหวิทยาเขตประโคนชัย
144
2,326
68
28
31022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูวนาท ยุพานวิทย์
สหวิทยาเขตประโคนชัย
42
641
22
29
31022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเรืองรวิศ พายุหะธำรงรัตน์
สหวิทยาเขตกระสัง
56
715
24
30
31022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพบูลย์ มั่นยืน
สหวิทยาเขตกระสัง
71
1,092
31
31
31032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ แต้มโคกสูง
สหวิทยาเขตนางรอง
182
3,021
72
32
31032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนาภพ โคตรสมบัติ
สหวิทยาเขตนางรอง
45
626
24
33
31032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเหมือน รักสนาม
สหวิทยาเขตนางรอง
58
1,088
30
34
31032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไทยรัฐ วงษ์ทอง
สหวิทยาเขตนางรอง
17
221
10
35
31032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสฏฐศิษฎ์ วัฒนภักดีกิจ
สหวิทยาเขตนางรอง
32
430
18
36
31032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายราเมศน์ โสมแสน
สหวิทยาเขตนางรอง
25
407
13
37
31032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรธี เครือบคนโท
สหวิทยาเขตนางรอง
30
507
15
38
31032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาตรี อัครสุขบุตร
สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
141
2,366
60
39
31032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุบิน ฝ่ายเทศ
สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
26
321
13
40
31032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนภณ ธนะสีรังกูร
สหวิทยาเขตละหานทราย
19
317
12
41
31032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยุทธพงษ์ สนหอม
สหวิทยาเขตละหานทราย
24
311
11
42
31032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทักษิณ แผ้วพลสง
สหวิทยาเขตละหานทราย
30
250
12
43
31032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรายุทธ เสลารักษ์
สหวิทยาเขตละหานทราย
153
2,681
69
44
31032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ
สหวิทยาเขตละหานทราย
32
470
15
45
31032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิรวิชญ์ สิทธินอก
สหวิทยาเขตละหานทราย
15
221
7
46
31032018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ
สหวิทยาเขตหนองกี่
58
906
25
47
31032019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชราบูรณ์ บุญชู
สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
39
543
16
48
31032020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมขาย พันธุ์วรรณ์
สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
48
753
21
49
31032021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวลิต เจนเจริญ
สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
19
195
8
50
31032022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัครเดช หลาบนอก
สหวิทยาเขตละหานทราย
62
921
27
51
31032023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสารภี เลไธสง
สหวิทยาเขตนางรอง
38
522
18
52
31042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า
สหวิทยาเขตพุทไธสง
73
1,087
33
53
31042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจันทร เที่ยงภักดิ์
สหวิทยาเขตพุทไธสง
56
778
26
54
31042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์
สหวิทยาเขตพุทไธสง
21
266
9
55
31042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประชัย พรสง่ากุล
สหวิทยาเขตพุทไธสง
177
2,864
74
56
31042006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกาญจนพงษ์ ตราชู
สหวิทยาเขตสตึก
50
850
29
57
31042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดิ์ รุ่งแสง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
129
718
30
58
31042008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์
สหวิทยาเขตสตึก
31
407
17
59
31042009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา กุลแก้ว
สหวิทยาเขตสตึก
10
131
6
60
31042010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุเนตร ขวัญดำ
สหวิทยาเขตสตึก
29
370
14
61
31042011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสราวุธ ทรงประโคน
สหวิทยาเขตสตึก
130
2,254
60
62
31042012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายฉลอง งามคง
สหวิทยาเขตพุทไธสง
58
946
25
63
31042013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมิงไพร สุนทะวงษ์
สหวิทยาเขตพุทไธสง
21
327
17
64
31042014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดิ์ ซารัมย์
สหวิทยาเขตพุทไธสง
73
1,164
36
65
31042015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโกศล เสนาปักธงไชย
สหวิทยาเขตสตึก
51
812
27
66
31042016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวทัญญู ซึ่งเสน
สหวิทยาเขตสตึก
18
214
10

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]