ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
31012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัณณทัต วิวัตรชัย
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
187
3,460
90
2
31012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
95
1,563
44
3
31012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานัส เวียงวิเศษ
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
77
1,505
41
4
31012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระศักดิ์ พินิจ
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
54
783
22
5
31012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญชาย โชยรัมย์
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
32
395
18
6
31012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเทพ จำเนียรกูล
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
40
480
17
7
31012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรากร เสนามาตย์
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
35
443
15
8
31012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิระพงษ์ วัชเรนทร์วงศ์
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
18
143
6
9
31012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรัตน์ แสงกุล
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
29
335
14
10
31012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประภาส สนิทรัมย์
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
71
1,150
38
11
31012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพศาล สังกะเพศ
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
175
2,561
68
12
31012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา กุลแก้ว
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
32
422
15
13
31012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม เยี่ยมรัมย์
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
29
247
12
14
31012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
12
172
6
15
31012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฏฐชัย เอี่ยมสร้อย
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
15
85
6
16
31012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญหนา อินทร์สิลา
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
20
247
8
17
31012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูวนาถ ยุพานวิทย์
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
67
833
26
18
31022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช
สหวิทยาเขตกระสัง
174
2,793
72
19
31022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนิวรรต ติมุลา
สหวิทยาเขตกระสัง
30
331
11
20
31022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์
สหวิทยาเขตกระสัง
27
346
15
21
31022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภฤกษ์ พลายงาม
สหวิทยาเขตกระสัง
19
283
11
22
31022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชำนาญ บุญวงศ์
สหวิทยาเขตประโคนชัย
150
2,880
78
23
31022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปฐพี มีบาง
สหวิทยาเขตประโคนชัย
30
381
13
24
31022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมคิด สิทธิสาร
สหวิทยาเขตประโคนชัย
49
614
18
25
31022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์
สหวิทยาเขตประโคนชัย
124
1,978
54
26
31022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกรกฤช ชื่นธีรพงศ์
สหวิทยาเขตประโคนชัย
33
345
12
27
31022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์
สหวิทยาเขตประโคนชัย
155
2,425
72
28
31022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตประโคนชัย
37
604
18
29
31022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสง่า วิโสรัมย์
สหวิทยาเขตกระสัง
54
647
22
30
31022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพบูลย์ มั่นยืน
สหวิทยาเขตกระสัง
68
1,082
30
31
31032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรายุทธ เสลารักษ์
สหวิทยาเขตนางรอง
183
2,974
74
32
31032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนาภพ โคตรสมบัติ
สหวิทยาเขตนางรอง
42
556
20
33
31032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเหมือน รักสนาม
สหวิทยาเขตนางรอง
57
967
29
34
31032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไทยรัฐ วงษ์ทอง
สหวิทยาเขตนางรอง
20
234
9
35
31032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสฏฐศิษฎ์ วัฒนภักดีกิจ
สหวิทยาเขตนางรอง
35
445
15
36
31032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวลิต เจนเจริญ
สหวิทยาเขตนางรอง
29
409
14
37
31032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรธี เครือบคนโท
สหวิทยาเขตนางรอง
31
501
15
38
31032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาตรี อัครสุขบุตร
สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
147
2,437
64
39
31032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุบิน ฝ่ายเทศ
สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
25
292
11
40
31032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนภณ ธนะสีรังกูร
สหวิทยาเขตละหานทราย
21
361
14
41
31032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนกฤติ พรมบุตร
สหวิทยาเขตละหานทราย
25
281
12
42
31032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทักษิณ แผ้วพลสง
สหวิทยาเขตละหานทราย
28
191
11
43
31032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตละหานทราย
156
2,621
70
44
31032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ
สหวิทยาเขตละหานทราย
32
442
15
45
31032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิรวิชญ์ สิทธินอก
สหวิทยาเขตละหานทราย
15
249
9
46
31032018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ
สหวิทยาเขตหนองกี่
61
982
26
47
31032019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
36
508
17
48
31032020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายราเมศน์ โสมแสน
สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
48
766
21
49
31032021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล
สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
19
205
8
50
31032022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัครเดช หลาบนอก
สหวิทยาเขตละหานทราย
63
778
25
51
31032023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสารภี เลไธสง
สหวิทยาเขตนางรอง
37
480
17
52
31042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า
สหวิทยาเขตพุทไธสง
76
1,076
32
53
31042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจันทร เที่ยงภักดิ์
สหวิทยาเขตพุทไธสง
59
841
26
54
31042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์
สหวิทยาเขตพุทไธสง
22
261
9
55
31042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประชัย พรสง่ากุล
สหวิทยาเขตพุทไธสง
182
2,673
73
56
31042006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกาญจนพงษ์ ตราชู
สหวิทยาเขตสตึก
51
886
31
57
31042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดิ์ รุ่งแสง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
130
720
30
58
31042008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์
สหวิทยาเขตสตึก
31
367
15
59
31042009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววรินทร ปัดกอง
สหวิทยาเขตสตึก
18
172
7
60
31042010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุเนตร ขวัญดำ
สหวิทยาเขตสตึก
28
368
14
61
31042011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสราวุธ ทรงประโคน
สหวิทยาเขตสตึก
128
2,044
60
62
31042012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายฉลอง งามคง
สหวิทยาเขตพุทไธสง
60
994
29
63
31042013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมิงไพร สุนทะวงษ์
สหวิทยาเขตพุทไธสง
28
300
12
64
31042014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดิ์ ซารัมย์
สหวิทยาเขตพุทไธสง
73
1,063
30
65
31042015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโกศล เสนาปักธงไชย
สหวิทยาเขตสตึก
46
737
24
66
31042016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวทัญญู ซึ่งเสน
สหวิทยาเขตสตึก
20
195
7
รวม
4,002
58,909
1,767

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน