ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
31012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัณณทัต วิวัตรชัย
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
182
3,607
90
2
31012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
94
1,515
44
3
31012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานัส เวียงวิเศษ
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
76
1,406
39
4
31012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระศักดิ์ พินิจ
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
54
784
23
5
31012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญชาย โชยรัมย์
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
27
407
16
6
31012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเทพ จำเนียรกูล
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
39
506
18
7
31012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรากร เสนามาตย์
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
35
446
18
8
31012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
18
151
6
9
31012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรัตน์ แสงกุล
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
30
343
14
10
31012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประภาส สนิทรัมย์
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
72
1,217
40
11
31012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพศาล สังกะเพศ
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
174
2,551
68
12
31012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา กุลแก้ว
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
32
437
15
13
31012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโยทิน สุดหอม
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
29
256
12
14
31012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
12
199
6
15
31012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม เยี่ยมรัมย์
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
15
96
6
16
31012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญหนา อินทร์สิลา
สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
19
242
9
17
31012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติศักดิ์ วิทยเดช
สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
67
843
27
18
31022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช
สหวิทยาเขตกระสัง
166
2,757
72
19
31022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนิวรรต ติมุลา
สหวิทยาเขตกระสัง
31
361
11
20
31022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์
สหวิทยาเขตกระสัง
31
321
15
21
31022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภฤกษ์ พลายงาม
สหวิทยาเขตกระสัง
16
286
10
22
31022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชำนาญ บุญวงศ์
สหวิทยาเขตประโคนชัย
125
2,889
78
23
31022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปฐพี มีบาง
สหวิทยาเขตประโคนชัย
31
409
13
24
31022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมคิด สิทธิสาร
สหวิทยาเขตประโคนชัย
47
644
17
25
31022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์
สหวิทยาเขตประโคนชัย
126
2,026
54
26
31022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกรกฤช ชื่นธีรพงศ์
สหวิทยาเขตประโคนชัย
33
385
12
27
31022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์
สหวิทยาเขตประโคนชัย
157
2,374
71
28
31022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูวนาท ยุพานวิทย์
สหวิทยาเขตประโคนชัย
41
628
19
29
31022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสง่า วิโสรัมย์
สหวิทยาเขตกระสัง
54
554
19
30
31022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพบูลย์ มั่นยืน
สหวิทยาเขตกระสัง
72
1,087
30
31
31032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรายุทธ เสลารักษ์
สหวิทยาเขตนางรอง
177
2,996
72
32
31032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนาภพ โคตรสมบัติ
สหวิทยาเขตนางรอง
45
530
22
33
31032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเหมือน รักสนาม
สหวิทยาเขตนางรอง
57
1,057
32
34
31032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไทยรัฐ วงษ์ทอง
สหวิทยาเขตนางรอง
17
241
11
35
31032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสฏฐศิษฎ์ วัฒนภักดีกิจ
สหวิทยาเขตนางรอง
32
466
16
36
31032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวลิต เจนเจริญ
สหวิทยาเขตนางรอง
27
413
13
37
31032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรธี เครือบคนโท
สหวิทยาเขตนางรอง
31
501
15
38
31032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาตรี อัครสุขบุตร
สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
139
2,476
62
39
31032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุบิน ฝ่ายเทศ
สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
24
305
12
40
31032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนภณ ธนะสีรังกูร
สหวิทยาเขตละหานทราย
19
364
14
41
31032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตละหานทราย
25
294
11
42
31032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทักษิณ แผ้วพลสง
สหวิทยาเขตละหานทราย
30
239
12
43
31032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเรืองรวิศ พายุหะธำรงรัตน์
สหวิทยาเขตละหานทราย
152
2,615
70
44
31032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ
สหวิทยาเขตละหานทราย
30
438
15
45
31032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิรวิชญ์ สิทธินอก
สหวิทยาเขตละหานทราย
16
226
8
46
31032018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ
สหวิทยาเขตหนองกี่
58
970
27
47
31032019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชราบูรณ์ บุญชู
สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
38
529
18
48
31032020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนายราเมศน์ โสมแสน
สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
49
722
21
49
31032021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล
สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
19
182
8
50
31032022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัครเดช หลาบนอก
สหวิทยาเขตละหานทราย
62
829
27
51
31032023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสารภี เลไธสง
สหวิทยาเขตนางรอง
39
516
17
52
31042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า
สหวิทยาเขตพุทไธสง
73
1,083
32
53
31042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจันทร เที่ยงภักดิ์
สหวิทยาเขตพุทไธสง
55
817
25
54
31042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์
สหวิทยาเขตพุทไธสง
21
276
9
55
31042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประชัย พรสง่ากุล
สหวิทยาเขตพุทไธสง
180
2,863
73
56
31042006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกาญจนพงษ์ ตราชู
สหวิทยาเขตสตึก
50
879
29
57
31042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดิ์ รุ่งแสง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
128
726
30
58
31042008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์
สหวิทยาเขตสตึก
31
408
16
59
31042009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววรินทร ปัดกอง
สหวิทยาเขตสตึก
17
148
6
60
31042010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุเนตร ขวัญดำ
สหวิทยาเขตสตึก
30
366
14
61
31042011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสราวุธ ทรงประโคน
สหวิทยาเขตสตึก
127
2,088
60
62
31042012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายฉลอง งามคง
สหวิทยาเขตพุทไธสง
61
980
27
63
31042013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมิงไพร สุนทะวงษ์
สหวิทยาเขตพุทไธสง
21
324
16
64
31042014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดิ์ ซารัมย์
สหวิทยาเขตพุทไธสง
74
1,042
33
65
31042015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโกศล เสนาปักธงไชย
สหวิทยาเขตสตึก
50
767
23
66
31042016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวทัญญู ซึ่งเสน
สหวิทยาเขตสตึก
17
233
7
รวม
3,926
59,636
1,775

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]