ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
54012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิจผจญ แมตเมือง
พลนคร
144
2,907
72
2
54012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเลิศชาย รัตนะ
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
228
3,080
72
3
54012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ เสนาธรรม
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
27
267
12
4
54012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวาสนา สำเนียง
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
34
268
12
5
54012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
19
252
10
6
54012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
25
155
7
7
54012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร แก้วทอง
สหวิทยาเขตโกศัยนคร
70
954
33
8
54012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
74
906
29
9
54012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
เครือข่ายนิเทศการศึกษามัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
21
154
7
10
54012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยน สายสนองยศ
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
41
483
19
11
54022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุรักษ์ วงศ์ชัยพาณิชย์
-
71
1,186
38
12
54022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชานันท์ มณเฑียร
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
85
884
29
13
54022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดนัยรัตน์ กาศเกษม
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
19
106
12
14
54022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ เจริญคำ
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
37
632
24
15
54022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
51
750
24
16
54022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
30
333
13
17
55012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสนอง ก้อนสมบัติ
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
152
2,176
60
18
55012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมาร์ท แก้วบัวดี
สหวิทยาเขต
207
2,756
67
19
55012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกรียงเดช ดีปินตา
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
17
148
10
20
55012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางชุติมา ก้อนสมบัติ
สหวิทยาเขตน่าน 1
14
107
6
21
55012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางรัชนีวรรณ บุญทวี
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
34
321
13
22
55012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
38
374
15
23
55012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ อะทะยศ
69
927
35
24
55012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเพชร งามธุระ
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
109
1,287
37
25
55012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวสันต์ กิวัฒนา
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
14
135
9
26
55012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนารี หลายกิจพานิช
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
18
117
11
27
55012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนนทภัทร มะโน
16
34
336
12
28
55012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรวิทย์ ทิศานุรักษ์
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
20
131
7
29
55012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไตรพฤก ผางาม
36
463
17
30
55012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวีระวรรณ คฤหานนท์
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
29
218
11
31
55012018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลป์ชัย ทัศณีวรรณ์
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
13
90
6
32
55013001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์
71
490
21
33
55022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประกวด พายัพสถาน
130
1,951
51
34
55022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพีระพงษ์ ไชยเชิด
สหวิทยาเขตน่านเหนือ
24
121
9
35
55022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนชาต ชาวส้าน
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
19
70
7
36
55022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิคม พลทิพย์
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
41
443
18
37
55022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนภาพร แสงนิล
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
101
1,301
40
38
55022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพัชราภา ผาแสง
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
20
177
10
39
55022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมรกต แก้วสุวรรณสกุล
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
18
56
9
40
55022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจิรพร วงศ์ชัยพาณิชย์
สหวิทยาเขตน่านเหนือ
21
140
12
41
55022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
34
414
16
42
55022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรัส ลำทา
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
49
705
20
43
55022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
20
135
9
44
55022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรเทพ เสนนันตา
มัธยมศึกษา
40
493
15
45
55022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกมล สุทธาวาส
เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
23
243
12
46
55022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางธิดา เสมอใจ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
36
323
15
รวม
2,427
29,965
993

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน