ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
63012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
200
2,640
64
2
63012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจเร ขัติวงษ์
-
100
1,422
46
3
63012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวลาวัลย์ เกติมา
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
16
91
6
4
63012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี ใยระย้า
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
16
261
10
5
63012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายใจ ยอดดำเนิน
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
18
246
12
6
63012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาคริต คำนวนสินธุ์
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
46
803
25
7
63012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาโรช เกตุสาคร
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
20
251
11
8
63012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมนึก เอี่ยมใส
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
40
463
15
9
63012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทธิพงษ์ ทองดี
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
19
207
12
10
63012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสนั่น วงษ์ดี
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
33
444
18
11
63012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนุตพล ธรรมลังกา
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
13
199
9
12
63022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย คำตุ้ย
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย
30
676
18
13
63022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายขวัญชัย นันต๊ะ
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย
33
520
18
14
63022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกฤษณะ เครืออยู่
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย
32
566
19
15
63022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย
179
2,733
80
16
63022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานิตย์ เมธานุภาพ
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย
29
375
15
17
63022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย
16
242
11
18
63022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชำนาญ แสนจุ้ม
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย
37
607
17
19
63022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย
51
950
27
20
63022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูธนภัส พุ่มไม้
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย
85
1,512
38
21
64012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพร สุขอร่าม
สหวิทยาเขตเจ้าราม
194
2,865
76
22
64012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทน ทับจาก
สหวิทยาเขตพระแม่ย่า
78
1,082
30
23
64012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพัฒนพงษ์ สีกา
สหวิทยาเขตเจ้าราม
71
1,033
36
24
64012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประกอบ พงศ์พันธ์
สหวิทยาเขตเจ้าราม
62
926
31
25
64012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัลลภ เอี่ยมมะ
สหวิทยาเขตพระแม่ย่า
18
118
6
26
64012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพนอ เกษประสิทธิ์
สหวิทยาเขตเจ้าราม
22
225
12
27
64012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศราวุธ คำแก้ว
สหวิทยาเขตเจ้าราม
16
270
9
28
64012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพบูลย์ พวงเงิน
สหวิทยาเขตเจ้าราม
30
376
15
29
64012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรัช เดชะศิริ
สหวิทยาเขตเจ้าราม
13
74
7
30
64012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระ พุ่มไม้
สหวิทยาเขตเจ้าราม
25
353
12
31
64012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์
สหวิทยาเขตพระแม่ย่า
152
2,011
51
32
64012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกฤษณธรรม ถาพันธุ์
สหวิทยาเขตเจ้าราม
21
299
12
33
64022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
สหวิทยาเขตศรีสวรรค์
101
1,463
41
34
64022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.มนตรี คงเจริญ
สหวิทยาเขตพระแม่ย่า
85
1,606
54
35
64022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถาวร ปรากฎวงษ์
สหวิทยาเขตศรีสวรรค์
174
2,553
69
36
64022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์
สหวิทยาเขตศรีสวรรค์
20
166
7
37
64022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสาน โชติมน
สหวิทยาเขตพระแม่ย่า
40
577
22
38
64022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตพระแม่ย่า
13
104
6
39
64022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์
สหวิทยาเขตศรีสวรรค์
15
129
6
40
64022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสารัตน์ พวงเงิน
สหวิทยาเขตศรีสวรรค์
25
363
12
41
64022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรายุทธ เกษรพรหม
สหวิทยาเขตศรีสวรรค์
20
365
12
42
64022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสังวาลย์ พลอยดำ
สหวิทยาเขตพระแม่ย่า
13
172
12
43
64022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ
สหวิทยาเขตศรีสวรรค์
17
72
6
44
64022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุชิต กมล
สหวิทยาเขตศรีสวรรค์
21
299
12
45
64022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอำนวย บูรณะไทย
สหวิทยาเขตศรีสวรรค์
44
782
25
46
64022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทธิ อาดูร
สหวิทยาเขตพระแม่ย่า
89
1,678
45
47
64022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวลิต ทะยะ
สหวิทยาเขตพระแม่ย่า
21
321
12
รวม
2,420
35,490
1,109

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน