ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
63012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูธนภัส พุ่มไม้
200
2,627
66
2
63012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสนั่น วงษ์ดี
90
1,464
42
3
63012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวลาวัลย์ เกติมา
18
74
6
4
63012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี ใยระย้า
25
330
12
5
63012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายใจ ยอดดำเนิน
23
235
12
6
63012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาคริต คำนวนสินธุ์
62
788
26
7
63012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.อาคม มาจันทร์
22
224
10
8
63012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมนึก เอี่ยมใส
38
502
15
9
63012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค
18
183
12
10
63012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว
34
351
18
11
63012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนุตพล ธรรมลังกา
18
167
6
12
63022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานิตย์ เมธานุภาพ
40
635
18
13
63022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายขวัญชัย นันต๊ะ
36
514
18
14
63022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกฤษณะ เครืออยู่
34
663
21
15
63022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์
197
2,817
80
16
63022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทวีศักดิ์ คำภีระ
26
344
11
17
63022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิระพงษ์ สุริยา
20
223
10
18
63022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชำนาญ แสนจุ้ม
39
615
18
19
63022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชษ เย็นฉ่ำ
54
959
31
20
63022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาโรช เกตุสาคร
90
1,340
40
21
64012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพร สุขอร่าม
194
2,503
76
22
64012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทน ทับจาก
84
1,113
34
23
64012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพัฒนพงษ์ สีกา
67
992
33
24
64012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประกอบ พงศ์พันธ์
66
978
30
25
64012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัลลภ เอี่ยมมะ
16
82
6
26
64012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรายุทธ เกษรพรหม
22
225
12
27
64012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศราวุธ คำแก้ว
14
282
10
28
64012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพบูลย์ พวงเงิน
32
420
16
29
64012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสังวาลย์ พลอยดำ
14
82
6
30
64012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระ พุ่มไม้
31
319
12
31
64012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์
154
2,057
52
32
64012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกฤษณธรรม ถาพันธุ์
22
308
12
33
64022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
99
1,372
39
34
64022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.มนตรี คงเจริญ
90
1,482
54
35
64022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถาวร ปรากฎวงษ์
174
2,404
69
36
64022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์
21
152
7
37
64022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสาน โชติมน
47
503
20
38
64022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข
18
99
6
39
64022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์
16
118
6
40
64022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสารัตน์ พวงเงิน
25
273
12
41
64022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพนอ เกษประสิทธิ์
25
392
12
42
64022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัชวาลย์ อ่ำเทศ
21
204
12
43
64022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ
20
65
6
44
64022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุชิต กมล
23
302
12
45
64022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอำนวย บูรณะไทย
46
765
24
46
64022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทธิ อาดูร
96
1,537
44
47
64022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวลิต ทะยะ
24
263
12
รวม
2,545
34,347
1,106

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน