ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
53012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบัญชร จันทร์ดา
-
179
2,532
66
2
53012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอรสา ทรงศรี
สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร์
67
1,008
36
3
53012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคำรณ ม่อมดี
-
44
695
21
4
53012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธารา น่วมศิริ
-
164
2,920
78
5
53012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรชา บุญเสือ
สพม.39
21
181
12
6
53012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุภาพ ฤทธิ์บำรุง
สพม.39
13
149
8
7
53012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสงค์ สินเดช
พระยาพิชัยดาบหัก
20
231
12
8
53012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจษฎา ปาณะจำนงค์
สพม.39
16
137
8
9
53012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร ปั้นม่วง
หลวงพ่อเพ็ชร
28
383
13
10
53012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
พิชัยดาบหัก
103
2,029
54
11
53012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตพระยาพิชัย
25
155
12
12
53012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประจวบ พิมละมาศ
พระยาพิชัยดาบหัก
24
328
15
13
53012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปกิจพจน์ กมลวรเดช
28
313
14
14
53012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม
35
528
18
15
53022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางภคพร สีกา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
43
562
18
16
53022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจลัญ อินตายวง
-
41
733
25
17
53022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชยพล เอ็บมูล
หลวงพ่อเพ็ชร
47
659
20
18
53022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
-
45
800
27
19
65012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยวัฒน์ ใจภักดี
ศูนย์อาเซียนศึกษา, ศูนย์ สควค.
157
3,009
78
20
65012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพยัพ อนันนิล
-
162
3,174
79
21
65012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสน่ห์ เทศนา
-
99
2,186
60
22
65012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิโรจน์ รอดสงฆ์
67
1,196
36
23
65012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนวพงศ์ ดวงอุปะ
สพม.39
14
165
9
24
65012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยา จันทิมา
วังจันทร์
19
355
12
25
65012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอุไร ปัญญาสิทธิ์
พุทธชิราช
21
253
9
26
65012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยลักษณ์ รักษา
25
394
15
27
65012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอรุณศรี เงินเสือ
139
2,031
48
28
65012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา สินมา
75
717
30
29
65012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ
44
770
22
30
65012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเมธี ศรีรันต์
มัธยมศึกษา
21
278
14
31
65012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์
62
1,022
26
32
65022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ
การนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 17 จังหวัดพิษณุโลก
17
138
6
33
65022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
41
860
25
34
65022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประชุม ปิ่นสกุล
65
1,101
26
35
65022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
12
57
6
36
65022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนู เมฆี
-
19
383
12
37
65022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวรสสุคนธ์ อินชัยเขา
สพม.39
13
133
9
38
65022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัชวินทร์ สิงห์สู่ถ้ำ
กลุ่มเครือข่ายเอกาทศรถ
30
510
15
39
65022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวันชัย อยู่ตรง
สหวิทยาเขต เอกาทศรถ
13
296
9
40
65022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง
เอกาทศรถ
12
186
7
41
65022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสกสันต์ ทองม่วง
17
202
12
42
65022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลียว คำดี
-
54
765
24
43
65022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางหัทยา นุกอง
32
362
12
44
65022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวฤทธิ์ พันธุ์เหล็ก
สุพรรณกัลยา สพม.39
20
239
12
45
65032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
สพม.39( บางกลางท่าว )
88
1,320
36
46
65032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ่าสิบเอกประมวล วันมี
สหวิทยาเขตบางกลางท่าว
20
206
9
47
65032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
-
16
266
11
48
65032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์
23
380
12
49
65032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประดิษฐ์ คำผงแดง
-
15
194
9
50
65032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพร ดังดี
สพม.เขต 39
20
211
12
51
65032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
วิทยาเขตบางกลางท่าว
51
1,025
31
52
65032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกร เลือกหา
สพม.เขต 39
20
262
10
53
65032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์
-
86
1,188
34
54
65032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาลี ดายี่
17
252
12
55
65032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเพชรี วงษ์สุวรรณ
-
14
183
12
56
65032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอมร อ่อนสี
สหวิทยาเขตวังจันทน์
30
523
16
57
65032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางภิมุขสุดา ไวยกูล
สพม.39
15
185
9
รวม
2,622
41,320
1,283

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน