ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
53012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบัญชร จันทร์ดา
184
2,556
68
2
53012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอรสา ทรงศรี
55
974
34
3
53012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจษฎา ปาณะจำนงค์
35
697
20
4
53012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธารา น่วมศิริ
162
2,898
78
5
53012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางภิมุขสุดา ไวยกูล
16
195
12
6
53012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุภาพ ฤทธิ์บำรุง
15
152
9
7
53012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสงค์ สินเดช
24
212
12
8
53012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสังวาร เอ็บมูล
18
138
8
9
53012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร ปั้นม่วง
28
351
12
10
53012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจลัญ อินตายวง
147
2,079
54
11
53012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวรสสุคนธ์ อินชัยเขา
25
137
12
12
53012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภชัย สิงห์โต
23
290
12
13
53012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปกิจพจน์ กมลวรเดช
27
292
14
14
53012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม
36
486
15
15
53022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางภคพร สีกา
41
602
18
16
53022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรชา บุญเสือ
52
721
24
17
53022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชยพล เอ็บมูล
46
584
18
18
53022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประจวบ พิมละมาศ
49
790
27
19
65012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง
154
2,822
75
20
65012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพยัพ อนันนิล
208
3,129
80
21
65012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลียว คำดี
105
2,257
63
22
65012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิโรจน์ รอดสงฆ์
62
1,213
36
23
65012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนวพงศ์ ดวงอุปะ
13
160
9
24
65012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยา จันทิมา
23
337
12
25
65012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวัฒน์ สัตย์ซื่อ
20
236
10
26
65012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยลักษณ์ รักษา
22
387
13
27
65012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
131
1,964
48
28
65012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา สินมา
65
721
30
29
65012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
41
811
23
30
65012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเมธี ศรีรันต์
22
275
13
31
65012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์
66
961
26
32
65022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอัฉราภรณ์ เสวันนา
16
121
6
33
65022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอุไร ปัญญาสิทธิ์
43
896
26
34
65022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.อมร อ่อนสี
67
1,006
31
35
65022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววิไล อ่อนตานา
15
64
6
36
65022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนู เมฆี
22
383
12
37
65022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจิราวรรณ สุรเสียง
17
101
9
38
65022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัชวินทร์ สิงห์สู่ถ้ำ
33
440
14
39
65022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวันชัย อยู่ตรง
16
310
11
40
65022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง
15
200
7
41
65022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสกสันต์ ทองม่วง
18
201
12
42
65022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
58
805
24
43
65022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน
30
328
12
44
65022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวฤทธิ์ พันธุ์เหล็ก
20
230
13
45
65032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ่าสิบเอกประมวล วันมี
87
1,385
36
46
65032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิเวช อินสุวอ
20
185
9
47
65032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
17
259
12
48
65032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์
26
409
12
49
65032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประดิษฐ์ คำผงแดง
14
197
9
50
65032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพร ดังดี
18
202
12
51
65032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์
67
1,056
32
52
65032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกร เลือกหา
19
229
10
53
65032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์
84
1,192
34
54
65032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล
22
279
12
55
65032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิงห์เพชร สุทธิ
16
191
12
56
65032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ
37
411
16
57
65032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ มุกสุวรรณ
16
177
9
รวม
2,742
40,684
1,283

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน