ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
53012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบัญชร จันทร์ดา
-
183
2,603
66
2
53012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอรสา ทรงศรี
สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร์
67
1,004
35
3
53012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคำรณ ม่อมดี
-
44
707
21
4
53012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
-
163
3,041
78
5
53012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรชา บุญเสือ
สพม.39
21
184
12
6
53012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุภาพ ฤทธิ์บำรุง
สพม.39
13
132
7
7
53012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสงค์ สินเดช
พระยาพิชัยดาบหัก
20
233
12
8
53012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจษฎา ปาณะจำนงค์
สพม.39
16
144
7
9
53012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร ปั้นม่วง
หลวงพ่อเพ็ชร
28
378
12
10
53012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธารา น่วมศิริ
พิชัยดาบหัก
103
2,045
54
11
53012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตพระยาพิชัย
26
195
12
12
53012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประจวบ พิมละมาศ
พระยาพิชัยดาบหัก
24
339
14
13
53012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปกิจพจน์ กมลวรเดช
29
280
13
14
53012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม
35
594
18
15
53022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางภคพร สีกา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
43
553
18
16
53022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจลัญ อินตายวง
-
41
747
27
17
53022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชยพล เอ็บมูล
หลวงพ่อเพ็ชร
47
735
23
18
53022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
-
45
798
28
19
65012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
ศูนย์อาเซียนศึกษา, ศูนย์ สควค.
156
3,135
78
20
65012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพยัพ อนันนิล
-
163
3,149
75
21
65012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสน่ห์ เทศนา
-
106
2,150
61
22
65012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิโรจน์ รอดสงฆ์
67
1,196
36
23
65012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนวพงศ์ ดวงอุปะ
สพม.39
14
158
9
24
65012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยา จันทิมา
วังจันทร์
19
355
12
25
65012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอุไร ปัญญาสิทธิ์
พุทธชิราช
21
277
12
26
65012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยลักษณ์ รักษา
25
432
14
27
65012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอรุณศรี เงินเสือ
139
2,097
48
28
65012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา สินมา
75
716
30
29
65012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ
44
754
21
30
65012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเมธี ศรีรันต์
มัธยมศึกษา
21
307
14
31
65012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์
52
990
26
32
65022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ
การนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 17 จังหวัดพิษณุโลก
17
156
6
33
65022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง
39
832
24
34
65022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประชุม ปิ่นสกุล
64
977
26
35
65022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
12
37
6
36
65022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนู เมฆี
-
22
359
12
37
65022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวรสสุคนธ์ อินชัยเขา
สพม.39
15
156
9
38
65022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัชวินทร์ สิงห์สู่ถ้ำ
กลุ่มเครือข่ายเอกาทศรถ
30
515
15
39
65022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวันชัย อยู่ตรง
สหวิทยาเขต เอกาทศรถ
13
260
9
40
65022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง
เอกาทศรถ
12
172
7
41
65022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสกสันต์ ทองม่วง
17
223
12
42
65022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลียว คำดี
-
54
843
25
43
65022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางหัทยา นุกอง
33
386
13
44
65022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวฤทธิ์ พันธุ์เหล็ก
สุพรรณกัลยา สพม.39
20
236
12
45
65032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
สพม.39( บางกลางท่าว )
88
1,324
36
46
65032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ่าสิบเอกประมวล วันมี
สหวิทยาเขตบางกลางท่าว
20
238
9
47
65032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
-
15
281
12
48
65032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์
22
326
12
49
65032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประดิษฐ์ คำผงแดง
-
15
185
9
50
65032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพร ดังดี
สพม.เขต 39
20
217
12
51
65032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
วิทยาเขตบางกลางท่าว
51
969
29
52
65032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกร เลือกหา
สพม.เขต 39
20
254
10
53
65032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์
-
82
1,242
34
54
65032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาลี ดายี่
17
253
11
55
65032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเพชรี วงษ์สุวรรณ
-
14
208
12
56
65032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอมร อ่อนสี
สหวิทยาเขตวังจันทน์
30
510
17
57
65032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางภิมุขสุดา ไวยกูล
สพม.39
15
165
9
รวม
2,621
41,752
1,281

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน