ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
67012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยชาญ ปัญญาพวก
139
2,414
78
2
67012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพัชริน ภู่ชัย
187
2,740
71
3
67012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรินทร์ ดีดาร์
39
439
18
4
67012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น
25
330
12
5
67012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต
29
334
13
6
67012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวณฐมน คุณเที่ยง
18
129
9
7
67012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์
41
626
22
8
67012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนัญชัย พรหมภักดี
59
952
28
9
67012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอารีวรรณ ขุนภักดี
21
284
12
10
67012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานะ มะสิน
33
459
16
11
67022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทิน เหลืองทอง
163
2,810
72
12
67022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพรธิตา ฤทธิ์รอด
38
383
17
13
67022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูพัฒน์ ไกรลาศ
22
174
10
14
67022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข
26
267
10
15
67022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางลำดวน นักดนตรี
14
176
12
16
67022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพีระวัตร จันทกูล
68
373
18
17
67022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงษ์ ศรีขวัญแก้ว
16
129
6
18
67022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
140
2,232
60
19
67022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพโรจน์ ทองเพ็ง
42
488
15
20
67022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทร ระดมสุข
29
313
12
21
67022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจุลินทร์ น้ำค้าง
39
489
17
22
67022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสายันต์ คงสุข
24
296
12
23
67032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ
99
1,767
45
24
67032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายฐิติพงษ์ ตรีศร
27
201
12
25
67032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคณนันท์ พฤทธสาโรช
23
310
12
26
67032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางรัชดา ผูกพยนต์
17
143
6
27
67032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิโชค ทองโคตร
18
211
11
28
67032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร.อ.ยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์
18
167
7
29
67032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภโชค เข่งแก้ว
68
1,130
30
30
67032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิติศักดิ์ เพิ่มพูลพานิช
36
484
15
31
67032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุพิชญา เหล็กแดง
26
262
12
32
67032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง
107
1,978
49
33
67032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวรรณชัย พรหมศร
46
718
24
34
67032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมจิตร รอดเรือง
35
522
17
35
67032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางน้ำผึ้ง จันเจริญ
25
286
11
36
67032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี สำเภา
76
1,092
33
37
67032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคำภาสน์ บุญเติม
32
411
18
38
67032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิชาฎ พงษ์ภู่
29
416
16
39
67032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพัทธนันต์ แหยมแก้ว
17
160
6
รวม
1,911
27,095
864

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน