ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
67012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยชาญ ปัญญาพวก
137
2,335
78
2
67012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
187
2,794
69
3
67012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์
42
442
18
4
67012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี สำเภา
29
321
12
5
67012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต
31
303
13
6
67012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรินทร์ ดีดาร์
18
111
9
7
67012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์
44
723
20
8
67012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนัญชัย พรหมภักดี
61
941
27
9
67012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคำภาสน์ บุญเติม
27
282
12
10
67012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานะ มะสิน
30
418
15
11
67022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสงกรานต์ มาสีจันทร์
167
2,802
69
12
67022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
40
388
18
13
67022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูพัฒน์ ไกรลาศ
26
226
10
14
67022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
26
258
11
15
67022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางลำดวน นักดนตรี
20
191
12
16
67022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจงรัก เกตแค
66
358
18
17
67022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงษ์ ศรีขวัญแก้ว
19
131
6
18
67022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสรี เปรมปรีดิ์
141
2,280
60
19
67022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพโรจน์ ทองเพ็ง
42
519
16
20
67022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทร ระดมสุข
36
297
12
21
67022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจุลินทร์ น้ำค้าง
41
519
16
22
67022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพีระวัตร จันทกูล
24
295
12
23
67032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทิน เหลืองทอง
95
1,792
44
24
67032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายฐิติพงษ์ ตรีศร
27
245
12
25
67032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น
25
322
12
26
67032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางรัชดา ผูกพยนต์
17
148
6
27
67032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิโชค ทองโคตร
21
209
12
28
67032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร.อ.ยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์
18
190
8
29
67032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
68
1,097
30
30
67032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทีป โตมะนิตย์
38
488
15
31
67032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภโชค เข่งแก้ว
29
300
12
32
67032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพัชริน ภู่ชัย
118
1,947
53
33
67032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวรรณชัย พรหมศร
50
764
24
34
67032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมจิตร รอดเรือง
34
490
13
35
67032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ พันตรีสุชิน ชาญสูงเนิน
25
270
10
36
67032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพจน์ ประไพเพชร
83
1,151
33
37
67032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ
32
504
17
38
67032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุดสวาสดิ์ ประไพเพชร
29
385
14
39
67032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพัทธนันต์ แหยมแก้ว
17
155
6
รวม
1,980
27,391
854

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน