ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
67012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยชาญ ปัญญาพวก
สหวิทยาเขตเพชร-วังโป่ง
141
2,450
79
2
67012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
สหวิทยาเขตเมือง-ชนแดน
179
2,800
67
3
67012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์
สหวิทยาเขตเพชร-วังโป่ง
48
468
18
4
67012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี สำเภา
สหวิทยาเขตเมือง-ชนแดน
29
334
12
5
67012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต
สหวิทยาเขตเมือง-ชนแดน
31
319
13
6
67012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรินทร์ ดีดาร์
สหวิทยาเขตเพชร-วังโป่ง
15
106
9
7
67012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์
สหวิทยาเขตเมือง-ชนแดน
39
729
21
8
67012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์
สหวิทยาเขตเมือง-ชนแดน
61
996
28
9
67012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคำภาสน์ บุญเติม
สหวิทยาเขตเพชร-วังโป่ง
21
320
12
10
67012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานะ มะสิน
สหวิทยาเขตเพชร-วังโป่ง
27
405
14
11
67022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสงกรานต์ มาสีจันทร์
สหวิทยาเขตหล่มสัก
165
2,710
66
12
67022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนัญชัย พรหมภักดี
สหวิทยาเขตหล่มสัก
43
385
18
13
67022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูพัฒน์ ไกรลาศ
สหวิทยาเขตหล่มสัก
28
264
11
14
67022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพโรจน์ ทองเพ็ง
สหวิทยาเขตหล่มสัก
32
295
11
15
67022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางลำดวน นักดนตรี
สหวิทยาเขตหล่มสัก
22
205
9
16
67022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจงรัก เกตแค
สหวิทยาเขตหล่มสัก
60
363
16
17
67022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงษ์ ศรีขวัญแก้ว
สหวิทยาเขตหล่มสัก
15
152
6
18
67022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์
สหวิทยาเขตหล่มเก่า น้ำหนาว เขาค้อ
138
2,538
60
19
67022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสรี เปรมปรีดิ์
สหวิทยาเขตหล่มเก่า น้ำหนาว เขาค้อ
40
583
17
20
67022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทร ระดมสุข
สหวิทยาเขตหล่มเก่า น้ำหนาว เขาค้อ
37
379
14
21
67022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจุลินทร์ น้ำค้าง
สหวิทยาเขตหล่มเก่า น้ำหนาว เขาค้อ
41
618
16
22
67022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพีระวัตร จันทกูล
สหวิทยาเขตหล่มเก่า น้ำหนาว เขาค้อ
25
297
12
23
67032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทิน เหลืองทอง
สหวิทยาเขตศรีวิเชียร
97
1,758
43
24
67032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายฐิติพงษ์ ตรีศร
สหวิทยาเขตศรีวิเชียร
28
278
12
25
67032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น
สหวิทยาเขตศรีวิเชียร
24
327
12
26
67032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตศรีวิเชียร
14
145
6
27
67032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิโชค ทองโคตร
สหวิทยาเขตศรีวิเชียร
22
228
11
28
67032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร.อ.ยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์
สหวิทยาเขตศรีวิเชียร
19
217
9
29
67032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอุบลพรรณ บุญมาก
สหวิทยาเขตศรีวิเชียร
68
1,095
30
30
67032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทีป โตมะนิตย์
สหวิทยาเขตศรีวิเชียร
41
543
15
31
67032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภโชค เข่งแก้ว
สหวิทยาเขตศรีวิเชียร
22
437
12
32
67032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพัชริน ภู่ชัย
สหวิทยาเขตไผ่สามพัน
104
1,899
54
33
67032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวรรณชัย พรหมศร
สหวิทยาเขตไผ่สามพัน
44
738
24
34
67032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมจิตร รอดเรือง
สหวิทยาเขตไผ่สามพัน
31
507
13
35
67032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ พันตรีสุชิน ชาญสูงเนิน
สหวิทยาเขตไผ่สามพัน
25
260
10
36
67032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพจน์ ประไพเพชร
สหวิทยาเขตไผ่สามพัน
79
1,241
33
37
67032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ
สหวิทยาเขตไผ่สามพัน
30
507
16
38
67032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุดสวาสดิ์ ประไพเพชร
สหวิทยาเขตไผ่สามพัน
24
363
14
39
67032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพัทธนันต์ แหยมแก้ว
สหวิทยาเขตไผ่สามพัน
15
168
6
รวม
1,927
28,427
849

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน