ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
62012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสอิ้ง กันยะมูล
123
2,646
65
2
62012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน
79
1,404
36
3
62012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกรียงศักดิ์ คงไทย
47
759
21
4
62012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพชยนต์ ศรีม่วง
94
1,782
46
5
62012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรัช วันบรรเจิด
41
478
18
6
62012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิม ทองหาญ
47
564
18
7
62012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภิญโญ แก่งศิริ
51
719
21
8
62012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมิตรชัย สมสำราญกุล
27
296
12
9
62012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพงษ์ แสงแก้ว
27
322
10
10
62012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์
44
609
22
11
62012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรจบ ภูโสดา
38
637
21
12
62012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปุณณวิช แก้วปัน
28
270
12
13
62012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพัฒนา ทรงประดิษฐ
104
1,800
48
14
62012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพล พิมพ์สอน
34
472
16
15
62012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว
47
697
22
16
62012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทวินทร์ อุดมสุข
62
1,049
33
17
62012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโชคชัย เทพสุริยวงศ์
31
424
12
18
62012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกวิทย์ มั่งอะนะ
24
290
21
19
62012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวรวรรณี วัฒนศิริ
30
386
14
20
62022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด
96
1,443
36
21
62022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิมิตร ปานช้าง
29
448
16
22
62022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐพัฒน์ สายเพ็ชร์
35
422
14
23
62022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.กนกรัตน์ คงไทย
104
2,026
51
24
62022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์
48
600
18
25
62022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิฑูรย์ พานชัย
34
394
15
26
62022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวณภาวดี วันนู
50
759
22
27
62022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานิตย์ นาคเมือง
94
1,364
36
28
62022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา บุญคง
42
557
18
29
62022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอานนท์ เชาว์ไว
20
295
12
30
62022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์
65
1,175
30
31
62022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนายุทธ คลังวงษ์
67
1,027
30
32
62022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ ผ่องจิต
57
918
27
33
66012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญธรรม อ่อนจันทร์
140
2,532
61
34
66012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำราญ เขม้นกิจ
21
333
12
35
66012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทวี เจริญหุ่น
15
173
6
36
66012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิรุตติ ครุฑหลวง
18
178
11
37
66012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทร เข็มทอง
81
1,541
38
38
66012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุชาติ สิงห์สง่า
18
226
12
39
66012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพีรพงศ์ หมอนทอง
17
166
6
40
66012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสายัณห์ หอกุล
23
293
14
41
66012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายแปลก เพ็งยอด
42
590
20
42
66012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเชาวน์ มาเนียม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
26
336
12
43
66012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนิกูล ทองหน้าศาล
25
271
12
44
66012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชุมพล สุวิเชียร
37
661
23
45
66012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุกฤษฏ์ จันทฤก
55
1,022
30
46
66012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิฑูรย์ คำจริง
31
411
13
47
66012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพฑูรย์ มัญชุวงศ์
40
463
20
48
66022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทิว มนูญธรรม
108
2,190
57
49
66022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยชน หน่อมาก
21
259
12
50
66022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีรวัช อุดคำมี
13
86
6
51
66022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย ยอดเพชร
143
2,066
54
52
66022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรัตน์ ยอดอ่วม
20
220
8
53
66022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
63
1,079
32
54
66022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปุณยวีร์ ยอดทอง
19
158
6
55
66022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินัย ยุพจันทร์
16
138
8
56
66022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐปกรณ์ เอี่ยมแดง
17
146
9
57
66022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภิญโญ ขาวพราย
62
915
27
58
66022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนพคุณ ครุฑหลวง
14
100
6
59
66022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว
17
187
13
60
66022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา โสดถานา
16
164
9
61
66022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววรนารถ ตันพานิช
20
150
6
62
66022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนพล ฉ่ำเพียร
17
118
6
รวม
2,874
44,204
1,342

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน