ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1062040430
62012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอำนวย อภิชาติตรากูล
-
2
1062040431
62012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน
ทุ่งมหาราช
3
1062040432
62012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเผดิม รัตถา
4
1062040433
62012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำนง อินทพงษ์
กรมสามัญศึกษา(เดิม)
5
1062040434
62012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว
-
6
1062040435
62012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเลิศ คำกล่อม
ชากังราว
7
1062040436
62012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภิญโญ แก่งศิริ
เมืองสองคลอง
8
1062040437
62012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมิตรชัย สมสำราญกุล
สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
9
1062040438
62012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเมตตา เมฆพินธุ์
10
1062040439
62012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบัติ ตันเจริญ
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
11
1062040440
62012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด
โรงเรียนในฝัน
12
1062040441
62012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถวิล บุญอินทร์
-
13
1062040452
62012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสอิ้ง กันยะมูล
-
14
1062040453
62012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์
คลองคีรี
15
1062040454
62012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ กระต่ายทอง
โรงเรียนในฝัน
16
1062040455
62012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทวินทร์ อุดมสุข
-
17
1062040456
62012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโชคชัย เทพสุริยวงศ์
18
1062040457
62012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรจบ ภูโสดา
19
1062040461
62012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพัฒนา ทรงประดิษฐ
สพม.41
20
1062040442
62022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย อังสุโชติเมธี
21
1062040443
62022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายฐานวัฒน์ เศรษฐีธีรยศ
-
22
1062040444
62022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนายุทธ คลังวงษ์
คลองลาน
23
1062040445
62022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.กนกรัตน์ คงไทย
กรมสามัญ(เดิม)
24
1062040446
62022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุธี สนิทพจน์
สหวิทยาเขตแสนตอ
25
1062040447
62022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวณภาวดี วันนู
สหวิทยาเขตแสนตอ
26
1062040448
62022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษม สุขเกตุ
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
27
1062040449
62022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายหาญ หงษ์ยนต์
สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
28
1062040450
62022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานิตย์ นาคเมือง
สพม.41
29
1062040451
62022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
30
1062040458
62022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพชยนต์ ศรีม่วง
สหวิทยาเขตวังไทรทอง
31
1062040459
62022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาติชาย ระวังภัย
32
1062040460
62022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ ผ่องจิต
-
33
1066350373
66012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญธรรม อ่อนจันทร์
สหวิทยาเขตพิจิตร
34
1066350374
66012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำราญ เขม้นกิจ
35
1066350375
66012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทวี เจริญหุ่น
พิจิตร
36
1066350376
66012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิฑูรย์ คำจริง
-
37
1066350377
66012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทร เข็มทอง
โรงเรียนในฝัน
38
1066350379
66012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุชาติ สิงห์สง่า
-
39
1066350380
66012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงษ์ เนียมถนอม
40
1066350381
66012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญญา คามเกตุ
-
41
1066350391
66012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายแปลก เพ็งยอด
42
1066350392
66012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเชาวน์ มาเนียม
17
43
1066350393
66012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวณัฐพงศ์ ทองคำ
44
1066350394
66012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชุมพล สุวิเชียร
-
45
1066350397
66012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุกฤษฎ์ จันทฤก
-
46
1066350403
66012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล
สหวิทยาเขตสามง่าม
47
1066350404
66012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพฑูรย์ มัญชุวงศ์
-
48
1066350382
66022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัชชัย เทศขำ
49
1066350383
66022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอำนาจ ศรีนวล
สหวิทยาเขตตะพานหิน
50
1066350384
66022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุนันทา จูอาภรณ์
51
1066350385
66022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเพ็ญรพี กลับกูล
52
1066350386
66022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรัตน์ ยอดอ่วม
53
1066350387
66022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทิว มนูญธรรม
โพทะเล01
54
1066350388
66022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษม ชื่นเทศ
สหวิทยาเขตบางมูลนาก
55
1066350389
66022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินัย ยุพจันทร์
โพทะเล
56
1066350390
66022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรัช วันบรรเจิด
โพทะเล03
57
1066350395
66022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย ยอดเพชร
สหวิทยาเขตตะพานหิน
58
1066350396
66022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
59
1066350400
66022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจิราวรรณ สุรเสียง
60
1066350399
66022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา บุญคง
สหวิทยาเขตบางมูลนาก
61
1066350401
66022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตตะพานหิน
62
1066350402
66022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภิญโญ ขาวพราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]