ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
60012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพันศักดิ์ ศรีทอง
วิมานลอย
203
3,425
81
2
60012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม
อัจฉราลัย
189
2,982
75
3
60012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบัติ ล้อจงเฮง
ร่มเกล้านวมินทร์
20
349
12
4
60012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ
ร่มเกล้านวมินทร์
40
700
22
5
60012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเดช ดีทรัพย์
ร่มเกล้านวมินท์
154
2,452
60
6
60012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบัญชา วงศ์ซื่อ
13
152
10
7
60012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสังวร ยมรัตน์
สหวิทยาเขตวิมานลอย
36
468
15
8
60012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์
ร่มเกล้า-นวมินทร์
22
385
13
9
60012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาญชัย ชนิดสะ
139
2,252
63
10
60012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
ร่มเกล้านวมินทร์
31
542
18
11
60012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมคิด เจริญสุข
ร่มเกล้า-นวมินทร์
16
205
9
12
60012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงษ์เทพ เจริญไทย
สหวิทยาเขตวิมานลอย
53
687
19
13
60012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายก้านตอง เส็งเอี่ยม
สพม.42
24
267
9
14
60012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ชรินรัตน์ แผงดี
สหวิทยาเขตวิมายลอย
18
91
6
15
60022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิวรรธน์ชัย พิลึก
-
66
1,067
27
16
60022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิงหวรรธน์ มาตราช
ร่มเกล้านวมินทร์
39
554
15
17
60022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.เบญจรงค์ ทองอ่อน
ทุ่งหินเทิน
19
206
7
18
60022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนริศ ธรรมปรัชญา
ทุ่งหินเทิน
15
178
12
19
60022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ
-
59
1,024
29
20
60022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณ รุ่งเรือง
ทุ่งหินเทิน
88
1,743
45
21
60022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรพต สมสวย
สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน
32
473
18
22
60022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมชัย ส่งศรี
มัธยมศึกษา
79
1,147
34
23
60032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาโรจน์ กลั่นด้วง
อัฉราลัย
86
1,795
46
24
60032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษม รัตนพรหม
22
236
7
25
60032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจงกล เดชปั้น
145
2,660
70
26
60032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประหัส ปุ้มกระโทก
-
24
374
11
27
60032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุกิจ ดั่นเจริญ
สพม.42
17
248
9
28
60032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวณัฐชานนท์ ยอดทอง
31
570
20
29
60032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางประภาพร มั่นพรม
ตากฟ้า-ตาคลี
13
103
6
30
60032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจักรกฤษณ์ สนอ่วม
-
20
209
11
31
60032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจันทร์ เพ็ชรยิ้ม
101
1,652
47
32
60032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิทัศ อินทร์ฉ่ำ
-
19
364
12
33
60032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทรัพย์ ดวงชอุ่ม
สพม.42
73
1,157
33
34
60032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทิพย์ แดงนิ่ม
อัจราลัย
25
381
12
35
60032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด
สพม.42
17
266
9
36
60032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี
โรงเรียนในฝัน
48
978
32
37
60032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอารมณ์ น้อยเกิด
adsl
18
232
10
38
61012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอดิศักดิ์ อินทร์ชื่น
-
60
740
22
39
61012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสวก พันธุ์อ้น
39
506
16
40
61012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร นินเกษม
-
135
2,400
66
41
61012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว
122
1,883
53
42
61012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกฤติยา พุทธโกศัย
สพม.42
13
116
11
43
61012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัคคณัฐ อัยรา
กรมสามัญศึกษา
37
507
17
44
61012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชูกิต สัมมาพิทักษ์
สหวิทยาเขตสะแกกรัง
22
246
11
45
61012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ
สหวิทยาเขตอู่ไท
31
352
12
46
61012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัตนชัย ศรีโกมล
26
409
13
47
61012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตอู่ไท
15
116
11
48
61012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจารุวรรณ เพ็ญสุข
-
26
293
13
49
61012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิติศักดิ์ นิโรจน์
28
250
18
50
61012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล
มัธยมศึกษา
99
1,544
41
51
61012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรเวธฎ์ เกษมโชค
สพม 42
25
426
14
52
61012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางศิริรัตน์ นิ่มมา
21
234
8
53
61012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา พรหมบุตร
พนารักษ์
26
248
12
54
61012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถวัลย์ วงษ์สาธุภาพ
สพม.42
11
196
10
55
61012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนกฤต นิโรจน์
มัธยมศึกษา
46
709
23
56
61012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภาณุพงศ์ มั่นพรม
สหวิทยาเขตอู่ไท
21
290
11
57
61012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย
-
33
421
15
58
61012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา
15
96
6
รวม
2,903
44,556
1,337

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน