ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นนทบุรี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
12020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราภรณ์ บุญไกรสร
บางใหญ่
20
223
8
2
12020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญผกา ใช้สถิตย์
บางใหญ่
18
184
8
3
12020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพนมพร พีระพิทยมงคล
อำเภอบางใหญ่
56
661
22
4
12020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนาถวดี เหลาะโต๊ะหมัน
บางใหญ่
16
218
8
5
12020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินดารัตน์ หยงสตาร์
บางใหญ่
9
64
8
6
12020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ
อำเภอบางใหญ่
9
117
9
7
12020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร รัตนสกล
บางใหญ่
17
140
8
8
12020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
บางใหญ่
26
405
15
9
12020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุกัญญา พึ่งรุ่ง
บางใหญ่
102
1,547
39
10
12020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอบางใหญ่
15
96
9
11
12020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ประชารุง
บางใหญ่
64
976
31
12
12020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอุ่น ผดุงล้อม
บางบัวทอง
18
185
8
13
12020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทรงศรี นาคทับที
บางบัวทอง
59
1,166
32
14
12020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริลักษณ์ แพรพรม
บางบัวทอง
24
330
11
15
12020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางบัวทอง
17
123
9
16
12020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย ภุมรินทร์
บางบัวทอง
40
613
22
17
12020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ บัวจำรัส
บางบัวทอง
87
1,168
32
18
12020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย โลศิริ
บางบัวทอง
18
125
8
19
12020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บางบัวทอง
16
190
9
20
12020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์
บางบัวทอง
28
365
13
21
12020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายละออง กลมแป้น
บางบัวทอง
39
596
22
22
12020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรงค์
บางบัวทอง
28
387
16
23
12020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร สุขจันทร์
บางบัวทอง
25
440
18
24
12020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชัชชัญญ์ชิสา ณัฐสุทธาธเนศ
บางบัวทอง
18
315
8
25
12020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งทิพย์ บุตตะจีน
บางบัวทอง
17
269
9
26
12020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายใจ พุ่มถาวร
ไทรน้อย
17
195
8
27
12020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไทรน้อย
15
111
8
28
12020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมบูรณ์ ผดุงล้อม
ไทรน้อย
18
189
8
29
12020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม
ไทรน้อย
12
102
8
30
12020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.อมลวรรณ ศรีประเสริฐ
ไทรน้อย
39
524
19
31
12020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไทรน้อย
19
150
8
32
12020048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศัจกร แพงคำ
ไทรน้อย
24
346
11
33
12020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง
อำเภอไทรน้อย
11
93
9
34
12020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาวดี จิรภาสพงศา
ไทรน้อย
55
766
25
35
12020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิดาพัณณ์ วิมุกติบุตร
ไทรน้อย
29
381
16
36
12020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ พิทยาภิรักษ์
ไทรน้อย
20
245
8
37
12020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมล บรรณะทอง
ไทรน้อย
65
1,106
30
38
12020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิตติยา ดอกคำ
ไทรน้อย
14
106
8
39
12020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฬาพร พลายด้วง
ไทรน้อย
13
88
9
40
12020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไทรน้อย
21
282
10
41
12020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนิรุทธิ์ เนตรวิจิตร
ไทรน้อย
13
88
8
42
12020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไทรน้อย
17
155
8
43
12020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพงษ์ คล้ายสอน
อำเภอไทรน้อย
13
177
8
44
12020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ไทรน้อย
23
249
11
45
12020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิรปรัชญ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
ปากเกร็ด
20
119
11
46
12020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยฤกษ์ วุฒิธาดา
ปากเกร็ด
11
85
8
47
12020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปณต จตุพศ
ปากเกร็ด
56
782
29
48
12020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์
ปากเกร็ด
26
429
16
49
12020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร เกิดสุข
ปากเกร็ด
25
258
11
50
12020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมจิตร รอดเพชร
ปากเกร็ด
22
336
10
51
12020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์
ปากเกร็ด
12
116
8
52
12020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์
ปากเกร็ด
20
278
9
53
12020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ปากเกร็ด
28
448
18
54
12020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจวน วงษ์ปิ่น
ปากเกร็ด
14
120
9
55
12020076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพูลมาศ ทับเกร็ด
ปากเกร็ด
74
1,037
39
56
12020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรัณย์ ศรลัมพ์
ปากเกร็ด
34
477
21
57
12020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุจรินทร์ วรรณมาศ
ปากเกร็ด
13
56
8
58
12020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริวรรณ สมบูรณ์พันธ์
ปากเกร็ด
23
378
14
59
12020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปากเกร็ด
58
855
24
60
12020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมศรี เต็มอนุภาพกุล
ปากเกร็ด
37
615
20
61
12020086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภกฤษ ไชยศร
ปากเกร็ด
52
831
27
62
12020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระชัย หันยอ
บางใหญ่
24
283
11
63
12020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาภรณ์ สถิรพันธ์
ปากเกร็ด
25
384
15
รวม
1,800
24,143
910

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน