ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
13020001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงวุฒิ สุขนาวี
นครธัญญะ
50
964
35
2
13020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ รุจิวิทยากุล
นครธัญญะ
15
390
11
3
13020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
นครรังสิต
38
672
21
4
13020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์
นครรังสิต
152
2,680
66
5
13020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรินทร์ ฉัตรนารัตน์
นครธัญญะ
18
263
9
6
13020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม โพธินำแสง
นครรังสิต
51
1,130
29
7
13020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นครรังสิต
21
393
14
8
13020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบัญชา จันทร์รักษา
0
100
1,829
55
9
13020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร
นครธัญญ
80
1,632
42
10
13020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ ปาเลย์
นครธัญญ
23
403
16
11
13020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนณัฐ ศิระวงษ์
นครธัญญะ
80
1,804
49
12
13020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณิภา ช่วยเมือง
ศาลารัตน์
5
55
7
13
13020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ คุณาวัน
กลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์
5
51
8
14
13020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศาลารัตน์
5
33
8
15
13020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเพชรธนินทร์ การะวิโก
ศาลารัตน์
8
66
10
16
13020016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำลอง จันทร์รุ่งเรือง
บึงสัมพันธ์
18
179
12
17
13020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัญวิทย์ กล่ำพลบ
บึงสัมพันธ์
13
206
8
18
13020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ อัปษร
สพฐ.
16
163
12
19
13020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชาตรี บวรเวสสะ
บึงสัมพันธ์
15
145
8
20
13020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภวิทย์ สงคง
กลุ่มบึงสัมพันธ์
11
184
8
21
13020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี ปานสกุล
บึงสัมพันธ์
13
145
8
22
13020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ คุปตานนท์
1
14
175
8
23
13020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณา ภางาม
บึงสัมพันธ์
14
176
8
24
13020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน ยิ้มถนอม
บึงสัมพันธ์
11
135
8
25
13020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ แสงนิล
บึงสัมพันธ์
20
355
12
26
13020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญลือ บุญฤทธิโรจน์
0
7
57
8
27
13020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนตร รอดประชา
นววัฒนา
34
792
24
28
13020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชญพงษ์ สมบุญ
นวัฒนา
6
76
8
29
13020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษบา นาคพุทธ
ศาลารัตน์
12
187
8
30
13020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรัช แจ้งเจริญ
กลุ่มศาลารัตน์
20
201
11
31
13020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัชร ศรีแสนยง
ศาลารัตน์
5
45
8
32
13020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นววัฒนา
9
109
9
33
13020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพล ผลประทีปสุริยา
นววัฒนา
15
227
8
34
13020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรรณิการ์ สีเหลือง
นววัฒนา
11
109
8
35
13020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรี เหลืองอุดม
กุล่มนววัฒนา
13
170
8
36
13020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร น้อยสถิตย์
นววัฒนา
24
523
20
37
13020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มนววัฒนา
12
172
8
38
13020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจตุรงค์ สโรบล
ไตรรัตน์สัมพันธ์
71
1,532
39
39
13020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ ชินานุปกรณ์
ไตรรัตน์สัมพันธ์
26
403
14
40
13020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา บุญจนะ
ไตรรัตน์สัมพันธ์
28
594
16
41
13020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
5
130
8
42
13020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สังข์สี
บูรพาพัฒน์
19
421
15
43
13020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทิมา รื่นสุข
กลุ่มบูรพาพัฒน์
15
153
8
44
13020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพยุงมิตร วงษ์เพ็ง
สพป.ปท.2
7
123
8
45
13020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปัณวรรธน์ เดชกล้า
กลุ่มไตรรัตน์สัมพัน
21
663
23
46
13020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนบดี ณรงค์ฤทธิไกร
ไตรรัตน์สัมพันธ์
22
458
16
47
13020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไสว เครือรัตนไพบูลย์
ไตรรัตน์สัมพันธ์
14
144
8
48
13020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเวศ กุลจันทร์
กลุ่มไตรรัตน์สัมพันธ์
7
200
8
49
13020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ วงศ์ปราชญ์
ไตรรัตน์สัมพันธ์
17
537
16
50
13020052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวระพีพรรณ คณาฤทธิ์
*
21
362
13
51
13020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเนียง ดลสอาด
กลุ่มพลังครูพัฒนา
20
247
12
52
13020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติภัฎ กุลจรัสอนันต์
พลังครูพัฒนา
15
194
8
53
13020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรเดช ภูกองชัย
6
191
12
54
13020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พลังครูพัฒนา
5
85
8
55
13020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสดชื่น ตันดี
พลังครูพัฒนา
22
351
11
56
13020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉิดชาย ขอพลอยกลาง
บูรพาพัฒน์
9
131
8
57
13020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารี เสาร์บดีรักษ์
บูรพาพัฒน์
9
63
8
58
13020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัณฑิต จันทบาล
ไตรรัตน์สัมพันธ์
24
463
14
59
13020061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนากร ฉันทปราโมทย์
ไตรรัตน์สัมพันธ์
55
1,003
32
60
13020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ลุนพัฒน์
ไตรรัตน์สัมพันธ์
27
545
14
61
13020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมาลี สุภิรัตน์
บูรพาพัฒน์
17
175
8
62
13020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเพลินตา กะลัมพากร
กลุ่มบูรพาพัฒน์
16
141
11
63
13020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชุตินันท์ พั่วนะคุณมี
พลังครูพัฒนา
18
259
8
64
13020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร อาจเวทย์
พลังครูพัฒนา
20
693
20
65
13020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเสาวณีย์ สมบูรณ์ศิโรรัตน์
พลังครูพัฒนา
14
234
11
66
13020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรดา อิ่มพงษ์
พลังครูพัฒนา
20
325
10
67
13020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอักษร กลแกม
พลังครูพัฒนา
9
102
8
รวม
1,544
27,818
995

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]