ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1013270061
13020001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงวุฒิ สุขนาวี
นครธัญญะ
2
1013270062
13020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ รุจิวิทยากุล
นครธัญญะ
3
1013270067
13020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ กรีถาวร
นครรังสิต
4
1013270068
13020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์
นครรังสิต
5
1013270064
13020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรินทร์ ฉัตรนารัตน์
นครธัญญะ
6
1013270069
13020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม โพธินำแสง
นครรังสิต
7
1013270070
13020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนางปราณี กรุณวงษื
นครรังสิต
8
1013270071
13020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบัญชา จันทร์รักษา
0
9
1013270066
13020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร
นครธัญญ
10
1013270065
13020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ ปาเลย์
นครธัญญ
11
1013270063
13020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนณัฐ ศิระวงษ์
นครธัญญะ
12
1013270154
13020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศาลารัตน์
13
1013270160
13020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ คุณาวัน
กลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์
14
1013270161
13020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศาลารัตน์
15
1013270162
13020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศาลารัตน์
16
1013270164
13020016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำลอง จันทร์รุ่งเรือง
บึงสัมพันธ์
17
1013270165
13020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัญวิทย์ กล่ำพลบ
บึงสัมพันธ์
18
1013270168
13020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
สพฐ.
19
1013270169
13020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชาตรี บวรเวสสะ
บึงสัมพันธ์
20
1013270170
13020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภวิทย์ สงคง
กลุ่มบึงสัมพันธ์
21
1013270171
13020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวรณ์ ดำสีไหม
บึงสัมพันธ์
22
1013270172
13020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ คุปตานนท์
1
23
1013270174
13020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณา ภางาม
บึงสัมพันธ์
24
1013270175
13020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน ยิ้มถนอม
บึงสัมพันธ์
25
1013270176
13020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ แสงนิล
บึงสัมพันธ์
26
1013270173
13020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญลือ บุญฤทธิโรจน์
0
27
1013270166
13020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนตร รอดประชา
นววัฒนา
28
1013270167
13020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นวัฒนา
29
1013270152
13020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษบา นาคพุทธ
ศาลารัตน์
30
1013270153
13020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรัช แจ้งเจริญ
กลุ่มศาลารัตน์
31
1013270151
13020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศาลารัตน์
32
1013270155
13020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นววัฒนา
33
1013270156
13020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพล ผลประทีปสุริยา
นววัฒนา
34
1013270157
13020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรรณิการ์ สีเหลือง
นววัฒนา
35
1013270158
13020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรี เหลืองอุดม
กุล่มนววัฒนา
36
1013270159
13020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร น้อยสถิตย์
นววัฒนา
37
1013270163
13020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มนววัฒนา
38
1013270095
13020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจตุรงค์ สโรบล
ไตรรัตน์สัมพันธ์
39
1013270096
13020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ ชินานุปกรณ์
ไตรรัตน์สัมพันธ์
40
1013270102
13020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา บุญจนะ
ไตรรัตน์สัมพันธ์
41
1013270123
13020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
42
1013270124
13020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สังข์สี
บูรพาพัฒน์
43
1013270125
13020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทิมา รื่นสุข
กลุ่มบูรพาพัฒน์
44
1013270126
13020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพยุงมิตร วงษ์เพ็ง
สพป.ปท.2
45
1013270105
13020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปัณวรรธน์ เดชกล้า
กลุ่มไตรรัตน์สัมพัน
46
1013270107
13020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนบดี ณรงค์ฤทธิไกร
ไตรรัตน์สัมพันธ์
47
1013270101
13020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไตรรัตน์สัมพันธ์
48
1013270103
13020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเวศ กุลจันทร์
กลุ่มไตรรัตน์สัมพันธ์
49
1013270104
13020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ วงศ์ปราชญ์
ไตรรัตน์สัมพันธ์
50
1013270113
13020052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวระพีพรรณ คณาฤทธิ์
*
51
1013270114
13020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเนียง ดลสอาด
กลุ่มพลังครูพัฒนา
52
1013270115
13020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติภัฎ กุลจรัสอนันต์
พลังครูพัฒนา
53
1013270116
13020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรเดช ภูกองชัย
54
1013270117
13020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พลังครูพัฒนา
55
1013270118
13020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสดชื่น ตันดี
พลังครูพัฒนา
56
1013270121
13020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉิดชาย ขอพลอยกลาง
บูรพาพัฒน์
57
1013270122
13020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารี เสาร์บดีรักษ์
-
58
1013270100
13020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัณฑิต จันทบาล
ไตรรัตน์สัมพันธ์
59
1013270098
13020061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนากร ฉันทปราโมทย์
60
1013270099
13020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ลุนพัฒน์
ไตรรัตน์สัมพันธ์
61
1013270119
13020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมาลี สุภิรัตน์
บูรพาพัฒน์
62
1013270120
13020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเพลินตา กะลัมพากร
กลุ่มบูรพาพัฒน์
63
1013270108
13020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชุตินันท์ พั่วนะคุณมี
พลังครูพัฒนา
64
1013270109
13020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร อาจเวทย์
พลังครูพัฒนา
65
1013270112
13020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเสาวณีย์ สมบูรณ์ศิโรรัตน์
พลังครูพัฒนา
66
1013270110
13020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรดา อิ่มพงษ์
พลังครูพัฒนา
67
1013270111
13020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอักษร กลแกม
พลังครูพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]