ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1014310015
14010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิจิตรา อินทสุวรรณ์
2
1014310016
14010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย
-
3
1014310029
14010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ สุขเกษม
-
4
1014310007
14010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง น้อยทอง
ชัยมงคล
5
1014310027
14010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผดุงศักดิ์ หงษ์ทอง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
6
1014310028
14010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ โตสมบุญ
7
1014310001
14010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหิรัญ สาทสินธุ์
กลุ่มชัยมงคล
8
1014310020
14010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส ศิริแพทย์
-
9
1014310019
14010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
1014310017
14010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกร พันธะศรี
สพฐ.
11
1014310023
14010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม วงษ์ทับทิม
-
12
1014310024
14010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
1014310012
14010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอภิญญา อ่อนจริง
กลุ่มโรงเรียนไชยวัฒนา
14
1014310018
14010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธณัญญา โพธิ์ศรี
กลุ่มโรงเรียนไชยวัฒนา
15
1014310013
14010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพักตร์วิภา ตะเพียนทอง
โรงเรียน
16
1014310014
14010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร สุภาพคำ
ไชยวัฒนา
17
1014310004
14010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย แก้วเสนา
ชัยมงคล
18
1014310005
14010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระพล เฉลิมสถาน
-
19
1014310006
14010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฑามาศ รอดภัย
-
20
1014310021
14010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาโรจน์ ตะปะสา
สพป.อย1
21
1014310030
14010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ ทองมา
-
22
1014310025
14010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์
สพป
23
1014310026
14010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
24
1014310033
14010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์
คุณธรรม
25
1014310032
14010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
26
1014310011
14010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร
ไชยวัฒนา
27
1014310010
14010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุปราณี แพร่ภิญโญ
-
28
1014310002
14010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรีรัตน์ จันทร์ลอย
ชัยมงคล
29
1014310038
14010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร สามิภักดิ์
กลุ่มอำเภอท่าเรือพัฒนา
30
1014310039
14010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเสมาท่าเรือ
31
1014310043
14010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เสมาท่าเรือ
32
1014310057
14010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤตญพร รสารักษ์
-
33
1014310036
14010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
34
1014310037
14010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรายุทธ ห้วยหงษ์ทอง
35
1014310034
14010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช โตโสภณ
ท่าเรือพัฒนา
36
1014310049
14010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกันณพงศ์ ตรีบุตร
ท่าเรือพัฒนา
37
1014310050
14010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มท่าเรือพัฒนา
38
1014310041
14010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิมล ชมภู
เสมาท่าเรือ
39
1014310040
14010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรีนนวัดแค
40
1014310051
14010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญประภา บุญบุตร
41
1014310052
14010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิกุลทอง แววไธสง
-
42
1014310053
14010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ พันธ์ไม้
-
43
1014310054
14010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา ท่าทอง
กลุ่มโรงเรียนท่าเรือพัฒนา
44
1014310042
14010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล ทองเนื้อแปด
เสมาท่าเรือ
45
1014310056
14010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส ชาตินันท์
46
1014310044
14010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก อ่อนจีระ
47
1014310045
14010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ กลมกล่อม
โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
48
1014310046
14010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณมาศ พรหมมา
49
1014310047
14010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
50
1014310071
14010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแทน เฉลยไตร
ERIC
51
1014310072
14010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ, สพป.อย.1
52
1014310059
14010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขเกษม รัชนีกร
53
1014310060
14010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ หมายสุข
54
1014310065
14010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
55
1014310066
14010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค
อุตรนคร
56
1014310073
14010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย จำปาหวาย
57
1014310074
14010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ บุญฤทธิ์
58
1014310075
14010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ สุขทรัพย์
-
59
1014310064
14010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
60
1014310069
14010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ศิริ สุภสุข
กลุ่มศรีทักษิณ
61
1014310068
14010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร ทิพย์โสต
62
1014310070
14010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงภัทร สุนิมิตร
สพฐ, สพป.อย.1
63
1014310061
14010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์
64
1014310062
14010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อุตรนคร
65
1014310063
14010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนนท์นิพัทธ์ สนั่นเสียง
-
66
1014310058
14010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
67
1014310076
14010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระศักดิ์ ยิ้มสิน
68
1014310077
14010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
69
1014310175
14010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธารินี สุเพ็งคำ
สพฐ
70
1014310162
14010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายนครใน
71
1014310155
14010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบัวพันธ์ ผิวทอง
กลุ่มนครใน
72
1014310165
14010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองชัยพระเจ้าตาก
73
1014310166
14010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรณู สีนิล
-
74
1014310156
14010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี จานโอ
75
1014310178
14010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช จันทร์ศักดิ์
0
76
1014310179
14010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมบูรณ์ แก้วสุวรรณ์
Monet
77
1014310164
14010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเมืองชัยพระเจ้าตาก
78
1014310173
14010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอารีรัตน์ สุขมะโน
-
79
1014310174
14010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ รักศิลป์
80
1014310159
14010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ กองโชค
81
1014310154
14010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ พงศ์พิพัฒน์ชัย
82
1014310153
14010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวงามสม ไชยวุธ
นครใน
83
1014310151
14010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลองชัย อรรถานิทธิ์
กลุ่มโรงเรียนนครใน
84
1014310167
14010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย สระแก้ว
โรงเรียนดีศรีตำบล
85
1014310168
14010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรวรรณ ใจเสงี่ยม
-
86
1014310157
14010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโภชน์ เจริญจิตร
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
87
1014310158
14010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกฤษฎิ์ มายุศิริ
เมืองชัยพระเจ้าตาก
88
1014310176
14010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทีป แจ้งในเมือง
โพธิ์สามต้น
89
1014310177
14010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร แตงหอม
-
90
1014310181
14010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรชา เขาแก้ว
กลุ่มโพธิ์สามต้น
91
1014310182
14010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง ผาสุข
โพธิ์สามต้น
92
1014310152
14010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วิถีพุทธ
93
1014310171
14010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองชัยพระเจ้าตาก
94
1014310170
14010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเมืองชัยพระเจ้าตาก
95
1014310244
14010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนาะ ตั้งทรัพย์
ภาชีระพีพัฒน์
96
1014310262
14010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิ สอนคง
กลุ่มภาชีสราญรมย์
97
1014310263
14010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภาชีสราญรมย์
98
1014310264
14010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรวีวรรณ ลี้เจริญ
ภาชีสราญรมย์
99
1014310265
14010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล คงสมปราชญ์
สราญรมย์
100
1014310252
14010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุดใจ สละตัน
ภาชีระพีพัฒน์
101
1014310242
14010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพล๊อต บุศราคำ
ภาชี-ระพีพัฒน์
102
1014310249
14010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกตุชญา วงษ์เพิก
ภาชี ระพีพัฒน์
103
1014310248
14010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนิษา สัมฤทธิ์
ภาชีระพีพัฒน์
104
1014310246
14010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวคนธ์ เจริญมังษา
ร.ร.วัดพระแก้ว
105
1014310251
14010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณฐกร นิรพาธ
กลุ่มโรงเรียนภาชีสราญรมย์
106
1014310243
14010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก นิรพาธ
ภาชีสราญรมย์
107
1014310257
14010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฏิญญา ไตรพรหม
108
1014310258
14010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
109
1014310259
14010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
110
1014310260
14010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุปรานี สัมฤทธิ์
เครือข่ายปฐมวัย
111
1014310255
14010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
ด ร กรุณา ภู่มะลิ
-
112
1014310322
14010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริวรรณ พรหมกสิกร
-
113
1014310308
14010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ เงินเหรียญ
-
114
1014310309
14010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ.
115
1014310310
14010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางน้ำอ้อย เมืองนาคิน
วังชลสินธุ์
116
1014310325
14010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน เจียมจิตศิริพงษ์
กลุ่มวังชลสินธุ์
117
1014310326
14010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฮินดล เดชเสถียร
กลุ่มวังชลสินธุ์
118
1014310314
14010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนศักดิ์ เปาริก
วังคชสาร
119
1014310316
14010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประคอง ฐิตะสุต
สพป.อย.1
120
1014310317
14010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคณิต ไผ่พูล
วังคชสาร
121
1014310318
14010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3BB
122
1014310319
14010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
;วังคชสาร
123
1014310315
14010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล
-
124
1014310324
14010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวันชาติ ขอพร
กลุ่มมหาจุฬา
125
1014310333
14010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจพร เสมา
126
1014310334
14010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุไรรัตน์ เอิบกมล
มหาจุฬา
127
1014310320
14010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำพล โงวรรณ
128
1014310321
14010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดลภัคษร แสงฉวาง
0
129
1014310323
14010151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรี ดร.คุณาวุฒิ เดชเสถียร
กลุ่มโรงเรียบวังคชสาร
130
1014310313
14010152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ เพชรมณี
กลุ่มวังคชสาร
131
1014310327
14010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวิมล เปลื้องกระโทก
-
132
1014310328
14010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย บุญรอด
133
1014310329
14010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
134
1014310330
14010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจบ จันทะเวช
-
135
1014310331
14010157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรพงษ์ ศรีเมือง
มหาจุฬา
136
1014310332
14010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยรัตน์ เมืองสง
-
137
1014310311
14010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังชลสินธุ์
138
1014310312
14010160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชุลี รุ่งพานิช
139
1014310392
14010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำลอง มากประมูล
วชิรปราการ
140
1014310393
14010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราริชญ์ นามคุณ
กลุ่มวชิรปราการ
141
1014310394
14010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วชิรปราการ
142
1014310397
14010164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ ขันตี
สพป.อย.1
143
1014310389
14010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมพงศ์ เมืองมั่น
วชิรปราการ
144
1014310390
14010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลอ ศรีสุวรรณ
-
145
1014310398
14010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มวชิรปราการ
146
1014310395
14010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ พันธุรัตน์
วัดและชาวบ้าน
147
1014310391
14010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพรรณ์ บุษราคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
148
1014310379
14010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย มะลิใจ
นพรัตน์
149
1014310380
14010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ อย.1
150
1014310381
14010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชต สันทัด
กลุ่มนพรัตน์
151
1014310372
14010173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา ญาณธรรม
152
1014310374
14010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจต เจริญสุข
มิตรภาพ
153
1014310375
14010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
154
1014310376
14010178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุนิสา คงสุวรรณ
มิตรภาพ
155
1014310377
14010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
มิตรภาพ
156
1014310382
14010180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ ทับเงิน
กลุ่มนพรัตน์
157
1014310383
14010181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข
นพรัตน์
158
1014310384
14010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภพ ลาภเกิน
นพรัตน์
159
1014310378
14010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ นาคสุข
ไม่มี
160
1014310370
14010184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเชาวลิต คงคาดิษฐ์
-
161
1014310371
14010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ ชวนรัมย์
กลุ่มมิตรภาพ
162
1014310386
14010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ โล่ห์ทอง
กลุ่มนพรัตน์
163
1014310387
14010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรดา คงสมโอษฐ์
164
1014310388
14010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มวชิรปราการ
165
1014310271
14010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพร บัวผัน
เสมามหาราช
166
1014310274
14010191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมเกียรติ เฉลยญาณ
สพฐ.
167
1014310282
14010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์
168
1014310278
14010193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ ทรัพย์อาภรณ์
-
169
1014310273
14010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
170
1014310277
14010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอมรทิพย์ เกษรอินทร์
171
1014310281
14010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุชีลา สุดสังเกตุ
กลุ่มมหารานครใหญ่
172
1014310269
14010201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนฤพงษ์ พิมพ์ทอง
-
173
1014310268
14010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายละออง สีนิล
เสมามหาราช
174
1014310275
14010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
มหาราชนครใหญ่
175
1014310266
14010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปัทมา โพธิ์ยั่งยืน
เสมามหาราช
176
1014310219
14010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ เรืองเกษม
บ้านแพรกพัฒนา
177
1014310220
14010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วัดไก่เตี้ย
178
1014310218
14010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วัดเขียนลาย
179
1014310217
14010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชมแสง คำชมภู
-
180
1014310221
14010211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
บ้านแพรกพัฒนา
181
1014310214
14010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุกูล ผดุงรส
กลุ่มโรงเรียนบ้านแพรกพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]