ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
14010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิจิตรา อินทสุวรรณ์
11
99
8
2
14010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ สุขเกษม
34
503
23
3
14010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ ชาติจันทึก
13
193
8
4
14010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง น้อยทอง
23
395
14
5
14010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระพล เฉลิมสถาน
105
2,394
64
6
14010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ โตสมบุญ
139
1,812
48
7
14010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประภาภรณ์ พลรักษ์
9
64
8
8
14010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทร หาสียา
9
106
8
9
14010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
47
8
10
14010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกร พันธะศรี
9
52
8
11
14010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ธนวัฒน์ พินนอก
19
201
11
12
14010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิตติญาดา เมฆแสงสี
6
57
9
13
14010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอภิญญา อ่อนจริง
12
187
8
14
14010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธณัญญา โพธิ์ศรี
10
124
8
15
14010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพักตร์วิภา ตะเพียนทอง
11
77
8
16
14010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกันดารัตน์ วงษ์ปัน
8
87
8
17
14010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย แก้วเสนา
25
437
15
18
14010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศร สุภาพคำ
30
443
16
19
14010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฑามาศ รอดภัย
37
712
22
20
14010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาโรจน์ ตะปะสา
18
168
11
21
14010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ ทองมา
36
551
22
22
14010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาโรช เกิดทรัพย์
6
62
8
23
14010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละอองศรี สุวินัย
9
79
8
24
14010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนที พุ่มไสว
20
198
11
25
14010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผล พรมทอง
11
123
8
26
14010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์
19
244
11
27
14010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรีรัตน์ จันทร์ลอย
27
455
16
28
14010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร สามิภักดิ์
14
93
11
29
14010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนสาร ศุภพันธ์
5
42
8
30
14010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญใจ เบญจะขันธ์
8
60
8
31
14010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤตญพร รสารักษ์
10
72
8
32
14010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกริชนรินทร์ สิงคเวหน
9
58
8
33
14010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรายุทธ ห้วยหงษ์ทอง
13
179
9
34
14010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช โตโสภณ
16
171
9
35
14010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภัสสร มะณีพันธ์
11
99
8
36
14010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
28
8
37
14010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิมล คำขจร
9
87
8
38
14010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิรัติศัย นารถพลายพันธุ์
7
52
8
39
14010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญประภา บุญบุตร
10
73
8
40
14010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิกุลทอง แววไธสง
10
72
8
41
14010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ พันธ์ไม้
9
64
8
42
14010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา ท่าทอง
15
118
11
43
14010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล ทองเนื้อแปด
14
181
8
44
14010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส ชาตินันท์
16
140
11
45
14010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ นิมิตรดี
8
121
8
46
14010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณฐกร นิรพาธ
18
129
11
47
14010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณมาศ พรหมมา
8
71
8
48
14010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
31
8
49
14010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอลิสสา บุญช่วย
22
296
11
50
14010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
0
0
51
14010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพล บุตะมะ
16
288
9
52
14010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
159
8
53
14010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแทน เฉลยไตร
29
636
20
54
14010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกรัตน์ ฤทธิไชยกูล
9
86
8
55
14010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ บุญฤทธิ์
18
124
11
56
14010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระยุทธ สิงหะหล้า
13
129
8
57
14010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรทิพย์ ไชยประณิธาน
11
134
8
58
14010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยะกมล บุญศาสตร์
14
225
8
59
14010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกรุณา ภู่มะลิ
18
269
11
60
14010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงภัทร สุนิมิตร
13
148
8
61
14010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์
8
64
8
62
14010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ้งทิพย์ ผดุงโภชน์
7
35
8
63
14010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา ศิริสุรักษ์
13
133
8
64
14010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกุลริศา สีเนหะ
6
43
8
65
14010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี พรมภักดี
11
149
8
66
14010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
0
0
67
14010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธารินี สุเพ็งคำ
11
87
8
68
14010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์
13
188
8
69
14010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบัวพันธ์ ผิวทอง
13
120
8
70
14010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต แสงวาโท
7
51
8
71
14010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรณู สีนิล
18
187
11
72
14010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี จานโอ
16
149
11
73
14010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช จันทร์ศักดิ์
11
156
8
74
14010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสมบูรณ์ แก้วสุวรรณ์
19
240
11
75
14010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรอุมา ขันธพาลี
6
46
7
76
14010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเขมนรินน์ สุขมะโน
7
85
8
77
14010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
76
8
78
14010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ กองโชค
25
506
19
79
14010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
43
8
80
14010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวงามสม ไชยวุธ
5
94
8
81
14010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอรุณีย์ จันทร์เสวก
17
154
11
82
14010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยนันท์ แววนิลานนท์
6
92
8
83
14010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรวรรณ ใจเสงี่ยม
13
130
9
84
14010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี ตั้งเจริญ
12
173
8
85
14010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.สุกฤษฎิ์ มายุศิริ
9
97
8
86
14010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุวดี พันธ์สุจริต
9
88
8
87
14010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประภาพร ยอดย้อย
5
45
8
88
14010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรชา เขาแก้ว
8
95
9
89
14010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง ผาสุข
13
150
11
90
14010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวถาวร พรสิงห์
12
107
8
91
14010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
40
7
92
14010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐานิษตา สีหนาท
14
122
8
93
14010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
20
336
11
94
14010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิ สอนคง
12
152
8
95
14010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒน์พงษ์ นาสมใจ
8
66
8
96
14010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรวีวรรณ ลี้เจริญ
7
76
8
97
14010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยโทกมล คงสมปราชญ์
17
229
11
98
14010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิราภรณ์ เทพกรรณ์
16
224
11
99
14010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพล๊อต บุศราคำ
13
194
8
100
14010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกตุชญา วงษ์เพิก
9
107
8
101
14010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนิษา สัมฤทธิ์
10
97
8
102
14010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวคนธ์ เจริญมังษา
8
124
8
103
14010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองดี ทองทา
10
106
8
104
14010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรวิทย์ ครุรัฐปิยสกุล
20
330
10
105
14010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฏิญญา ไตรพรหม
20
209
11
106
14010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชชานนท์ สินด้ายดำ
8
68
8
107
14010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงชัย เลิศวัฒนาพร
11
146
8
108
14010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุมาศ ตามเพิ่ม
11
134
8
109
14010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภรณี พนิรัมย์
15
174
8
110
14010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริวรรณ พรหมกสิกร
17
297
11
111
14010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกุสุมา ยี่ภู่
34
565
18
112
14010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฎพร ไกรมงคลประชา
7
81
8
113
14010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางน้ำอ้อย เมืองนาคิน
10
136
9
114
14010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุไลย รัตนพันธ์
14
147
9
115
14010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ฮินดล เดชเสถียร
15
224
9
116
14010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนศักดิ์ เปาริก
27
459
15
117
14010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประคอง ฐิตะสุต
8
126
8
118
14010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคณิต ไผ่พูล
12
170
8
119
14010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนปภา สิงโพธิ์ทอง
9
63
8
120
14010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณรงลักษณ์ บาลมล
13
188
8
121
14010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีจันทร์ ปัสสาคำ
19
241
11
122
14010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรี ดร.คุณาวุฒิ เดชเสถียร
93
1,727
56
123
14010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑามณี เมยมงคล
15
201
9
124
14010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุไรรัตน์ เอิบกมล
41
773
24
125
14010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย ศาลาจันทร์
19
217
11
126
14010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชะโลม คุ้มวงษ์
10
137
9
127
14010151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำพล โงวรรณ
51
963
32
128
14010152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ เพชรมณี
19
228
11
129
14010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวิมล เปลื้องกระโทก
12
308
8
130
14010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณฑา รักธรรม
13
130
8
131
14010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณพงศ์ เลื่อมใส
22
227
12
132
14010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจบ จันทะเวช
38
702
24
133
14010157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดลภัคษร แสงฉวาง
17
247
11
134
14010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยรัตน์ เมืองสง
18
224
9
135
14010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ แคดี
15
140
8
136
14010160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชุลี รุ่งพานิช
25
342
14
137
14010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำลอง มากประมูล
18
256
11
138
14010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราริชญ์ นามคุณ
9
35
7
139
14010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก ดาวเรือง
7
44
8
140
14010164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์
22
344
11
141
14010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมพงศ์ เมืองมั่น
15
236
8
142
14010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฤพงษ์ พิมพ์ทอง
21
416
14
143
14010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์
9
61
8
144
14010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ พันธุรัตน์
11
100
8
145
14010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพรรณ์ บุษราคำ
8
144
8
146
14010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย มะลิใจ
12
120
8
147
14010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศวัน ชินนาทศิริกุล
9
58
8
148
14010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกึกก้อง บุญจันทร์
11
140
8
149
14010173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชิณกร เกษศิริ
14
103
11
150
14010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิชัย จับฟั่น
10
90
8
151
14010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
33
8
152
14010178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุนิสา คงสุวรรณ
18
192
11
153
14010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
36
8
154
14010180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ ทับเงิน
14
242
11
155
14010181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภฤกษ์ จันทร์วิฐี
11
119
11
156
14010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวน้ำอ้อย สุทรพฤกษ์
10
87
8
157
14010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพ
13
125
8
158
14010184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมทรง อนุภาพ
19
188
11
159
14010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ ชวนรัมย์
8
60
8
160
14010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ โล่ห์ทอง
20
324
10
161
14010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร
19
376
16
162
14010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจต เจริญสุข
21
409
16
163
14010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพร บัวผัน
5
71
8
164
14010191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
231
11
165
14010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์
10
102
8
166
14010193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัทธมณกาญจน์ บุญลาภสุขสกุล
14
119
11
167
14010196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์สิทธิ์ เลิศรัตนาวดี
16
155
11
168
14010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอมรทิพย์ เกษรอินทร์
11
90
11
169
14010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุชีลา สุดสังเกตุ
18
187
11
170
14010201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนฤพงษ์ พิมพ์ทอง
16
176
11
171
14010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายละออง สีนิล
7
57
8
172
14010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภฤตยา ศิริพันธ์
5
49
8
173
14010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปัทมา โพธิ์ยั่งยืน
12
147
8
174
14010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
80
8
175
14010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิดารัตน์ ชัยพิพัฒน์
6
33
8
176
14010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิชชาพร คำกังวาฬ
6
42
8
177
14010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชมแสง คำชมภู
9
107
8
178
14010211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัญศิริ ศรีรักษา
12
103
11
179
14010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ เรืองเกษม
8
68
8
รวม
2,718
36,240
1,890

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน