ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
14010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิจิตรา อินทสุวรรณ์
6
91
8
2
14010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย
-
34
548
23
3
14010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ สุขเกษม
-
14
192
8
4
14010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง น้อยทอง
ชัยมงคล
19
319
12
5
14010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผดุงศักดิ์ หงษ์ทอง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
104
2,422
63
6
14010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ โตสมบุญ
85
1,879
48
7
14010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มชัยมงคล
4
83
8
8
14010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส ศิริแพทย์
-
7
112
8
9
14010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
44
8
10
14010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกร พันธะศรี
สพฐ.
6
72
8
11
14010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม วงษ์ทับทิม
-
17
213
11
12
14010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
26
8
13
14010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอภิญญา อ่อนจริง
กลุ่มโรงเรียนไชยวัฒนา
12
165
8
14
14010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธณัญญา โพธิ์ศรี
กลุ่มโรงเรียนไชยวัฒนา
10
124
8
15
14010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพักตร์วิภา ตะเพียนทอง
โรงเรียน
8
87
8
16
14010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร สุภาพคำ
ไชยวัฒนา
8
83
8
17
14010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย แก้วเสนา
ชัยมงคล
28
512
15
18
14010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระพล เฉลิมสถาน
-
29
482
14
19
14010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฑามาศ รอดภัย
-
43
735
22
20
14010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาโรจน์ ตะปะสา
สพป.อย1
12
179
11
21
14010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ ทองมา
-
33
577
22
22
14010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์
สพป
5
57
8
23
14010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
92
8
24
14010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์
คุณธรรม
19
214
11
25
14010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
55
9
26
14010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร
ไชยวัฒนา
9
114
8
27
14010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุปราณี แพร่ภิญโญ
-
19
231
11
28
14010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรีรัตน์ จันทร์ลอย
ชัยมงคล
24
454
15
29
14010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร สามิภักดิ์
กลุ่มอำเภอท่าเรือพัฒนา
14
128
11
30
14010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณฐกร นิรพาร
กลุ่มโรงเรียนเสมาท่าเรือ
5
41
8
31
14010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เสมาท่าเรือ
7
48
8
32
14010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤตญพร รสารักษ์
-
8
71
8
33
14010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
63
8
34
14010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรายุทธ ห้วยหงษ์ทอง
10
169
9
35
14010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช โตโสภณ
ท่าเรือพัฒนา
13
169
9
36
14010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกันณพงศ์ ตรีบุตร
ท่าเรือพัฒนา
11
73
8
37
14010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มท่าเรือพัฒนา
3
45
8
38
14010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิมล ชมภู
เสมาท่าเรือ
8
101
8
39
14010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรีนนวัดแค
4
67
9
40
14010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญประภา บุญบุตร
ท่าเรือพัฒนา
5
74
8
41
14010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิกุลทอง แววไธสง
-
10
82
8
42
14010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ พันธ์ไม้
-
9
69
8
43
14010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา ท่าทอง
กลุ่มโรงเรียนท่าเรือพัฒนา
14
120
11
44
14010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล ทองเนื้อแปด
เสมาท่าเรือ
11
161
8
45
14010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส ชาตินันท์
14
126
11
46
14010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก อ่อนจีระ
10
124
8
47
14010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ กลมกล่อม
โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
16
144
11
48
14010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณมาศ พรหมมา
6
85
8
49
14010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
37
9
50
14010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแทน เฉลยไตร
ERIC
22
328
11
51
14010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ, สพป.อย.1
5
41
8
52
14010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขเกษม รัชนีกร
กลุ่มอุตรนคร
15
275
9
53
14010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ หมายสุข
12
187
8
54
14010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
57
8
55
14010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค
อุตรนคร
32
679
22
56
14010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย จำปาหวาย
8
86
8
57
14010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ บุญฤทธิ์
14
143
11
58
14010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
9
126
8
59
14010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรทิพย์ ไชยประณิธาน
กลุ่มอุตรนคร
10
158
8
60
14010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ศิริ สุภสุข
กลุ่มศรีทักษิณ
11
212
8
61
14010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
266
11
62
14010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงภัทร สุนิมิตร
สพฐ, สพป.อย.1
12
145
8
63
14010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์
7
73
8
64
14010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อุตรนคร
5
67
8
65
14010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนนท์นิพัทธ์ สนั่นเสียง
-
10
139
8
66
14010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
46
8
67
14010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
161
8
68
14010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
28
8
69
14010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธารินี สุเพ็งคำ
สพฐ
6
89
8
70
14010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายนครใน
11
180
8
71
14010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบัวพันธ์ ผิวทอง
กลุ่มนครใน
11
150
8
72
14010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองชัยพระเจ้าตาก
6
41
7
73
14010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรณู สีนิล
-
17
185
11
74
14010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี จานโอ
18
162
11
75
14010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช จันทร์ศักดิ์
0
13
182
8
76
14010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมบูรณ์ แก้วสุวรรณ์
Uninet
14
225
12
77
14010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเมืองชัยพระเจ้าตาก
6
39
8
78
14010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอารีรัตน์ สุขมะโน
-
8
84
8
79
14010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ รักศิลป์
7
74
8
80
14010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ กองโชค
23
539
20
81
14010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ พงศ์พิพัฒน์ชัย
7
80
8
82
14010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวงามสม ไชยวุธ
นครใน
7
105
8
83
14010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลองชัย อรรถานิทธิ์
กลุ่มโรงเรียนนครใน
15
164
11
84
14010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนดีศรีตำบล
5
92
8
85
14010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรวรรณ ใจเสงี่ยม
-
11
142
9
86
14010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
10
156
8
87
14010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.สุกฤษฎิ์ มายุศิริ
เมืองชัยพระเจ้าตาก
12
121
8
88
14010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทีป แจ้งในเมือง
โพธิ์สามต้น
6
94
8
89
14010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
57
8
90
14010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรชา เขาแก้ว
กลุ่มโพธิ์สามต้น
5
71
9
91
14010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง ผาสุข
โพธิ์สามต้น
13
182
11
92
14010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วิถีพุทธ
5
90
8
93
14010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองชัยพระเจ้าตาก
4
31
8
94
14010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเมืองชัยพระเจ้าตาก
9
149
8
95
14010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนาะ ตั้งทรัพย์
ภาชีระพีพัฒน์
20
347
11
96
14010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิ สอนคง
กลุ่มภาชีสราญรมย์
9
121
8
97
14010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒน์พงษ์ นาสมใจ
ภาชีสราญรมย์
8
84
8
98
14010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรวีวรรณ ลี้เจริญ
ภาชีสราญรมย์
5
68
8
99
14010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล คงสมปราชญ์
สราญรมย์
14
204
11
100
14010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุดใจ สละตัน
ภาชีระพีพัฒน์
17
222
11
101
14010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพล๊อต บุศราคำ
ภาชี-ระพีพัฒน์
10
201
8
102
14010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกตุชญา วงษ์เพิก
ภาชี ระพีพัฒน์
9
119
8
103
14010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนิษา สัมฤทธิ์
ภาชีระพีพัฒน์
9
100
8
104
14010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวคนธ์ เจริญมังษา
ร.ร.วัดพระแก้ว
7
92
8
105
14010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนภาชีสราญรมย์
7
113
8
106
14010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ภาชีสราญรมย์
15
315
10
107
14010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฏิญญา ไตรพรหม
17
219
11
108
14010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชชานนท์ สินด้ายดำ
-
7
83
8
109
14010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
10
134
8
110
14010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุปรานี สัมฤทธิ์
เครือข่ายปฐมวัย
9
146
8
111
14010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
ด ร กรุณา ภู่มะลิ
-
9
181
8
112
14010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริวรรณ พรหมกสิกร
-
17
298
11
113
14010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ เงินเหรียญ
-
31
600
22
114
14010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ.
7
47
8
115
14010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางน้ำอ้อย เมืองนาคิน
วังชลสินธุ์
5
92
9
116
14010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มวังชลสินธุ์
11
135
8
117
14010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ฮินดล เดชเสถียร
กลุ่มวังชลสินธุ์
14
220
8
118
14010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนศักดิ์ เปาริก
วังคชสาร
22
414
14
119
14010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประคอง ฐิตะสุต
สพป.อย.1
7
118
8
120
14010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคณิต ไผ่พูล
วังคชสาร
13
167
8
121
14010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มวังคชสาร
7
73
9
122
14010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
;วังคชสาร
10
173
8
123
14010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล
-
19
243
11
124
14010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวันชาติ ขอพร
กลุ่มมหาจุฬา
76
1,662
50
125
14010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจพร เสมา
13
228
9
126
14010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุไรรัตน์ เอิบกมล
มหาจุฬา
39
748
23
127
14010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำพล โงวรรณ
19
274
11
128
14010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดลภัคษร แสงฉวาง
0
7
128
9
129
14010151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรี ดร.คุณาวุฒิ เดชเสถียร
กลุ่มโรงเรียบวังคชสาร
47
916
29
130
14010152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ เพชรมณี
กลุ่มวังคชสาร
17
262
11
131
14010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวิมล เปลื้องกระโทก
-
15
319
13
132
14010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
มหาจุฬา
10
159
8
133
14010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณพงศ์ เลื่อมใส
18
224
11
134
14010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจบ จันทะเวช
-
27
700
22
135
14010157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรพงษ์ ศรีเมือง
มหาจุฬา
15
222
11
136
14010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยรัตน์ เมืองสง
-
16
231
9
137
14010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ แคดี
วังชลสินธุ์
15
143
8
138
14010160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชุลี รุ่งพานิช
21
366
13
139
14010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำลอง มากประมูล
วชิรปราการ
17
218
11
140
14010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราริชญ์ นามคุณ
กลุ่มวชิรปราการ
3
54
8
141
14010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วชิรปราการ
4
52
8
142
14010164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกานดา พูลทรัพย์
สพป.อย.1
20
375
11
143
14010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมพงศ์ เมืองมั่น
วชิรปราการ
12
214
8
144
14010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลอ ศรีสุวรรณ
-
19
404
13
145
14010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มวชิรปราการ
6
48
7
146
14010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ พันธุรัตน์
วัดและชาวบ้าน
11
117
8
147
14010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพรรณ์ บุษราคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
6
111
8
148
14010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย มะลิใจ
นพรัตน์
7
101
8
149
14010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศวัน ชินนาทศิริกุล
สพฐ อย.1
8
91
8
150
14010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชต สันทัด
กลุ่มนพรัตน์
9
136
8
151
14010173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
มิตรภาพ
8
115
12
152
14010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
มิตรภาพ
6
101
8
153
14010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
29
8
154
14010178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุนิสา คงสุวรรณ
มิตรภาพ
18
179
11
155
14010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
มิตรภาพ
3
37
9
156
14010180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ ทับเงิน
กลุ่มนพรัตน์
14
219
11
157
14010181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข
นพรัตน์
12
104
11
158
14010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภพ ลาภเกิน
นพรัตน์
8
100
9
159
14010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ นาคสุข
ไม่มี
9
125
8
160
14010184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเชาวลิต คงคาดิษฐ์
-
19
190
11
161
14010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ ชวนรัมย์
กลุ่มมิตรภาพ
5
58
8
162
14010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ โล่ห์ทอง
กลุ่มนพรัตน์
18
334
8
163
14010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
19
360
14
164
14010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจต เจริญสุข
กลุ่มวชิรปราการ
18
411
15
165
14010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพร บัวผัน
เสมามหาราช
5
76
8
166
14010191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมเกียรติ เฉลยญาณ
สพฐ.
21
253
11
167
14010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์
8
84
8
168
14010193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
14
123
11
169
14010196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์สิทธิ์ เลิศรัตนาวดี
16
169
11
170
14010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอมรทิพย์ เกษรอินทร์
10
92
11
171
14010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุชีลา สุดสังเกตุ
กลุ่มมหารานครใหญ่
15
203
11
172
14010201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนฤพงษ์ พิมพ์ทอง
-
17
178
11
173
14010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายละออง สีนิล
เสมามหาราช
6
54
8
174
14010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
มหาราชนครใหญ่
3
48
8
175
14010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปัทมา โพธิ์ยั่งยืน
เสมามหาราช
14
161
8
176
14010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ เรืองเกษม
บ้านแพรกพัฒนา
6
66
8
177
14010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วัดไก่เตี้ย
4
40
8
178
14010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วัดเขียนลาย
4
54
8
179
14010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชมแสง คำชมภู
-
9
117
8
180
14010211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
บ้านแพรกพัฒนา
13
108
11
181
14010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุกูล ผดุงรส
กลุ่มโรงเรียนบ้านแพรกพัฒนา
10
87
8
รวม
2,381
36,967
1,913

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน