ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
14010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิจิตรา อินทสุวรรณ์
9
93
8
2
14010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
33
524
23
3
14010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ สุขเกษม
-
12
190
8
4
14010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง น้อยทอง
ชัยมงคล
20
335
12
5
14010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระพล เฉลิมสถาน
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
102
2,442
64
6
14010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ โตสมบุญ
-
80
1,855
48
7
14010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มชัยมงคล
5
71
8
8
14010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิธร ปลดเปลื้อง
-
7
108
8
9
14010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
40
8
10
14010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกร พันธะศรี
สพฐ.
8
54
8
11
14010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ธนวัฒน์ พินนอก
-
19
215
11
12
14010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิตติญาดา เมฆแสงสี
7
41
9
13
14010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอภิญญา อ่อนจริง
กลุ่มโรงเรียนไชยวัฒนา
13
184
8
14
14010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธณัญญา โพธิ์ศรี
กลุ่มโรงเรียนไชยวัฒนา
8
130
8
15
14010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพักตร์วิภา ตะเพียนทอง
โรงเรียน
9
82
8
16
14010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไชยวัฒนา
9
83
8
17
14010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย แก้วเสนา
ชัยมงคล
25
501
16
18
14010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศร สุภาพคำ
-
29
511
15
19
14010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฑามาศ รอดภัย
-
44
728
23
20
14010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาโรจน์ ตะปะสา
สพป.อย1
14
167
11
21
14010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ ทองมา
-
32
561
22
22
14010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาโรช เกิดทรัพย์
สพป
5
54
8
23
14010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
82
8
24
14010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
คุณธรรม
19
220
11
25
14010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
0
0
26
14010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผล พรมทอง
ไชยวัฒนา
9
114
8
27
14010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
17
237
11
28
14010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรีรัตน์ จันทร์ลอย
ชัยมงคล
25
465
16
29
14010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร สามิภักดิ์
กลุ่มอำเภอท่าเรือพัฒนา
15
123
11
30
14010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเสมาท่าเรือ
3
49
9
31
14010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เสมาท่าเรือ
6
55
8
32
14010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤตญพร รสารักษ์
-
9
70
8
33
14010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
60
8
34
14010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรายุทธ ห้วยหงษ์ทอง
12
170
9
35
14010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช โตโสภณ
ท่าเรือพัฒนา
13
167
9
36
14010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภัสสร มะณีพันธ์
ท่าเรือพัฒนา
9
92
9
37
14010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มท่าเรือพัฒนา
4
29
8
38
14010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิมล ชมภู
เสมาท่าเรือ
9
92
8
39
14010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิรัติศัย นารถพลายพันธุ์
โรงเรีนนวัดแค
4
64
9
40
14010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญประภา บุญบุตร
ท่าเรือพัฒนา
5
83
9
41
14010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิกุลทอง แววไธสง
-
9
73
8
42
14010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ พันธ์ไม้
-
9
66
8
43
14010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา ท่าทอง
กลุ่มโรงเรียนท่าเรือพัฒนา
15
117
11
44
14010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล ทองเนื้อแปด
เสมาท่าเรือ
12
169
8
45
14010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส ชาตินันท์
15
141
11
46
14010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
122
8
47
14010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณฐกร นิรพาธ
โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
18
151
11
48
14010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณมาศ พรหมมา
5
81
8
49
14010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
37
9
50
14010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอลิสสา บุญช่วย
ERIC
21
321
11
51
14010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ, สพป.อย.1
5
35
8
52
14010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพล บุตะมะ
กลุ่มอุตรนคร
16
278
9
53
14010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ หมายสุข
11
178
8
54
14010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแทน เฉลยไตร
อุตรนคร
31
650
21
55
14010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
87
8
56
14010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ บุญฤทธิ์
15
132
11
57
14010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
9
135
8
58
14010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรทิพย์ ไชยประณิธาน
กลุ่มอุตรนคร
10
140
8
59
14010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยะกมล บุญศาสตร์
กลุ่มศรีทักษิณ
11
220
8
60
14010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกรุณา ภู่มะลิ
17
271
11
61
14010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงภัทร สุนิมิตร
สพฐ, สพป.อย.1
13
153
8
62
14010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์
5
63
8
63
14010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อุตรนคร
4
47
8
64
14010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
11
145
8
65
14010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
48
8
66
14010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี พรมภักดี
11
143
8
67
14010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
28
7
68
14010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธารินี สุเพ็งคำ
สพฐ
7
86
8
69
14010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายนครใน
13
177
8
70
14010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบัวพันธ์ ผิวทอง
กลุ่มนครใน
13
138
8
71
14010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต แสงวาโท
เมืองชัยพระเจ้าตาก
7
48
8
72
14010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรณู สีนิล
-
15
188
11
73
14010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี จานโอ
17
153
11
74
14010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช จันทร์ศักดิ์
0
13
166
8
75
14010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมบูรณ์ แก้วสุวรรณ์
Uninet
14
232
12
76
14010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเมืองชัยพระเจ้าตาก
5
37
8
77
14010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอารีรัตน์ สุขมะโน
-
7
91
8
78
14010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ รักศิลป์
7
76
8
79
14010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ กองโชค
24
512
19
80
14010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ พงศ์พิพัฒน์ชัย
7
69
8
81
14010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวงามสม ไชยวุธ
นครใน
5
99
8
82
14010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่มโรงเรียนนครใน
15
172
11
83
14010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนดีศรีตำบล
5
86
8
84
14010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรวรรณ ใจเสงี่ยม
-
11
129
9
85
14010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
10
161
8
86
14010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.สุกฤษฎิ์ มายุศิริ
เมืองชัยพระเจ้าตาก
12
113
8
87
14010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุวดี พันธ์สุจริต
โพธิ์สามต้น
6
91
8
88
14010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
52
8
89
14010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรชา เขาแก้ว
กลุ่มโพธิ์สามต้น
6
87
9
90
14010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง ผาสุข
โพธิ์สามต้น
12
179
11
91
14010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วิถีพุทธ
5
108
8
92
14010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองชัยพระเจ้าตาก
4
33
8
93
14010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเมืองชัยพระเจ้าตาก
11
139
8
94
14010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนาะ ตั้งทรัพย์
ภาชีระพีพัฒน์
21
343
11
95
14010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิ สอนคง
กลุ่มภาชีสราญรมย์
9
129
8
96
14010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒน์พงษ์ นาสมใจ
ภาชีสราญรมย์
8
72
8
97
14010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรวีวรรณ ลี้เจริญ
ภาชีสราญรมย์
5
74
8
98
14010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยโทกมล คงสมปราชญ์
สราญรมย์
13
217
11
99
14010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิราภรณ์ เทพกรรณ์
ภาชีระพีพัฒน์
16
216
11
100
14010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพล๊อต บุศราคำ
ภาชี-ระพีพัฒน์
9
196
8
101
14010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกตุชญา วงษ์เพิก
ภาชี ระพีพัฒน์
8
109
8
102
14010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนิษา สัมฤทธิ์
ภาชีระพีพัฒน์
9
104
8
103
14010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวคนธ์ เจริญมังษา
ร.ร.วัดพระแก้ว
8
105
8
104
14010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนภาชีสราญรมย์
8
104
8
105
14010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรวิทย์ ครุรัฐปิยสกุล
ภาชีสราญรมย์
18
316
10
106
14010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฏิญญา ไตรพรหม
15
185
11
107
14010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชชานนท์ สินด้ายดำ
-
7
70
8
108
14010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงชัย เลิศวัฒนาพร
-
9
149
8
109
14010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายปฐมวัย
7
152
8
110
14010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
11
194
8
111
14010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริวรรณ พรหมกสิกร
-
17
294
11
112
14010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
31
580
22
113
14010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฎพร ไกรมงคลประชา
สพฐ.
8
71
8
114
14010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางน้ำอ้อย เมืองนาคิน
วังชลสินธุ์
6
121
9
115
14010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุไลย รัตนพันธ์
กลุ่มวังชลสินธุ์
13
158
9
116
14010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ฮินดล เดชเสถียร
กลุ่มวังชลสินธุ์
14
248
9
117
14010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนศักดิ์ เปาริก
วังคชสาร
23
438
15
118
14010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประคอง ฐิตะสุต
สพป.อย.1
7
114
8
119
14010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคณิต ไผ่พูล
วังคชสาร
11
161
8
120
14010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนปภา สิงโพธิ์ทอง
กลุ่มวังคชสาร
9
77
9
121
14010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณรงลักษณ์ บาลมล
;วังคชสาร
10
176
8
122
14010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
16
241
11
123
14010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรี ดร.คุณาวุฒิ เดชเสถียร
กลุ่มมหาจุฬา
75
1,687
53
124
14010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
210
9
125
14010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุไรรัตน์ เอิบกมล
มหาจุฬา
43
802
24
126
14010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย ศาลาจันทร์
19
239
11
127
14010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
6
133
9
128
14010151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำพล โงวรรณ
กลุ่มโรงเรียบวังคชสาร
47
977
30
129
14010152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ เพชรมณี
กลุ่มวังคชสาร
17
267
11
130
14010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวิมล เปลื้องกระโทก
-
13
316
11
131
14010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
มหาจุฬา
12
145
8
132
14010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณพงศ์ เลื่อมใส
19
232
12
133
14010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจบ จันทะเวช
-
31
715
24
134
14010157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดลภัคษร แสงฉวาง
มหาจุฬา
16
227
11
135
14010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยรัตน์ เมืองสง
-
17
236
9
136
14010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ แคดี
วังชลสินธุ์
16
146
8
137
14010160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชุลี รุ่งพานิช
25
370
15
138
14010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำลอง มากประมูล
วชิรปราการ
17
239
11
139
14010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราริชญ์ นามคุณ
กลุ่มวชิรปราการ
9
46
8
140
14010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วชิรปราการ
3
48
8
141
14010164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์
สพป.อย.1
21
367
11
142
14010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมพงศ์ เมืองมั่น
วชิรปราการ
12
218
9
143
14010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลอ ศรีสุวรรณ
-
22
390
13
144
14010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มวชิรปราการ
7
54
8
145
14010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ พันธุรัตน์
วัดและชาวบ้าน
11
103
8
146
14010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพรรณ์ บุษราคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
8
116
8
147
14010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย มะลิใจ
นพรัตน์
9
112
8
148
14010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศวัน ชินนาทศิริกุล
สพฐ อย.1
7
84
8
149
14010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มนพรัตน์
10
136
8
150
14010173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
มิตรภาพ
10
111
12
151
14010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิชัย จับฟั่น
มิตรภาพ
8
108
8
152
14010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
32
8
153
14010178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุนิสา คงสุวรรณ
มิตรภาพ
18
191
12
154
14010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
มิตรภาพ
3
34
9
155
14010180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ ทับเงิน
กลุ่มนพรัตน์
13
232
11
156
14010181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
นพรัตน์
9
115
11
157
14010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นพรัตน์
6
88
8
158
14010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ นาคสุข
ไม่มี
9
123
8
159
14010184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
17
191
11
160
14010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ ชวนรัมย์
กลุ่มมิตรภาพ
6
53
8
161
14010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ โล่ห์ทอง
กลุ่มนพรัตน์
18
336
9
162
14010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร
20
367
14
163
14010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจต เจริญสุข
กลุ่มวชิรปราการ
20
423
16
164
14010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพร บัวผัน
เสมามหาราช
5
68
8
165
14010191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมเกียรติ เฉลยญาณ
สพฐ.
21
244
11
166
14010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์
8
99
8
167
14010193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
14
119
11
168
14010196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์สิทธิ์ เลิศรัตนาวดี
14
161
11
169
14010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอมรทิพย์ เกษรอินทร์
10
92
11
170
14010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุชีลา สุดสังเกตุ
กลุ่มมหารานครใหญ่
15
191
11
171
14010201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนฤพงษ์ พิมพ์ทอง
-
17
183
11
172
14010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายละออง สีนิล
เสมามหาราช
5
52
8
173
14010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
มหาราชนครใหญ่
3
46
8
174
14010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปัทมา โพธิ์ยั่งยืน
เสมามหาราช
14
159
8
175
14010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ เรืองเกษม
บ้านแพรกพัฒนา
5
74
8
176
14010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วัดไก่เตี้ย
3
35
8
177
14010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วัดเขียนลาย
5
47
8
178
14010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชมแสง คำชมภู
-
8
109
8
179
14010211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
บ้านแพรกพัฒนา
10
108
11
180
14010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุกูล ผดุงรส
กลุ่มโรงเรียนบ้านแพรกพัฒนา
9
84
8
รวม
2,404
36,898
1,918

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน