ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
14020002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุนันท์ บุญศักดิ์
อำเภอบางไทร
15
166
11
2
14020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์
อำเภอบางไทร
6
61
8
3
14020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา จันทร์ประเสริฐ
อำเภอบางไทร
6
43
8
4
14020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ผจญ เริงใจ
อำเภอบางไทร
18
166
11
5
14020008
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีไกรสร แก้วแสงเอก
อำเภอบางไทร
22
292
9
6
14020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพจนี ศรียานนท์
อำเภอบางไทร
13
150
8
7
14020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร แสงเปี่ยม
อำเภอบางไทร
17
304
16
8
14020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนฤมล แจ้งกิจ
อำเภอบางไทร
4
38
8
9
14020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ จำปางาม
อำเภอบางไทร
7
92
8
10
14020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอบางไทร
3
30
8
11
14020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ บู่บาง
บางไทร
8
57
8
12
14020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ สุขสมศักดิ์
อำเภอบางไทร
7
72
8
13
14020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุวัฒน์ ถนอมนิ่ม
อำเภอบางไทร
7
56
8
14
14020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีทัต ปิตตินันท์
อำเภอบางไทร
14
110
11
15
14020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมพ์นารา เสาวนิตย์
อำเภอบางไทร
8
61
8
16
14020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพนารัตน์ ขัดชุ่มแสง
อำเภอบางไทร
6
61
8
17
14020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอบางไทร
5
28
8
18
14020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกันยา เจริญถ้อย
อำเภอบางไทร
12
140
8
19
14020025
ประถมศึกษา
นางสาววิไลวรรณ สรรพวัฒน์
อำเภอบางไทร
19
290
10
20
14020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร สุขจิตร
อำเภอบางไทร
12
150
9
21
14020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ ประเสริฐศรี
อำเภอบางไทร
12
138
8
22
14020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนชัย นิรพาธ
อำเภอบางไทร
13
143
8
23
14020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ โฮมหุ้มแก้ว
อำเภอบางไทร
10
121
8
24
14020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอบางไทร
4
104
8
25
14020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอบางบาล
1
34
8
26
14020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัศวิน ชำนาญรักษา
อำเภอบางบาล
8
44
9
27
14020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต สาลี
อำเภอบางบาล
10
51
10
28
14020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรายุทธ ภาคาแพทย์
อำเภอบางบาล
4
64
9
29
14020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอบางบาล
4
14
9
30
14020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอบางบาล
4
31
9
31
14020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจวรรณ ภู่ด้าย
อำเภอบางบาล
7
49
8
32
14020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญนภา พรหมชัย
อำเภอบางบาล
5
97
8
33
14020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอบางบาล
2
51
9
34
14020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภราดร สังขรัตน์
อำเภอบางบาล
7
126
8
35
14020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอบางบาล
6
41
9
36
14020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอบางบาล
8
68
8
37
14020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภพัฒ ดำเนิน
อำเภอบางบาล
5
70
8
38
14020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสิริญญา โกษะ
อำเภอบางบาล
7
39
8
39
14020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันต์ อินชูรัญ
อำเภอบางบาล
16
236
11
40
14020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชค ปุยอ๊อต
อำเภอบางบาล
10
109
8
41
14020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลำเพย เย็นมนัส
อำเภอบางบาล
27
441
14
42
14020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมนา กาละนันท์
อำเภอบางบาล
9
79
8
43
14020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก อ่ำพันธ์
อำเภอบางบาล
32
605
23
44
14020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกวรรณ สุ่มพ่วง
อำเภอบางบาล
6
65
8
45
14020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบริรักษ์ เป็ดทอง
อำเภอบางบาล
12
136
8
46
14020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ คุยสูงเนิน
อำเภอบางบาล
10
72
8
47
14020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล ภักดี
อำเภอบางปะอิน
8
85
8
48
14020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา ดวงอาทิตย์
อำเภอบางปะอิน
7
118
8
49
14020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนภดล จันนุ่ม
อำเภอบางปะอิน
19
370
12
50
14020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.เพทาย บุญประคอง
อำเภอบางปะอิน
58
997
33
51
14020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรรคทวี จรีรัตน์
อำเภอบางปะอิน
29
551
16
52
14020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง สมบูรณ์
อำเภอบางปะอิน
13
119
11
53
14020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง เป็ดทอง
อำเภอบางปะอิน
24
346
14
54
14020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีธีรพล ทวี
อำเภอบางปะอิน
12
155
8
55
14020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิติรัตน์ วงศ์วาสน์
อำเภอบางปะอิน
12
264
8
56
14020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล ณรงค์เดชา
อำเภอบางปะอิน
19
330
11
57
14020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริพร ไชยชมภู
อำเภอบางปะอิน
12
156
8
58
14020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเด่นพงษ์ ใจกล้า
อำเภอบางปะอิน
4
64
8
59
14020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดาทิพย์ สิริบุตรวงศ์
อำเภอบางปะอิน
8
45
9
60
14020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา ปลื้มอารมย์
อำเภอบางปะอิน
14
161
11
61
14020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหชัญก์ฐ วันทอง
อำเภอบางปะอิน
14
186
8
62
14020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล ราตรี
อำเภอบางปะอิน
13
146
8
63
14020076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปทุม มหาปราบ
อำเภอบางปะอิน
11
204
11
64
14020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังคณา สุวรรณพยัคฆ์
อำเภอบางปะอิน
10
135
8
65
14020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ ภู่ระหงษ์
อำเภอบางปะอิน
27
581
16
66
14020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงวุฒิ แก้วเรียน
อำเภอบางปะอิน
34
808
25
67
14020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐปพัฒน์ ธิรามนตร์
อำเภอบางปะอิน
11
123
8
68
14020081
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิรเดช หาธะนี
อำเภอบางปะอิน
55
967
29
69
14020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำไพพิศ บุนนาค
อำเภอบางปะอิน
9
77
9
70
14020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรินจีรา เผือกวัด
อำเภอบางปะอิน
12
154
8
71
14020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉรา คหินทพงศ์
อำเภอบางปะอิน
10
67
9
72
14020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ ไทยประยูร
อำเภอบางปะอิน
13
150
8
73
14020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทรา นพคุณ
อำเภอบางปะอิน
4
79
8
74
14020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเรณู ครุฑธาพันธ์
อำเภอผักไห่
7
63
8
75
14020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางดวงเดือน ภิรมย์ทอง
อำเภอผักไห่
16
109
12
76
14020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ลาสอน
อำเภอผักไห่
16
130
11
77
14020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลียว จิตต์ชุ่ม
อำเภอผักไห่
4
55
8
78
14020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอังศุธร การสมเนตร์
อำเภอผักไห่
7
72
8
79
14020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมรัชนก บุญภารดี
อำเภอผักไห่
8
72
8
80
14020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี ทัดดอกแก้ว
อำเภอผักไห่
11
167
8
81
14020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุจิน วัชรเวท
อำเภอผักไห่
6
24
9
82
14020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาณุพงศ์ แขดสันเทียะ
สพป.อย.2
7
94
11
83
14020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญผกา กรวยทอง
อำเภอผักไห่
4
44
8
84
14020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพิศ ลาสอน
อำเภอผักไห่
15
249
13
85
14020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเชิด ชื่นชม
อำเภอผักไห่
20
254
11
86
14020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนั่น เล็กผลา
อำเภอผักไห่
9
68
8
87
14020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหอมจันทร์ คงชนะ
อำเภอผักไห่
14
182
9
88
14020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม กิจเฉลา
อำเภอผักไห่
15
132
11
89
14020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริพงษ์ ชูจันทร์
อำเภอผักไห่
27
432
16
90
14020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนันทวัฒน์ ชูภู่
อำเภอผักไห่
10
117
8
91
14020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวย พิมลพันธู์
อำเภอผักไห่
11
134
8
92
14020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพนิตตา วสุนันต์
อำเภอลาดบัวหลวง
24
357
12
93
14020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิสิทธิ์ สุขสาลี
อำเภอลาดบัวหลวง
18
291
11
94
14020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเมธิกานต์ นนทะสร
อำเภอลาดบัวหลวง
8
71
8
95
14020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอลาดบัวหลวง
2
40
7
96
14020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอลาดบัวหลวง
3
25
8
97
14020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุรัชนา มีใย
อำเภอลาดบัวหลวง
20
158
11
98
14020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายฝน โตสกุล
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
10
85
8
99
14020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.พงศ์ประภา วสุวัต
อำเภอลาดบัวหลวง
6
57
9
100
14020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภาพร จำปางาม
อำเภอลาดบัวหลวง
9
156
9
101
14020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอลาดบัวหลวง
0
29
8
102
14020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจินตนา โกสโลดม
อำเภอลาดบัวหลวง
10
147
8
103
14020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร ยศพงศ์
อำเภอลาดบัวหลวง
18
179
11
104
14020120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์
อำเภอลาดบัวหลวง
12
103
11
105
14020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฎา ประเสริฐศรี
อำเภอลาดบัวหลวง
18
233
11
106
14020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรวัฒน์ พรหมสะโร
อำเภอลาดบัวหลวง
18
141
11
107
14020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก้องเกียรติ ขุนแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
12
93
11
108
14020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเติม เจริญ
อำเภอลาดบัวหลวง
27
558
20
109
14020125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
อำเภอลาดบัวหลวง
13
126
11
110
14020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอ้อย ยั่นทั่ง
อำเภอลาดบัวหลวง
6
48
8
111
14020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลาวรรณ์ โสภิส
อำเภอลาดบัวหลวง
13
233
9
112
14020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศร เจริญสุข
อำเภอลาดบัวหลวง
15
126
11
113
14020129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุดา เรืองปราชญ์
อำเภอลาดบัวหลวง
19
327
12
114
14020130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิดาภา อัศวพลังชัย
อำเภอลาดบัวหลวง
19
169
11
115
14020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเต็มศิริ พานทอง
ปัทมาลัย
7
65
8
116
14020132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอิงสุดา ขลังธรรมเนียม
อำเภอลาดบัวหลวง
18
155
11
117
14020133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรพล ขาวสำลี
อำเภอเสนา
18
122
11
118
14020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอเสนา
8
64
8
119
14020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร เวลาดี
อำเภอเสนา
22
367
11
120
14020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ เที่ยงเจริญ
อำเภอเสนา
7
66
8
121
14020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงเดือน กลีบมาลัย
อำเภอเสนา
13
81
11
122
14020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร กิจสมุทร
อำเภอเสนา
18
195
11
123
14020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฤติยาณี แสงสุวรรณ
อำเภอเสนา
10
109
8
124
14020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ ทองลิ่ม
อำเภอเสนา
25
404
12
125
14020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีไสว ทองหล่อ
อำเภอเสนา
9
84
8
126
14020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกหญิงเมคินี เพชรไพรินทร์
อำเภอเสนา
10
110
8
127
14020150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา หามนตรี
อำเภอเสนา
15
158
11
128
14020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิษุวัต ข้อสว่าง
อำเภอเสนา
12
144
8
129
14020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ชนาชน
กลุ่ม รร.แควน้อยลาดโพธิ์ทอง
6
48
9
130
14020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธารทิพย์ ศรีบูรพาภิรมย์
อำเภอเสนา
9
85
12
131
14020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกศรี ไชยเผือก
อำเภอเสนา
4
42
8
132
14020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชารัตน์ วังกานนท์
อำเภอเสนา
6
50
9
133
14020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช บุญนาค
อำเภอเสนา
11
68
8
134
14020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรรณ ประศรี
อำเภอเสนา
10
84
8
135
14020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวระวิวรรณ นรานุต
อำเภอเสนา
7
77
8
136
14020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี ปาระแก้ว
อำเภอเสนา
18
392
16
137
14020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฏฐ์ชุดา ลือจรัสพงษ์
อำเภอเสนา
12
117
8
138
14020163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ อินตรี
อำเภอเสนา
17
142
11
139
14020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพศาล ไหวฉลาด
อำเภอเสนา
16
173
11
140
14020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร รองพล
อำเภอเสนา
5
24
8
141
14020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอเสนา
2
28
8
142
14020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัจฉรา ไพรศรี
เรียนร่วม
6
32
8
143
14020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชัย เพชรชาติ
อำเภอบางซ้าย
14
139
8
144
14020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริรัตน์ ปรีชา
อำเภอบางซ้าย
8
67
8
145
14020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลิปิกร ภูวพัฒนดล
อำเภอบางซ้าย
11
149
8
146
14020172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย หมื่นสุข
อำเภอบางซ้าย
18
216
11
147
14020173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกองเหรียญ แสนช่าง
อำเภอบางซ้าย
14
339
11
148
14020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพเยาว์ ฤทธิแพทย์
อำเภอบางซ้าย
6
81
8
149
14020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนา ทองเนื้อแปด
อำเภอบางซ้าย
8
67
8
150
14020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปอร์ลชัย อินทะวัฒน์
อำเภอบางซ้าย
15
134
11
151
14020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุธ เล็กโสภี
อำเภอบางซ้าย
9
91
8
152
14020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธพิชัย เขาแก้ว
อำเภอบางซ้าย
9
56
8
153
14020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอบางซ้าย
5
37
8
154
14020180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสามารถ อภิสนธิ์
อำเภอบางซ้าย
14
118
11
155
14020181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร คำวิสิทธิ์
อำเภอบางซ้าย
16
122
11
156
14020182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชัย วิเศษสัตย์
อำเภอบางซ้าย
15
130
11
157
14020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อำเภอบางซ้าย
7
29
8
158
14020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไรลักษณ์ กิจเทวี
อำเภอบางซ้าย
5
47
8
รวม
1,918
24,291
1,564

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน