ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
14020002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจินตนา โกสโลดม
16
151
11
2
14020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
54
8
3
14020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา จันทร์ประเสริฐ
8
43
8
4
14020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอัจจิมา อรุณรัตน์
17
157
11
5
14020008
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีไกรสร แก้วแสงเอก
16
267
9
6
14020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพจนี ศรียานนท์
12
154
8
7
14020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร แสงเปี่ยม
17
279
15
8
14020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนฤมล แจ้งกิจ
3
38
8
9
14020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรชัย คุ้มแว่น
8
98
8
10
14020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
30
8
11
14020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ บู่บาง
7
60
8
12
14020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ สุขสมศักดิ์
8
66
8
13
14020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุวัฒน์ ถนอมนิ่ม
5
53
8
14
14020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีทัต ปิตตินันท์
12
107
11
15
14020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
61
8
16
14020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพนารัตน์ ขัดชุ่มแสง
9
73
8
17
14020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
27
7
18
14020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกันยา เจริญถ้อย
12
148
8
19
14020025
ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์
18
290
11
20
14020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร สุขจิตร
13
150
9
21
14020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ ประเสริฐศรี
11
136
8
22
14020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนชัย นิรพาธ
11
141
8
23
14020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิไลวรรณ สรรพวัฒน์
12
120
8
24
14020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
100
8
25
14020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
35
8
26
14020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
45
9
27
14020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานิน ยืนยืดวงษ์
10
59
11
28
14020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
66
9
29
14020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
12
7
30
14020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
24
8
31
14020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฤติยาณี แสงสุวรรณ
8
50
8
32
14020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญนภา พรหมชัย
6
86
8
33
14020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
44
9
34
14020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
122
8
35
14020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
46
9
36
14020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
65
8
37
14020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพงศ์ คงสีแก้ว
5
61
8
38
14020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
3
42
11
39
14020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันต์ อินชูรัญ
17
216
11
40
14020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิรัชญา ประดับ
8
110
8
41
14020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศิริพร ไชยชมภู
26
425
14
42
14020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
77
8
43
14020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัตนา ทองเนื้อแปด
34
545
22
44
14020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชนี ธาระนารถ
6
58
8
45
14020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบริรักษ์ เป็ดทอง
11
137
8
46
14020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธัญณิชา ต่างประโคน
10
81
8
47
14020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
88
8
48
14020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
118
8
49
14020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนภดล จันนุ่ม
19
361
13
50
14020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโชค ปุยอ๊อต
54
940
33
51
14020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรรคทวี จรีรัตน์
33
561
16
52
14020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง สมบูรณ์
11
127
11
53
14020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา ดวงอาทิตย์
21
338
16
54
14020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรายุทธ ภาคาแพทย์
12
154
8
55
14020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิติรัตน์ วงศ์วาสน์
15
260
8
56
14020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล ณรงค์เดชา
16
327
13
57
14020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล ภักดี
11
159
8
58
14020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเด่นพงษ์ ใจกล้า
5
55
8
59
14020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดาทิพย์ สิริบุตรวงศ์
9
43
9
60
14020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
183
12
61
14020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหชัญก์ฐ วันทอง
15
196
8
62
14020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล ราตรี
11
144
8
63
14020076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปทุม มหาปราบ
15
195
11
64
14020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังคณา สุวรรณพยัคฆ์
14
134
8
65
14020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ ภู่ระหงษ์
28
582
16
66
14020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.พิมพ์นารา เสาวนิตย์
53
808
25
67
14020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐปพัฒน์ ธิรามนตร์
10
125
8
68
14020081
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิรเดช หาธะนี
55
963
30
69
14020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุทัยรัตน์ ศรีอนันต์
7
69
9
70
14020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชราพรรณ นามโคตร
12
150
8
71
14020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
66
9
72
14020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธพิชัย เขาแก้ว
14
163
8
73
14020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทรา นพคุณ
11
69
8
74
14020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเรณู ครุฑธาพันธ์
9
64
8
75
14020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
5
98
12
76
14020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริรัตน์ ปรีชา
17
131
11
77
14020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลียว จิตต์ชุ่ม
4
42
8
78
14020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอังศุธร การสมเนตร์
8
85
8
79
14020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมรัชนก บุญภารดี
8
69
8
80
14020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี ทัดดอกแก้ว
11
168
8
81
14020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเรณู ครุฑธาพันธ์
5
22
8
82
14020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
5
92
11
83
14020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญผกา กรวยทอง
4
40
8
84
14020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ลาสอน
14
224
11
85
14020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเชิด ชื่นชม
20
257
11
86
14020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
45
8
87
14020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหอมจันทร์ คงชนะ
18
203
9
88
14020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม กิจเฉลา
14
131
11
89
14020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริพงษ์ ชูจันทร์
24
417
16
90
14020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนันทวัฒน์ ชูภู่
7
109
8
91
14020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมณฑา มงคลแท้
13
150
8
92
14020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพนิตตา วสุนันต์
23
336
12
93
14020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรจนา มากเลาะเลย์
17
293
11
94
14020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
75
8
95
14020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
52
7
96
14020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
27
8
97
14020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุรัชนา มีใย
17
170
11
98
14020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายฝน โตสกุล
11
89
8
99
14020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.พงศ์ประภา วสุวัต
7
54
9
100
14020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภาพร จำปางาม
11
133
9
101
14020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพนิตตา วสุนันต์
5
28
8
102
14020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
144
8
103
14020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร ยศพงศ์
15
161
11
104
14020120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์
11
97
11
105
14020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฎา ประเสริฐศรี
16
215
11
106
14020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรวัฒน์ พรหมสะโร
19
156
11
107
14020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก้องเกียรติ ขุนแก้ว
12
86
11
108
14020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเติม เจริญ
30
528
20
109
14020125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
5
146
11
110
14020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอ้อย ยั่นทั่ง
8
42
8
111
14020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลาวรรณ์ โสภิส
13
228
9
112
14020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
127
11
113
14020129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุดา เรืองปราชญ์
19
308
12
114
14020130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิดาภา อัศวพลังชัย
19
164
11
115
14020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเต็มศิริ พานทอง
7
59
8
116
14020132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอิงสุดา ขลังธรรมเนียม
17
161
11
117
14020133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุการดา เล่ห์กล
17
118
11
118
14020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
71
8
119
14020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรรณ ประศรี
21
343
11
120
14020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสิต บุญเปล่ง
7
61
8
121
14020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงเดือน กลีบมาลัย
12
76
11
122
14020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร กิจสมุทร
20
190
11
123
14020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมธุรส วสุวัต
9
97
8
124
14020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ ทองลิ่ม
25
411
12
125
14020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสิกุล กล่อมเขียน
12
82
8
126
14020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกหญิงเมคินี เพชรไพรินทร์
7
118
8
127
14020150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิริชัย นนทะศรี
17
150
11
128
14020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแคทรียาภรณ์ อินทิพย์
12
135
8
129
14020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ชนาชน
8
45
8
130
14020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธารทิพย์ ศรีบูรพาภิรมย์
12
79
12
131
14020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกศรี ไชยเผือก
4
39
8
132
14020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชารัตน์ วังกานนท์
6
51
9
133
14020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช บุญนาค
8
63
8
134
14020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนิรุทธ์ คงสมฤกษ์
7
72
8
135
14020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวระวิวรรณ นรานุต
7
76
8
136
14020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี ปาระแก้ว
19
390
16
137
14020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฏฐ์ชุดา ลือจรัสพงษ์
12
124
8
138
14020163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ อินตรี
18
142
11
139
14020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
169
11
140
14020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร รองพล
5
18
8
141
14020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
23
8
142
14020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัจฉรา ไพรศรี
8
31
8
143
14020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชัย เพชรชาติ
12
136
8
144
14020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
66
8
145
14020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลิปิกร ภูวพัฒนดล
13
166
8
146
14020172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย หมื่นสุข
18
194
11
147
14020173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกองเหรียญ แสนช่าง
17
329
11
148
14020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพเยาว์ ฤทธิแพทย์
6
68
8
149
14020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
54
8
150
14020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปอร์ลชัย อินทะวัฒน์
15
115
11
151
14020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุธ เล็กโสภี
9
86
8
152
14020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอดฤทธิ์ อาสาคติ
8
57
8
153
14020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
34
8
154
14020180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสามารถ อภิสนธิ์
11
110
11
155
14020181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร คำวิสิทธิ์
14
112
11
156
14020182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิรศักดิ์ สุภารส
17
112
11
157
14020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
32
8
158
14020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไรลักษณ์ กิจเทวี
4
58
8
รวม
1,912
23,716
1,566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2