ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อ่างทอง (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
15010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ กลิ่นแก้ว
12
96
11
2
15010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา สังข์ชุม
9
99
8
3
15010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรพนา บัญฑิโต
8
73
8
4
15010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
20
5
5
15010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์
10
169
8
6
15010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอง อำพันเรือง
124
2,827
73
7
15010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปัทมพร อู่ทอง
7
76
9
8
15010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดิษย์ ปานนวม
12
186
11
9
15010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวลภรณ์ จันทร์ศรี
8
50
8
10
15010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.สุรศักดิ์ จันพลา
15
189
8
11
15010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
62
8
12
15010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสรวีย์ นำสินวิเชษฐชัย
7
54
9
13
15010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ ต้องประสงค์
9
47
8
14
15010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชัย อ้อเสถียร
11
83
8
15
15010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ ดีชัย
11
193
8
16
15010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเกศินี สอนแก้ว
12
73
11
17
15010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ เทพวงษ์
13
96
8
18
15010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยชาญ พงษ์พัฒน์
10
82
8
19
15010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญา ปรางค์ทอง
11
100
8
20
15010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
21
15010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา มั่นประสิทธิ์
11
49
8
22
15010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรสสุคนธ์ ติณกุลกำจร
17
121
11
23
15010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา ลาวัลย์
20
272
12
24
15010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรโชติ ชั่งใจ
9
149
8
25
15010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
178
9
26
15010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชดา ทองสุข
14
155
9
27
15010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก บำเพ็ญ
11
143
9
28
15010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
19
7
29
15010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัสกร ฤทธิ์ฤดี
8
62
8
30
15010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกาญจนา ใจยืน
15
194
11
31
15010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงค์ จีนขจร
10
95
8
32
15010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอลงกต แก่นคิรี
14
165
12
33
15010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
62
8
34
15010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารึก นิลศรี
6
48
6
35
15010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณี โนจิตร
8
56
8
36
15010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเกศอุมา นาควารี
6
69
8
37
15010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ บุญเชิด
8
45
8
38
15010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทพ ไทยธานี
16
256
11
39
15010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกานต์ฤทัย ชลวิทย์ เนตรจันทร์
8
73
8
40
15010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
49
7
41
15010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
5
3
42
15010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิชัย ภคภัทร
12
132
10
43
15010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
81
8
44
15010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพลอยกาญจน์ พึ่งเพียร
6
58
8
45
15010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพงษ์ บุญพงษ์
12
100
11
46
15010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหิรัญ งอกกำไร
11
100
8
47
15010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชลธิชา เรียนชอบ
7
62
8
48
15010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสรามล คำเขื่อน
18
121
11
49
15010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภทรพร สุธาพจน์
6
59
8
50
15010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบังอร บำรุงผล
10
103
9
51
15010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
41
9
52
15010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
30
9
53
15010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรุจิรา เข็มทิพย์
15
125
11
54
15010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจีรวัลย์ เทียนประทีป
10
69
8
55
15010063
ประถมศึกษา
นางสาวนันทกา บริบูรณ์
8
46
6
56
15010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมาณ ภูลบศรี
11
68
9
57
15010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
38
9
58
15010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ พงษ์นิล
7
48
8
59
15010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอุทุมพร มีเนตร์
12
108
11
60
15010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญศักดิ์ กระแสร์
13
98
11
61
15010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชชชาติ ยิ่งยงยุทธ
6
35
9
62
15010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
13
6
63
15010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ยอดขำ
6
31
8
64
15010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
45
8
65
15010073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชรินรัตน์ จิตตสุโภ
16
163
11
66
15010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมส่วน ภูวงษ์ยางนอก
13
155
11
67
15010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ รุ่งแจ้ง
10
98
8
68
15010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุรางค์ ธูปบูชากร
11
250
11
69
15010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกุหลาบ พรมเมศ
17
172
11
70
15010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกลมวัฒน์ พูลศรี
8
84
8
71
15010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ พงษ์นิล
10
44
8
72
15010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร พึ่งอุทัยศรี
9
68
8
73
15010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจุฬามาศ แก้วทอง
15
180
12
74
15010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร สอนอิ่ม
10
70
9
75
15010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชา จิตชื่น
9
63
9
76
15010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเนียร แจ่มอำพร
36
685
22
77
15010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพงษ์ แก้วภักดี
18
176
12
78
15010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
9
4
79
15010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก ทวีสุข
8
96
8
80
15010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาโรจน์ โพธิ์ศรี
12
136
8
81
15010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธัญญ์สิริณทร์ ทองสร้อย
11
121
11
82
15010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑารัตน์ เมืองวัฒนะ
8
80
8
83
15010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวุฒิ บุญสอน
12
171
8
84
15010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวชรวุฒิ ศรีเคลือบ
12
116
12
85
15010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
11
164
11
86
15010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ
8
72
8
87
15010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณุภาพล ตรีธนะ
19
212
11
88
15010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐวีณ์ ทองสมบัติ
11
92
8
89
15010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเผอิญ ถาดทอง
12
83
8
90
15010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชนาลักษณ์ โคงาม
12
135
11
91
15010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
78
8
92
15010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
37
9
93
15010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะ
20
250
11
94
15010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัญชลี ชูจิตร
18
252
11
95
15010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชาติ มาลัย
26
335
13
96
15010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรรทิมา เวลาดี
12
87
8
97
15010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐกาญจน์ วงศ์วีระกุล
12
107
8
98
15010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูชิต ช้างพันธุ์
11
104
8
99
15010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
69
8
100
15010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทน ไม้ทอง
14
123
11
101
15010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมานิตา สังข์ชุม
13
168
8
102
15010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอธิภรณ์ โพธิ์นอก
8
58
9
103
15010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทำนอง พรามนัส
10
82
8
104
15010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
28
8
105
15010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
39
8
106
15010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูดิศ พัดพิน
6
25
8
107
15010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติชณณน์ จิตคติ
5
40
9
108
15010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
23
8
109
15010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลพรรณ ญาณโกมุท
11
127
8
110
15010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสรัญญา ภูษาทอง
17
157
11
111
15010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
43
8
112
15010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมณฑา จิตตชื่น
9
36
8
113
15010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรวุธ จิระโภคิน
18
174
11
114
15010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรัชญลักห์ เลิศลพบวรผล
9
59
9
115
15010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตภาส ทับทิมทอง
10
63
8
116
15010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา มีสกุล
16
157
11
117
15010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ ขวัญมงคล
10
95
8
118
15010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
21
5
119
15010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
29
8
120
15010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโสภิตา ขลังธรรมเนียม
11
113
8
121
15010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ปรากฏผล
64
1,513
38
122
15010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ หลาบขาว
10
106
8
123
15010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก คำแก้ว
15
176
11
124
15010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุพงศ์ ธูปประสม
10
168
8
125
15010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
175
8
126
15010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระ คงชนะ
10
97
8
127
15010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
77
8
128
15010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเชฐ เกษวงษ์
13
227
11
129
15010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุปรานี นาคหัวเพ็ชร์
9
45
8
130
15010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงัด พึ่งประสิทธิ์
8
52
8
131
15010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
44
8
132
15010144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจัตุรงค์ วงษ์ปาน
18
155
10
133
15010145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
10
92
11
134
15010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราทิพย์ ชักนำ
13
142
8
135
15010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ มั่นอก
11
85
8
136
15010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรญาณิศวร์ ธนกุลไกรวุฒิ
10
83
8
137
15010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสารี่ คงอ่อน
18
125
12
138
15010150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลำใย บุตรน้ำเพ็ชร
17
183
11
139
15010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประภาภัทร์ แสงทอง
13
187
8
140
15010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลำใย บุตรน้ำเพ็ชร
7
46
8
141
15010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ
9
91
8
142
15010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปณิธาน ภูษาทอง
11
70
8
143
15010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ลูกฟัก
14
121
8
144
15010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศศิมาภรณ์ แสงโอภาส
6
66
8
145
15010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพล ขลังธรรมเนียม
11
79
8
รวม
1,695
19,330
1,375

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน