ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
16020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล ศิริสลุง
-
15
317
13
2
16020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิตย์ ประจงแต่ง
17
365
15
3
16020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ วงกะโซ่
-
8
106
8
4
16020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.เสน่ห์ เอื้อสลุง
-
10
108
8
5
16020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
7
52
8
6
16020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสุข ชัยอาวุธ
-
11
226
8
7
16020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สาริกา-ดีลัง
8
94
8
8
16020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปริศนา ชูอำนาจ
โรงเรียนคุณธรรม
12
147
8
9
16020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
6
115
8
10
16020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
พันจ่าเอกวีระ ทองคง
-
8
132
8
11
16020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ มาลาม
-
19
349
12
12
16020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำนึง เย็นจิตร
-
27
563
20
13
16020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
63
9
14
16020016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวบุษยากร อุบลพฤกษ์
กลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน
19
366
11
15
16020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเศียร ช้างจวง
-
4
49
8
16
16020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนันทิยา ทองหล่อ
-
16
230
11
17
16020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพนธ์ เย็นฉ่ำ
-
8
80
8
18
16020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
38
9
19
16020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
15
327
11
20
16020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระยศ บุญเพ็ง
กลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม
5
101
8
21
16020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-.
15
246
11
22
16020027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรรณวิมล ทองงาม
-
21
267
11
23
16020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง ใจเบิกบาน
-
6
44
9
24
16020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
9
90
8
25
16020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ชมภูนุช
-
11
142
8
26
16020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ จันทร์ภู่
ห้วยน้ำหวาน
19
252
11
27
16020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
63
8
28
16020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เหมหอม
-
6
69
8
29
16020034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภาพ สุริยาอารักษ์
-
37
549
21
30
16020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ
6
87
8
31
16020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ ต้นสมบูรณ์
สุวรรณภูมิ
6
53
8
32
16020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ ไทยเที่ยง
ร.ร.บ้านลังกาประชาสรรค์
5
64
8
33
16020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
9
171
8
34
16020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง
ไม่มี
18
222
11
35
16020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพิน นอบน้อม
8
90
8
36
16020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.ลบ.2
4
34
7
37
16020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
8
133
8
38
16020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
6
80
8
39
16020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
40
8
40
16020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินัย ป้อมดำ
-
25
393
22
41
16020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมัลลิกา ปานคุ้ม
-
9
93
8
42
16020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย สุบิน
-
18
313
12
43
16020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ อำพันศิริ
-
5
60
8
44
16020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนชัยบาดาล
5
53
8
45
16020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกิจ สิงหพงษ์
-
9
158
8
46
16020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ สิงห์ทอง
-
5
81
8
47
16020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิรัชยา ต่อชีพ
-
5
60
8
48
16020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
72
8
49
16020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิธร เกิดเนตร์
-
6
88
8
50
16020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยา
-
23
242
14
51
16020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตน์วลี แก้วม่วง
โรงเรียนดีศรีตำบล
5
65
9
52
16020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
31
8
53
16020061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย สินธุไชย
โรงเรียนดีศรีตำบล
26
417
22
54
16020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอนงค์ มูลบุญ
-
12
206
11
55
16020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ ศรีพร้อม
-
6
87
8
56
16020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ บัวชุมสุข
-
6
74
9
57
16020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพ สุริยาอารักษ์
-
7
109
8
58
16020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบุญเตือน สุบิน
-
18
250
11
59
16020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรคม วงษ์คลัง
-
4
34
7
60
16020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ กิ่งไทร
-
25
492
19
61
16020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชลาลัย หงษ์คำดี
11
184
8
62
16020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ศรีไพฑูรย์
12
246
8
63
16020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ วาโย
-
57
1,148
34
64
16020075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย พรรณรัตน์
-
18
198
11
65
16020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรา ช่วยค้ำชู
-
4
41
8
66
16020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประไพภัค กลิ่นเทศ
-
8
72
9
67
16020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหัสพงศ์ มรกต
-
3
83
8
68
16020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมนูญ หงษ์คำดี
-
17
181
11
69
16020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกเชาวลิต มังกรทอง
กลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ
4
53
8
70
16020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชาลิดา รักใคร่
-
9
104
9
71
16020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
53
8
72
16020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติวุฒิ เจริญสลุง
16
157
12
73
16020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ สุดโลก
-
5
41
8
74
16020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
11
127
9
75
16020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร โลหะเวช
-
5
61
9
76
16020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติศักดิ์ กลิ่นเทศ
-
12
159
8
77
16020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ นวลสลุง
-
6
93
8
78
16020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวลละออ นุ่มดี
-
14
149
9
79
16020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชนีวรรณ์ แพรเมือง
-
7
83
8
80
16020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริวรรณ ชุนดี
-
5
46
8
81
16020093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิภาวี ปิยกิตติไพบูลย์
-
34
600
22
82
16020094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระศักดิ์ รุ่งเรือง
กลุ่มท่าหลวงสัมพันธ์
17
265
12
83
16020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนสิตา วงษ์อุทัย
-
7
79
9
84
16020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริโรจน์ ภักดีกลาง
-
8
100
8
85
16020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรชร โตสลุง
ท่าหลวงสัมพันธ์
6
80
8
86
16020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนางสาวสรินยา ฉิมมา
ท่าหลวงสัมพันธ์
16
292
11
87
16020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยา กระออมแก้ว
-
7
83
8
88
16020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
6
81
8
89
16020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ ทองเผือก
-
6
82
9
90
16020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
52
9
91
16020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอมร บุญเจริญ
-
18
259
11
92
16020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัลลภ นวลตา
-
6
57
8
93
16020111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย ชอบค้าขาย
-
13
123
11
94
16020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชชา เกียรติศิริ
21
218
11
95
16020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ไชยารักษ์
-
10
123
9
96
16020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช ธูปทอง
-
13
162
10
97
16020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
17
169
12
98
16020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปภาดา จันดาประดิษฐ์
สพฐ.
12
224
9
99
16020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวรณ์ รักญาติ
กลุ่มโรงเรียนอำเภอโคกเจริญ
12
87
9
100
16020120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร คล้ายวงษ์
-
19
291
13
101
16020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพงษ์ ภูธร
โคกเจริญ
10
124
8
102
16020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม, โรงเรียนวิถีพุทธ, สถานศึกษาพอเพียง
20
280
12
103
16020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม ใจดีเย็น
สพฐ.
19
252
11
104
16020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลอ จันทร
-
16
232
11
105
16020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
9
153
8
106
16020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา น้ำเพ็ชร
-
6
58
8
107
16020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรีภพ สมัครลาน
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
6
97
8
108
16020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงพิทย์ คำภา
-
7
101
8
109
16020132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ พิบูลรัตนสังข์
สพฐ.
16
268
11
110
16020133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร พูลพงษ์
-
17
293
11
111
16020134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีศักดิ์ พามา
-
14
134
11
112
16020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ ป่าสลุง
-
10
112
8
113
16020136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชัย โพธิ์ช่วย
-
17
266
11
114
16020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมศรี รัตนศรี
-
16
177
11
115
16020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ ทิวงษ์
โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
14
140
11
116
16020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรต คันธสอน
-
22
441
18
117
16020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนามัย ชัยปราบ
-
4
42
9
118
16020141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำเริญ รัตนศรี
-
18
179
11
119
16020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษ ภูนบผา
-
7
90
8
120
16020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววลัยพร นุ่มพินิจ
-
5
77
8
121
16020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
37
9
122
16020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ รักษาราษฎร์
อนุบาลต้นแบบ
22
461
16
123
16020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญศักดิ์ ทะนุก
-
32
487
20
124
16020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณโสภา
-
5
61
8
125
16020150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัย รักบุญ
-
15
213
11
126
16020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
50
8
127
16020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก วัชรอาภาไพบูลย์
หนองม่วง
18
244
11
128
16020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่มธรรมรักษ์
16
132
11
129
16020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
29
8
130
16020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
41
9
131
16020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบเอกกำพล สุนทราเดชอังกูร
-
5
56
8
132
16020160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพร้อม จันทนะ
-
14
188
12
133
16020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดใจ ตะหย่วน
-
10
106
8
134
16020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสีเวียง สมสิงห์
--
13
139
9
135
16020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
22
8
136
16020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัธดา ไตรรัตน์
-
5
42
9
137
16020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัธดา ไตรรัตน์
-
7
54
9
138
16020167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิตยา แม้นพยัคฆ์
-
18
150
11
139
16020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
9
116
8
รวม
1,596
22,752
1,403

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน