ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สิงห์บุรี (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
17010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ เอี่ยมสุภา
กลุ่มพระนอน
14
122
11
2
17010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุดมพร ตาระกา
9
102
9
3
17010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
8
71
11
4
17010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
38
8
5
17010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นเชิงชาย คร้ามแสง
กลุ่มโรงเรียนมิตรภาพ
15
141
11
6
17010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ผิวผ่อง
-
14
125
12
7
17010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
โรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนมาตรฐานสากล
143
2,332
58
8
17010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศรีรัตน์ บัวใหญ่
พระนอน
45
1,055
32
9
17010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไม่มี
5
36
8
10
17010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพัชชา ทิพยสุวรรณมาลา
4
96
8
11
17010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติชัย ศรีประเสริฐ
กลุ่มโรงเรียนเจ้าพระยาหัวไผ่
24
323
11
12
17010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพิ่มศักดิ์ บัวรักษ์
16
138
8
13
17010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.อ.กรสิรวิชญ์ ไอศุริยการ
11
75
9
14
17010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธีร์ เครือวรรณ์
กลุ่มโรงเรียนพระนอน
11
54
8
15
17010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย กล้าเอี่ยม
14
150
12
16
17010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
7
57
8
17
17010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดร ชื่นกลิ่น
21
201
12
18
17010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบังอร ระย้าย้อย
16
198
11
19
17010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราพร เวชพันธ์
-
5
44
8
20
17010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณพร โพธิ์เวชกุล
16
122
11
21
17010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัญชลี สังข์ทอง
8
59
9
22
17010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
58
9
23
17010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร เจกะพงษ์
-
8
57
9
24
17010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชิน ทดแทน
ADSL
12
131
8
25
17010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
44
9
26
17010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
49
9
27
17010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวลิต บุญอิ่ม
10
68
9
28
17010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
125
11
29
17010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร ภู่แพร
13
115
11
30
17010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
67
11
31
17010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงวุฒิ โตโสภณ
-
25
415
15
32
17010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเทิง โนนเปือย
-
16
136
11
33
17010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งโรจน์ ศรีไพโรจน์
8
96
9
34
17010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
32
9
35
17010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
42
9
36
17010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถัน ทองดี
-
11
53
9
37
17010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญศรี ชิตสกุล
-
9
77
8
38
17010053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย พลทวี
14
112
11
39
17010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนคร สุขโข
9
99
8
40
17010055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ พึ่งน้อย
-
22
266
12
41
17010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร แพรม้วน
-
7
108
9
42
17010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองดี เมืองเจริญ
-
9
82
9
43
17010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
29
8
44
17010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพิชญ์ วงษ์ด้วง
-
9
75
8
45
17010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุพา บุญอนันต์
13
108
8
46
17010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทัศนัย ศรีสุธรรมศักดิ์
-
20
296
11
47
17010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย สิงหา
กลุ่มโรงเรียนวีรชน
21
225
12
48
17010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ร่มโพธิ์
-
11
123
8
49
17010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
129
12
50
17010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงใจ สุขสบาย
8
66
8
51
17010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกมลทิพย์ ใจเที่ยง
20
311
12
52
17010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมุนี พวงดอกไม้
11
110
8
53
17010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจริยา จันทราสา
16
139
11
54
17010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงศ์ ดำรงขาวโต
พรหมพัฒนา
10
126
8
55
17010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
18
7
56
17010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
29
7
57
17010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล จูฑะพันธุ์
สพป.สิงห์บุรี
5
50
9
58
17010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันดี บุ้งทอง
-
9
46
8
59
17010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวเดช จารุภัทรภักดี
8
69
8
60
17010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย หัศภาดล
สพฐ.
13
150
8
61
17010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ สุขสบาย
9
75
8
62
17010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์
13
85
9
63
17010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล เครือทิวา
19
187
11
64
17010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสน่ห์ พัฒน์พันธุ์
12
93
11
65
17010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภา พวงดอกไม้
6
58
9
66
17010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกุลธิดา อ่อนมี
-
11
54
11
67
17010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑารัตน์ แสงสว่าง
-
4
62
8
68
17010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ สังข์ทอง
16
195
9
69
17010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
50
8
70
17010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.อ.สมพร สุวรรณรังค์
9
51
8
71
17010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพ แก้วบัว
8
48
9
72
17010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอังคนา อินทร์กระวี
10
80
8
73
17010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิงห์ชัย แพรเจริญ
16
134
11
74
17010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิธร แพรเจริญ
11
81
8
75
17010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
41
9
76
17010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร ศรีทอง
สพป.สิงห์บุรี
17
167
11
77
17010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
0
13
98
11
78
17010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุจิตรา ตื้อมี
การจัดการความรู้
19
189
11
79
17010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาพ มงคล
11
80
11
80
17010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนวิถีพุทธ
1
0
0
81
17010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมศักดิ์ อาภากุลอนุ
กลุ่มโรงเรียนทองน้ำงาม
16
156
11
82
17010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเนาวรัตน์ ช่างเครื่อง
สพป.สิงห์บุรี
6
62
8
83
17010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
15
142
11
84
17010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
70
8
85
17010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย กุลพรหมสโร
โรงเรียนดีศรีตำบล
11
167
8
86
17010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
52
7
87
17010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ สังสอาด
-
7
58
8
88
17010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิสมัย อินทวาส
-
12
66
11
89
17010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนุชนารถ ยิ้มจันทร์
15
122
12
90
17010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิติภัสร์ อัครโรจน์รวี
17
138
12
91
17010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวบังอร เขียวรอด
14
202
12
92
17010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสิวุฒิ ศรีพุฒ
4
41
9
93
17010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
26
7
94
17010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญญู ศิรชินภัทร
12
76
11
95
17010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพพร ล่ำสัน
โรงเรียนดีประจำตำบล,ประชารัฐ
14
152
11
96
17010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชีพ กลิ่นหัวไผ่
สพฐ.
16
137
11
97
17010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรุ่งนภา กาญจนสมบัติ
8
52
8
98
17010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทวีป บรรจงเปลี่ยน
14
99
11
99
17010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนัฐวรรณ ศรีทอง
13
90
12
100
17010130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ประศุก-ห้วยชัน
12
90
12
101
17010131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ จำสนอง
-
14
86
12
102
17010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ฟักขำ
-
23
343
12
103
17010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
57
8
104
17010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ณัฐิกานต์ รักนาค
โรงเรียนวิถีพุทธ
44
891
25
รวม
1,352
15,073
1,079

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน