ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยนาท (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
18010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี
1
0
0
2
18010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
106
8
3
18010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกนก กองคูณ
8
123
8
4
18010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ต.เจษฎา จำบุญ
7
50
8
5
18010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร เลื่อนสกุล
3
41
8
6
18010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรเทพ เครืออนันต์
12
137
8
7
18010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมกมล จ๋วงพานิช
6
60
9
8
18010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีภูดิศ พันแสน
19
178
11
9
18010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิ่งขวัญ นวลศรี
7
42
8
10
18010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัลคุ์ณภัทร โม่ทิม
9
124
8
11
18010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมิ่งขวัญ ณัฐรุจาสกุลพงศ์ (รก.ผอ.รร.)
5
46
8
12
18010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเนต เลิศศิริภิญโญ
18
169
11
13
18010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายสุรัตน์ เครือแสง
19
196
11
14
18010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปรางกมล ล้อจงเฮง
23
334
14
15
18010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนภัสวรรณ แจ้งแสง
7
85
9
16
18010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล
177
2,301
65
17
18010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวษมาภรณ์ ไทยเขียว
7
64
8
18
18010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาลี สุขสบาย
14
174
8
19
18010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม สงเคราะห์
17
185
11
20
18010026
ประถมศึกษา
นางสาวทดสอบ ทดสอบ
3
0
0
21
18010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ แสนสีอ่อน
12
151
8
22
18010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบงกช พรหมมี
8
76
8
23
18010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกมลวรรณ แตงฉ่ำ
4
59
8
24
18010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณภา อิ่มสบาย
8
41
8
25
18010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปวัณรัตน์ ท่องแจ้ง
17
161
11
26
18010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
6
3
27
18010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งทิพย์ ชาติดี
7
56
8
28
18010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ เพียรมุ่งงาน
16
218
9
29
18010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิกุล แย้มเจิม
11
145
9
30
18010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจพร เสมา
19
193
11
31
18010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพร กล่ำเพ็ง
6
84
9
32
18010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ ป้องแก้วน้อย
5
21
8
33
18010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
34
18010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ทับนิล
9
81
8
35
18010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรเพ็ชร ศรศรี
6
95
8
36
18010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี
1
0
0
37
18010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ นิยมธรรม
12
134
9
38
18010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
0
0
39
18010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ษมาวิมล
5
30
8
40
18010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน ฟักนุช
12
126
8
41
18010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี
1
0
0
42
18010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุญณี ศรีภูธร
10
123
8
43
18010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชรี แซ่เล้า
9
89
8
44
18010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิญญู ฉัตรวิริยาวงศ์
4
30
9
45
18010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา พึ่งเจียม
11
74
11
46
18010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอธิชญา วันทอง
8
123
8
47
18010064
ประถมศึกษา
นายวิมล มีมุข
4
11
3
48
18010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสร เขมทัศน์
10
121
8
49
18010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำสิงห์ เภาพาน
4
71
8
50
18010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย ผิวทอง
16
226
11
51
18010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภาวี กุหลาบมงคล
5
44
8
52
18010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจำเนียร นุ้ยปรี
15
165
11
53
18010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ สิงห์คา
7
29
10
54
18010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตนะ วสุลีวรรณ์
6
30
8
55
18010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่าง
8
42
8
56
18010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนรรภรณ์ อริยพฤกษ์
8
28
8
57
18010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
3
2
58
18010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติ นิยมศิลป์ชัย
18
160
11
59
18010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัลลภ สินอำพล
8
84
11
60
18010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสาวิตรี จันทร์ควง
5
37
7
61
18010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย โพธิ์หลำ
14
127
11
62
18010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาพร จิตรเอื้อตระกูล
15
232
11
63
18010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐชัย จีนบุญ
9
64
8
64
18010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวหา มลัยทิพย์
18
204
11
65
18010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวหา มลัยทิพย์
6
27
8
66
18010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
23
8
67
18010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรมน จงธนวดี
7
78
8
68
18010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ ชาญวัฒนศิลป์
2
33
8
69
18010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเกษร ศรีจันทร์
16
123
11
70
18010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาสันต์ จำนงค์
9
93
8
71
18010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ศรีจันทร์
8
116
8
72
18010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร ยอดดำเนิน
10
66
9
73
18010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา โชติภิวัฒน์
13
165
9
74
18010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดรัสวัต เจนวิทย์การ
6
44
8
75
18010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเทพินทร์ พุ่มน้อย
3
21
7
76
18010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
0
0
77
18010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรรคพงศ์ นามเทพ
7
53
8
78
18010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ แพร่หลาย
19
162
11
79
18010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัตติวัฒน์ ศรีบุษย์
6
24
7
80
18010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิดารัตน์ คำบุญมี
3
30
8
81
18010106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ มหาสุภาพ
11
121
11
82
18010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิญโญ จูสี
15
151
11
83
18010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวงศพัทธ์ จงธนวดี
9
65
8
84
18010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนริสรา ภู่เหล็ก
18
227
11
85
18010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวรัตน์ ร้อยดาพันธุ์
7
71
8
86
18010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ นามอยู่
14
121
11
87
18010113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชยุต นามอยู่
16
172
11
88
18010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดชัย ช้ำเกตุ
11
83
8
89
18010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเร่ง มีเผ่า
9
108
8
90
18010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมใจ เพ็ชร์สุกใส
6
67
8
91
18010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฤทัยรัตน์ สุ่มเข็มทอง
10
53
10
92
18010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกร บางจั่น
6
27
6
93
18010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติ กองคูณ
15
161
11
94
18010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ บุญเจิด
18
130
11
95
18010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
43
8
96
18010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฎา ศรีฉ่ำ
14
144
11
97
18010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราตรี ช้ำเกตุ
7
40
8
98
18010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศกุนตลา วิไลขำ
6
48
8
99
18010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมหมาย เทศขำ
16
140
11
100
18010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุต กลีบจันทร์
6
22
22
101
18010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวัลย์ น้ำจันทร์
7
56
8
102
18010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร เขียวอินทร์
31
528
17
103
18010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
9
6
104
18010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี พุ่มลำเจียก
11
101
8
105
18010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ รอดแก้ว
9
51
8
106
18010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา สุดมี
19
161
11
107
18010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสาลิตา เรียนทัพ
8
104
9
108
18010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกมลยุภา มีสุข
6
69
11
109
18010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุลชรินทร์ หมื่นใจมั่น
9
106
9
110
18010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ พิมพ์แก้ว
14
150
8
111
18010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราภรณ์ นิพล
9
99
8
112
18010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์
8
112
11
113
18010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธิดารัตน์ บู่ทอง
8
76
8
114
18010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสอิ้ง มีเผ่า
22
340
16
115
18010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันทนา มหาสุภาพ
14
152
8
116
18010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนวพรรษ พรมสละ
5
64
11
117
18010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาภรณ์ แสงภู่
6
76
9
118
18010145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย มาภรณ์
10
145
12
119
18010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญธรรม มีผิว
17
150
11
120
18010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเมทินี มั่นนวล
5
45
7
121
18010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก แดงงาม
12
145
8
122
18010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวแสงดาว ดำนิล
5
76
8
123
18010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิริกร ศรีเพชรภาภร
7
36
8
124
18010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศยามล สุขแจ่ม
6
54
8
125
18010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ เชื้ออภัย
6
53
8
126
18010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีระศักดิ์ ใจแสน
15
161
11
127
18010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา ศิริดำรง
12
192
11
128
18010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ม่วงพันธ์
13
182
8
129
18010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ชัยกิจไพบูลย์
7
48
8
130
18010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลธิศ พวงเงิน
10
66
8
131
18010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวภา ปานทองคำ
6
69
8
132
18010159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางฉวีวรรณ คงแจ๋ว
7
83
11
133
18010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรัฏฐ์ ฐิติมงคลธรรม
8
68
8
134
18010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบัวลอย ตระกูลอาชาไนย
3
22
8
135
18010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
87
8
136
18010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ จุ้ยขาว
4
78
8
137
18010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัญญ์มณฑ์ ศรีสิทธิหิรัญ
13
132
8
138
18010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกภพ เกิดอ่ำ
8
60
8
139
18010166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเครือมาส อนันเทพา
11
83
11
140
18010167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชัย นิยมรส
13
196
11
141
18010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตน์บดี สุดมี
19
252
11
142
18010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
143
18010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณฑา อ่อนสระ
8
140
8
144
18010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
15
7
145
18010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุวัฒน์ เรืองศรี
14
187
8
146
18010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ ปานเจริญ
5
54
8
147
18010174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถสิทธิ์ รักโสภา
16
162
11
148
18010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรานอม พรหมอินทร์
7
77
8
149
18010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ แสงสิมมา
18
132
11
150
18010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกฐานวัฒน์ โชติจิรธนาศักดิ์
37
717
23
151
18010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรัณย์รัชต์ แสงศรี
7
41
8
152
18010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณฐพร ฉิมพาลี
13
203
8
153
18010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ คลังสิน
14
134
12
154
18010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนริศรา ฉลองรัตน์
7
28
8
155
18010184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิน สีดา
17
189
11
156
18010185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางละออ คฤหปาน
4
80
11
157
18010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกร สุมาลี
8
91
8
158
18010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกิดศักดิ์ ห่วงไธสงค์
7
100
8
159
18010188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ วังบุญ
20
280
11
160
18010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกชพร วราห์รุนนท์
7
59
9
161
18010192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรุ่งระวี บุษบงค์
19
219
11
162
18010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
22
7
163
18010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ คำชมภู
10
75
8
164
18010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพโรจน์ ดีวัน
7
44
11
165
18010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ชนาธิป เทียนวรรณ
12
127
8
166
18010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ฉ่ำคุ่ย
6
57
8
167
18010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์สม
10
121
8
168
18010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริวรรณ กลิ่นจันทร์
17
208
11
169
18010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญลือ เชียงสิน
10
111
8
170
18010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ สุมาลี
12
188
8
171
18010203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสพ สิงห์สม
18
237
12
172
18010204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัช พุ่มเข็ม
19
232
11
173
18010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณฑนา ทองทอดทาน
4
71
8
รวม
1,865
20,399
1,567

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน