ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยนาท (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
18010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
5
2
18010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
110
8
3
18010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกนก กองคูณ
9
126
8
4
18010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ต.เจษฎา จำบุญ
7
51
8
5
18010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร เลื่อนสกุล
3
44
8
6
18010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรเทพ เครืออนันต์
13
144
8
7
18010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมกมล จ๋วงพานิช
5
46
8
8
18010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีภูดิศ พันแสน
19
217
11
9
18010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิ่งขวัญ นวลศรี
7
38
8
10
18010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัลคุ์ณภัทร โม่ทิม
9
124
8
11
18010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
43
8
12
18010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเนต เลิศศิริภิญโญ
15
167
11
13
18010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายสุรัตน์ เครือแสง
16
197
11
14
18010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปรางกมล ล้อจงเฮง
23
324
14
15
18010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนภัสวรรณ แจ้งแสง
7
81
8
16
18010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล
174
2,347
65
17
18010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวษมาภรณ์ ไทยเขียว
7
65
8
18
18010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาลี สุขสบาย
12
175
8
19
18010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม สงเคราะห์
17
174
11
20
18010026
ประถมศึกษา
-
2
2
1
21
18010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ แสนสีอ่อน
12
143
8
22
18010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบงกช พรหมมี
8
84
8
23
18010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง คำสงค์
5
63
8
24
18010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
42
8
25
18010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปวัณรัตน์ ท่องแจ้ง
16
166
11
26
18010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
8
4
27
18010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งทิพย์ ชาติดี
6
53
8
28
18010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ เพียรมุ่งงาน
14
226
8
29
18010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิกุล แย้มเจิม
11
121
8
30
18010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจพร เสมา
15
214
11
31
18010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพร กล่ำเพ็ง
6
86
8
32
18010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ ป้องแก้วน้อย
5
23
7
33
18010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
4
2
34
18010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
74
8
35
18010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรเพ็ชร ศรศรี
5
89
8
36
18010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
37
18010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ นิยมธรรม
11
122
8
38
18010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
2
2
39
18010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
26
8
40
18010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน ฟักนุช
9
127
8
41
18010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
42
18010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุญณี ศรีภูธร
10
122
8
43
18010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชรี แซ่เล้า
9
86
8
44
18010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติ นิยมศิลป์ชัย
7
39
9
45
18010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา พึ่งเจียม
10
68
11
46
18010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระพงศ์ แพบัว
11
119
8
47
18010064
ประถมศึกษา
นายวิเชียร ยอดดำเนิน
4
22
6
48
18010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสร เขมทัศน์
10
122
8
49
18010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำสิงห์ เภาพาน
5
76
8
50
18010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย ผิวทอง
15
208
11
51
18010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภาวี กุหลาบมงคล
5
50
8
52
18010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจำเนียร นุ้ยปรี
13
166
11
53
18010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ชัย ช้ำเกตุ
10
42
11
54
18010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตนะ วสุลีวรรณ์
6
37
9
55
18010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่าง
9
50
8
56
18010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนรรภรณ์ อริยพฤกษ์
7
32
8
57
18010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
5
3
58
18010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์
15
165
11
59
18010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัลลภ สินอำพล
8
81
11
60
18010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสาวิตรี จันทร์ควง
6
43
8
61
18010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย โพธิ์หลำ
12
132
11
62
18010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาพร จิตรเอื้อตระกูล
14
218
11
63
18010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา โชติภิวัฒน์
12
77
8
64
18010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวหา มลัยทิพย์
15
211
11
65
18010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
25
8
66
18010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
23
7
67
18010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
68
18010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรมน จงธนวดี
8
82
8
69
18010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
34
8
70
18010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
125
11
71
18010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาสันต์ จำนงค์
9
94
8
72
18010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ศรีจันทร์
9
129
8
73
18010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
66
9
74
18010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
171
8
75
18010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดรัสวัต เจนวิทย์การ
6
58
8
76
18010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
24
7
77
18010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
18
7
78
18010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรรคพงศ์ นามเทพ
8
60
8
79
18010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ แพร่หลาย
18
166
11
80
18010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
30
7
81
18010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิดารัตน์ คำบุญมี
2
33
8
82
18010106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ มหาสุภาพ
11
117
11
83
18010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิญโญ จูสี
15
153
11
84
18010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวงศพัทธ์ จงธนวดี
9
68
8
85
18010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนริสรา ภู่เหล็ก
18
239
11
86
18010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
83
8
87
18010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ นามอยู่
13
127
11
88
18010113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชยุต นามอยู่
19
195
11
89
18010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดชัย ช้ำเกตุ
9
80
8
90
18010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเร่ง มีเผ่า
11
110
8
91
18010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมใจ เพ็ชร์สุกใส
6
56
8
92
18010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฤทัยรัตน์ สุ่มเข็มทอง
11
69
11
93
18010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกร บางจั่น
6
24
7
94
18010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติ กองคูณ
15
153
11
95
18010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ บุญเจิด
17
130
11
96
18010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
45
8
97
18010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฎา ศรีฉ่ำ
12
141
11
98
18010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราตรี ช้ำเกตุ
8
45
8
99
18010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศกุนตลา วิไลขำ
5
42
8
100
18010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมหมาย เทศขำ
16
137
11
101
18010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุต กลีบจันทร์
7
30
7
102
18010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวัลย์ น้ำจันทร์
7
55
8
103
18010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร เขียวอินทร์
29
502
16
104
18010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
16
7
105
18010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี พุ่มลำเจียก
8
103
8
106
18010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ รอดแก้ว
8
53
8
107
18010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา สุดมี
18
157
11
108
18010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสาลิตา เรียนทัพ
8
102
9
109
18010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกมลยุภา มีสุข
6
74
11
110
18010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุลชรินทร์ หมื่นใจมั่น
10
93
8
111
18010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ พิมพ์แก้ว
15
164
8
112
18010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราภรณ์ นิพล
11
90
8
113
18010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
9
105
11
114
18010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
73
8
115
18010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสอิ้ง มีเผ่า
23
336
16
116
18010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันทนา มหาสุภาพ
13
166
8
117
18010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนวพรรษ พรมสละ
8
62
11
118
18010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ แสงสิมมา
9
76
8
119
18010145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย มาภรณ์
15
118
11
120
18010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
168
11
121
18010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม มีผิว
4
54
8
122
18010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก แดงงาม
14
159
8
123
18010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวแสงดาว ดำนิล
5
76
8
124
18010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิริกร ศรีเพชรภาภร
5
29
8
125
18010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
59
8
126
18010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนุชรินทร์ วันทอง
6
55
8
127
18010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีระศักดิ์ ใจแสน
14
154
11
128
18010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
181
11
129
18010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ม่วงพันธ์
13
182
8
130
18010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ชัยกิจไพบูลย์
8
56
8
131
18010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลธิศ พวงเงิน
11
63
8
132
18010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวภา ปานทองคำ
6
74
8
133
18010159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
8
94
11
134
18010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรัฏฐ์ ฐิติมงคลธรรม
8
61
8
135
18010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
2
9
6
136
18010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
104
8
137
18010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโอ๋ เอี่ยมวิไลย์
10
86
8
138
18010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัญญ์มณฑ์ ศรีสิทธิหิรัญ
13
142
8
139
18010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกภพ เกิดอ่ำ
8
57
8
140
18010166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตน์บดี สุดมี
10
86
11
141
18010167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชัย นิยมรส
16
217
11
142
18010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
18
255
11
143
18010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
1
144
18010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณฑา อ่อนสระ
9
145
8
145
18010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
24
8
146
18010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุวัฒน์ เรืองศรี
13
190
8
147
18010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ ปานเจริญ
5
60
8
148
18010174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถสิทธิ์ รักโสภา
16
186
11
149
18010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรานอม พรหมอินทร์
7
88
8
150
18010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
140
11
151
18010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกฐานวัฒน์ โชติจิรธนาศักดิ์
36
761
23
152
18010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรัณย์รัชต์ แสงศรี
7
47
8
153
18010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณฐพร ฉิมพาลี
13
223
8
154
18010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ คลังสิน
14
132
11
155
18010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนริศรา ฉลองรัตน์
7
27
8
156
18010184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิน สีดา
17
201
11
157
18010185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกชพร วราห์รุนนท์
6
79
10
158
18010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
85
8
159
18010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกิดศักดิ์ ห่วงไธสงค์
8
97
8
160
18010188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ วังบุญ
22
313
11
161
18010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
61
9
162
18010192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรุ่งระวี บุษบงค์
19
224
11
163
18010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
25
8
164
18010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ คำชมภู
10
81
8
165
18010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริวรรณ กลิ่นจันทร์
9
51
11
166
18010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ชนาธิป เทียนวรรณ
12
126
8
167
18010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ฉ่ำคุ่ย
7
48
8
168
18010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
133
8
169
18010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
211
11
170
18010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ สุมาลี
10
127
8
171
18010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
184
8
172
18010203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสพ สิงห์สม
19
240
12
173
18010204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัช พุ่มเข็ม
18
225
11
174
18010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
67
8
รวม
1,848
20,868
1,567

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน