ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยนาท (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
18010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
8
5
2
18010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
6
109
8
3
18010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกนก กองคูณ
สพป.ชัยนาท
9
124
8
4
18010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ต.เจษฎา จำบุญ
ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมือง 1
7
62
8
5
18010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร เลื่อนสกุล
-
4
42
9
6
18010009
ประถมศึกษา
-
-
1
4
1
7
18010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรเทพ เครืออนันต์
12
137
8
8
18010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมกมล จ๋วงพานิช
ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมือง1
4
46
9
9
18010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีภูดิศ พันแสน
สพป.ชัยนาท
18
242
12
10
18010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิ่งขวัญ นวลศรี
ศูนย์เมือง2
4
49
8
11
18010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย พุทธโกสัย
12
131
8
12
18010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
49
8
13
18010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเนต เลิศศิริภิญโญ
ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาชัยนาทเมือง 1
14
196
11
14
18010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายสุรัตน์ เครือแสง
ศูนย์ฯเมืองชัยนาท 1
14
194
11
15
18010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรณพ บัวพงษ์
-
20
351
14
16
18010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนภัสวรรณ แจ้งแสง
ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมือง 1
5
79
8
17
18010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล
สพป.ชัยนาท
164
2,448
65
18
18010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวษมาภรณ์ ไทยเขียว
ม.6 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
9
73
9
19
18010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาลี สุขสบาย
สหวิทยาเขต
14
189
8
20
18010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม สงเคราะห์
-
15
184
11
21
18010026
ประถมศึกษา
-
-
3
28
8
22
18010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ แสนสีอ่อน
9
139
8
23
18010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบงกช พรหมมี
ประถมศึกษา
7
99
9
24
18010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง คำสงค์
-
5
68
8
25
18010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปวัณรัตน์ ท่องแจ้ง
-
6
54
9
26
18010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปรางกมล ล้อจงเฮง
18
161
11
27
18010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
10
5
28
18010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
62
8
29
18010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
237
9
30
18010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิกุล แย้มเจิม
-
13
150
9
31
18010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจพร เสมา
-
16
211
11
32
18010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพร กล่ำเพ็ง
6
99
9
33
18010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ ป้องแก้วน้อย
4
29
8
34
18010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
5
3
35
18010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง เปรมสมบัติ
9
87
8
36
18010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
84
8
37
18010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
1
0
0
38
18010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.ชัยนาท
8
128
9
39
18010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
28
9
40
18010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
มโนรมย์ ศูนย์ 1
5
32
8
41
18010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน ฟักนุช
10
127
9
42
18010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
1
9
3
43
18010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
9
117
8
44
18010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชรี แซ่เล้า
7
85
8
45
18010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติ นิยมศิลป์ชัย
8
48
10
46
18010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
6
81
11
47
18010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระพงศ์ แพบัว
-
10
122
8
48
18010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร ยอดดำเนิน
-
5
36
8
49
18010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสร เขมทัศน์
10
123
8
50
18010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำสิงห์ เภาพาน
4
70
9
51
18010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย ผิวทอง
-
17
226
12
52
18010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภาวี กุหลาบมงคล
-
6
57
9
53
18010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจำเนียร นุ้ยปรี
-
14
154
11
54
18010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย ช้ำเกตุ
-
9
45
12
55
18010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตนะ วสุลีวรรณ์
8
59
11
56
18010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่าง
7
66
8
57
18010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนรรภรณ์ อริยพฤกษ์
2
31
9
58
18010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
8
4
59
18010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์
สปช
14
167
11
60
18010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัลลภ สินอำพล
-
7
87
11
61
18010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
1
0
0
62
18010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสาวิตรี จันทร์ควง
-
3
53
8
63
18010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย โพธิ์หลำ
-
11
128
11
64
18010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาพร จิตรเอื้อตระกูล
-
15
215
11
65
18010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา โชติภิวัฒน์
-
11
81
8
66
18010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลียว อยู่เกิด
17
215
11
67
18010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิเจตริน วิหกโต
-
5
29
9
68
18010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเนียร ดิษสระ
ไม่มี
5
34
7
69
18010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.ชัยนาท
0
0
0
70
18010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
7
79
8
71
18010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัลคุ์ณภัทร โม่ทิม
4
42
9
72
18010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย สนเอี่ยม
-
16
133
11
73
18010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาสันต์ จำนงค์
ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2
7
98
8
74
18010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ศรีจันทร์
7
123
8
75
18010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวหา มลัยทิพย์
สพป.ชัยนาท
8
61
9
76
18010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสยาม สุ่มงาม
13
217
9
77
18010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดรัสวัต เจนวิทย์การ
8
62
8
78
18010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.ชัยนาท
5
29
7
79
18010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์สรรพยา 1
5
23
7
80
18010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เรียนร่วมโรงเรียนขนาดเล็ก
2
66
9
81
18010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ แพร่หลาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
20
183
12
82
18010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
35
7
83
18010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิดารัตน์ คำบุญมี
3
40
7
84
18010106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ มหาสุภาพ
ขยายโอกาส
13
122
11
85
18010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
13
160
11
86
18010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
74
8
87
18010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานะ เพียรมุ่งงาน
19
253
11
88
18010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสอิ้ง มีเผ่า
สพฐ
7
98
8
89
18010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ นามอยู่
12
130
11
90
18010113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชยุต นามอยู่
17
222
12
91
18010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดชัย ช้ำเกตุ
ศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สรรคบุรี 2
11
81
9
92
18010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเร่ง มีเผ่า
10
122
8
93
18010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศรุต วินิจฉัยกุล
5
61
9
94
18010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฤทัยรัตน์ สุ่มเข็มทอง
10
71
12
95
18010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกร บางจั่น
ไม่มี
6
23
7
96
18010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติ กองคูณ
15
161
11
97
18010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจบ ภู่เหล็ก
15
134
11
98
18010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนริสรา มีรอด
4
54
9
99
18010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฎา ศรีฉ่ำ
ลูกขุนสรรค์ฟันดี
16
135
11
100
18010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราตรี ช้ำเกตุ
โรงเรียนขนาดเล็ก
8
42
9
101
18010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
17
8
102
18010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิม ปล้องมาก
14
148
11
103
18010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
7
33
7
104
18010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวัลย์ น้ำจันทร์
-
6
59
8
105
18010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร เขียวอินทร์
ศูนย์ฯ สรรคบุรี1
28
605
19
106
18010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี1
3
20
8
107
18010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์
8
113
8
108
18010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ รอดแก้ว
สรรคบุรี ๒
6
51
9
109
18010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา สุดมี
สรรคบุรีศูนย์ 2
13
168
11
110
18010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสาลิตา เรียนทัพ
สรรคบุรี ศูนย์ 2
12
105
9
111
18010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกมลยุภา มีสุข
-
11
75
11
112
18010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุลชรินทร์ หมื่นใจมั่น
-
11
108
9
113
18010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ พิมพ์แก้ว
-
13
184
9
114
18010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี1
7
81
9
115
18010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิรมย์ สีเผือก
-
14
108
11
116
18010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมหมาย เทศขำ
-
6
66
8
117
18010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ นุ่มแสง
17
361
16
118
18010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกฐานวัฒน์ โชติจิรธนาศักดิ์
14
175
8
119
18010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนวพรรษ พรมสละ
โรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8
66
11
120
18010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ แสงสิมมา
กลุ่มโรงเรียนหันคา
8
82
9
121
18010145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย มาภรณ์
-
14
126
12
122
18010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิระวัต เอี่ยมสำอางค์
หันคา ศูนย์ 1
17
169
11
123
18010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม มีผิว
ศูนย์ประสานงานหันคา 1
6
55
7
124
18010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก แดงงาม
-
9
154
8
125
18010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวแสงดาว ดำนิล
-
5
81
9
126
18010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิริกร ศรีเพชรภาภร
หันคา ศูนย์ 1
4
41
8
127
18010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
61
8
128
18010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนุชรินทร์ วันทอง
7
55
8
129
18010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีระศักดิ์ ใจแสน
ศุนย์ประสานงานการศึกษาหันคา 2
13
156
11
130
18010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววันทนา มหาสุภาพ
13
178
11
131
18010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ม่วงพันธ์
-
14
193
8
132
18010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ชัยกิจไพบูลย์
-
7
64
9
133
18010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลธิศ พวงเงิน
ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคาศูนย์ 1
5
69
8
134
18010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
71
9
135
18010159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีศักดิ์ พวงเงิน
7
97
11
136
18010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรัฏฐ์ ฐิติมงคลธรรม
หันคา 1
5
71
9
137
18010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หันคา1
6
16
7
138
18010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ สิงห์สม
สพป.ชัยนาท
8
110
8
139
18010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโอ๋ เอี่ยมวิไลย์
6
92
9
140
18010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัญญ์มณฑ์ ศรีสิทธิหิรัญ
สพฟ.ชัยนาท
13
150
9
141
18010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
65
9
142
18010166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตน์บดี สุดมี
สพป ชัยนาท
9
86
11
143
18010167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชัย นิยมรส
17
251
11
144
18010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมิตร ทองแว่น
-
19
258
11
145
18010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
1
1
146
18010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณฑา อ่อนสระ
สพป ชัยนาท
11
161
9
147
18010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
26
9
148
18010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุวัฒน์ เรืองศรี
12
178
8
149
18010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ ปานเจริญ
7
70
8
150
18010174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถสิทธิ์ รักโสภา
16
198
11
151
18010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
91
9
152
18010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีดา ศรีวิเชียร
-
16
146
12
153
18010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ปานทองคำ
35
792
23
154
18010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรัณย์รัชต์ แสงศรี
7
40
8
155
18010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณฐพร ฉิมพาลี
ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง
14
214
8
156
18010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ คลังสิน
-
16
147
12
157
18010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
31
9
158
18010184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิน สีดา
16
213
11
159
18010185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธนพร ลุณาวรรณ์
-
7
69
9
160
18010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญชลี รักษาสัตย์
สพป.ชัยนาท
8
92
8
161
18010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกิดศักดิ์ ห่วงไธสงค์
ชุมชน
7
90
8
162
18010188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ วังบุญ
0
18
330
11
163
18010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.ชัยนาท
6
59
9
164
18010192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
240
11
165
18010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
24
8
166
18010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
73
8
167
18010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริวรรณ กลิ่นจันทร์
ศูนย์ประสานหนองมะโมง
9
69
10
168
18010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ชนาธิป เทียนวรรณ
-
12
132
8
169
18010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ฉ่ำคุ่ย
ศูนย์ประสานงานเนินขาม
6
43
8
170
18010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมฤทธิ์ ทองสุข
-
9
149
8
171
18010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิหา แจ้งสุข
ศูนย์เนินขาม
20
218
11
172
18010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ สุมาลี
-
8
136
8
173
18010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสนกล้า รัตนพัฒน์
สพป.ชัยนาท
8
199
8
174
18010203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสพ สิงห์สม
19
269
12
175
18010204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัช พุ่มเข็ม
16
248
11
176
18010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญหลาย ทองศรี
-
9
66
8
รวม
1,778
22,143
1,641

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน