ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
20020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิพงษ์ สุขนาค
7
104
8
2
20020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร.ต.ทวีศักดิ์ กุลประยงค์
16
146
11
3
20020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญเกิด กลมทุกสิ่ง
12
109
8
4
20020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทนา เจริญสุข
11
58
8
5
20020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิปปกร วินิจฉัย
9
50
8
6
20020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณเฑียร รัตนไสววงศ์
14
76
8
7
20020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะกฤษ ไชยมิ่ง
4
34
8
8
20020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชนี ทองแก้ว
17
290
9
9
20020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงวุฒิ แน่นหนา
30
744
21
10
20020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ หนูขาว
19
302
9
11
20020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล อิ่มสุวรรณ
41
877
24
12
20020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.อ.นิธิ โพธิ์ทอง
20
431
14
13
20020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติมา เกษรมาลา
15
157
9
14
20020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเจษฐ ทองสืบแสง
11
118
9
15
20020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภฤกษ์ สุธรรมรังษี
13
205
8
16
20020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนภาพักตร์ วงศ์มณีนิล
14
201
9
17
20020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐนนท์ สุรินทร์
45
1,028
36
18
20020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ อำพินธุ์
12
223
9
19
20020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุรีย์พร ศรีวัฒนะ
16
204
11
20
20020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุรีพร รักสบาย
19
317
11
21
20020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชัญญ์ญาณ์ โพธิอนันต์กิจ
6
76
8
22
20020023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางแก้วตา เข้มแข็ง
24
486
17
23
20020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย วีระศิลป์
15
274
9
24
20020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทองเพียร พลนาค
195
3,227
92
25
20020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประครองศิลป์ งามศิริ
7
60
8
26
20020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพล อริยะศิริวงศ์
5
68
9
27
20020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัทมาพร ศรีกำพล
8
48
9
28
20020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ จิตต์สว่าง
22
304
11
29
20020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูล
6
69
8
30
20020032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภราดร พวงดี
15
175
12
31
20020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
129
8
32
20020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฉัตราภรณ์ ธนิทธิพันธ์
11
97
8
33
20020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัษฎากร มีมาก
18
373
11
34
20020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา แสงสารพันธ์
9
109
8
35
20020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอทิติกานต์ นวลละออ
7
45
8
36
20020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนากร แก้วกัลยา
10
127
8
37
20020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิรวีร์ ขันธะกาด
14
149
8
38
20020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพงศ์สุดา สาลีพิมพ์
9
64
8
39
20020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
56
8
40
20020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษบา หมีทอง
8
61
9
41
20020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระกานท์ ศรีสมัย
20
298
9
42
20020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชชารี อุ่นอบ
11
108
8
43
20020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด บุตรสนม
6
65
8
44
20020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพจน์ ผสมทรัพย์
13
137
8
45
20020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
110
8
46
20020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฤษลดา กฤชสุวรรณวุฒิ
14
160
8
47
20020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงศักดิ์ ยางเอน
17
212
11
48
20020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารณี กีรติปกรณ์
21
311
12
49
20020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
75
9
50
20020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ หรือเมืองเดิม
15
281
8
51
20020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมพันธ์ จินดาเพชร
8
75
8
52
20020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตานนท์ เลี่ยงกี่
16
293
12
53
20020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรัญภัสสร์ ศรีวฤทธิเวคิน
11
154
8
54
20020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิการ์ แสงโนราช
12
65
8
55
20020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยันต์ แก้วมาลา
17
192
11
56
20020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิตวีร์ มองเพชร
9
96
8
57
20020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศัย วรรณเพชร
10
91
8
58
20020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์
9
141
9
59
20020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงครามชัย ดาบจันทร์
7
45
9
60
20020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักริน คำทรัพย์
19
253
11
61
20020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย อ่อนสร้อย
12
154
8
62
20020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรอมร แก้วรุณคำ
12
222
8
63
20020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไทยภูษา สุวรรณพันธ์
20
418
15
64
20020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัษฎากร แซ่เตียว
12
187
8
65
20020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.รังสฤษดิ์ ศรีสวัสดิ์
12
163
8
66
20020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ อนันตชาติ
13
129
8
67
20020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศันสนีย์ จันทร์ประดิษฐ์
12
178
8
68
20020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิวา พุทธรักษา
12
159
8
69
20020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรกิจ เจริญสุข
9
94
8
70
20020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชรีพร เที่ยงสมบุญ
8
41
8
71
20020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดแสง หมื่นราม
10
141
8
72
20020075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศรัญญา ไพรวันรัตน์
18
143
11
73
20020076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมศักดิ์ นิติธรรม
15
142
11
74
20020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติมา เกษรมาลา
8
112
9
75
20020078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุวรรณา จันทร์จรูญ
17
186
11
76
20020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเรนทร์ ภูทองวิจิตร
8
79
8
77
20020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
84
9
78
20020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ มิ่งเมือง
19
118
11
79
20020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิกา ตรีบำเพ็ญ
12
141
8
80
20020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัลยา อินทรีย์
9
73
8
81
20020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไตรเทพ เอี่ยมพินิจ
20
146
11
82
20020086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอุษา ใช้เฮ็ง
21
236
12
83
20020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
177
9
84
20020088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุวิมล สุขจิตร
19
283
11
85
20020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธา ภูมิเขต
8
73
9
86
20020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวิท ระโหฐาน
89
1,380
47
87
20020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
53
8
88
20020093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเฉลา ระโหฐาน
21
364
15
89
20020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรจสุคน ดีประดับ
10
105
8
90
20020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญนำ เกษี
9
60
9
91
20020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายใหม ภารประดับ
7
90
9
92
20020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรรณิการ์ แย้มงาม
9
93
9
93
20020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูศักดิ์ ศุภจิตเจษฎากร
17
174
12
94
20020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
281
12
95
20020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมนัสนันท์ เอกนิพิฐสริ
18
317
11
96
20020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุฒิพงศ์ ทรงนวล
10
81
9
97
20020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฉันทนา มงคลเจริญสุข
10
94
9
98
20020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกันธอร กุลบุตรดี
7
70
8
99
20020105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีเกษมศานต์ อาปะโม
16
241
11
100
20020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรนุช กุลสุวรรณ
9
114
8
101
20020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพิมพ์พร โยมคูเวียง
8
81
8
102
20020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร ภักสุวรรณ
10
122
8
103
20020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันทนา มุลเมืองแสน
5
108
8
104
20020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดศักดิ์ ทองสว่าง
11
147
8
105
20020111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุวารินทร์ ถิ่นทวี
60
1,160
38
106
20020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชลธิชา อนันต์นาวี
8
74
8
107
20020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ พันธ์โสลี
7
50
8
108
20020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชัย จินดาอินทร์
24
428
12
109
20020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญพร เจนไพร
10
94
8
110
20020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระกูล สำแดงเดช
19
200
12
111
20020118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสำอางค์ สุดสอาด
52
1,113
35
112
20020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวไปรมา เที่ยงทางธรรม
9
102
8
รวม
1,803
25,908
1,265

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน