ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
20020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิพงษ์ สุขนาค
กลุ่มโรงเรียนพานทอง 1
6
111
8
2
20020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร.ต.ทวีศักดิ์ กุลประยงค์
พานทอง
14
157
11
3
20020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญเกิด กลมทุกสิ่ง
พานทอง 2
10
113
8
4
20020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทนา เจริญสุข
พานทอง2
9
65
8
5
20020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิปปกร วินิจฉัย
พานทอง2
10
49
8
6
20020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณเฑียร รัตนไสววงศ์
พานทอง2
11
81
8
7
20020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะกฤษ ไชยมิ่ง
พานทอง1
4
41
8
8
20020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชนี ทองแก้ว
-
16
260
9
9
20020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงวุฒิ แน่นหนา
กลุ่มโรงเรียนพานทอง 2
30
732
20
10
20020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ หนูขาว
ร.ร.วัดศรีประชาราม
19
253
9
11
20020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล อิ่มสุวรรณ
กลุ่มโรงเรียนพานทอง 1
41
889
24
12
20020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติชาย จันทรศรี
พานทอง1
20
424
14
13
20020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย คงมนต์
พานทอง 1
13
192
9
14
20020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเจษฐ ทองสืบแสง
Moenet
7
120
9
15
20020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.อ.นิธิ โพธิ์ทอง
11
213
8
16
20020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนภาพักตร์ วงศ์มณีนิล
พานทอง 1
12
201
9
17
20020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐนนท์ สุรินทร์
กลุ่มพานทอง2
43
1,043
36
18
20020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ อำพินธุ์
พานทอง2
11
211
9
19
20020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุรีย์พร ศรีวัฒนะ
พานทอง 2
15
192
11
20
20020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุรีพร รักสบาย
พานทอง2
19
320
11
21
20020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พานทอง2
5
57
8
22
20020023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางแก้วตา เข้มแข็ง
25
466
16
23
20020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย วีระศิลป์
-
15
263
8
24
20020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทองเพียร พลนาค
พนัสนิคม 2
187
3,076
89
25
20020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
52
8
26
20020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พนัสนิคม2
4
63
8
27
20020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 1
6
41
9
28
20020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ จิตต์สว่าง
กลุ่มพนัสนิคม 1
23
321
11
29
20020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูล
กลุ่มพนัสนิคม1
6
62
8
30
20020032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภราดร พวงดี
พนัสนิคม 3
15
171
12
31
20020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
138
8
32
20020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พนัสนิคม 3
10
103
8
33
20020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัษฎากร มีมาก
กลุ่มพนัส3
17
379
14
34
20020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา แสงสารพันธ์
พนัสนิคม3
5
106
8
35
20020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มพนัสนิคม 4
5
46
8
36
20020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนากร แก้วกัลยา
กลุ่มพนัสนิคม 4
10
129
8
37
20020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิรวีร์ ขันธะกาด
กลุ่มพนัสนิคม 4
12
156
8
38
20020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพงศ์สุดา สาลีพิมพ์
กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม4
6
71
8
39
20020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
7
50
8
40
20020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พนัสนิคม 3
7
69
9
41
20020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระกานท์ ศรีสมัย
กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 1
20
290
9
42
20020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระเดช รัตนธำรงค์
-
9
97
8
43
20020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด บุตรสนม
Fiber
5
70
8
44
20020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพจน์ ผสมทรัพย์
พนัสนิคม 2
12
144
8
45
20020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธีราพร อนะมาน
กลุ่มร.ร.พนัสนิคม2
9
124
8
46
20020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฤษลดา กฤชสุวรรณวุฒิ
พนัสนิคม 2
15
159
8
47
20020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงศักดิ์ ยางเอน
กลุ่มพนัสนิคม2
16
227
11
48
20020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารณี กีรติปกรณ์
20
321
10
49
20020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ์ พินิจกิจ
พนัสนิคม 1
7
58
9
50
20020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ หรือเมืองเดิม
กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม1
15
264
8
51
20020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมพันธ์ จินดาเพชร
กลุ่มพนัสนิคม 4
6
71
8
52
20020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตานนท์ เลี่ยงกี่
โรงเรียนดีศรีตำบล
16
287
11
53
20020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอม แผลงเดช
กลุ่มพนัสนิคม 4
10
138
8
54
20020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 4
6
66
8
55
20020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยันต์ แก้วมาลา
17
183
11
56
20020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิตวีร์ มองเพชร
กลุ่มพนัสนิคม 4
6
107
9
57
20020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรมย์รวินท์ ตันติฤทธิพล
พนัสนิคม4
10
94
8
58
20020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์
พนัสนิคม 4
9
139
9
59
20020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มพนัสนิคม 4
6
52
9
60
20020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักริน คำทรัพย์
พนัสนิคม 4
20
263
11
61
20020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย อ่อนสร้อย
พนัสนิคม 1
7
157
8
62
20020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรอมร แก้วรุณคำ
พนัสนิคม 1
12
216
8
63
20020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไทยภูษา สุวรรณพันธ์
กลุ่มพนัสนิคม 3
22
413
14
64
20020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พนัสนิคม3
11
172
8
65
20020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.รังสฤษดิ์ ศรีสวัสดิ์
พนัสนิคม 3
12
178
8
66
20020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ อนันตชาติ
พนัสนิคม3
13
138
8
67
20020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศันสนีย์ จันทร์ประดิษฐ์
10
174
8
68
20020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิวา พุทธรักษา
เด็กพิเศษเรียนร่วม
12
155
8
69
20020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรกิจ เจริญสุข
พนัสนิคม 2
7
81
8
70
20020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
45
8
71
20020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดแสง หมื่นราม
พนัสนิคม2
12
156
8
72
20020075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศรัญญา ไพรวันรัตน์
บ่อทอง1
16
161
11
73
20020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มบ่อทอง 1
13
160
11
74
20020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติมา เกษรมาลา
บ่อทอง 1
8
108
9
75
20020078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
191
11
76
20020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเรนทร์ ภูทองวิจิตร
บ่อทอง1
6
73
8
77
20020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธีรยา กฤษวงศ์
โรงเรียนขนาดเล็ก
6
72
9
78
20020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ มิ่งเมือง
กลุ่มบ่อทอง2
19
124
11
79
20020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา สุธรรม
กลุ่มบ่อทอง 2
9
143
8
80
20020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัลยา อินทรีย์
บ่อทอง 2
7
81
9
81
20020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศรีวรรณ ไพรพนม
กลุ่มบ่อทอง 2
17
179
11
82
20020086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอุษา ใช้เฮ็ง
กลุ่มบ่อทอง 2
19
262
12
83
20020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาวิน มัตนาวี
บ่อทอง 2
12
188
9
84
20020088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุวิมล สุขจิตร
บ่อทอง2
18
282
11
85
20020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธา ภูมิเขต
สพป.ชบ.2
8
73
9
86
20020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวิท ระโหฐาน
กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3
58
1,290
44
87
20020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมศักดิ์ ทองสืบแสง
กลุ่มบ่อทอง 3
4
56
9
88
20020093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเฉลา ระโหฐาน
บ่อทอง 3
23
366
14
89
20020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย ส่องสว่าง
บ่อทอง 3
7
87
8
90
20020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญนำ เกษี
บ่อทอง3
8
59
9
91
20020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายใหม ภารประดับ
บ่อทอง3
6
81
9
92
20020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรรณิการ์ แย้มงาม
กลุ่มบ่อทอง 3
7
99
9
93
20020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูศักดิ์ ศุภจิตเจษฎากร
กลุ่มบ่อทอง 3
17
187
12
94
20020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกศล มิตรพระพันธ์
บ่อทอง 3
18
316
12
95
20020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมนัสนันท์ เอกนิพิฐสริ
กลุ่มบ่อทอง 1
19
330
11
96
20020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มบ่อทอง1
8
94
9
97
20020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฉันทนา มงคลเจริญสุข
กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 1
9
97
9
98
20020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกันธอร กุลบุตรดี
กลุ่มเกาะจันทร์1
8
67
8
99
20020105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีเกษมศานต์ อาปะโม
เกาะจันทร์ 2
17
249
11
100
20020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรนุช กุลสุวรรณ
เกาะจันทร์2
10
104
8
101
20020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพิมพ์พร โยมคูเวียง
กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2
8
83
8
102
20020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร ภักสุวรรณ
เกาะจันทร์ 2
11
124
8
103
20020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2
5
98
8
104
20020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเกาะจันทร์2
10
138
8
105
20020111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยโรจน์ หนูขาว
กลุ่มเกาะจันทร์ 2
53
1,139
39
106
20020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เกาะจันทร์ 2
6
84
8
107
20020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ พันธ์โสลี
กลุ่มเกาะจันทร์ 2
7
61
8
108
20020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเดช วุฒิไตรรัตน์
28
441
12
109
20020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เกาะจันทร์ 1
5
82
8
110
20020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระกูล สำแดงเดช
เกาะจันทร์ 1
16
205
12
111
20020118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสำอางค์ สุดสอาด
เกาะจันทร์ 1
49
1,121
35
112
20020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวไปรมา เที่ยงทางธรรม
-
10
95
8
รวม
1,660
25,775
1,257

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน