ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ระยอง เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
21010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่เรือตรีบดินทร์ วรรณเกตุ
18
178
12
2
21010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฏฐา สุขแสง
11
87
8
3
21010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรืองกิตติ์ สุทธิวิรัตน์
8
77
8
4
21010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
51
9
5
21010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญจันทร์ เอี่ยวสานุรักษ์
21
316
13
6
21010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีชัย ปิยะสุข
12
88
9
7
21010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศิษฎ์ เกียรติธนะกูล
17
212
13
8
21010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ปิยภัทร ทองพรม
34
664
21
9
21010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวินท์ ก้องเสนาะ
13
211
9
10
21010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ นิยมการ
34
636
21
11
21010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิ เจริญรื่น
19
341
16
12
21010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล ดิษสงวน
14
202
8
13
21010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐ
16
177
9
14
21010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิศารัตน์ พานทอง
10
135
8
15
21010015
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสกุลศักดิ์ ทิพย์ไชย
54
1,104
32
16
21010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเดือนนภา น้ำไพฑูรย์
12
215
8
17
21010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางคณิศร เมืองแสน
11
153
8
18
21010019
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญวิทย์ สุทธิ
40
832
27
19
21010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอฬาร บุญมี
217
3,285
89
20
21010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรวุฒิ แสวงดิลก
10
137
8
21
21010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอังกูร ธรรมสาโรช
12
130
8
22
21010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนีย์ หอมระรื่น
11
143
9
23
21010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ สุขใส
25
359
15
24
21010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐ์กฤศ วงษ์พิทักษ์
43
907
28
25
21010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ฐาปนา
26
424
16
26
21010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี ปิติทานันท์
28
501
16
27
21010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษบา ธนาภรณ์
27
479
17
28
21010029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกเมศ โฉมศิริ
28
537
16
29
21010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรพงษ์ จันทร์พราหมณ์
14
114
8
30
21010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงค์ สวัสดิ์ล้น
23
485
17
31
21010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุบรรณ วราชุน
28
502
16
32
21010034
ประถมศึกษา
นางสาวธาริณี ธารทอง
14
165
6
33
21010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ พงษ์สุระ
11
121
8
34
21010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภัส ทอมุด
15
220
8
35
21010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร ธรรมมา
81
1,983
51
36
21010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งนภา คำต่อ
32
527
16
37
21010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรุธ ธรรมสุนทร
23
453
21
38
21010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย ศรีทอง
18
297
11
39
21010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปนัดดา กอบพิมาย
9
138
9
40
21010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชะโลม เล็ดลอด
74
1,621
44
41
21010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง เพ็ชรฉกรรจ์
44
1,108
34
42
21010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ ท้วมพงษ์
34
420
16
43
21010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรกร ศรีเสาวงศ์
12
155
8
44
21010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ สะเกศ
97
2,100
52
45
21010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดี รัชนีพันธ์
18
314
9
46
21010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเดช อ่างศิลา
19
351
13
47
21010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดินันต์ กองกาญจน์
15
149
8
48
21010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรณิชชา วรรณฑาณะ
26
524
20
49
21010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ สัจกุลชัยเลิศ
10
142
8
50
21010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณา เวชศาสตร์
14
163
8
51
21010053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัณณ์ชิตา กนกพงษ์เสถียร
29
511
20
52
21010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบงกชธร เพิกนิล
13
158
8
53
21010055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภัสนันท์ รักษ์เมือง
27
477
16
54
21010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภนา โถน้อย
14
199
8
55
21010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจูลจิรา บุญเจริญ
13
181
8
56
21010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิไล ภิบาลกุล
32
560
22
57
21010059
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศมาภรณ์ อุบลบาน
15
254
11
58
21010060
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวนิดา ใบโพธิ์
16
165
9
59
21010061
ประถมศึกษา
-
6
46
6
60
21010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพคุณ ชัยประโคม
8
90
9
61
21010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชญา บุญสิริธนา
9
118
9
62
21010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิมพ์พร วงษ์มหา
26
538
20
63
21010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ แสวงทรัพย์
11
81
9
64
21010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย จันทร์ส่อง
13
204
9
65
21010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
45
8
66
21010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ สำเร็จกิจ
31
556
20
67
21010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกิจ อินทรวิเศษ
10
118
8
68
21010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดา อรุณแสงฉาน
10
63
8
69
21010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวิชิต อินทร์สุข
9
93
8
70
21010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาพรรณ อุบล
13
169
8
71
21010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑามาศ ประเสริฐสุข
22
370
15
72
21010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภาวดี วีรพันธุ์
9
50
8
73
21010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชูใจ กุญแจทอง
10
191
8
74
21010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอนันตยา ผุดกระจ่าง
20
356
12
75
21010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักร์กฤษณ์ ใจตรงกล้า
10
114
8
76
21010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฏฐนันท์ ญาติ
14
226
8
77
21010080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภัสราภรณ์ ธีร์ธนพงศ์
19
257
11
78
21010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปราณี เดชศรี
18
238
11
79
21010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
23
231
11
80
21010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรีย์พร เฮงฮะ
9
131
8
81
21010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกิจ ทองลือ
11
117
8
82
21010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวไพเราะ ศรีทอง
11
150
8
83
21010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนุกูล มานะวรพงศ์
11
148
9
84
21010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ สุวรรณสว่าง
17
309
14
85
21010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี เดิมสลุง
14
191
9
86
21010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชาลินี ฉายารัตน์
15
305
8
87
21010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวารี ศิริรัตนอำพร
25
500
14
88
21010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยรรยง แก่นสาร
16
276
10
89
21010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรวัส ก้องกำไก
46
1,301
31
90
21010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรณ์พัฒน์ ปถมอำพนธ์
15
271
9
91
21010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกฤต ปิยะสุข
63
1,480
45
92
21010096
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลานพ บุหรั่นฉาย
35
585
17
93
21010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนุสสร สอนใหม่
58
1,188
32
94
21010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประภาพร วิทยาคม
13
146
8
95
21010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิวเทพ สมชิต
38
845
27
96
21010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉัตรมน อินทศร
10
185
8
97
21010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนภัทร ประดับวงศ์
6
58
7
98
21010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญเรือน เสรารมย์
12
123
9
99
21010105
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัจฉรา นิตยวัน
20
366
15
100
21010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิการ์ ผิวละออ
9
120
9
101
21010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศมาภรณ์ อุบลบาน
5
62
9
102
21010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัทธิพงษ์ สาปิตตา
17
283
12
103
21010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุกูล เกตุถาวร
7
130
9
104
21010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปนิมล สุดถนอม
54
1,318
39
105
21010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชีพ ฉายอรุณ
14
203
8
106
21010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล แสนผูก
26
629
23
107
21010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิกา เตียงทอง
9
144
8
108
21010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล
43
855
24
109
21010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปัทมา สุขสบาย
16
151
8
110
21010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร เศรษฐไตรรัตน์
13
262
9
111
21010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรียาวดี จันเติม
7
107
8
112
21010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชัย ธิณทัพ
49
885
30
113
21010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเภารัมย์ภา อาสา
40
636
22
114
21010122
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนัฎพันธ์ ดิศเจริญ
50
1,075
31
115
21010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย สุขขา
13
250
9
รวม
2,676
47,077
1,722

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน