ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ระยอง เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
21010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปิยภัทร ทองพรม
เกาะแก้ว
15
203
12
2
21010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนีย์ หอมระรื่น
เกาะแก้ว
10
93
8
3
21010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรืองกิตติ์ สุทธิวิรัตน์
เกาะแก้ว
8
76
8
4
21010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งนภา คำต่อ
เกาะแก้ว
4
40
9
5
21010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญจันทร์ เอี่ยวสานุรักษ์
19
323
13
6
21010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีชัย ปิยะสุข
เมือง
11
96
9
7
21010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศิษฎ์ เกียรติธนะกูล
เกาะแก้ว
16
202
12
8
21010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิญภัทธ โอทาน
เกาะแก้ว
37
673
24
9
21010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวินท์ ก้องเสนาะ
12
190
9
10
21010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ นิยมการ
ตากสิน
32
601
21
11
21010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิ เจริญรื่น
20
364
16
12
21010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล ดิษสงวน
ตากสิน
14
225
8
13
21010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มตากสิน
12
163
9
14
21010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิศารัตน์ พานทอง
ตากสิน
5
123
8
15
21010015
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสกุลศักดิ์ ทิพย์ไชย
กลุ่มตากสิน
53
1,104
34
16
21010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตากสิน
10
225
8
17
21010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตากสิน
11
151
8
18
21010019
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญวิทย์ สุทธิ
-
43
865
25
19
21010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรำพึง ชำนาญ
ศรีเมือง
148
3,466
88
20
21010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา เพ็ชรฉกรรจ์
กลุ่มโรงเรียนตากสิน
11
145
9
21
21010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอังกูร ธรรมสาโรช
กลุ่มตากสิน
11
144
8
22
21010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ สุขใส
กลุ่มโรงเรียนตากสิน
13
138
9
23
21010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพาส เล็กโล่ง
ตากสิน
22
371
14
24
21010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐ์กฤศ วงษ์พิทักษ์
ศรีเมือง
48
906
24
25
21010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ฐาปนา
ศรีเมือง
27
495
17
26
21010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี ปิติทานันท์
สพฐ
28
493
16
27
21010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษบา ธนาภรณ์
-
30
476
17
28
21010029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกเมศ โฉมศิริ
ตากสิน
29
557
15
29
21010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรพงษ์ จันทร์พราหมณ์
-
15
115
8
30
21010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงค์ สวัสดิ์ล้น
กลุ่มเกาะแก้ว
25
502
18
31
21010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุบรรณ วราชุน
28
506
16
32
21010034
ประถมศึกษา
นางสาวธาริณี ธารทอง
เกาะแก้ว
15
154
6
33
21010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช เปยะกัง
เกาะแก้ว
9
136
8
34
21010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศรีเมือง
13
217
8
35
21010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอฬาร บุญมี
ศรีเมือง
80
1,940
46
36
21010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรวุฒิ แสวงดิลก
กลุ่มศรีเมือง
31
529
16
37
21010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรุธ ธรรมสุนทร
21
442
19
38
21010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย ศรีทอง
เกาะแก้ว
17
302
12
39
21010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปนัดดา กอบพิมาย
10
112
9
40
21010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชะโลม เล็ดลอด
74
1,703
44
41
21010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง เพ็ชรฉกรรจ์
กลุ่มศรีเมือง
37
976
31
42
21010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูษิต โภคพลากรณ์
สพฐ
21
435
16
43
21010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรกร ศรีเสาวงศ์
บ้านฉางพัฒนา
13
147
8
44
21010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ สะเกศ
กลุ่มบ้านฉางพัฒนา
97
2,084
50
45
21010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดี รัชนีพันธ์
กลุมบ้านฉาง
17
311
9
46
21010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเดช อ่างศิลา
บ้านฉางพัฒนา
20
349
14
47
21010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดินันต์ กองกาญจน์
บ้านฉางพัฒนา
12
147
8
48
21010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรณิชชา วรรณฑาณะ
กลุ่มบ้านฉางพัฒนา
22
528
20
49
21010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ สัจกุลชัยเลิศ
กลุ่มโรงเรียนบ้านฉางพัฒนา
9
164
8
50
21010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
162
8
51
21010053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัณณ์ชิตา กนกพงษ์เสถียร
กลุ่มบ้านฉาง
32
509
20
52
21010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบงกชธร เพิกนิล
บ้านฉางพัฒนา
13
161
8
53
21010055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภัสนันท์ รักษ์เมือง
-
27
481
17
54
21010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกุลยา ยิ้มแย้ม
บ้านฉาง
15
219
8
55
21010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านฉางพัฒนา
12
170
8
56
21010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิไล ภิบาลกุล
กลุ่มโรงเรียนบ้านฉางพัฒนา
32
569
22
57
21010059
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดร ธรรมมา
กลุ่มค่ายพระเจ้าตาก
14
242
10
58
21010060
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่มค่ายพระเจ้าตาก
16
159
9
59
21010061
ประถมศึกษา
-
ค่ายพระเจ้าตาก
7
48
6
60
21010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสาริศา บริเพชร์
กลุ่มค่ายพระเจ้าตาก
7
74
9
61
21010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชญา บุญสิริธนา
กลุ่มบ้านค่าย
8
110
9
62
21010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิมพ์พร วงษ์มหา
ค่ายพระเจ้าตาก
28
555
20
63
21010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลานพ บุหรั่นฉาย
-
11
81
9
64
21010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย จันทร์ส่อง
กลุ่มบ้านค่าย
13
199
9
65
21010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอิงอร ศิริโรจน์วานิช
ค่ายพระเจ้าตาก
8
45
8
66
21010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ สำเร็จกิจ
กลุ่มโรงเรียนค่ายพระเจ้าตาก
30
544
20
67
21010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระเจ้าตาก
6
125
8
68
21010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระเจ้าตาก
8
65
8
69
21010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวิชิต อินทร์สุข
ค่ายพระเจ้าตาก
6
84
8
70
21010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกศล ทองเปลว
กลุ่มบ้านค่าย
13
173
8
71
21010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑามาศ ประเสริฐสุข
บ้านค่าย
24
379
13
72
21010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภาวดี วีรพันธุ์
กลุ่มบ้านค่าย
8
70
8
73
21010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชูใจ กุญแจทอง
กลุ่มบ้านค่าย
10
176
8
74
21010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอนันตยา ผุดกระจ่าง
กลุ่มค่ายพระเจ้าตาก
22
341
12
75
21010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี เดิมสลุง
ค่ายพระเจ้าตาก
9
109
8
76
21010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฏฐนันท์ ญาติ
กลุ่มค่ายพระเจ้าตาก
14
219
8
77
21010080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภัสราภรณ์ ธีร์ธนพงศ์
กลุ่มบ้านค่าย
19
258
11
78
21010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปราณี เดชศรี
ค่ายพระเจ้าตาก
18
274
11
79
21010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชำนาญ ท้วมพงษ์
ค่ายพระเจ้าตาก
19
226
11
80
21010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรีย์พร เฮงฮะ
กลุ่มเครือข่ายค่ายพระเจ้าตาก
11
135
8
81
21010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกิจ ทองลือ
บ้านค่าย
11
105
8
82
21010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวไพเราะ ศรีทอง
11
138
8
83
21010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนุกูล มานะวรพงศ์
บ้านค่าย
8
157
9
84
21010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ สุวรรณสว่าง
บ้านค่าย
18
317
12
85
21010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปนิมล สุดถนอม
บ้านค่าย
15
203
9
86
21010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชาลินี ฉายารัตน์
15
283
8
87
21010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวารี ศิริรัตนอำพร
รร. บ้านคลองกรำ
22
440
14
88
21010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยรรยง แก่นสาร
ปลวกแดง
13
250
10
89
21010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ เวชชิรารัตน์
ปลวกแดง
47
1,241
31
90
21010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรณ์พัฒน์ ปถมอำพนธ์
-
12
263
9
91
21010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกฤต ปิยะสุข
กลุ่มปลวกแดง
61
1,348
42
92
21010096
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิสูตร ชลนิธี
ปลวกแดง
31
489
14
93
21010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนุสสร สอนใหม่
ปลวกแดง
53
1,066
31
94
21010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประภาพร วิทยาคม
ปลวกแดงพัฒนา
12
144
9
95
21010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิวเทพ สมชิต
ปลวกแดงพัฒนา
40
797
26
96
21010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉัตรมน อินทศร
ปลวกแดงพัฒนา
11
168
8
97
21010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปลวกแดง
3
45
8
98
21010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญเรือน เสรารมย์
ปลวกแดง
10
124
9
99
21010105
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
20
407
15
100
21010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล
ปลวกแดงพัฒนา
9
124
9
101
21010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศมาภรณ์ อุบลบาน
สพป.ระยอง เขต 1
2
61
9
102
21010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรวัส ก้องกำไก
-
18
257
12
103
21010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปลวกแดงพัฒนา
9
138
9
104
21010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย ศิริแพทย์
นิคมพัฒนา
50
1,332
39
105
21010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชีพ ฉายอรุณ
นิคมพัฒนา
15
191
8
106
21010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล แสนผูก
นิคมพัฒนา
25
600
21
107
21010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นิคมพัฒนา
9
156
8
108
21010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัลลภ นิมิปาล
กลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา
42
853
28
109
21010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปัทมา สุขสบาย
นิคมพัฒนา
16
152
8
110
21010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นิคมพัฒนา
11
226
8
111
21010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรียาวดี จันเติม
นิคมพัฒนา
5
106
8
112
21010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชัย ธิณทัพ
กลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา
50
914
30
113
21010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเภารัมย์ภา อาสา
นิคมพัฒนา
40
611
22
114
21010122
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนัฎพันธ์ ดิศเจริญ
นิคมพัฒนา
49
1,095
30
115
21010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย สุขขา
นิคมพัฒนา
14
256
9
รวม
2,540
46,726
1,700

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน