ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ระยอง เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
21020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ ศรีสุทธิ
แกลงบูรพา
16
243
9
2
21020002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาภรณ์ ศิริฟองนุกูล
แกลงบูรพา
17
252
12
3
21020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสร ธรรมสนิท
แกลงบูรพา
12
149
9
4
21020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา ดีทน
สุนทรภู่
29
502
17
5
21020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขำจิตร วุฒิศักดิ์
สุนทรภู่
9
137
8
6
21020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิสูตร อุดมพฤกษชาติ
กรมหลวงชุมพร
41
769
25
7
21020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา ญาณวุฒิ
กรมหลวงชุมพร
7
86
8
8
21020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรุง ม่วงนาครอง
กรมหลวงชุมพร
6
136
9
9
21020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไร บัวหลวง
กรมหลวงชุมพรฯ
12
134
9
10
21020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กรมหลวงชุมพร
2
53
8
11
21020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา สมวนาพานิช
กรมหลวงชุมพร
7
82
9
12
21020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กรมหลวงชุมพร
10
106
9
13
21020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาส พจนานุภาพ
กรมหลวงชุมพรฯ
10
204
8
14
21020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยุต พิพัฒฐาดร
กรมหลวงชุมพร
9
128
8
15
21020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ชูก้อนทอง
กรมหลวงชุมพรฯ
12
171
8
16
21020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สุนทรภู่
5
77
9
17
21020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัดดาวรรณ จินดารัตน์
สุนทรภู่
11
163
8
18
21020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปนัดดา จันตุ่ย
สุนทรภู่
3
60
9
19
21020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ ควรหา
สุนทรภู่
6
92
9
20
21020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สุนทรภู่
4
38
8
21
21020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรภร อุทรักษ์
สุนทรภู่
7
98
9
22
21020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สุนทรภู่
3
114
9
23
21020025
ประถมศึกษา
นางณัฐรดี โพธิ์ทิพย์
สุนทรภู่
8
148
6
24
21020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ปกป้อง
อริยมงคล
31
771
24
25
21020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิศักดิ์ แสงเพิ่ม
อริยมงคล
5
119
9
26
21020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐศปวรรษ สมรรถการ
อริยมงคล
4
82
9
27
21020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจจา จันทร์ดี
อริยมงคล
93
2,025
52
28
21020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพร ตันเงิน
อริยมงคล
40
943
31
29
21020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณภัทร เรืองบุญส่ง
แกลงบูรพา
10
196
8
30
21020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แกลงบูรพา
9
218
9
31
21020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณภัทรศนัญท์ เจนการ
แกลงบูรพา
7
84
9
32
21020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ ทองมณี
แกลงบูรพา
10
105
8
33
21020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร เจริญกัลป์
แกลงบรูพา
30
597
23
34
21020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุษา ขวัญเขตร
แกลงบูรพา
8
175
9
35
21020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แกลงบูรพา
11
121
8
36
21020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปวีณา พุ่มพวง
สุนทรภู่
10
144
8
37
21020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สุนทรภู่
3
45
8
38
21020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยงค์ ทิพย์อุทัย
สุนทรภู่
8
97
8
39
21020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ วิภาสมงคล
แกลงบูรพา
6
145
8
40
21020043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมาโนช กุลนาแพง
แกลงบูรพา
19
271
11
41
21020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย สำเร็จ
แกลงบูรพา
9
167
9
42
21020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรา ถึงเสียบญวน
แกลง-บูรพา
7
107
8
43
21020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัญชลี สารสุวรรณ์
กรมหลวงชุมพร
29
578
24
44
21020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกมลมาลย์ ชาวเนื้อดี
กรมหลวงชุมพร
10
156
9
45
21020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพัฒน์นรี ช่างเหล็ก
กรมหลวงชุมพรฯ
17
204
13
46
21020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ คาดสนิท
กรมหลวงชุมพรฯ
9
72
9
47
21020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัจฉรี สรรพคุณ
กรมหลวงชุมพร
6
32
8
48
21020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสวง ศรีทาพักตร์
อริยมงคล
17
382
15
49
21020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิฎฎิลาภ มีลาภ
อริยมงคล
10
139
8
50
21020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกษร ใจชื้น
อริยมงคล
11
223
7
51
21020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชราพร พงษานิล
อริยมงคล
8
97
8
52
21020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อริยมงคล
11
193
9
53
21020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อริยมงคล
5
63
8
54
21020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจกิจพัฒน์ พันธ์แจ่ม
อริยมงคล
9
153
8
55
21020059
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรัญ สุขสวัสดิ์
สุนทรภู่
23
422
12
56
21020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุสรา วงชารี
สุนทรภู่
9
99
9
57
21020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สุนทรภู่
8
55
9
58
21020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางออมทรัพย์ คำทองแก้ว
อริยมงคล
9
140
9
59
21020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรอนงค์ ผลทวีวัฒนชัย
อริยมงคล
13
210
8
60
21020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรานอม บำรุง
การศึกษาวังจันทร์
33
653
23
61
21020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรไร สารราษฎร์
วังจันทร์
10
135
9
62
21020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสูตร สุวรรณวงศ์
วังจันทร์
15
309
9
63
21020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าทีเรือตรีบดินทร์ วรรณเกตุ
การศึกษาวังจันทร์
11
85
8
64
21020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐชานันท์ ทิพยมนตรี
วังจันทร์
9
103
9
65
21020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย สตารัตน์
วังจันทร์
6
123
8
66
21020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเทา เครือวัลย์
วังจันทร์
14
151
12
67
21020071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ จันทร์บัว
วังจันทร์
17
194
11
68
21020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาพรรณ อุบล
วังจันทร์
10
95
8
69
21020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนพรัตน์ สวัสดี
การศึกษาวังจันทร์
8
108
8
70
21020074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา กันเกตุ
วังจันทร์
19
301
11
71
21020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฏฐา สุขแสง
วังจันทร์
9
97
9
72
21020076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเวช แดงงาม
การศึกษาวังจันทร์
17
229
11
73
21020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังจันทร์
7
136
8
74
21020079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
การศึกษาเขาชะเมา
17
182
11
75
21020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เขาชะเมา
20
201
12
76
21020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เขาชะเมา
20
309
12
77
21020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนะเดช บุญเทียม
เขาชะเมา
9
141
8
78
21020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชิต งามสง่า
เขาชะเมา
12
181
9
79
21020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผาสุข หิรัญโรจน์
เขาชะเมา
8
74
8
80
21020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล รอดระหงษ์
เขาชะเมา
22
318
11
81
21020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภนา โถน้อย
เขาชะเมา
6
64
9
82
21020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ รื่นรมย์
เขาชะเมา
11
129
9
83
21020088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเชาวลิต จินดารัตน์
เขาชะเมา
14
128
11
84
21020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะชัย วงษ์ธนสุภรณ์
การศึกษาเขาชะเมา
16
277
16
85
21020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เขาชะเมา
15
214
12
86
21020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคณานนท์ เอี่ยมประกอบกิจ
การศึกษาเขาชะเมา
15
133
11
87
21020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอิงกมล บุญลือ
เขาชะเมา
6
101
9
รวม
1,149
18,743
947

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน