ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ระยอง เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
21020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ ศรีสุทธิ
16
206
9
2
21020002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาภรณ์ ศิริฟองนุกูล
18
244
12
3
21020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
117
9
4
21020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา ดีทน
27
503
17
5
21020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขำจิตร วุฒิศักดิ์
8
126
8
6
21020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิสูตร อุดมพฤกษชาติ
38
761
26
7
21020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา ญาณวุฒิ
8
126
9
8
21020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรุง ม่วงนาครอง
13
128
9
9
21020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไร บัวหลวง
12
121
9
10
21020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
51
8
11
21020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
88
9
12
21020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิษณุ กุณฑลบุตร
11
81
8
13
21020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ชูก้อนทอง
11
205
8
14
21020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยุต พิพัฒฐาดร
9
83
8
15
21020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา สมวนาพานิช
8
164
8
16
21020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
60
9
17
21020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรภร อุทรักษ์
10
139
8
18
21020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
65
9
19
21020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ ควรหา
7
80
9
20
21020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
30
8
21
21020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
84
9
22
21020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพัฒน์ ประจันทร์ตระเสน
8
117
9
23
21020025
ประถมศึกษา
นายอำนวย สำเร็จ
8
139
6
24
21020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ปกป้อง
40
771
24
25
21020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิศักดิ์ แสงเพิ่ม
10
133
9
26
21020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
82
9
27
21020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัฒน์นรี ช่างเหล็ก
90
2,053
53
28
21020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร เจริญกัลป์
36
934
32
29
21020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณภัทร เรืองบุญส่ง
9
226
8
30
21020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางช่อผกา ศรีจันทร์อินทร์
8
240
9
31
21020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
78
9
32
21020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
94
8
33
21020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
30
539
23
34
21020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุษา ขวัญเขตร
11
170
9
35
21020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยวัฒน์ ปานด้วง
13
95
8
36
21020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปวีณา พุ่มพวง
9
124
8
37
21020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
50
8
38
21020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
86
8
39
21020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุสรา วงชารี
11
145
8
40
21020043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฐศปวรรษ สมรรถการ
19
264
11
41
21020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณภัทรศนัญท์ เจนการ
10
161
8
42
21020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรา ถึงเสียบญวน
6
90
8
43
21020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัญชลี สารสุวรรณ์
27
599
25
44
21020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกมลมาลย์ ชาวเนื้อดี
10
147
9
45
21020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปนัดดา จันตุ่ย
14
175
12
46
21020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ คาดสนิท
10
57
8
47
21020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัจฉรี สรรพคุณ
4
33
9
48
21020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสร ธรรมสนิท
18
360
16
49
21020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิฎฎิลาภ มีลาภ
11
121
8
50
21020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกษร ใจชื้น
11
221
7
51
21020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชราพร พงษานิล
8
83
8
52
21020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร
10
149
8
53
21020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
54
8
54
21020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุหงา หมอยาดี
10
148
8
55
21020059
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรัญ สุขสวัสดิ์
21
401
12
56
21020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
86
9
57
21020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
63
9
58
21020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางออมทรัพย์ คำทองแก้ว
12
135
9
59
21020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรอนงค์ ผลทวีวัฒนชัย
13
205
9
60
21020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรานอม บำรุง
32
652
22
61
21020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรไร สารราษฎร์
12
108
9
62
21020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสูตร สุวรรณวงศ์
17
298
9
63
21020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
82
8
64
21020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐชานันท์ ทิพยมนตรี
12
94
9
65
21020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย สตารัตน์
10
112
8
66
21020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเทา เครือวัลย์
16
152
12
67
21020071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ จันทร์บัว
15
215
11
68
21020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
85
8
69
21020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนพรัตน์ สวัสดี
6
95
8
70
21020074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา กันเกตุ
19
278
11
71
21020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
82
9
72
21020076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเวช แดงงาม
16
202
11
73
21020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรนญา ภูริปัญญาวรกุล
10
112
8
74
21020079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดรรชนี คงช่วย
18
195
11
75
21020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรรณเพ็ญ เสน่ห์
21
197
12
76
21020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ หาที่ถูก
23
290
11
77
21020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนะเดช บุญเทียม
11
134
8
78
21020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชิต งามสง่า
11
181
9
79
21020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศวรรยา อนุศาสนี
6
64
8
80
21020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล รอดระหงษ์
20
294
11
81
21020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
55
9
82
21020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ รื่นรมย์
10
120
9
83
21020088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
10
120
11
84
21020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะชัย วงษ์ธนสุภรณ์
15
267
16
85
21020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบุญเรือง ถ้ำมณี
17
207
12
86
21020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคณานนท์ เอี่ยมประกอบกิจ
15
131
11
87
21020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอิงกมล บุญลือ
10
101
9
รวม
1,179
18,013
948

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน