ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
22020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรพรรณ ไชยริปู
9
91
8
2
22020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ ทองสุข
6
49
8
3
22020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรา ริมคีรี
12
131
8
4
22020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
63
8
5
22020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญณรงค์ โตมีศิลป์
23
383
12
6
22020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทนิตย์ อริยสัจ
9
110
8
7
22020009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนฤมล กงกุล
17
179
11
8
22020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรเพ็ญ กิจพิบูลย์
7
61
8
9
22020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสายทอง เจริญนาน
18
110
11
10
22020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธารารัตน์ คงวัฒนา
10
85
8
11
22020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวนีย์ บุญไทย
7
108
9
12
22020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐมพงศ์ ฐาศิริทรัพย์
13
147
8
13
22020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไตรภพ ดาพัวพันธ์
9
81
9
14
22020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจเร พัฒนผล
7
66
8
15
22020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ จันทร์ภิรมย์
7
82
9
16
22020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนฤมล พุฒิฤทธิ์
19
251
11
17
22020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
147
11
18
22020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณี เชยสมบัติ
10
140
8
19
22020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระยุทธ ศรีสุทธา
3
7
6
20
22020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
25
8
21
22020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญยนันท์ อุดนอก
5
67
8
22
22020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภลักษณ์ ผิวผ่อง
17
222
11
23
22020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประทิน ไชยวงค์
20
335
11
24
22020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาริฉัตร เนียมศรี
10
61
9
25
22020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบัวเครือ ออมชมภู
10
121
9
26
22020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจุฑามาศ กาญจนธรรม
10
112
8
27
22020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ศิริ คำรอด
13
140
8
28
22020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมศักดิ์ สุขสำราญ
15
288
9
29
22020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
200
11
30
22020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญรอด พานารถ
10
157
8
31
22020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรพิทักษ์ คำม่วน
11
143
8
32
22020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุล
13
128
8
33
22020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายต้นศักดิ์ ศรีสิทธิ์
17
262
9
34
22020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสฤษฎ์ ฉิมพาลี
26
534
17
35
22020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโท จินากูล
38
669
22
36
22020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยนุช แสงนาค
11
99
8
37
22020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชูศรี พูลสวัสดิ์
11
179
8
38
22020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตสรา ศรีครินทร์
11
110
8
39
22020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฤทัย สุขเลิศ
11
128
8
40
22020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุเทน ผาภุมมา
12
136
8
41
22020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธำรงค์วิชย์ หล่อนิมิตดี
18
219
11
42
22020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังเวียน มาลาทอง
34
748
22
43
22020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงพร ตากใบ
กุดบง
11
102
8
44
22020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศาล สุดแก้ว
12
151
8
45
22020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปราณี คำรื่น
18
284
11
46
22020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ชยางคานนท์
15
195
9
47
22020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชรวัฒน์ วิสุทธิแพทย์
11
134
8
48
22020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรวัตร ภูแย้ม
14
223
8
49
22020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรภรณ์ คงกระจ่าง
11
145
8
50
22020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา วุฒิเกษตรสกุล
10
131
9
51
22020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุพา ทองเรือง
12
146
8
52
22020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
57
8
53
22020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี เข็มทอง
9
125
8
54
22020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิชญา เบี้ยแก้ว
19
386
12
55
22020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมนรัตน์ เวชโชติ
11
127
8
56
22020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูรินทร์ นิยมนา
11
145
9
57
22020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิญดา กิตติพัฒนพงษ์
7
44
8
58
22020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
29
8
59
22020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำไพพรรณ บุญรอด
26
536
17
60
22020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ
14
159
8
61
22020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศกร ครองศิริ
12
151
8
62
22020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนพมาศ บุญถนอม
8
92
8
63
22020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
62
8
64
22020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐพล สร้อยศรี
7
82
8
65
22020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรศิษฎ์ คำรอด
9
51
7
66
22020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนันท์ณภัทร จิตรถวิล
18
191
12
67
22020079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรัชญา เพ็ชรรัตน์
16
88
11
68
22020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกรณ์ วีระนาถ
10
128
8
69
22020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
124
9
70
22020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวระริน ทองใบ
9
66
9
71
22020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิภาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์
19
187
11
72
22020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยชาญ ศรีสังข์
17
328
10
73
22020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล พุทธจันทร์
10
83
8
74
22020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธรรม รัตนชัย
19
204
11
75
22020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวราตรี ศรีโย
11
99
9
76
22020092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ
21
332
12
77
22020093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุวรรณี เจริญนาน
23
522
16
78
22020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัมพาพันธ์ คุ้มทรัพย์
12
98
8
79
22020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ คันถี
60
1,118
33
80
22020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
149
8
81
22020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัคธินี ทองนพคุณ
14
242
10
82
22020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ บัวใหญ่
11
114
8
83
22020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววนิดา ปรียะอนุกูล
35
631
23
84
22020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ศิลสังวรณ์
13
188
8
85
22020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรดีพร เจริญสุข
13
229
8
86
22020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรานิษฐ์ วัฒนศักดิ์ธนากูล
12
244
9
87
22020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ เฉลียวฉลาด
23
344
10
88
22020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
112
9
89
22020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
99
8
90
22020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพพร อินทร์อ่อน
8
73
9
91
22020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชธนา ประสิทธิผล
12
156
8
92
22020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคมกริช อันทรง
37
670
21
93
22020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรวิชญ์ พันธ์สุโภ
35
696
21
94
22020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดนัย ชาติศรี
12
154
8
95
22020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชรินทร์รัตน์ ชมกุล
12
257
9
96
22020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลือชัย ประกาศ
20
268
11
97
22020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพรินทร์ เกตุแก้ว
18
266
9
98
22020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภา ฉัตรเงิน
14
139
9
99
22020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดนัย คำพระ
40
751
22
100
22020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัณณทัต วลาบูรณ์
9
108
8
101
22020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
23
405
13
102
22020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปัทมา อิ่มผ่อง
14
143
8
103
22020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพจิตร์ วรวาทเวทย์มนต์
14
283
9
104
22020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก จันทวงษ์วาณิชย์
19
215
8
105
22020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวีร์ บรรจงการ
18
178
9
106
22020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ท.เทอดนรินทร์ อุปลี
12
134
8
รวม
1,535
21,747
1,066

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน