ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
22020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.จันทบุรี เขต 2
4
84
8
2
22020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ ทองสุข
5
41
8
3
22020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรา ริมคีรี
-
10
131
8
4
22020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ โตมีศิลป์
9
81
8
5
22020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล บุญถนอม
กลุ่มเวฬุวัน
21
381
13
6
22020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทนิตย์ อริยสัจ
ศูนย์เวฬุวัน
8
90
9
7
22020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล กงกุล
19
171
11
8
22020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรเพ็ญ กิจพิบูลย์
ขลุงสัมพันธ์
8
54
8
9
22020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสายทอง เจริญนาน
15
123
11
10
22020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง พิริยนนทกุล
ขลุงสัมพันธ์
11
84
8
11
22020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวนีย์ บุญไทย
-
8
113
9
12
22020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐมพงศ์ ฐาศิริทรัพย์
-
11
165
8
13
22020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไตรภพ ดาพัวพันธ์
กลุ่มขลุงบูรพา
7
102
9
14
22020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจเร พัฒนผล
-
6
60
8
15
22020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ จันทร์ภิรมย์
ขลุงบูรพา
5
76
9
16
22020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนฤมล พุฒิฤทธิ์
กลุ่มเวฬุวัน
20
259
11
17
22020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอำไพพรรณ บุญรอด
เวฬุวรรณ
18
160
11
18
22020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณี เชยสมบัติ
-
9
124
8
19
22020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระยุทธ ศรีสุทธา
4
6
5
20
22020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มขลุงสัมพันธ์
4
35
8
21
22020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญยนันท์ อุดนอก
-
4
71
8
22
22020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์แก้ว
ศูนย์เวฬุวัน
18
237
11
23
22020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประทิน ไชยวงค์
เวฬุวัน
20
331
11
24
22020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาริฉัตร เนียมศรี
กลุ่มขลุงบูรพา
9
55
9
25
22020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบัวเครือ ออมชมภู
4
113
9
26
22020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
8
97
8
27
22020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ศิริ คำรอด
สพป จบ. 2
13
147
8
28
22020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมศักดิ์ สุขสำราญ
ชายแดนโป่งน้ำร้อน
15
294
9
29
22020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโท จินากูล
ชายแดนโป่งน้ำร้อน
18
206
11
30
22020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญรอด พานารถ
กลุ่มทับไทร
12
156
8
31
22020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรพิทักษ์ คำม่วน
-
11
147
8
32
22020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุล
ศูนย์ประสานงานชายแดนโป่งน้ำร้อน
12
121
8
33
22020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชายแดนโป่งน้ำร้อน
15
278
10
34
22020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสฤษฎ์ ฉิมพาลี
ชายแดนโป่งน้ำร้อน
21
519
16
35
22020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้ว
โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
37
688
22
36
22020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
8
99
8
37
22020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มทับไทร
10
186
8
38
22020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษาทับไทร
10
125
8
39
22020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฤทัย สุขเลิศ
ชายแดนโป่งน้ำร้อน
11
136
8
40
22020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุเทน ผาภุมมา
ศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษาทับไทร
12
139
8
41
22020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธำรงค์วิชย์ หล่อนิมิตดี
ศูนย์ประสานงานกล่มทับไทร
17
201
11
42
22020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังเวียน มาลาทอง
ศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษาทับไทร
37
781
25
43
22020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงพร ตากใบ
1
11
105
8
44
22020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศาล สุดแก้ว
หนองตาคง
12
146
8
45
22020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปราณี คำรื่น
-
18
280
11
46
22020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ชยางคานนท์
-
15
180
8
47
22020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชรวัฒน์ วิสุทธิแพทย์
-
11
133
8
48
22020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มหนองตาคง
13
230
8
49
22020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองตาคง
11
132
8
50
22020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา วุฒิเกษตรสกุล
หนองตาคง
9
133
9
51
22020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุพา ทองเรือง
คีรีบรรจบ
13
148
8
52
22020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัมปนาท บุตรดา
คีรีบรรจบ
5
57
8
53
22020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
109
9
54
22020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิชญา เบี้ยแก้ว
-
18
394
13
55
22020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมนรัตน์ เวชโชติ
ปัทมคีรี
13
124
9
56
22020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูรินทร์ นิยมนา
คีรีบรรจบ
12
144
9
57
22020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภลักษณ์ ผิวผ่อง
คีรีบรรจบ
5
54
8
58
22020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
36
8
59
22020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนีย์ อวรัญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
27
569
18
60
22020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ
ศูนย์ปัทมคีรี
13
151
8
61
22020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
149
8
62
22020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนพมาศ บุญถนอม
ศูนย์ปัทมคีรี
8
108
8
63
22020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
8
81
8
64
22020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐพล สร้อยศรี
เสมาสิงห์
8
86
9
65
22020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
6
54
7
66
22020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนันท์ณภัทร จิตรถวิล
สิงห์สมุทร
19
184
12
67
22020079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนุโลม วรฉัตร
-
16
89
11
68
22020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกรณ์ วีระนาถ
ศูนย์ประสานงานกลุ่มสิงห์สมุทร
10
146
8
69
22020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตนา เจริญกัลป์
สิงห์สมุทร
10
115
9
70
22020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวระริน ทองใบ
7
62
9
71
22020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิภาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์
ศูนย์ประสานงานกลุ่มสิงห์สมุทร
20
198
11
72
22020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยชาญ ศรีสังข์
โรงเรียนในฝัน
16
318
9
73
22020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล พุทธจันทร์
เสมาสิงห์
10
110
8
74
22020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธรรม รัตนชัย
สิงห์สมุทร
19
235
11
75
22020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวราตรี ศรีโย
เสมาสิงห์
11
114
9
76
22020092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธิติวัฒน์ รัตนธรรมเจริญ
กลุ่มสอยดาวใต้
23
381
13
77
22020093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุวรรณี เจริญนาน
สอยดาวใต้
22
537
15
78
22020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัมพาพันธ์ คุ้มทรัพย์
ศูนย์ประสานงานสอยดาวใต้
10
104
8
79
22020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ คันถี
58
1,118
32
80
22020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัคธินี ทองนพคุณ
สพป.จบ.2
11
161
8
81
22020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววนิดา ปรียะอนุกูล
ศูนย์ฯสอยดาวเหนือ
14
248
10
82
22020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์สอยดาวเหนือ
9
118
8
83
22020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ งามจริต
ศูนย์ประสานเขตพื้นที่การศึกษาสอยดาวเหนือ
33
670
23
84
22020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ศิลสังวรณ์
ศูนย์ประสานงานเขตสอยดาวเหนือ
13
199
8
85
22020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
232
8
86
22020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรานิษฐ์ วัฒนศักดิ์ธนากูล
-
13
230
9
87
22020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ เฉลียวฉลาด
22
389
12
88
22020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ
TOT
13
113
9
89
22020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สอยดาวเหนือ
7
106
8
90
22020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพพร อินทร์อ่อน
-
7
88
9
91
22020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชธนา ประสิทธิผล
10
175
8
92
22020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคมกริช อันทรง
ศูนย์ฯ สอยดาวเหนือ
37
652
22
93
22020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรวิชญ์ พันธ์สุโภ
ศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษาสอยดาวบูรพา
36
692
22
94
22020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดนัย ชาติศรี
สอยดาวบูรพา
11
160
8
95
22020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชรินทร์รัตน์ ชมกุล
สอยดาวบูรพา
13
260
9
96
22020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลือชัย ประกาศ
เหลืองจันท์
20
251
11
97
22020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพรินทร์ เกตุแก้ว
กลุ่มเหลืองจันท์
19
290
9
98
22020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภา ฉัตรเงิน
โรงเรียนวัดคลองพลู
14
140
9
99
22020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดนัย คำพระ
เหลืองจันท์
45
799
23
100
22020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มพระบาทพลวง
7
106
8
101
22020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสันต์ ช่างนาค
22
367
12
102
22020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปัทมา อิ่มผ่อง
เหลืองจันท์
11
159
8
103
22020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพจิตร์ วรวาทเวทย์มนต์
16
284
10
104
22020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก จันทวงษ์วาณิชย์
พระบาทพลวง
20
210
8
105
22020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวีร์ บรรจงการ
กลุ่มพระบาทพลวง
19
214
9
106
22020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ท.เทอดนรินทร์ อุปลี
กลุ่มพระบาทพลวง
10
128
8
รวม
1,490
22,222
1,077

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน