ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
24010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิมิตร อิสระกุล
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
21
258
11
2
24010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย ประเสริฐสรรค์
-
19
357
15
3
24010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเนตรนภิส นพเกตุ
กลุ่มวิชาการเมืองฉะเชิงเทรา2
10
119
8
4
24010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวชิรวิชญ์ จอกแก้ว
-
9
65
10
5
24010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอวยพร สุรินทร์ประทีป
สพป.ฉช.1
11
151
8
6
24010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผดุงศักดิ์ ตานี
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
27
507
21
7
24010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดใจ ศิริสมบัติ
สพป.ฉะเชิงเทราเขต1
21
280
11
8
24010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุษกร พูลสวัสดิ์
-
9
82
8
9
24010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิษฐา ความมานะ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
7
72
8
10
24010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม เกลี้ยงแก้ว
สพป.ฉช.1
13
160
8
11
24010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณา จิตรวิรัตน์
สพป.ฉะเชิงเทรา
12
107
8
12
24010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายชล สำนักดี
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1
8
85
8
13
24010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรานอม ชมพัฒนา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1
11
227
8
14
24010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนุกูล เทศกุล
สพป ฉช 1
13
177
11
15
24010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไม่มี่
4
94
8
16
24010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแดน ศรีชนะวัฒน์
0
20
419
13
17
24010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.ฉะเชิงเทราเขต1
5
61
8
18
24010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์
สพป.ฉช.1
12
132
8
19
24010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร ฉุยฉาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
9
102
8
20
24010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
31
6
21
24010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย ตอนศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
7
55
8
22
24010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก จันทะไทย
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
15
266
11
23
24010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายส่งศักดิ์ ยอดเจริญ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
12
173
8
24
24010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย
-
175
3,360
99
25
24010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรรณรักษ์ สุขศิริ
กลุ่มวิชาการเมืองฉะเชิงเทรา 3
18
251
11
26
24010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารีย์ บุญสร้าง
สพป.ฉะเชิงเทราเขต1
10
161
8
27
24010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภโชค โชควิริยะสัมพันธ์
สพป.ฉช.เขต 1
8
71
8
28
24010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์
-
4
74
8
29
24010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิวิไล ใจหาญ
สพป.ฉช1
13
172
8
30
24010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ น้อยจินดา
สพฐ.
11
193
8
31
24010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชนาถ ธงทองทิพย์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1
13
153
9
32
24010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิณทิพย์ เลิศวิลัย
สพป.ฉช.1
9
187
8
33
24010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤติพงษ์ ทองฉาย
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
12
209
8
34
24010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันดี จิตรแข็ง
Wifi
23
416
19
35
24010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิทัศน์ ธรรมประทีป
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
10
169
8
36
24010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป ฉะเชิงเทรา เขต 1
8
121
8
37
24010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ ค่อนสอาด
110
2,791
84
38
24010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มวิชาการที่ 5(บางน้ำเปรี้ยว 2)
5
77
8
39
24010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกนกกรานต์ คชชะ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
20
371
14
40
24010045
ประถมศึกษา
นายวุฒิธนะ ศิริจุมพลพงษ์
-
5
41
6
41
24010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ สนกนก
ชุมชน
6
78
8
42
24010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิ อิสระกุล
15
174
8
43
24010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานุภาพ บุญธรรม
-
9
108
8
44
24010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิทัศน์ นักเสียง
13
156
8
45
24010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
43
8
46
24010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเบ็ญจมาศ เจริญปาละ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
18
234
11
47
24010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัฐบาล
4
55
9
48
24010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ บุญเกิด
24
526
16
49
24010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล อรุณแสงฉาน
สพป ฉะเชิงเทรา เขต 1
17
322
13
50
24010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
48
8
51
24010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางโกศล อู่เงิน
-
17
178
12
52
24010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภา พุทธศรี
8
170
8
53
24010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอมศักดิ์ วัฒนเหลืองอรุณ
-
12
161
8
54
24010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ วังราช
สพป.ฉะเชิงเทรา 1
16
203
11
55
24010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด มีทรัพย์ทอง
20
376
15
56
24010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุบล พัฒนาภรณ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
17
198
11
57
24010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ ศรีประภาพงศ์
-
23
434
16
58
24010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมร ระยับศรี
-
7
96
8
59
24010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนีย์ แก่นภมร
-
9
120
8
60
24010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสรรค์ มั่นประเสริฐ
สพป.ฉช1
18
277
11
61
24010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสลีลา ศรีสำราญ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
10
197
8
62
24010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
12
104
11
63
24010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมาเดีย มะทอง
ไผ่ดำรักษ์ฟัน
11
152
8
64
24010073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุปราณี เพชรน้อย
16
248
11
65
24010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนกร ศิริโสภาพงษ์
กระทรวงศึกษาธิการ
11
168
8
66
24010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเด็จ ศรีสำราญ
-
10
157
8
67
24010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
6
37
8
68
24010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ธรรมธร
12
230
8
69
24010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัชนี ชูสุวรรณ
7
77
8
70
24010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี แพรเพ็ชร
-
7
67
8
71
24010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา วิริยะศึกษา
-
11
143
8
72
24010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุภาพร ฤกษ์จันทร์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
19
337
12
73
24010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธัญลักษณ์ ปลอดดี
สพป.ฉช. เขต 1
8
78
8
74
24010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี พิมแพง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
21
278
13
75
24010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา เกตุผดุง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
11
124
8
76
24010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเตือนใจ สืบทิม
สพป.ฉะเชิงเทรา 1
30
648
24
77
24010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
13
233
9
78
24010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ พรงาม
-
5
66
9
79
24010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิตยา มัสเยาะ
-
9
128
8
80
24010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกริช สุรัสโม
-
13
180
8
81
24010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมนัญญา แก้วดวงเด่น
-
8
142
8
82
24010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตย์ มีอนันต์
สพป.ฉช.เขต 1
17
203
11
83
24010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
35
7
84
24010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล เลิศเชาวน์
บึงสิงโต
13
174
8
85
24010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพิน ที่ภักดี
-
14
278
11
86
24010096
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี แก่นดำ
20
296
14
87
24010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุรัญช์ มาคำ
19
340
11
88
24010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา ศรีโภคา
สพป.ฉช.1
24
548
19
89
24010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรยุทธ ปลั่งวิจิตร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
7
68
8
90
24010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต มาลัย
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
15
378
16
91
24010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ นิติธรรมศิริกุล
-
5
57
8
92
24010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไล อิ่มสำราญ
สพป.ฉช.1
17
328
14
93
24010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภัสส์พสุ คำมิตร
สพป.ฉช.เขต1
17
275
11
94
24010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจารุวรรณ จันทร์ทอง
สพป
4
75
8
95
24010106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางไฉไล สะยะรักษ์
สพป.ฉะเชิงเทราเขต1
14
224
11
96
24010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย สุขพงษ์ไทย
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
43
780
23
97
24010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชนี ธรรมประทีป
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
9
121
8
98
24010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
6
99
9
99
24010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพจิตร ใหม่ศาสตร์
-
14
314
15
100
24010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกภวุฒิ สุขผึ้ง
-
19
148
11
101
24010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
38
8
102
24010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.ฉช1
4
54
8
103
24010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ พรมมิ
48
1,013
30
104
24010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม พูลทวี
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
31
479
22
105
24010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศศกร กาฬศิริ
ฉะเชิงเทรา เขต 1
18
381
12
106
24010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญณรงค์ บัวเจริญ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
17
327
11
107
24010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนพงษ์ คชปักษี
สพป.ฉช. เขต 1
19
356
16
108
24010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขนิษฐา ณรงค์ศักดิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
9
191
8
109
24010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบัวสวรรค์ งามงอน
-
5
43
8
110
24010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอิสรีย์ กษิฐ์ภิรมญ์
สพป เขต 1ฉช
5
44
8
111
24010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร ซัวตังไล้
สพป.ฉะเชิงเทราเขต1
15
183
11
112
24010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
10
122
8
113
24010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสรรค์ แสนบัณทิต
-
16
296
11
114
24010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนั่น นุชพงษ์
-
17
256
11
115
24010130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
143
11
116
24010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชลันดา โอภาสตระกูล
กลุ่มวิชาการบ้านโพธิ์ 1
10
168
8
117
24010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำนวย คงสาคร
สพฐ.
6
30
8
118
24010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิพร รุจะศิริ
ประถมศึกษา
9
128
8
119
24010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
7
56
8
120
24010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกิจ อุดมสิน
-
7
107
8
121
24010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมล สมใจ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1
9
117
8
122
24010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิพากร พิศโฉม
-
6
101
8
123
24010138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล อิ่มสำราญ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1
11
192
11
124
24010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโต้ง พรมกุล
9
85
8
125
24010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
6
65
8
126
24010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ วงศ์จันทร์
11
220
8
127
24010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภพ ประหยัด
สพป.ฉะเชิงเทรา 1
6
45
8
128
24010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนา อัจฉราวรรณ์
ไม่มีเครือข่าย
6
66
8
129
24010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสัญญา แก้วพิทักษ์
-
19
335
16
130
24010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราตรี โชคพานิชศิริ
-
8
101
8
131
24010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมธุรดา บุญมาก
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
4
44
8
132
24010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี เพชรพยอม
-
12
177
11
133
24010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจงกล จั่นนิล
-
8
132
8
134
24010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ แสงอรุณ
สพป.ฉช.1
8
103
8
135
24010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอนุสา บุญเรือง
7
73
8
136
24010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเมธาพร ยศยิ่ง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
7
65
8
137
24010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวคุณเกล้า คุ้มคง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
5
41
9
138
24010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักรินทร์ อินทร์สูงเนิน
0
12
138
8
รวม
1,949
31,804
1,554

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน