ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
24010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิมิตร อิสระกุล
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
20
262
11
2
24010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย ประเสริฐสรรค์
-
24
371
15
3
24010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเนตรนภิส นพเกตุ
กลุ่มวิชาการเมืองฉะเชิงเทรา2
9
112
8
4
24010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
7
67
10
5
24010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอวยพร สุรินทร์ประทีป
สพป.ฉช.1
8
163
8
6
24010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผดุงศักดิ์ ตานี
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
26
519
20
7
24010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดใจ ศิริสมบัติ
สพป.ฉะเชิงเทราเขต1
20
290
11
8
24010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุษกร พูลสวัสดิ์
-
13
77
8
9
24010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิษฐา ความมานะ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
7
74
8
10
24010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม เกลี้ยงแก้ว
สพป.ฉช.1
11
156
8
11
24010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณา จิตรวิรัตน์
สพป.ฉะเชิงเทรา
9
94
8
12
24010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายชล สำนักดี
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1
5
81
8
13
24010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรานอม ชมพัฒนา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1
11
224
8
14
24010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนุกูล เทศกุล
สพป ฉช 1
14
154
11
15
24010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไม่มี่
4
95
8
16
24010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัสตร์สัณห์ ตันวัฒนะ
0
19
386
12
17
24010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิณทิพย์ เลิศวิลัย
สพป.ฉะเชิงเทราเขต1
6
63
8
18
24010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤติพงษ์ ทองฉาย
สพป.ฉช.1
10
149
8
19
24010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร ฉุยฉาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
9
100
8
20
24010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกกรานต์ คชชะ
5
41
8
21
24010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย ตอนศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
7
50
8
22
24010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
12
268
11
23
24010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายส่งศักดิ์ ยอดเจริญ
9
193
8
24
24010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย
-
177
3,336
93
25
24010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรรณรักษ์ สุขศิริ
กลุ่มวิชาการเมืองฉะเชิงเทรา 3
17
233
11
26
24010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารีย์ บุญสร้าง
สพป.ฉะเชิงเทราเขต1
10
152
8
27
24010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภโชค โชควิริยะสัมพันธ์
-
8
73
8
28
24010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์
-
5
81
8
29
24010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิวิไล ใจหาญ
สพป.ฉช1
13
171
8
30
24010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ น้อยจินดา
สพฐ.
9
190
8
31
24010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชนาถ ธงทองทิพย์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1
12
148
9
32
24010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมโน เขียนประสิทธิ์
สพป.ฉช.1
12
177
8
33
24010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรมินทร์ พลเสนา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
13
182
8
34
24010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันดี จิตรแข็ง
Wifi
22
431
20
35
24010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิทัศน์ ธรรมประทีป
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
11
158
8
36
24010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย มาลา
สพป ฉะเชิงเทรา เขต 1
10
134
8
37
24010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ ค่อนสอาด
98
2,839
82
38
24010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแดน ศรีชนะวัฒน์
กลุ่มวิชาการที่ 5(บางน้ำเปรี้ยว 2)
7
80
8
39
24010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจบ ศรีประภาพงศ์
22
373
17
40
24010045
ประถมศึกษา
นายวุฒิธนะ ศิริจุมพลพงษ์
-
5
44
6
41
24010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ส นกนก
ชุมชน
6
78
8
42
24010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิ อิสระกุล
12
173
8
43
24010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานุภาพ บุญธรรม
-
9
117
8
44
24010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิทัศน์ นักเสียง
13
161
8
45
24010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนางสาวสุปราณี เพชรน้อย
4
47
8
46
24010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฏกาญ เอื้อสุวรรณา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
17
253
11
47
24010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเบ็ญจมาศ เจริญปาละ
รัฐบาล
5
54
9
48
24010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรหาร เทียมเมฆ
22
542
16
49
24010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล อรุณแสงฉาน
สพป ฉะเชิงเทรา เขต 1
19
360
13
50
24010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
53
8
51
24010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางโกศล อู่เงิน
-
17
169
11
52
24010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภา พุทธศรี
14
158
8
53
24010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอมศักดิ์ วัฒนเหลืองอรุณ
-
11
162
8
54
24010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ วังราช
สพป.ฉะเชิงเทรา 1
18
234
11
55
24010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด มีทรัพย์ทอง
22
353
16
56
24010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุบล พัฒนาภรณ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
17
188
12
57
24010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรวย บัตรมาก
-
25
445
16
58
24010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมร ระยับศรี
-
8
90
8
59
24010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุริสา กาญจนเกตุ
-
8
122
8
60
24010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสรรค์ มั่นประเสริฐ
สพป.ฉช1
17
311
11
61
24010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสลีลา ศรีสำราญ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
11
209
8
62
24010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ บุญเกิด
-
13
103
11
63
24010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมาเดีย มะทอง
ไผ่ดำรักษ์ฟัน
10
139
8
64
24010073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเตือนใจ สืบทิม
15
250
11
65
24010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนกร ศิริโสภาพงษ์
กระทรวงศึกษาธิการ
11
167
8
66
24010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเด็จ ศรีสำราญ
-
12
164
8
67
24010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล กิ่งบัวแก้ว
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
9
67
10
68
24010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ธรรมธร
12
237
8
69
24010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัชนี ชูสุวรรณ
7
86
8
70
24010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี แพรเพ็ชร
-
7
68
8
71
24010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา วิริยะศึกษา
-
10
139
8
72
24010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุภาพร ฤกษ์จันทร์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
20
346
13
73
24010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธัญลักษณ์ ปลอดดี
สพป.ฉช. เขต 1
9
78
8
74
24010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี พิมแพง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
22
283
12
75
24010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก จันทะไทย
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
10
125
8
76
24010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ รัตนกำเนิด
สพป.ฉะเชิงเทรา 1
32
628
24
77
24010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนา
-
12
247
9
78
24010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ พรงาม
-
7
74
9
79
24010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิตยา มัสเยาะ
-
9
129
8
80
24010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกริช สุรัสโม
-
12
191
9
81
24010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมนัญญา แก้วดวงเด่น
-
10
141
8
82
24010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตย์ มีอนันต์
สพป.ฉช.เขต 1
16
201
11
83
24010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
35
8
84
24010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล เลิศเชาวน์
บึงสิงโต
11
185
8
85
24010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพิน ที่ภักดี
-
13
266
10
86
24010096
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี แก่นดำ
17
323
14
87
24010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุรัญช์ มาคำ
18
337
11
88
24010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา ศรีโภคา
สพป.ฉช.1
22
551
19
89
24010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรยุทธ ปลั่งวิจิตร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
6
68
8
90
24010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต มาลัย
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
15
367
16
91
24010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ นิติธรรมศิริกุล
-
6
73
8
92
24010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไล อิ่มสำราญ
สพป.ฉช.1
15
317
12
93
24010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภัสส์พสุ คำมิตร
สพป.ฉช.เขต1
17
276
11
94
24010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจารุวรรณ จันทร์ทอง
สพป
4
67
8
95
24010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไฉไล สะยะรักษ์
สพป.ฉะเชิงเทราเขต1
16
223
10
96
24010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย สุขพงษ์ไทย
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
40
805
24
97
24010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชนี ธรรมประทีป
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
11
132
8
98
24010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
10
85
9
99
24010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพจิตร ใหม่ศาสตร์
-
15
301
14
100
24010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกภวุฒิ สุขผึ้ง
-
14
185
11
101
24010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
41
8
102
24010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.ฉช1
5
58
8
103
24010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ พรมมิ
45
945
29
104
24010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม พูลทวี
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
30
533
22
105
24010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศศกร กาฬศิริ
ฉะเชิงเทรา เขต 1
16
358
12
106
24010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญณรงค์ บัวเจริญ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
16
324
11
107
24010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
สพป.ฉช. เขต 1
21
365
16
108
24010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขนิษฐา ณรงค์ศักดิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
10
178
8
109
24010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภาพร วิริยะปานนท์
-
6
48
8
110
24010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอิสรีย์ ดำรงวัฒนกุล
สพป เขต 1ฉช
5
42
8
111
24010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร ซัวตังไล้
สพก.ฉะเชิงเทราเขต1
15
190
11
112
24010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา เกตุผดุง
-
10
125
8
113
24010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสรรค์ แสนบัณทิต
17
321
11
114
24010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนั่น นุชพงษ์
-
18
268
11
115
24010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภา เทียนขาว
15
167
11
116
24010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชลันดา โอภาสตระกูล
-
10
177
8
117
24010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำนวย คงสาคร
สพฐ.
7
44
8
118
24010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิพร รุจะศิริ
ประถมศึกษา
10
124
8
119
24010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
7
55
8
120
24010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกิจ อุดมสิน
-
8
111
8
121
24010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธัญญธร อนุศิริกุล
10
135
8
122
24010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิพากร พิศโฉม
-
7
101
8
123
24010138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1
11
216
11
124
24010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโต้ง พรมกุล
6
82
8
125
24010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ชัยรัตน์
-
7
65
8
126
24010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ วงศ์จันทร์
13
218
8
127
24010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภพ ประหยัด
สพป.ฉะเชิงเทรา 1
6
46
8
128
24010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนา อัจฉราวรรณ์
ไม่มีเครือข่าย
6
72
8
129
24010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสัญญา แก้วพิทักษ์
-
19
363
16
130
24010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราตรี โชคพานิชศิริ
-
6
89
8
131
24010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมล สมใจ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
5
63
8
132
24010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
13
183
11
133
24010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจงกล จั่นนิล
-
12
140
8
134
24010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ แสงอรุณ
-
7
102
8
135
24010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอนุสา บุญเรือง
6
64
8
136
24010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเมธาพร ยศยิ่ง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
8
68
8
137
24010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวคุณเกล้า คุ้มคง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
6
44
9
138
24010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทนา คูหะรัตน์
0
11
136
8
รวม
1,951
32,190
1,550

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]