ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
25010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระวุฒิ สาบัว
10
101
8
2
25010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ดีสมสกุลกาญจน์
7
55
9
3
25010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ อรัญญิก
37
706
23
4
25010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชราภรณ์ มาสุวัตร์
20
297
12
5
25010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวลจันทร์ บุนประสิตร์
11
192
8
6
25010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงพล ทรัพย์เจริญ
13
236
12
7
25010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัชชา มุขศรี
13
213
11
8
25010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ
11
84
8
9
25010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
15
7
10
25010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะวุฒิ สมจรรยา
9
120
8
11
25010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
24
9
12
25010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนคเรศ เอกปัญญานุวัฒน์
7
48
8
13
25010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสวลี ยิ้มสุข
13
168
11
14
25010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัลลิกา แก้วขจร
5
67
8
15
25010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ ผลพฤกษา
18
263
12
16
25010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมัณฑนา โหรสกุล
7
93
8
17
25010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุวนีย์ ทับศรีรักษ์
5
46
8
18
25010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฐาปนีย์ จำปา
14
150
11
19
25010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิดนภา บุญเพ็ง
2
25
7
20
25010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด บุญมา
4
55
9
21
25010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันต์ สงวนสุข
32
444
22
22
25010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ แสงบุราณ
5
78
8
23
25010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ ขุมทอง
4
65
8
24
25010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
18
7
25
25010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
20
8
26
25010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรทิพย์ ก้องอุบล
12
151
12
27
25010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวราตรี เทียนดำ
69
1,758
50
28
25010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภา นาคพงษ์
13
143
8
29
25010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาลักษณ์ ศิริโท
10
153
8
30
25010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนันททัศน์ ถึงลาภ
4
47
9
31
25010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
87
9
32
25010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัมพล แช่มสา
13
160
8
33
25010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุ๊ต เสนาะ
16
295
11
34
25010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุประกิจ ทับทิมทอง
8
59
8
35
25010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมา สุทธโส
4
50
9
36
25010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราเชนฐ์ สิขิวัฒน์
6
31
8
37
25010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ จันทวงษ์
25
481
19
38
25010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญญาดา ต่อแต้ม
8
52
9
39
25010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววราภรณ์ ยืนทน
4
59
9
40
25010170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสมพร ติบรรณ์
15
206
11
41
25010172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัฐพงษ์ สุวรรณา
17
124
11
42
25010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญนา ตรีวิเศษ
4
40
8
43
25010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลิต โห่ศิริ
5
33
8
44
25010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
76
8
45
25010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
4
4
46
25010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ สวัสดิกุล
6
53
8
47
25010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ฟักสอาด
7
75
8
48
25010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
49
25010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา วรวิทย์วัฒนะ
10
87
9
50
25010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววินา มัธยม
5
63
9
51
25010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
23
7
52
25010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
7
4
53
25010184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวประไพ คำดำ
14
132
11
54
25010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ พูลเจริญ
6
68
8
55
25010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุส์ภัทร ลิลากุล
6
32
8
56
25010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญฤทธิ์ ตระกูลธรรมชาติ
5
33
8
57
25010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
131
8
58
25010193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
11
92
11
59
25010194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจรัสศรี ฮะฮวด
17
137
11
60
25010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนพัฒน์ ชัยลัทธกุล
16
151
10
61
25010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์เทพ ทับทิม
9
135
8
62
25010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ ศรีสิทธิสกุล
5
86
9
63
25010198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวชัญญ์ชญา มุ้งบัง
14
172
11
64
25010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
10
104
11
65
25010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประนอม มานะกิจ
6
93
8
66
25010201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ พรมวิเศษ
35
515
21
67
25010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
14
5
68
25010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชรารัตน์ การงาน
38
671
26
69
25010204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรชัย มานะกิจ
14
150
11
70
25010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
10
7
71
25010206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญญัติ กุญชร
17
280
11
72
25010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิธินาฏ ลือคำงาม
4
67
9
73
25010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรประสิทธิ์ พันสอาด
6
72
8
74
25010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
49
8
75
25010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยาใจ ใยสุ่น
6
30
9
76
25010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
54
8
77
25010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธุวานนท์ บัวจันทร์
6
76
8
78
25010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนพงษ์ พระชนะสงคราม
5
63
9
79
25010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรเชษฐพัชญ์ ปราณี
5
65
9
80
25010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกวิน รสชุ่ม
32
719
25
81
25010217
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์เดช พูนนาค
41
837
25
82
25010218
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเมือง
23
386
14
83
25010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุลธิดา ภูวนเจริญ
10
139
8
84
25010220
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
198
11
85
25010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทพร สังอรดี
10
103
8
86
25010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภัค ภูมิวาล
24
456
16
87
25010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรักษ์ ธรรมวิจิตร
10
120
8
88
25010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรายุทธ์ นวลงาม
4
47
8
89
25010225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังเวย พรมอินทร์
24
503
14
90
25010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
51
8
91
25010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพชรพล เปี่ยมเต็ม
9
92
8
92
25010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลทิพย์ พรมอินทร์
17
354
11
93
25010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายยิ่น วัฒนศฤงคาร
8
133
8
94
25010231
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
76
8
95
25010232
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมวล เหลาแก้ว
15
161
12
96
25010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเทิง บุญเกิด
9
105
8
97
25010234
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววารุณี พยายาม
42
687
23
98
25010235
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุดา พันธ์ธรรม
18
304
11
99
25010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทไชยากฤษฎ์ กำลังดี
14
158
9
100
25010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวริศ เคนสมศรี
4
100
9
101
25010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจุฑามาศ เปี่ยมจิตต์
3
41
8
102
25010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกันพิเชฐษ์ มลิเกตุ
10
152
8
103
25010240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระวัฒน์ เทียมสกุล
8
66
9
104
25010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
74
9
105
25010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเอื้อใจ ซื่อตรง
9
92
9
106
25010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังเกษ ชินสร้อย
14
147
11
107
25010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัดดาวัลย์ ทัพกิฬา
12
188
9
108
25010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐธนพล ปะจีน
11
112
9
109
25010247
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
90
9
110
25010248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัมไพ บุญสรรค์
5
55
8
111
25010249
ประถมศึกษา
นางสาวปิยะพร วงษ์อุดม
6
57
6
112
25010251
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรรณชัย ฉิมไทย
18
349
11
113
25010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต สีมะพริก
10
116
8
114
25010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชรี พิพัฒศรี
7
71
8
115
25010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงนิตย์ สังขภิญโญ
12
174
8
116
25010255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัฐพร เพียรกิจ
7
33
8
117
25010256
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
16
305
12
118
25010257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายใกล้รุ่ง แย้มโอษฐ
6
35
8
119
25010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกริช ทัพกิฬา
10
110
8
รวม
1,335
19,378
1,211

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน