ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
25010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ ปรางค์จันทร์
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3
6
69
8
2
25010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวชิระ สมจิตต์
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี3
18
286
11
3
25010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันดี พวงมาลีประดับ
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1
5
11
5
4
25010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร แผ่พร
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4
8
109
8
5
25010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3
2
4
4
6
25010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2
3
48
8
7
25010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์เพ็ญ หมั่นการ
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2
10
203
8
8
25010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ จำปาเพชร
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5
16
233
11
9
25010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสานิตย์ เจนสัญญายุทธ
31
506
22
10
25010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ สมมิตร
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7
9
90
8
11
25010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5
4
44
9
12
25010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววารี ลิ้มเส็ง
5
60
9
13
25010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5
3
62
9
14
25010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกุลกาญจน์ มลิเกตุ
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4
5
62
8
15
25010055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร จันแทน
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2
12
156
11
16
25010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิพัทธ์ พรมเขียว
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4
8
81
8
17
25010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศักดิ์ บุญสา
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2
6
39
8
18
25010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2
3
25
8
19
25010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำยนต์ มานะกิจ
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2
10
103
8
20
25010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2
4
17
8
21
25010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจารณ์ อากาศ
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2
9
114
8
22
25010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ คำมะนารถ
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2
6
48
8
23
25010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4
15
178
11
24
25010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาติ เวชสถล
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6
5
36
8
25
25010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ เก้าลิ้ม
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6
6
96
8
26
25010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6
6
47
8
27
25010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย ไพรหาญ
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6
18
201
11
28
25010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกสิณศิษฎ์ เงินนา
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7
20
337
12
29
25010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ แววพิลา
0
14
173
11
30
25010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย สังขะวินิจ
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6
16
231
11
31
25010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีดา กำลังดี
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6
13
170
11
32
25010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมาลี กิตติวีราพัชร์
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6
12
110
8
33
25010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนมณฑน์ เดชอนันทวิทยา
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6
10
108
8
34
25010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรูญ สุริรัมย์
อนุบาลประจำจังหวัดปราจีนบุรี
17
220
11
35
25010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรืองฤทธิ์ พันธ์วิไล
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี1
21
375
13
36
25010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ ปาประกอบ
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1
9
116
8
37
25010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงคาร จิตชู
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1
12
142
8
38
25010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางการุณี สิงห์แก้ว
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2
2
42
8
39
25010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร งอพา
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5
5
49
8
40
25010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5
5
54
8
41
25010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมพิสิฎฐ์ ใจศรี
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5
10
160
8
42
25010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ เติมแก้ว
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5
10
167
8
43
25010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5
5
53
8
44
25010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7
2
13
7
45
25010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญยืน ลิตตา
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5
16
268
11
46
25010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมร เดชาฤทธิ์
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4
18
219
11
47
25010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชนาธิป จันทร์หอม
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4
9
128
9
48
25010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาลี กองแก้ว
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4
29
488
22
49
25010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย อินทร์ปัญญา
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4
4
55
8
50
25010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนทยา อาษารอด
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4
7
93
9
51
25010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ นวลสนิท
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3
13
130
11
52
25010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฤชากร อำไพศรี
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3
10
152
9
53
25010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพูนศรี สุพล
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3
5
54
8
54
25010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรางสินี ช่างฉาย
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3
6
71
8
55
25010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3
7
64
8
56
25010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3
7
86
8
57
25010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3
5
55
8
58
25010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ คำไกร
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7
9
163
8
59
25010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7
4
61
8
60
25010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7
4
61
8
61
25010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติชัย กิตติวีราพัชร์
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7
13
107
8
62
25010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพล จันทวงษ์
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7
6
92
8
63
25010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา กระจ่างโพธิ์
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7
7
106
9
64
25010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล สิงห์สินธุ์
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7
5
98
9
65
25010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพิศ ประสารกก
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7
7
101
8
66
25010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญลือ เอี่ยมแสง
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8
11
129
9
67
25010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกเมฆ อาจสมพงษ์
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8
8
107
8
68
25010109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรจิตร วัคจันทร์
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8
15
209
11
69
25010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงศธร อร่ามวิทยานุกูล
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8
18
359
12
70
25010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8
15
301
12
71
25010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8
5
76
9
72
25010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8
8
123
8
73
25010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา มีชัย
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8
16
199
11
74
25010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุนันทา มีชัย
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8
22
404
16
75
25010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา วิทยวงศาโรจน์
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8
8
91
9
76
25010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1
6
62
8
77
25010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1
2
14
7
78
25010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยรัตน์ แก้วเมฆ
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1
18
233
11
79
25010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑามาศ สำราญกิจ
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1
8
122
8
80
25010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันต์ จันทรา
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1
8
102
8
81
25010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภัคพล นามจิรโชติ
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1
22
436
17
82
25010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัชชา มุขศรี
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4
5
109
9
83
25010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4
2
17
7
84
25010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย มานะกิจ
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6
6
67
9
85
25010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนัชพร โนนกงกาง
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4
5
62
9
86
25010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายละออง สีดำ
เขตคุณภาพนาดี 3
9
168
8
87
25010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ โนนเภา
เขตคุณภาพนาดี 3
18
209
11
88
25010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขุนทอง ละบุญเรือง
เขตคุณภาพนาดี 3
12
127
8
89
25010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางน้ำผึ้ง ศิริรันดร์
เขตคุณภาพนาดี 3
7
82
8
90
25010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพงษ์ ใครวงษ์
เขตคุณภาพนาดี 3
12
156
8
91
25010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตนา ชมภู
เขตคุณภาพนาดี 3
9
138
8
92
25010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย สมมิตร
เขตคุณภาพนาดี 3
13
142
8
93
25010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชอบ ปิ่นทะเล
เขตคุณภาพนาดี 3
16
211
11
94
25010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิราวรรณ เสนาะวาที
เขตคุณภาพนาดี 2
7
64
8
95
25010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิษฐ์ ช่วงเปีย
เขตคุณภาพนาดี 2
26
691
21
96
25010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุพงษ์ พุทธาธรรม
เขตคุณภาพนาดี 2
11
116
8
97
25010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เขตคุณภาพนาดี 2
7
136
8
98
25010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา โพธิ์สุวรรณ
เขตคุณภาพนาดี 1
6
79
9
99
25010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสายบัว ชัชวาลย์
อนุบาลประจำอำเภอ
20
301
17
100
25010141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติศักดิ์ ทัศคร
เขตคุณภาพนาดี 1
16
285
11
101
25010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัชราพร สุวรรณเตมีย์
โรงเรียนวิถีพุทธ
8
135
8
102
25010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระวัฒน์ สุวรรณ
เขตคุณภาพนาดี 1
7
90
8
103
25010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา สำราญกิจ
เขตคุณภาพนาดี 2
10
127
9
104
25010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรุฬห์ นาคำภา
เขตคุณภาพนาดี 2
7
93
8
105
25010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพวงษ์ จิราวัสน์
เขตคุณภาพนาดี 2
28
520
20
106
25010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ ถึกไทย
เขตคุณภาพนาดี 2
15
293
11
107
25010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ศรีทน
เขตคุณภาพนาดี 2
16
276
8
108
25010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอรัญญา อุ่นทอง
เขตคุณภาพนาดี 3
17
207
11
109
25010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ เหลืองวิมล
เขตคุณภาพนาดี 1
4
36
8
110
25010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ โดยคำดี
เขตคุณภาพนาดี 1
9
143
9
111
25010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา พันเรือง
เขตคุณภาพนาดี 1
7
114
9
112
25010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปุณศยา คุณาธิรักษ์
เขตคุณภาพนาดี 1
5
63
8
113
25010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราภรณ์ เสียงฆ้อง
เขตคุณภาพนาดี 1
9
111
9
รวม
1,147
16,435
1,069

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน