ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
27010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีรศักดิ์ จะยันรัมย์
29
505
21
2
27010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนีย์ ไชยเจริญ
9
102
8
3
27010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลำพอง ภาษาเวส
5
60
7
4
27010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
123
8
5
27010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหงษ์คำ หาบุญมี
18
235
11
6
27010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขันติพงษ์ มีชัย
14
181
8
7
27010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
98
8
8
27010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิศากร ศรีสอาด
5
38
8
9
27010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร เกตุเล็ก
9
88
8
10
27010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
305
16
11
27010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูล มูลหล้า
5
38
9
12
27010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกเมศ อำนวย
6
51
8
13
27010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ สุวรรณ
14
269
16
14
27010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกวรรณ รอดคง
13
239
9
15
27010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีพยัคฆ์ เงินประสิทธิ์
6
58
9
16
27010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมนูญ ขอพึ่ง
7
83
9
17
27010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถิตย์ เกตุเล็ก
23
371
13
18
27010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
41
9
19
27010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ เสนีย์ศรีสกุล
11
128
8
20
27010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
120
8
21
27010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรพงษ์ โฮมแพน
21
295
14
22
27010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
64
9
23
27010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ คำเสียง
7
56
9
24
27010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิศากร ศรีสอาด
20
386
16
25
27010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพิศ ปะโสทะกัง
7
60
9
26
27010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำนัก อุกระโทก
8
86
9
27
27010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวาวิโรจน์ จันลา
16
131
9
28
27010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกอบโชค ศิริรันดร์
11
204
8
29
27010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุบลรัตน์ บุญพร้อม
10
75
8
30
27010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
106
8
31
27010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลี ถามั่งมี
12
122
9
32
27010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล สุขเสริม
8
95
9
33
27010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
87
8
34
27010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพพงศ์ เกิดแจ้ง
24
408
17
35
27010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ ไชยเจริญ
5
71
9
36
27010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหฤทัย อมรส่งเจริญ
15
122
8
37
27010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณวิภา หาญสุโพธิ์
6
55
8
38
27010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร สิทธิบูรณ์
11
123
9
39
27010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี พันธ์อิ่ม
10
57
9
40
27010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ สีประเสริฐ
6
44
8
41
27010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรพนา บัวอินทร์
10
135
8
42
27010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาร พรหมณา
100
2,188
63
43
27010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ ยืนยาว
9
140
8
44
27010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย ยืนยง
22
366
15
45
27010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญวรา พิชญชานันท์
6
41
9
46
27010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงทัศษณ์ คงเมือง
7
68
9
47
27010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจวบ พูนอาด
22
309
12
48
27010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันที บุญตา
8
74
9
49
27010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผกาพร พรหมดำรง
10
115
8
50
27010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมร สายใจ
9
97
8
51
27010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลัดดา พงษ์แก้ว
10
154
8
52
27010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกร แนวน้ำพอง
8
79
9
53
27010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ บุญสมนึก
13
129
9
54
27010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรพต สุปัตติ
13
110
8
55
27010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทิพนารา เกรียงพิริยกุล
9
94
8
56
27010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโชค โพธิ์งาม
9
71
9
57
27010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระ สวัสดิ์ลักษณ์
11
84
9
58
27010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเพลิน พิทักษ์สงคราม
18
224
11
59
27010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภชัย อัศวอักษร
19
204
11
60
27010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมรัก แก้วศรี
6
74
8
61
27010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจีราภรณ์ อินทรประสพ
11
193
9
62
27010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำนึง แก้วอนันต์
12
199
8
63
27010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
88
8
64
27010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนนท์ หันทยุง
26
349
17
65
27010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
188
8
66
27010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
103
8
67
27010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ โชติเสน
12
145
9
68
27010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชัน เทวัน
13
131
9
69
27010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
125
9
70
27010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุวารินี วันชูเสริม
7
102
9
71
27010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดวงเดือน สายทน
15
193
11
72
27010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิสร บุญสุคนธกุล
9
91
9
73
27010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาร สุขสุคนธ์
12
113
8
74
27010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี บรรณสาร
14
247
8
75
27010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐญา แก้วพลงาม
7
68
9
76
27010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรรัตน์ จันกฤษ
14
189
8
77
27010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประกันเล็ก โพธิชัย
15
231
11
78
27010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคุณาพัฒน์ เวทย์มนต์
15
159
11
79
27010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงค์ เสนตา
7
54
8
80
27010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรินทร์ ถาวรสิน
14
298
14
81
27010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโกสุม ศรีคัทธะนาม
13
181
8
82
27010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
77
8
83
27010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพันทิพย์ กองอ่อนศรี
8
64
9
84
27010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฐิติพร ภู่มณี
28
468
22
85
27010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ สมอาษา
12
145
9
86
27010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปนัดดา ใหม่เอี่ยม
21
409
15
87
27010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนพรัตน์ สายบุตร
18
203
12
88
27010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิ่นมณี สีหัวโทน
7
73
9
89
27010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
105
9
90
27010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร
15
218
9
91
27010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีศักดิ์ พึ่งบัว
43
898
30
92
27010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิกร เผ่าเผด็จการ
5
66
9
93
27010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักพงษ์ วงษ์ธานี
8
106
9
94
27010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิระเวก สุขสุคนธ์
10
137
8
95
27010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนต์ชัย เกิดกุล
17
262
11
96
27010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกวินัย คำภาชาติ
8
89
8
97
27010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ เกาะโพธิ์
11
151
8
98
27010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเปี่ยมศักดิ์ เดชขันธ์
12
147
8
99
27010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพล มิ่งขวัญ
17
298
16
100
27010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกล่ำ หาโกสีย์
36
702
23
101
27010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา อุนาศรี
6
32
8
102
27010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนิตยา แสนใจกล้า
18
341
11
103
27010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย ผ่องแผ้ว
7
115
9
104
27010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนั่น มณีสิงห์
41
777
29
105
27010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย เกื้อกูล
7
72
8
106
27010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรโชติ เจริญยิ่ง
10
124
9
107
27010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอานุชิต แก้วก่า
7
64
9
108
27010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ นิลกิจ
6
102
8
109
27010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมุณี สุระสาย
21
344
12
110
27010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกอบ ถามั่งมี
22
395
15
111
27010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมณี มั่งคั่ง
21
471
22
112
27010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลัย โห่ศิริ
7
99
8
113
27010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
85
8
114
27010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรฤทัย พงษ์สนิท
9
75
9
115
27010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ พรมสร
16
472
21
116
27010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักรินทร์ มะปรางอ่อน
10
173
8
117
27010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริพร สาวิสิทธิ์
8
110
9
118
27010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชูศรี แนวสุข
15
203
8
119
27010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
72
9
120
27010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังศนา เพียรการ
20
368
13
121
27010130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววันเพ็ญ หนองตะไกร
20
296
11
122
27010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
110
9
123
27010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสกสรรค์ สำเภาพันธ์
28
547
22
124
27010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์
29
484
22
125
27010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายญาณวรุตม์ พิณสาย
11
122
8
126
27010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทัศนีย์ สุดใจนิยม
16
200
11
127
27010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสินาท จันทร์ขำ
6
77
9
128
27010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
104
8
129
27010138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรรักษ์ โชติรัตน์
20
323
15
130
27010139
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสภณ ผาสุข
21
323
13
131
27010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิจสุพัฒน์ ครึกกระโทก
14
127
11
132
27010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ดวงภักดีรัมย์
7
81
8
133
27010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริยารัตน์ อุดมรัตน์
8
65
8
134
27010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร.ต.นริศ สุ่นศรีเมือง
74
1,336
54
135
27010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุพงศ์ โตเจริญ
6
73
8
136
27010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ คงเกตุ
10
106
8
137
27010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ กลิ่นชาติ
9
105
8
138
27010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมพร ฟักแก้ว
24
435
17
139
27010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตนา ห่วงบุญรอด
4
70
8
140
27010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐวดี มัชฌันติกะ
5
55
8
141
27010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารินทร์ โคษา
15
241
12
142
27010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศนิสา พงษ์ศรี
6
49
9
143
27010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาณัต สายโสภา
11
122
9
144
27010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิรภา อินจันทร์สุข
10
89
8
145
27010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษยมาส ผาสุข
15
245
16
รวม
1,940
28,880
1,617

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน