ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
27020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอนก ผ่องแผ้ว
อารยธรรมบูรพา
23
329
17
2
27020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐดนัย วัฒนสุข
อารยธรรมบูรพา
14
199
8
3
27020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิการ์ นันทะเทศ
อารยธรรมบูรพา
15
158
8
4
27020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย สุขพงษ์ไทย
อารยธรรมบูรพา
22
334
11
5
27020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ทรงสุข
อารยธรรมบูรพา
11
162
8
6
27020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนวลจันทร์ เตียวเจริญ
อารยธรรมบูรพา
29
480
20
7
27020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนทีกานต์ บุตรคง
อารยธรรมบูรพา
11
106
8
8
27020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชษฐ นวนแก้ว
อารยธรรมบูรพา
14
143
8
9
27020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒนะ ฉิมมาลา
พระยา
25
436
16
10
27020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภัทรา เกียววานิชย์
อารยธรรมบูรพา
15
190
8
11
27020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิลป์ธรณ์ ดำเพ็ง
พระยา
19
269
11
12
27020012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอนก ชมภูวงศ์
พระยา
18
198
11
13
27020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ งามสอน
พระยา
8
61
8
14
27020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน มิ่งวิมาร
พระยา
16
263
8
15
27020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม ประสงค์ทรัพย์
พระยา
14
131
8
16
27020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนภรณ์ ประยงค์เพชร
พระยา
12
149
8
17
27020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศกสรรณ์ วงศ์งาน
พระยา
12
111
8
18
27020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สุดเลิศ
อารยธรรมบูรพา
14
168
8
19
27020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรีย์ เกิดในหล้า
อารยะธรรมบูรพา
13
131
8
20
27020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเชิดชัย แก้วกนก
อารยธรรมบูรพา
28
517
22
21
27020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรภัทร จรเอ้กา
อารยธรรมบูรภา
27
446
18
22
27020022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา ประเสริฐสุข
อารยธรรมบูรพา
21
328
12
23
27020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ โยธาพันธุ์
อารยธรรมบูรพา
7
90
8
24
27020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอลิสา เพชรมะดัน
ตาพระยา
12
101
8
25
27020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี เขตขัณฑ์
พระยา
21
343
14
26
27020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวนทอง นามบุตร
พระยา
13
160
8
27
27020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ แดงหนองแปน
พระยา
15
215
8
28
27020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทรภร หมื่นมะเริง
พระยา
11
135
8
29
27020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิภัชพงศ์ คำพล
นครินทร์
20
202
11
30
27020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริเจริญ
กลุ่มนครินทร์
19
257
11
31
27020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเภา หาญบันจิตร
นครินทร์
23
368
13
32
27020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายทอง สมเชื้อ
นครินทร์
10
92
8
33
27020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ มีสมพร
นครินทร์
25
351
18
34
27020034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวารินทร์ เสมาล้อม
กลุ่มเครือข่ายไตรมิตร
35
606
22
35
27020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ มณีขำ
ไตรมิตร
20
214
11
36
27020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลัดดาพรรณ จันทร์ปรีดา
กลุ่มไตรมิตร
8
55
9
37
27020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ เพ่งพินิจ
ไตรมิตร
12
204
8
38
27020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา สิงขรรักษ์
ไตรมิตร
8
49
8
39
27020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ชะเอมทอง
กลุ่มไตรมิตร
9
66
8
40
27020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนพิพัฒน์ บุญมา
ปางสีดา
21
267
11
41
27020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลัย สมสาร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8
64
8
42
27020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ นนทะวงษ์
กลุ่มปางสีดา
8
66
8
43
27020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ สมบูรณ์กุล
ปางสีดา
12
107
8
44
27020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเพิ่มศักดิ์ เหมพรหม
ไตรมิดร
17
152
11
45
27020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรณี เกษสม
ไตรมิตร
9
68
8
46
27020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ มันตะรักษ์
ไตรมิตร
9
74
8
47
27020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ ชาญสมิง
นครธรรม
62
1,331
40
48
27020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชาติ พรหมทิพย์
นครธรรม
13
167
9
49
27020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราจีน โสดาราม
กลุ่มนครธรรม
7
68
8
50
27020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช เตียวเจริญ
นครธรรม
14
157
8
51
27020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา ฮาดทักษ์วงศ์
ปางสีดา
11
116
8
52
27020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมารุต สาริกาพงษ์
7
67
8
53
27020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางฉวีวรรณ แผ่วตะคุ
ปางสีดา
36
540
22
54
27020061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชาการ ฉายอรุณ
ปางสีดา
18
144
12
55
27020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย กันดิษฐ์
ปางสีดา
10
111
9
56
27020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวม มีอาษา
นครินทร์
12
110
8
57
27020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิตร สิงหวิบูลย์
นครินทร์
20
179
11
58
27020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกฤช สมสาร์
นครินทร์
11
108
9
59
27020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขันติเจริญ งามขำ
กลุ่มเครือข่ายนครินทร์
12
195
8
60
27020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิราวัฒน์ คุณเวียน
กลุ่มนครธรรม
17
123
11
61
27020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์
นครธรรม
8
60
8
62
27020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน
กลุ่มนครธรรม
9
112
8
63
27020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย พิบูลย์
กลุ่มนครธรรม
8
87
7
64
27020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ ถาวรยิ่ง
นครินทร์
6
64
8
65
27020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภกิจ จันดา
นครินทร์
13
124
8
66
27020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเยี่ยมพล ประดับกรณ์
นครินทร์
10
86
8
67
27020076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ ถาวรยิ่ง
นครินทร์
19
135
11
68
27020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมสมัย กันสการ
ไตรมิตร
15
195
8
69
27020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย นนทการ
ไตรมิตร
12
121
8
70
27020079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษณะ โพธิ์ร่มเย็น
อบต.
19
201
11
71
27020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชินวร ดงดินอ่อน
เทวาธิราช
19
208
11
72
27020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลี่ยม เริ่มศิลป
10
104
8
73
27020082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรัชนีวรรณ ช้างวงศ์
เทวาธิราช
18
196
11
74
27020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม รุนสีงาม
เทวาธิราช
8
104
9
75
27020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพูนสวัสดิ์ จันทราวุฒิ
อาคเนย์
20
244
11
76
27020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ
อาคเนย์
8
124
9
77
27020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประสพพร พิมพ์พิพัฒน์
อาคเนย์
9
89
9
78
27020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ทะศร
อาคเนย์
9
71
8
79
27020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชิน ศรีทอง
อาคเนย์
15
149
8
80
27020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพโรจน์ นกศิริ
อาคเนย์
20
243
11
81
27020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนาพันธุ์ ศรีอุบล
ตะวันบูรพา
10
103
9
82
27020093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิสุทธิ์ ไซร้สุวรรณ
ตะวันบูรพา
20
233
11
83
27020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนยง สีมาคูณ
เทวาธิราช
8
58
8
84
27020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ อินทร์ณรงค์
เทวาธิราช
5
75
8
85
27020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุวะดี สุดหนองบัว
13
130
9
86
27020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาสนา ใหม่พุมมา
เทวาธิราช
8
79
9
87
27020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวทัญญู สังข์อ่อน
เทวาธิราช
7
45
8
88
27020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ยันอินทร์
ตะวันบูรพา
25
568
18
89
27020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมฤทัย รอดประเสริฐ
เทวาธิราช
8
59
8
90
27020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรัญญา สิทธิรส
ตะวันบูรพา
14
140
9
91
27020105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถาพร เจกะพงษ์
กลุ่มตะวันบูรพา
20
233
11
92
27020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกลธ์ ขุนสนิท
อาคเนย์
12
151
8
93
27020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสร้อยเพชร พายสำโรง
อาคเนย์
10
89
8
94
27020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุทุมพร โสภาคย์
อาคเนย์
9
114
8
95
27020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ จันทร์ละม่อม
อาคเนย์
9
84
8
96
27020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมาลา หาญบันจิตร
อาคาเนย์
20
166
11
97
27020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ สิทธิรส
ตะวันบูรพา
12
162
9
98
27020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชรพงษ์ สุขแสวง
ตะวันบูรพา
5
72
8
99
27020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิจิตรา คนซื่อ
อาคเนย์
11
98
9
100
27020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชานนท์ เจริญธรรมดี
ตะวันบูรพา
18
190
11
101
27020118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีศักดิ์ ศูนย์โศรก
ตะวันบูรพา
20
295
11
102
27020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริวัฒน์ วรนาม
เทวาธิราช
18
199
11
103
27020120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัลลภ วรนาม
เทวาธิราช
20
237
11
104
27020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ใจประเสริฐ
เทวาธิราช
6
36
8
105
27020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสัน พานเพ็ชร
ทัพบดินทร์
16
173
11
106
27020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา ประสงค์ทรัพย์
ทัพบดินทร์
12
177
8
107
27020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดนุชา บุ้งทอง
ทัพบดินทร์
16
227
8
108
27020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรกมล กันนิยม
ทัพบดินทร์
14
159
8
109
27020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ บัวบุญ
กลุ่มทัพบดินทร์
10
132
8
110
27020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาภรณ์ บุตรธรรม
กลุ่มทัพบดินทร์
9
77
8
111
27020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีธนาโชค แก้วประทีป
กลุ่มทัพบดินทร์
13
159
9
112
27020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนรารักษ์ ประดุจพรม
กลุ่มเครือข่ายทัพบดินทร์
13
180
9
113
27020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ พินแพทย์
กลุ่มทัพบดินทร์
6
89
8
114
27020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเมธิกานต์ เพชรดล
ทัพบดินทร์
14
223
9
115
27020132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอิ่มอนงค์ ท่าข้าม
ทัพบดินทร์
21
184
11
116
27020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนริณ พรมทิพย์
กลุ่มทัพบดินทร์
17
254
9
117
27020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพียรศักดิ์ วันแอเลาะห์
สพป.สระแก้ว เขต 2
15
134
9
118
27020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมา รอดประเสริฐ
ทัพบดินทร์
7
81
8
รวม
1,749
21,613
1,188

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน