ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
30010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสามารถ ขอพึ่งกลาง
51
1,158
31
2
30010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชิตปรีชา สุระชน
18
279
11
3
30010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชี่ยว ภักดีณรงค์
8
115
8
4
30010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิรชยา คงแสนคำ
17
138
12
5
30010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย ธนาภิรตานนท์
7
145
8
6
30010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี แย้มโสภี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสีมา
17
285
9
7
30010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำเครื่อง มาลา
17
288
12
8
30010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร วังสำเภา
6
48
9
9
30010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ เสือกำปัง
-
6
118
9
10
30010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกธร ภูวิศวิชามัย
-
8
127
9
11
30010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานินทร์ สำรวล
12
202
9
12
30010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตระกูล บัวเป้ามา
-
10
129
9
13
30010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทิศ โทแหล่ง
-
35
668
22
14
30010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวนิดา นาคดิลก
-
12
177
9
15
30010015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพงศ์ กอสาลี
-
16
255
11
16
30010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนคร คชสีห์
0
17
157
11
17
30010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ กูลพิมาย
-
26
602
21
18
30010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤต กีรติเกริกไกร
-
91
2,091
57
19
30010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ จักสาร
ศูนย์เมือง กทม.
102
2,459
59
20
30010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ สุขนาคินทร์
23
570
17
21
30010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี กิจสนธิ์
-
13
135
8
22
30010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา รวมใหม่
โรงเรียนมาตรฐานสากล
120
2,808
72
23
30010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิพัทธิ์ ทองเทียนวิเศษ
184
4,600
114
24
30010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัยนา ตันเจริญ
-
18
228
9
25
30010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสรณ์ นิธิปรีชา
-
20
432
16
26
30010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนิต เดือนแจ้งรัมย์
?????????????????
7
81
9
27
30010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแดง รุ่งชัยวัฒนกุล
23
490
16
28
30010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ โพธิ์นอก
21
441
16
29
30010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฎ์ คุ้มกลาง
12
127
8
30
30010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลิศ พูนเกิดมะเริง
15
205
10
31
30010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชนีวรรณ จันวงษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
5
26
7
32
30010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งนภา บุญกลาง
-
12
166
8
33
30010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรฆพล เกษะโกศล
จอหอพนมวันท์
8
66
8
34
30010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ เยียวรัมย์
14
203
8
35
30010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ ผิวสา
-
5
53
9
36
30010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัช คุ้มกลาง
19
235
11
37
30010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัญญา ดวงกลาง
14
181
8
38
30010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ชัย ศิริมาศรังษี
17
185
11
39
30010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ เลิศธรรมไพบูลย์
4
76
8
40
30010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ เข็มประสิทธิ์
8
125
9
41
30010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ อุนารัตน์
โรงเรียนประชารัฐ
13
101
8
42
30010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนนทนา วัชรธนาคม
11
116
11
43
30010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายช่าง ศรีไชย
-
11
147
8
44
30010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจินตนา ชูช่วย
5
62
9
45
30010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์สิทธิ์ แสไพศาล
-
10
150
8
46
30010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย นาคเครือ
-
6
90
9
47
30010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริพงษ์ วงศ์สุทธิรัตน์
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
7
76
9
48
30010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุปรีชา ครูศรี
8
131
9
49
30010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.กิ่งดาว หวังร่วมกลาง
17
261
12
50
30010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัสพรรษ์ สมานพันธ์
ศูนย์คุณภาพเมืองทักษิณ
17
260
12
51
30010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภณัฏฐ์ ศุภรานนท์
49
1,203
35
52
30010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหาญยุทธ สุรเดชาปัญญากุล
20
414
12
53
30010053
ประถมศึกษา
นายวิทยา ญาติบำรุง
-
5
49
6
54
30010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิวัฒน์ คำกอง
20
266
11
55
30010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเดช สุภาคีรีวัลย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสีมา
5
60
9
56
30010056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ เปรี่ยมรัตนชัย
-
20
381
11
57
30010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ อ้นถาวร
6
42
9
58
30010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ นิติธรรม
10
171
8
59
30010059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ ช่างไม้
-
26
458
22
60
30010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ชัยดิษฐ์
8
131
9
61
30010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร ยศกระโทก
16
305
14
62
30010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพิษ จุ้ยกลาง
12
177
8
63
30010063
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกชัย นางาม
29
538
17
64
30010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร มากกลาง
18
299
10
65
30010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรทิพย์ ไพฑูรย์
12
205
8
66
30010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัลลิกา มีศิลป์
12
148
8
67
30010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์
11
158
8
68
30010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงศ์วิทย์ ภูวนาถปรีชา
21
322
12
69
30010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชญ์กิตติ จิรุตถ์วรธัญญ์
-
12
170
9
70
30010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายัน ยิ่งสง่า
25
483
19
71
30010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพวรรณ ชูกานต์กุล
8
104
9
72
30010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชรารัตน์ พิทักษ์
5
54
9
73
30010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี
6
62
9
74
30010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร แพเกาะ
9
125
9
75
30010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ โอนนอก
0
14
239
9
76
30010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท แนบพิมาย
ทะเลบัว
14
290
9
77
30010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวัฒน์ คารมย์กลาง
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทะเลบัว
21
305
12
78
30010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกศล พงษ์นิรันดร
8
109
8
79
30010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมสร
4
103
9
80
30010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
90
9
81
30010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
83
8
82
30010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยยศ ปัญญาสงค์
-
6
79
8
83
30010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรยุทธ ลิวไธสง
7
93
8
84
30010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติรัตน์ เกียรติธนกุล
7
101
8
85
30010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรูญ ชมจอหอ
โรงเรียนในฝัน
14
268
11
86
30010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
53
8
87
30010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร วัชรินทร์รัตน์
18
149
12
88
30010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณฐวัฒน์ ศรีวัฒนพงศ์
12
119
8
89
30010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมิตร เกียรตินอก
11
235
9
90
30010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
วิถีพุทธ
12
151
11
91
30010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน
-
7
59
8
92
30010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉันทณัฏฐ์ ธูปกลาง
20
365
11
93
30010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพยุงศักดิ์ เสริฐสูงเนิน
-
17
296
11
94
30010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.ท.ปิติกร ซ้ายขวา
-
7
64
8
95
30010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ เซ็นกลาง
20
239
11
96
30010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบำรุง โลหะการก
-
12
175
8
97
30010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอง วงศ์ปัดแก้ว
6
55
8
98
30010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย เผยฤทัย
โรงเรียนเครือข่ายวิทยาเขต
20
395
18
99
30010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ทองปาน
10
170
9
100
30010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวง ดอกรักกลาง
5
46
9
101
30010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวครองทรัพย์ เชิดชู
3
32
9
102
30010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมังกร ช่วยสระน้อย
7
73
9
103
30010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา สังข์กลาง
9
77
8
104
30010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ขอเหล็กกลาง
5
45
8
105
30010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรมิดา จงหมื่นไวย์
10
80
8
106
30010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวัติ นวลสกุลนิภา
16
200
11
107
30010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผุสดี สุวรรณบุบผา
7
105
9
108
30010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล ศรีจันทรนนท์
9
165
8
109
30010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ตับกลาง
มะค่าพลสงคราม
10
105
9
110
30010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชค ภักดีณรงค์
-
9
115
9
111
30010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
78
9
112
30010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
41
8
113
30010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
162
9
114
30010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ สุขจิตร์
11
185
9
115
30010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
38
9
116
30010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมพ์ใจ มุ่งปั่นกลาง
-
13
139
8
117
30010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย เม่ากลาง
9
47
9
118
30010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร ชาติผดุง
-
18
239
12
119
30010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุวัฒน์ ไพรเขียว
-
4
56
9
120
30010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยชนะ ชุนเกาะ
4
37
8
121
30010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย จริงโพธิ์
8
67
9
122
30010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒน์ พานสมบัติ
19
214
11
123
30010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
6
69
8
124
30010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
72
9
125
30010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมานมิตร ดอกขจร
5
40
9
126
30010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรัตน์ มุ่งอิงกลาง
-
18
216
12
127
30010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชญานิศ สมนา
10
107
8
128
30010130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชนวีร์ พิมพ์พา
โรงเรียนสีขาว
17
182
11
129
30010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ร.ร.ขนาดเล็ก,ร.ร.วิถีพุทธ
5
47
8
130
30010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรวดี เกตุคำ
5
54
9
131
30010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักษ์ ปราบงูเหลือม
15
156
11
132
30010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล สุวรรณบุบผา
โรงเรียนแกนนำเรียนร่วม
5
58
9
133
30010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจนการณ์ เพียงปราชญ์
7
52
8
134
30010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจินดา เสือบุญ
10
77
12
135
30010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช กลิ่นพยอม
-
9
92
9
136
30010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตพล พรมโพธิ์
-
10
128
8
137
30010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสละ กิ่งโพธิ์
18
327
13
138
30010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวัฒนีย์ ธเนศสิริทัศน์
14
158
11
139
30010141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเภา สำเนากลาง
18
185
12
140
30010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอนงค์ อมรรัตนเศรษฐ์
16
203
11
141
30010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลพร ปานเพ็ชร
-
7
102
9
142
30010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูลย์ พิทักษ์
-
9
169
8
143
30010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
66
9
รวม
2,208
37,784
1,734

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน