ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
30020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมพิมุก ผดุงฐิติพันธุ์
8
106
9
2
30020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเวช ช่างทำ
15
179
8
3
30020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเซีย นิเรียงรัมย์
5
30
9
4
30020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาลี แดงหล้า
18
127
11
5
30020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย บุราณรมย์
11
146
9
6
30020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพฤทธิ์ พงษ์สีดา
11
116
8
7
30020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติณรงค์ หงษ์แปลง
37
749
21
8
30020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรัญญา หงษ์แปลง
14
146
8
9
30020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ ธีระกุล
9
92
8
10
30020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกเมน แตงกระโทก
13
124
8
11
30020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำพอ สมบัติภูธร
11
113
9
12
30020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ นันกระโทก
10
116
9
13
30020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ สุวรรณะ
17
312
11
14
30020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา พิมพ์ชารีย์
4
34
9
15
30020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา โพธินา
13
241
8
16
30020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ ยศกลาง
8
121
8
17
30020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
105
8
18
30020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
77
8
19
30020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรพงษ์ คุรุกิจกำจร
18
267
11
20
30020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจงกล อาจหาญ
8
64
8
21
30020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาน อรพิมพ์
8
122
8
22
30020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
26
7
23
30020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ ธรรมไธสง
5
17
7
24
30020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.สัญญา เขียวปาน
10
106
8
25
30020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองกิตถิ์ ทิศบดี
8
80
8
26
30020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา สุปัญญเดชา
11
140
8
27
30020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์ใจ พืชทองหลาง
11
124
8
28
30020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิติญา นิเรียงรัมย์
9
69
9
29
30020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทิศ พงษ์ภาลี
23
362
13
30
30020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ พึ่งจันดา
14
240
8
31
30020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำราญ เถกระโทก
6
43
8
32
30020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ ชนะชัย
12
145
8
33
30020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิสิทธิ์ สมาน
19
153
11
34
30020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวริศรา แก้วแกมเกษ
8
31
7
35
30020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนิกูล สว่างพล
5
33
8
36
30020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล ประสงทรัพย์
5
53
8
37
30020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน
9
103
12
38
30020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ จันทีนอก
17
285
11
39
30020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหนูชวน มุงคุณคำชาว
12
117
9
40
30020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤชฐา ดอนกระโทก
8
94
9
41
30020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ นาคศิริ
14
198
8
42
30020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมรงค์ ทองสุข
7
66
8
43
30020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปิยะกุล พัวอมรพงศ์
17
149
12
44
30020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพร ทวรรณกุล
21
295
12
45
30020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา สังข์สูงเนิน
9
97
8
46
30020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ ชวนสุข
9
61
8
47
30020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพร
12
57
11
48
30020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรัส บุญเชื่อง
92
1,728
47
49
30020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฐกร แสงจันทร์
10
67
8
50
30020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ ฤชุภูมิพันธุ์
10
90
7
51
30020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย สันติภัคพงศ์
16
294
9
52
30020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูล เฉียบกระโทก
25
381
14
53
30020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร เพ็งลี
6
110
8
54
30020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรีย์พร พรมยกบัตร์
15
155
11
55
30020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย พงษ์ศรี
17
227
11
56
30020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระพร ชมกลาง
19
303
12
57
30020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอังคณา ภิญโญยาง
19
244
12
58
30020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติพงศ์ ลันวงษ์สา
11
93
8
59
30020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริชัย โอมฤก
10
99
12
60
30020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฆณภัส ชีใหม่
6
40
8
61
30020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
133
9
62
30020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรวัลย์ ขยายวงศ์
19
197
12
63
30020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง ฝ่ายโชคชัย
18
146
11
64
30020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหนึ่งฤทัย ปานอริยะนันท์
12
99
8
65
30020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเหลือ บ่อเพ็ชร
6
60
9
66
30020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเอื้อ นาคใหม่
16
211
11
67
30020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ รุณชัยศรี
6
41
8
68
30020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ บรรจงรอด
9
101
8
69
30020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาทิต นวนกระโทก
6
69
8
70
30020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา อุตสาหพงษ์
9
75
8
71
30020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพล มาจันทึก
6
41
8
72
30020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ ชวนสุข
14
137
9
73
30020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา เปลี่ยนกระโทก
7
32
8
74
30020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญจง เอี่ยมกลาง
21
297
11
75
30020078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกงไกร สง่าเนตร
14
97
11
76
30020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาชินี บุญญพาพงศ์
7
68
8
77
30020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ วันทากุล
8
40
8
78
30020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีเมือง อ่างลี
10
68
8
79
30020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองไทยแท้ ทองดีนอก
6
67
9
80
30020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีวิทย์ ยังทินนัง
6
73
9
81
30020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ครึกกระโทก
5
57
8
82
30020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ สุวิวัฒนานันท์
17
291
11
83
30020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย ป่วงกระโทก
7
64
8
84
30020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ เฟืองสกุลโรจน์
8
122
8
85
30020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภนิตา เศรษฐคุณากุล
9
40
8
86
30020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจงจิตต์ จงปัตนา
7
36
9
87
30020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
88
30020092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประดับ กุมาลา
19
171
12
89
30020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ ขวัญใจ
6
35
8
90
30020094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมดี พรหนองแสน
22
286
15
91
30020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลอง จันทร์ลอย
17
128
11
92
30020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรทิน โตหมื่นไวย
10
58
9
93
30020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
66
9
94
30020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอ้อย สงึมรัมย์
16
103
12
95
30020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
136
8
96
30020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร จุฬารมย์
8
95
8
97
30020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ จงสูงเนิน
13
121
8
98
30020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรชัชช์ นิลทวี
20
195
12
99
30020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศิริพร วีระชัยรัตนา
17
143
11
100
30020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา ท่าทอง
10
82
9
101
30020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท แป้นนางรอง
7
58
8
102
30020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ ฝากไธสง
11
266
9
103
30020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ บุญซำ
6
44
9
104
30020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรวัฒน์ จตุรวงค์
8
81
8
105
30020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล หมื่นโยชน์
13
156
8
106
30020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุวัตน์ วิวัตรชัย
6
67
9
107
30020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหพันธ์ เปาจันทึก
11
100
8
108
30020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูรย์ เทือกเถาว์
6
109
8
109
30020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม สกิจขวา
16
158
8
110
30020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติวัฒน์ สุภัทโรบล
18
212
11
111
30020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสะอาด ระติเดช
13
146
9
112
30020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ จำปาหล้า
10
82
8
113
30020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล พันธ์สวัสดิ์
10
158
8
114
30020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครเดช ไชยโยราช
9
99
8
115
30020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิภาวดี ปัจจัยโก
18
188
11
116
30020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย อรรคบุตร
7
55
8
117
30020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชาดา คำเสียง
7
49
8
118
30020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์จิรา วาปีทะ
8
52
9
119
30020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม สุภารี
19
144
12
120
30020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาริยะ วาทไธสง
36
862
30
121
30020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนิตพงษ์ ฉวีพัฒน์
11
97
8
122
30020126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดร พนมศรี
17
124
11
123
30020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายระติเดช ทับแสนลี
19
252
11
124
30020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
9
7
125
30020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนิต แทนสูงเนิน
12
142
8
126
30020130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพูนพิศมัย เปี่ยมสุวรรณ
22
350
12
127
30020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักชาติ พันธ์ศรี
8
92
8
128
30020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
83
8
129
30020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนิตา ปัดตาเทสัง
7
78
8
130
30020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอินทร์ ไปเจอะ
9
92
8
131
30020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน
10
117
8
132
30020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภู่เพชร บุญดี
6
25
8
133
30020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมหัศวินอภิญญา บุญอยู่
14
211
11
134
30020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย เหตุผล
6
32
7
135
30020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ พรมสู
11
81
9
136
30020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา แสนท้าว
21
324
14
137
30020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรนณี วิมลธรรม
5
28
8
138
30020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภดิษฐ์ บุญเรือง
21
239
12
139
30020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมิ่งขวัญ บูรณปรีชา
4
15
7
140
30020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนากรณ์ ปะเสทะกัง
22
349
14
141
30020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรรณษา ชิตรัตถา
23
343
14
142
30020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ พันธนาม
6
53
8
143
30020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวน มูลนิธิธรรม
19
437
14
144
30020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัมฤทธิ์ กลมกลาง
20
368
15
145
30020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฤชา ดุจจานุทัศน์
6
53
9
146
30020150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ดีประเสริฐ
23
385
18
147
30020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเด็จ ภิญโญยาง
20
316
11
148
30020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมังกร เทกระโทก
19
217
11
149
30020153
ประถมศึกษา
-
4
45
6
150
30020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
88
9
151
30020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญณรงค์ มากพันธ์
17
138
12
152
30020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรมิตา สีมาพล
19
258
11
153
30020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกรณ์ ชาติประสพ
10
106
9
154
30020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
36
8
155
30020159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนชัย เยื่องกลาง
20
204
12
156
30020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี เจริญกลาง
46
1,095
37
157
30020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีรวัฒน์ เกตศิลา
11
103
9
158
30020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนัย บรรจงรอด
13
127
8
159
30020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ วัชรินทร์รัตน์
8
93
8
160
30020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิรักษ์ ชวนขุนทด
5
48
8
161
30020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุฒิเกียรติ ก่อศรีจันทร์
7
50
8
162
30020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา จิตเงิน
14
320
16
163
30020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวาล สุดเวียง
10
82
8
164
30020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุวัฒน์ บุทธิจักร์
8
109
9
165
30020169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธ์ิ์ เดชครอง
17
136
12
166
30020170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเศรษฐเมธ พรมวัง
11
50
9
167
30020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายยนต์ อ่อนคำสี
8
24
8
168
30020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ ชูใจ
18
298
8
169
30020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ คำกอง
17
190
8
170
30020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิษฐ์ ปั่นพิมาย
7
60
9
171
30020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิชช์ แก้วโกมุท
13
177
8
172
30020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวินทร์ แจ้งไพร
7
60
9
173
30020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพิชญ์ชญา จิตรลักษมีกานต์
12
119
8
174
30020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐณัฐ เกรัมย์
10
140
8
175
30020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธรรมรัตน์ รัตนกระจ่าง
8
78
8
176
30020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งโรจน์ พรหมมีชัย
10
179
8
รวม
2,182
27,054
1,727

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน