ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
30020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมพิมุก ผดุงฐิติพันธุ์
9
94
9
2
30020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเวช ช่างทำ
14
189
11
3
30020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเซีย นิเรียงรัมย์
5
27
9
4
30020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาลี แดงหล้า
18
121
11
5
30020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย บุราณรมย์
11
153
9
6
30020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพฤทธิ์ พงษ์สีดา
11
112
8
7
30020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติณรงค์ หงษ์แปลง
37
771
22
8
30020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรัญญา หงษ์แปลง
14
139
8
9
30020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ ธีระกุล
9
88
8
10
30020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกเมน แตงกระโทก
13
116
8
11
30020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำพอ สมบัติภูธร
11
118
9
12
30020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ นันกระโทก
10
110
9
13
30020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ สุวรรณะ
16
315
11
14
30020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา พิมพ์ชารีย์
4
32
9
15
30020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา โพธินา
14
229
8
16
30020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ ยศกลาง
8
110
8
17
30020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
101
8
18
30020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
64
8
19
30020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรพงษ์ คุรุกิจกำจร
19
259
11
20
30020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจงกล อาจหาญ
8
66
8
21
30020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาน อรพิมพ์
8
119
8
22
30020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
28
7
23
30020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ ธรรมไธสง
5
15
6
24
30020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.สัญญา เขียวปาน
10
107
8
25
30020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองกิตถิ์ ทิศบดี
8
85
8
26
30020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา สุปัญญเดชา
11
145
8
27
30020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์ใจ พืชทองหลาง
11
118
8
28
30020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิติญา นิเรียงรัมย์
7
77
9
29
30020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทิศ พงษ์ภาลี
23
344
13
30
30020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ พึ่งจันดา
16
252
8
31
30020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำราญ เถกระโทก
6
39
8
32
30020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
141
8
33
30020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิสิทธิ์ สมาน
19
142
11
34
30020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวริศรา แก้วแกมเกษ
8
44
7
35
30020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนิกูล สว่างพล
5
34
8
36
30020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล ประสงค์ทรัพย์
6
57
8
37
30020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน
9
103
12
38
30020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ จันทีนอก
17
247
11
39
30020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหนูชวน มุงคุณคำชาว
12
112
9
40
30020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤชฐา ดอนกระโทก
8
82
9
41
30020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ นาคศิริ
14
198
8
42
30020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมรงค์ ทองสุข
7
63
8
43
30020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปิยะกุล พัวอมรพงศ์
17
140
12
44
30020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพร ทวรรณกุล
21
305
13
45
30020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา สังข์สูงเนิน
9
84
8
46
30020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.ต.กุลศิริ อะโน
9
74
8
47
30020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพร
12
57
10
48
30020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรัส บุญเชื่อง
92
1,741
49
49
30020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฐกร แสงจันทร์
10
58
8
50
30020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ ฤชุภูมิพันธุ์
10
82
6
51
30020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์
17
304
9
52
30020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูล เฉียบกระโทก
23
374
14
53
30020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร เพ็งลี
6
109
8
54
30020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรีย์พร พรมยกบัตร์
16
144
11
55
30020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย พงษ์ศรี
19
226
11
56
30020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระพร ชมกลาง
19
301
12
57
30020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอังคณา ภิญโญยาง
22
245
12
58
30020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติพงศ์ ลันวงษ์สา
11
93
8
59
30020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริชัย โอมฤก
10
79
11
60
30020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฆณภัส ชีใหม่
6
50
8
61
30020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
140
9
62
30020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรวัลย์ ขยายวงศ์
20
190
12
63
30020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง ฝ่ายโชคชัย
18
146
11
64
30020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหนึ่งฤทัย ปานอริยะนันท์
12
94
8
65
30020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเหลือ บ่อเพ็ชร
6
63
9
66
30020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเอื้อ นาคใหม่
16
202
11
67
30020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ รุณชัยศรี
6
42
8
68
30020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ บรรจงรอด
9
103
8
69
30020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาทิต นวนกระโทก
6
79
8
70
30020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา อุตสาหพงษ์
9
74
8
71
30020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพล มาจันทึก
6
30
8
72
30020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ ชวนสุข
15
133
9
73
30020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา เปลี่ยนกระโทก
7
34
8
74
30020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญจง เอี่ยมกลาง
21
290
11
75
30020078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกงไกร สง่าเนตร
14
98
11
76
30020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาชินี บุญญพาพงศ์
7
67
8
77
30020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ วันทากุล
8
37
9
78
30020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีเมือง อ่างลี
10
62
8
79
30020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองไทยแท้ ทองดีนอก
6
72
9
80
30020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีวิทย์ ยังทินนัง
6
64
9
81
30020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ครึกกระโทก
5
55
8
82
30020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ สุวิวัฒนานันท์
17
286
11
83
30020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
64
8
84
30020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ เฟืองสกุลโรจน์
8
126
8
85
30020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภนิตา เศรษฐคุณากุล
9
36
8
86
30020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจงจิตต์ จงปัตนา
7
37
9
87
30020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
88
30020092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประดับ กุมาลา
19
172
11
89
30020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ ขวัญใจ
6
35
8
90
30020094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมดี พรหนองแสน
22
257
15
91
30020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลอง จันทร์ลอย
18
110
11
92
30020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรทิน โตหมื่นไวย
10
63
9
93
30020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
68
9
94
30020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอ้อย สงึมรัมย์
16
108
12
95
30020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรยุทธ์ พันธ์ใย
12
117
8
96
30020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร จุฬารมย์
8
96
8
97
30020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ จงสูงเนิน
12
103
8
98
30020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรชัชช์ นิลทวี
20
168
11
99
30020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศิริพร วีระชัยรัตนา
18
128
11
100
30020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา ท่าทอง
10
78
9
101
30020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท แป้นนางรอง
7
62
8
102
30020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ ฝากไธสง
14
249
9
103
30020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ บุญซำ
6
54
9
104
30020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรวัฒน์ จตุรวงค์
8
74
8
105
30020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล หมื่นโยชน์
12
151
8
106
30020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุวัตน์ วิวัตรชัย
7
63
9
107
30020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหพันธ์ เปาจันทึก
10
97
8
108
30020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูรย์ เทือกเถาว์
8
105
8
109
30020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ต.อุดม สกิจขวา
17
155
8
110
30020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสินประเสริฐ เวหา
19
200
11
111
30020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสะอาด ระติเดช
13
147
9
112
30020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ จำปาหล้า
10
79
8
113
30020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล พันธ์สวัสดิ์
10
168
8
114
30020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครเดช ไชยโยราช
9
93
8
115
30020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิภาวดี ปัจจัยโก
19
181
11
116
30020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย อรรคบุตร
7
46
8
117
30020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชาดา คำเสียง
7
45
8
118
30020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์จิรา วาปีทะ
8
54
9
119
30020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม สุภารี
20
129
12
120
30020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาริยะ วาทไธสง
36
831
30
121
30020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนิตพงษ์ ฉวีพัฒน์
11
91
8
122
30020126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดร พนมศรี
17
113
11
123
30020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายระติเดช ทับแสนลี
19
243
11
124
30020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
9
7
125
30020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนิต แทนสูงเนิน
12
140
8
126
30020130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพูนพิศมัย เปี่ยมสุวรรณ
22
332
12
127
30020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักชาติ พันธ์ศรี
9
92
8
128
30020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
79
8
129
30020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนิตา ปัดตาเทสัง
7
85
8
130
30020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอินทร์ ไปเจอะ
9
91
8
131
30020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน
10
114
8
132
30020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภู่เพชร บุญดี
6
24
8
133
30020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมหัศวินอภิญญา บุญอยู่
14
183
11
134
30020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย เหตุผล
6
33
7
135
30020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ พรมสู
11
83
9
136
30020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา แสนท้าว
21
323
14
137
30020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรนณี วิมลธรรม
5
32
8
138
30020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภดิษฐ์ บุญเรือง
21
213
12
139
30020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมิ่งขวัญ บูรณปรีชา
4
19
8
140
30020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนากรณ์ ปะเสทะกัง
21
342
11
141
30020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรรณษา ชิตรัตถา
24
345
14
142
30020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพล รักษา
5
65
8
143
30020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวน มูลนิธิธรรม
19
417
14
144
30020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัมฤทธิ์ กลมกลาง
21
351
16
145
30020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฤชา ดุจจานุทัศน์
6
61
9
146
30020150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ดีประเสริฐ
23
370
20
147
30020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเด็จ ภิญโญยาง
20
315
11
148
30020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุชิต ป่วงกระโทก
17
201
11
149
30020153
ประถมศึกษา
-
4
43
6
150
30020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
101
9
151
30020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญณรงค์ มากพันธ์
18
139
12
152
30020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรมิตา สีมาพล
19
266
11
153
30020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกรณ์ ชาติประสพ
10
100
9
154
30020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.อภิสรา สธนเสาวภาคย์
5
34
8
155
30020159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนชัย เยื่องกลาง
20
208
12
156
30020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี เจริญกลาง
46
1,116
38
157
30020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีรวัฒน์ เกตศิลา
13
101
9
158
30020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนัย บรรจงรอด
12
122
8
159
30020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ วัชรินทร์รัตน์
8
92
8
160
30020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิรักษ์ ชวนขุนทด
5
49
8
161
30020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุฒิเกียรติ ก่อศรีจันทร์
7
42
8
162
30020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา จิตเงิน
11
314
16
163
30020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวาล สุดเวียง
10
79
8
164
30020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุวัฒน์ บุทธิจักร์
10
103
9
165
30020169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธ์ิ์ เดชครอง
17
125
12
166
30020170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเศรษฐเมธ พรมวัง
11
56
9
167
30020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายยนต์ อ่อนคำสี
8
21
8
168
30020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ ชูใจ
19
289
8
169
30020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ คำกอง
17
188
8
170
30020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิษฐ์ ปั่นพิมาย
7
55
9
171
30020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิชช์ แก้วโกมุท
14
174
8
172
30020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวินทร์ แจ้งไพร
7
64
9
173
30020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพิชญ์ชญา จิตรลักษมีกานต์
12
120
8
174
30020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐณัฐ เกรัมย์
10
133
8
175
30020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธรรมรัตน์ รัตนกระจ่าง
8
76
8
176
30020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งโรจน์ พรหมมีชัย
10
177
8
รวม
2,200
26,495
1,731

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน