ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
30020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุวัฒน์ บุทธิจักร์
จักราช 3
8
118
9
2
30020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเวช ช่างทำ
จักราช 3
12
196
9
3
30020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเซีย นิเรียงรัมย์
จักราช 3
6
31
9
4
30020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาลี แดงหล้า
จักราช 3
17
128
11
5
30020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย บุราณรมย์
จักราช 3
11
125
8
6
30020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพฤทธิ์ พงษ์สีดา
จักราช 3
11
119
8
7
30020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติณรงค์ หงษ์แปลง
จักราช 1
34
713
21
8
30020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรัญญา หงษ์แปลง
14
146
8
9
30020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ ธีระกุล
จักราช 1
8
93
8
10
30020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกเมน แตงกระโทก
จักราช 1
13
137
8
11
30020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำพอ สมบัติภูธร
จักราช 1
11
103
8
12
30020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ นันกระโทก
จักราช1
9
112
8
13
30020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ สุวรรณะ
จักราช 4
17
332
11
14
30020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.นม. เขต 2
4
36
9
15
30020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา โพธินา
จักราช 4
12
254
8
16
30020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ ยศกลาง
จักราช 4
9
120
8
17
30020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภา คำรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
9
108
8
18
30020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ เรียมริมมะดัน
ศูนย์เครือข่ายจักราช 2
8
77
8
19
30020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรพงษ์ คุรุกิจกำจร
จักราช2
18
302
11
20
30020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัชชา ชาญชัยภูวดล
จักราช ๒
6
66
8
21
30020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาน อรพิมพ์
จักราช2
8
119
8
22
30020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จักราช 2
5
27
8
23
30020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ ธรรมไธสง
ชาวบ้านโกรกไม้แดง
5
15
6
24
30020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.สัญญา เขียวปาน
จักราช2
7
107
8
25
30020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองกิตถิ์ ทิศบดี
จักราช 2
7
81
8
26
30020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา สุปัญญเดชา
จักราช 2
10
145
8
27
30020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์ใจ พืชทองหลาง
จักราช 2
10
138
8
28
30020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิติญา นิเรียงรัมย์
จักราช2
9
61
8
29
30020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทิศ พงษ์ภาลี
จักราช 2
22
407
14
30
30020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ พึ่งจันดา
จักราช3
12
245
8
31
30020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำราญ เถกระโทก
จักราช 3
6
38
8
32
30020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จักราช 3
11
133
8
33
30020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิสิทธิ์ สมาน
จักราช 3
19
165
11
34
30020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวริศรา แก้วแกมเกษ
จักราช 3
7
31
7
35
30020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมพิมุก ผดุงฐิติพันธุ์
จักราช 3
5
45
8
36
30020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จักราช 3
2
47
8
37
30020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน
อำเภอจักราช 3
11
94
12
38
30020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ จันทีนอก
จักราช 4
18
315
11
39
30020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหนูชวน มุงคุณคำชาว
จักราช 4
12
126
9
40
30020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤชฐา ดอนกระโทก
จักราช 4
7
90
9
41
30020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ นาคศิริ
จักราช 4
14
215
8
42
30020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมรงค์ ทองสุข
จักราช 1
6
79
8
43
30020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปิยะกุล พัวอมรพงศ์
-
19
170
12
44
30020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพร ทวรรณกุล
จักราช 1
22
315
12
45
30020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา สังข์สูงเนิน
จักราช 1
7
110
8
46
30020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ ชวนสุข
โชคชัย3
6
56
8
47
30020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพร
โชคชัย 3
11
59
11
48
30020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรัส บุญเชื่อง
โชคชัย1
65
1,667
46
49
30020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฐกร แสงจันทร์
โชคชัย 1
7
62
8
50
30020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ ฤชุภูมิพันธุ์
โชคชัย 1
9
122
8
51
30020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย สันติภัคพงศ์
โชคชัย 1
16
292
11
52
30020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูล เฉียบกระโทก
โชคชัย 4
24
383
14
53
30020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร เพ็งลี
5
100
8
54
30020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรีย์พร พรมยกบัตร์
โชคชัย 4
16
148
11
55
30020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย พงษ์ศรี
โชคชัย4
19
254
11
56
30020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระพร ชมกลาง
โชคชัย 4
19
287
11
57
30020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอังคณา ภิญโญยาง
โชคชัย 2
18
219
11
58
30020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติพงศ์ ลันวงษ์สา
โชคชัย 2
11
102
8
59
30020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
โชคชัย 2
9
120
12
60
30020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โชคชัย 2
4
53
8
61
30020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญจง เอี่ยมกลาง
โชคชัย2
11
141
9
62
30020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรวัลย์ ขยายวงศ์
โชคชัย2
19
215
12
63
30020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง ฝ่ายโชคชัย
โชคชัย 3
13
135
11
64
30020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหนึ่งฤทัย ปานอริยะนันท์
โชคชัย 3
11
94
8
65
30020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเหลือ บ่อเพ็ชร
โชคชัย 3
5
63
9
66
30020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเอื้อ นาคใหม่
โชคชัย 1
15
259
11
67
30020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ รุณชัยศรี
โชคชัย1
6
51
8
68
30020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ บรรจงรอด
ศูนย์โชคชัย 1
9
89
8
69
30020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาทิต นวนกระโทก
โชคชัย 1
7
74
8
70
30020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา อุตสาหพงษ์
-
7
85
8
71
30020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพล มาจันทึก
โชคชัย 2
6
42
8
72
30020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์
โชคชัย 2
14
132
8
73
30020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา เปลี่ยนกระโทก
โชคชัย2
4
35
8
74
30020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำเกิง เงินพลับพลา
โชคชัย2
16
286
11
75
30020078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกงไกร สง่าเนตร
โชคชัย 2
13
103
11
76
30020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาชินี บุญญพาพงศ์
โชคชัย 3
7
50
8
77
30020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ วันทากุล
โชคชัย3
5
46
9
78
30020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีดนุวัศ ไชยสงค์
โชคชัย 3
10
84
8
79
30020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองไทยแท้ ทองดีนอก
โรงเรียนชุมชนพลับพลา
6
73
9
80
30020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีวิทย์ ยังทินนัง
โชคชัย 3
6
72
9
81
30020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ครึกกระโทก
โชคชัย 3
5
58
8
82
30020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ สุวิวัฒนานันท์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโชคชัย 4
17
313
13
83
30020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย ป่วงกระโทก
8
63
8
84
30020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ เฟืองสกุลโรจน์
โชคชัย 4
9
123
8
85
30020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภนิตา เศรษฐคุณากุล
ห้วยแถลง 3
7
48
8
86
30020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจงจิตต์ จงปัตนา
ห้วยแถลง 3
4
35
9
87
30020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยแถลง 3
1
8
4
88
30020092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประดับ กุมาลา
นครราชสีมา
18
190
12
89
30020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยแถลง 3
4
41
8
90
30020094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเชิด บุบผามาลา
ห้วยแถลง 3
22
309
15
91
30020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลอง จันทร์ลอย
ห้วยแถลง 3
16
132
11
92
30020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรทิน โตหมื่นไวย
ห้วยแถลง 3
9
53
8
93
30020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระยุทธ์ พันธ์ใย
ห้วยแถลง 3
4
64
8
94
30020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอ้อย สงึมรัมย์
ห้วยแถลง 3
16
139
12
95
30020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายห้วยแถลง 3
10
148
8
96
30020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร จุฬารมย์
ห้วยแถลง ๑
8
103
8
97
30020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ จงสูงเนิน
13
127
8
98
30020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรชัชช์ นิลทวี
ห้วยแถลง 1
20
215
12
99
30020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาริยะ วาทไธสง
ห้วยแถลง 4
18
159
11
100
30020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ ฝากไธสง
ห้วยแถลง 4
8
77
8
101
30020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
65
8
102
30020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย ลวกไธสง
ห้วยแถลง4
13
251
8
103
30020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ บุญซำ
ห้วยแถลง4
6
41
8
104
30020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรวัฒน์ จตุรวงค์
ห้วยแถลง 4
5
78
8
105
30020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล หมื่นโยชน์
ห้วยแถลง 4
12
159
8
106
30020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุวัตน์ วิวัตรชัย
ห้วยแถลง 4
7
62
8
107
30020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหพันธ์ เปาจันทึก
-
8
88
8
108
30020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมดี พรหนองแสน
ห้วยแถลง4
9
107
8
109
30020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม สกิจขวา
ห้วยแถลง 4
14
156
8
110
30020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติวัฒน์ สุภัทโรบล
-
15
229
11
111
30020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสะอาด ระติเดช
ห้วยแถลง 2
13
146
8
112
30020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ จำปาหล้า
ห้วยแถลง2
8
91
8
113
30020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล พันธ์สวัสดิ์
ห้วยแถลง 2
9
168
8
114
30020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครเดช ไชยโยราช
ห้วยแถลง 2
9
100
8
115
30020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิภาวดี ปัจจัยโก
ห้วยแถลง 2
18
190
11
116
30020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย อรรคบุตร
-
6
61
8
117
30020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชาดา คำเสียง
-
7
51
8
118
30020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์จิรา วาปีทะ
ห้วยแถลง 1
7
62
9
119
30020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม สุภารี
ห้วยแถลง1
17
149
12
120
30020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ ครุธาโรจน์
ห้วยแถลง1
37
869
29
121
30020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนิตพงษ์ ฉวีพัฒน์
ห้วยแถลง 1
10
97
8
122
30020126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดร พนมศรี
ห้วยแถลง 1
17
152
12
123
30020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายระติเดช ทับแสนลี
ห้วยแถลง1
18
306
11
124
30020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยแถลง1
4
9
7
125
30020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนิต แทนสูงเนิน
ห้วยแถลง2
12
140
8
126
30020130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพูนพิศมัย เปี่ยมสุวรรณ
ห้วยแถลง 2
20
379
13
127
30020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักชาติ พันธ์ศรี
ห้วยแถลง 2
7
93
8
128
30020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยแถลง2
6
79
8
129
30020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนิตา ปัดตาเทสัง
ห้วยแถลง 2
8
80
8
130
30020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอินทร์ ไปเจอะ
-
12
106
8
131
30020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน
หนองบุญมาก2
11
110
8
132
30020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภู่เพชร บุญดี
หนองบุญมาก 2
4
25
8
133
30020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมหัศวินอภิญญา บุญอยู่
หนองบุญมาก3
18
199
11
134
30020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร พานอิ่มมะเริง
ศูนย์เครือข่ายหนองบุญมาก
6
28
7
135
30020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต ป่วงกระโทก
11
91
9
136
30020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา แสนท้าว
โรงเรียนวิถีพุทธ
21
340
15
137
30020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรนณี วิมลธรรม
หนองบุญมาก 3
5
26
8
138
30020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภดิษฐ์ บุญเรือง
หนองบุญมาก 3
21
241
12
139
30020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมิ่งขวัญ บูรณปรีชา
หนองบุญมาก 3
4
12
6
140
30020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ ดวงกระโทก
หนองบุญมาก 3
21
350
14
141
30020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรรณษา ชิตรัตถา
หนองบุญมาก 3
21
335
15
142
30020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ พันธนาม
หนองบุญมาก 2
4
53
7
143
30020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวน มูลนิธิธรรม
หนองบุญมาก 2
19
410
16
144
30020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัมฤทธิ์ กลมกลาง
หนองบุญมาก 2
21
378
15
145
30020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฤชา ดุจจานุทัศน์
หนองบุญมาก2
4
52
9
146
30020150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ดีประเสริฐ
ไม่มี
22
413
18
147
30020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเด็จ ภิญโญยาง
หนองบุญมาก2
19
298
11
148
30020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมังกร เทกระโทก
15
221
11
149
30020153
ประถมศึกษา
-
หนองบุญมาก1
3
40
6
150
30020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองบุญมาก1
9
94
9
151
30020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญณรงค์ มากพันธ์
17
132
12
152
30020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรมิตา สีมาพล
หนองบุญมาก1
19
276
11
153
30020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หนองบุญมาก1
6
97
9
154
30020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุธาสินี สว่างศรี
หนองบุญมาก 1
7
42
8
155
30020159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนชัย เยื่องกลาง
หนองบุญมาก 1
19
203
12
156
30020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี เจริญกลาง
-
44
993
35
157
30020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีรวัฒน์ เกตศิลา
เฉลิมพระเกียรติ 1
7
95
8
158
30020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนัย บรรจงรอด
เฉลิมพระเกียรติ1
11
126
8
159
30020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ วัชรินทร์รัตน์
เฉลิมพระเกียรติ 1
8
99
8
160
30020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิรักษ์ ชวนขุนทด
เฉลิมพระเกียรติ 1
7
54
8
161
30020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุฒิเกียรติ ก่อศรีจันทร์
ศูนย์เครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ 1
5
51
8
162
30020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา จิตเงิน
เฉลิมพระเกียรติ1
14
314
16
163
30020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวาล สุดเวียง
เฉลิมพระเกียรติ 1
7
82
8
164
30020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาล ตุนาค
เฉลิมพระเกียรติ 2
9
111
9
165
30020169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธ์ิ์ เดชครอง
เฉลิมพระเกียรติ 2
16
150
12
166
30020170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเศรษฐเมธ พรมวัง
เฉลิมพระเกียรติ 2
12
64
12
167
30020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายยนต์ อ่อนคำสี
เฉลิมพระเกียรติ 2
8
26
8
168
30020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ ชูใจ
เฉลิมพระเกียรติ 2
18
277
8
169
30020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ คำกอง
เฉลิมพระเกียรติ 2
13
197
8
170
30020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิษฐ์ ปั่นพิมาย
เฉลิมพระเกียรติ 2
6
66
9
171
30020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิชช์ แก้วโกมุท
เฉลิมพระเกียรติ 2
13
182
8
172
30020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวินทร์ แจ้งไพร
เฉลิมพระเกียรติ 2
6
58
9
173
30020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพิชญ์ชญา จิตรลักษมีกานต์
เฉลิมพระเกียรติ 1
11
126
8
174
30020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐณัฐ เกรัมย์
เฉลิมพระเกียรติ 1
12
139
8
175
30020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธรรมรัตน์ รัตนกระจ่าง
เฉลิมพระเกียรติ 1
9
73
8
176
30020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชีพ นิตย์ด่านกลาง
เฉลิมพระเกียรติ 1
11
167
8
รวม
2,058
27,572
1,727

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน