ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
30030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอริสศรา นารีรักษ์
11
89
9
2
30030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริวรรณ์ รักษาสระน้อย
11
147
9
3
30030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโรจน์ชวิน วีรภัทรชยังกูร
13
123
8
4
30030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.ศุภชัย โคสมบูรณ์
6
62
9
5
30030005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเบ็ญจพล แสงภารา
20
137
12
6
30030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี แจ้งคำพี้
11
196
9
7
30030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชันย์ นคราวนากุล
6
99
8
8
30030008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญลือ เพ็ชรดอน
19
214
12
9
30030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร หน่างเกษม
12
68
9
10
30030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
10
4
11
30030011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนัชชัย เสยกระโทก
17
142
12
12
30030012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพันธ์ศักดิ์ มีพวงพินธุ์
20
232
12
13
30030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ แอมกระโทก
9
101
9
14
30030014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขันตรี โสภาพิศ
20
286
11
15
30030015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภวุฒิ สุภาชาติ
15
123
9
16
30030016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธนพร ปักษา
20
183
11
17
30030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน ศรีสา
10
85
8
18
30030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรวัลย์ นคราวนากุล
19
366
16
19
30030019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนัด บรรลือ
14
107
12
20
30030020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทีปกรณ์ วิโมกข์รัตน์
17
211
11
21
30030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ พูนวัฒนานุกูล
6
70
9
22
30030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย แสนลือชา
11
200
16
23
30030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภิต ขันติโชติ
32
540
18
24
30030024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัคร ฉัตรรัตนวารี
16
181
11
25
30030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ พงศ์อุดม
13
127
9
26
30030026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดาวเรือง เรืองรัตนโชติ
27
359
15
27
30030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีไพร จันทรชิต
11
97
9
28
30030028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกานต์เลิศ ก้อนหิน
18
346
14
29
30030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ ยอดผักแว่น
14
107
9
30
30030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงเพ็ช ทองไชย
9
100
8
31
30030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี จันทองเดช
10
104
8
32
30030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม มารครบุรี
51
1,221
36
33
30030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย วุฒิศักดิ์
9
59
8
34
30030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกานต์เลิศ ก้อนหิน
12
112
8
35
30030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
91
9
36
30030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัชกร ธนาวุฒิพรกุล
12
129
9
37
30030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.ต.บุญมี รัตนโกศล
14
126
9
38
30030038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ไชยพุฒ
11
105
8
39
30030039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ พินิจพงศ์
20
195
11
40
30030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคีตวัฒน์ ขันธะหัตถ์
5
51
8
41
30030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย คำยืน
5
37
8
42
30030042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพร ผมงาม
18
143
11
43
30030043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขวัญชัย เรืองกระโทก
16
131
11
44
30030044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิตรลดา ซิวดอน
15
134
12
45
30030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวละเอียด แซ่คู
23
414
14
46
30030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธเนศ สถิรวิวัฒน์
12
142
8
47
30030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประทานพร มูลศรี
9
76
9
48
30030048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพทูรย์ อักษรครบุรี
17
205
12
49
30030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณา ธเรศพฤฒิกิจ
9
77
9
50
30030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปองพล จิตรเขต
14
137
9
51
30030051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวศิน ย่อมกลาง
20
295
12
52
30030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณิชนันท์ นิติสิทธิ์
4
57
9
53
30030053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสอาด บุญเอิบ
13
181
9
54
30030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล จุฑาธรรม
9
81
9
55
30030055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย สายทองทิพย์
20
186
12
56
30030056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิวเสก อุดมจิรโชติ
18
204
11
57
30030057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีศักดิ์ พันธนาม
18
194
12
58
30030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา โชติธรรมวาทิน
42
676
25
59
30030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศิษฐ์ ยางกลาง
10
70
8
60
30030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส ลุนนากัน
7
86
8
61
30030061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจารุพันธ์ สุกอง
21
399
19
62
30030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกพัทธ์ เวียงสีมา
6
68
9
63
30030063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา ชินศรี
19
248
11
64
30030064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนภภูมิ แก้ววิเศษ
15
126
11
65
30030065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ เทศนา
18
155
11
66
30030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด อินธิแสง
9
113
8
67
30030067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย เชิญกลาง
23
292
15
68
30030068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรชุน อุทัยวรรณ์
28
366
14
69
30030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรียาภรณ์ ณรังศรี
9
127
8
70
30030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปัญญา ศิริกุลชัยวัฒนา
9
105
8
71
30030071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติภูภิภัค โสภักดี
17
299
11
72
30030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ ยุระชัย
13
138
8
73
30030073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร อินทรสร
27
390
18
74
30030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต เมธารส
6
64
8
75
30030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนวรรณ ไวบรรเทา
10
77
9
76
30030076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนุศิษย์ พรชีวโชติ
31
545
19
77
30030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสงี่ยม พระไตรยะ
27
527
20
78
30030078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ ใจจังหรีด
17
194
11
79
30030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัชชา ยุระชัย
9
102
9
80
30030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย เที่ยงดี
7
65
8
81
30030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี ตั้งอั้น
15
121
8
82
30030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรชนก รัตนโกศล
8
82
9
83
30030083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรภัทรวัฒน์ กล้าแข็ง
13
122
12
84
30030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรทม พิมพ์ทองครบุรี
11
117
9
85
30030085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรวิชญ์ จิตชู
16
123
11
86
30030086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชดวง ลึกอะหร่ำ
16
116
11
87
30030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชนี คำพิทักษ์
9
51
9
88
30030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภักไท ทองนุช
13
115
8
89
30030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พิพัฒน์ จานฉิมพลี
6
51
8
90
30030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
154
8
91
30030091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรรณพ ชิดเมืองปัก
17
201
11
92
30030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนัด ธเรศพฤฒิกิจ
11
120
8
93
30030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐภูมิ คะเลรัมย์
5
30
9
94
30030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤชภร แก้วประเสริฐ
4
20
7
95
30030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
96
30030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดี โสโป
6
52
9
97
30030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอิสรีย์ แก้ววิเศษ
5
33
9
98
30030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกัน ลีสีคำ
9
67
9
99
30030099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคะนอง ควรตะขบ
20
176
12
100
30030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเศรษฐิยา เปรื่องพิชญาธร
13
131
9
101
30030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายเจตวัฒน์ ปรึกกระโทก
11
107
8
102
30030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถิรายุ ปิดตาละเพ
13
126
9
103
30030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรียาภรณ์ เชียงเครือ
9
88
9
104
30030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประไพรัตน์ ลีสีคำ
12
108
9
105
30030105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย จันทร์ตะคุ
19
251
13
106
30030106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ ระวังสำโรง
18
145
11
107
30030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิประภา พิมพ์ทองครบุรี
3
39
8
108
30030108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนภัสดล ลิมปิเจริญ
21
201
12
109
30030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทรัสม์ ธนปรัชญ์ธำรง
8
72
9
110
30030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ กลางบุญเรือง
10
71
9
111
30030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาพร บุพโต
8
124
9
112
30030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชาภพ ลักขษร
11
123
9
113
30030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว ผางสระน้อย
15
213
9
114
30030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมะลิวัลย์ จรกิ่ง
8
62
8
115
30030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ อุตรา
20
253
12
116
30030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกตัญญุตา มีเงิน
6
46
9
117
30030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดากร ยี่สารพัฒน์
4
7
6
118
30030118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมธี ณนภัทรเมธี
18
227
11
119
30030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุษณิษา ภาสกานนท์
10
81
9
120
30030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
58
8
121
30030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ญาติดอน
7
101
9
122
30030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลวัจน์ ภูสำเภา
10
111
9
123
30030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ คอกขุนทด
10
90
9
124
30030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวินทร์ วันธงไชย
10
72
9
125
30030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
12
5
126
30030126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย กลขุนทด
8
68
10
127
30030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล จิตพิทักษ์กูล
7
66
8
128
30030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเร็จ เสียดกิ่ง
12
140
8
129
30030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิตญานุธิพรรณ พัฒนธรรมวริน
11
87
8
130
30030130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม สมบัติ
20
276
11
131
30030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ แสงลุน
6
24
8
132
30030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุไรรัตน์ วอนพรมราช
8
66
8
133
30030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
134
30030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย อินทร์แปลง
5
64
8
135
30030135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมยศ พุทธา
54
1,145
36
136
30030136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จ่าสิบเอกณรงค์ รัตนกุล
40
674
25
137
30030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
138
30030138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรุทธ์ เฟ้นดี้
18
126
11
139
30030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพันธิพา แสงศรี
9
75
8
140
30030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัณภพ สุทธิประภา
5
36
9
141
30030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลป์ แพงตะคุ
10
77
8
142
30030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธรชญา ไพพา
21
328
12
143
30030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิชัย เครือบคนโท
14
137
8
144
30030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
34
8
145
30030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวะราวุฒิ สุวรรณปะเถาว์
11
106
9
146
30030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกอรรถ ถูกหมาย
5
22
8
147
30030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประนอม นามนิตย์
11
89
9
148
30030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิรมย์ เข็มพุดซา
9
71
8
149
30030149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอุทุมพร เครือบคนโท
24
365
12
150
30030150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศึกษา ลาจังหรีด
18
181
11
151
30030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
1
1
152
30030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนวงษ์ พุฒนอก
10
100
8
153
30030153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุทุมพร เครือบคนโท
8
79
8
154
30030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายช่วย รมยาคม
9
114
9
155
30030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครวัฒน์ รงคะสุทธิโรจน์
3
35
8
156
30030156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคมสัณห์ คำพิทักษ์
19
258
12
157
30030157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพรทิพย์ พุจารย์
42
702
28
158
30030158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระเดช เดชะคำภู
22
300
11
159
30030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายญาณากร จำนิล
8
87
9
160
30030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
58
8
161
30030162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสินประเสริฐ เวหา
25
307
14
162
30030163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทศพร ศรีวิพัฒน์
17
126
12
163
30030164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรธชีว ศรีโฉมงาม
15
163
11
164
30030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐปนนท์ ทองเกิด
12
147
8
165
30030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ อันพิมพ์
6
78
8
166
30030167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลภาภัทร พลสิทธิ์
20
248
12
167
30030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์
8
96
8
168
30030169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรเจต เพ็ญเดิมพันธ์
7
53
8
169
30030170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุลักษณ์ เผยกลาง
16
208
11
170
30030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย สินใหม่
7
45
8
171
30030172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรชัย แพงเพ็ง
31
441
20
172
30030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
97
8
173
30030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณเฑียร สารจันทร์
13
140
8
174
30030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ เขียงกระโทก
11
126
8
175
30030176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรานเพชร ทวีผล
17
117
11
176
30030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริเนตร สิงห์คำ
15
168
9
177
30030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมมิตร เครื่องกลาง
13
140
11
178
30030179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธ์ พิเศษ
18
301
11
179
30030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลักษมพงศ์ ด้วงรัตน์
11
90
9
180
30030181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป ลักษณะพรมราช
22
256
12
181
30030182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดวง โชติสุภาพ
14
113
11
182
30030183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอารีย์ จันทรชัย
18
141
11
183
30030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลิศ ปรุงโพธิ์
9
81
8
184
30030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ เกิดวิชัย
12
158
8
185
30030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวภณ พานเมือง
6
90
8
186
30030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม เรืองคง
7
36
8
รวม
2,501
29,854
1,903

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน