ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
30030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอริสศรา นารีรักษ์
10
101
9
2
30030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริวรรณ์ รักษาสระน้อย
13
153
9
3
30030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโรจน์ชวิน วีรภัทรชยังกูร
13
119
8
4
30030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.ศุภชัย โคสมบูรณ์
6
59
9
5
30030005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเบ็ญจพล แสงภารา
20
140
12
6
30030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี แจ้งคำพี้
15
202
9
7
30030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชันย์ นคราวนากุล
6
102
8
8
30030008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญลือ เพ็ชรดอน
17
207
12
9
30030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร หน่างเกษม
12
61
9
10
30030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
9
4
11
30030011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนัชชัย เสยกระโทก
16
136
12
12
30030012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพันธ์ศักดิ์ มีพวงพินธุ์
22
252
12
13
30030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ แอมกระโทก
9
104
9
14
30030014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประทานพร มูลศรี
20
286
11
15
30030015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภวุฒิ สุภาชาติ
13
135
9
16
30030016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธนพร ปักษา
19
171
11
17
30030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน ศรีสา
10
109
8
18
30030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรวัลย์ นคราวนากุล
21
325
16
19
30030019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนัด บรรลือ
12
124
12
20
30030020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทีปกรณ์ วิโมกข์รัตน์
18
187
11
21
30030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ พูนวัฒนานุกูล
6
50
9
22
30030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย แสนลือชา
11
183
16
23
30030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภิต ขันติโชติ
34
586
18
24
30030024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัคร ฉัตรรัตนวารี
17
170
11
25
30030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ พงศ์อุดม
13
132
9
26
30030026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดาวเรือง เรืองรัตนโชติ
25
339
15
27
30030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีไพร จันทรชิต
12
107
9
28
30030028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกานต์เลิศ ก้อนหิน
18
338
13
29
30030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ ยอดผักแว่น
11
103
9
30
30030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงเพ็ช ทองไชย
9
98
8
31
30030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี จันทองเดช
10
106
8
32
30030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม มารครบุรี
51
1,148
34
33
30030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย วุฒิศักดิ์
7
52
8
34
30030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกานต์เลิศ ก้อนหิน
12
96
8
35
30030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล ศรีสา
8
86
9
36
30030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัชกร ธนาวุฒิพรกุล
13
117
9
37
30030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.ต.บุญมี รัตนโกศล
14
121
9
38
30030038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ไชยพุฒ
11
99
8
39
30030039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ พินิจพงศ์
21
192
11
40
30030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคีตวัฒน์ ขันธะหัตถ์
5
56
8
41
30030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย คำยืน
5
44
8
42
30030042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายตา คำสิงห์นอก
19
153
11
43
30030043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขวัญชัย เรืองกระโทก
19
135
11
44
30030044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิตรลดา ซิวดอน
18
155
12
45
30030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวละเอียด แซ่คู
23
387
15
46
30030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธเนศ สถิรวิวัฒน์
11
147
8
47
30030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
73
9
48
30030048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพทูรย์ อักษรครบุรี
18
191
12
49
30030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณา ธเรศพฤฒิกิจ
9
77
9
50
30030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปองพล จิตรเขต
14
131
9
51
30030051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวศิน ย่อมกลาง
20
269
12
52
30030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณิชนันท์ นิติสิทธิ์
4
77
9
53
30030053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสอาด บุญเอิบ
14
189
8
54
30030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล จุฑาธรรม
9
85
9
55
30030055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย สายทองทิพย์
19
179
12
56
30030056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิวเสก อุดมจิรโชติ
20
197
11
57
30030057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีศักดิ์ พันธนาม
18
183
12
58
30030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา โชติธรรมวาทิน
32
653
24
59
30030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศิษฐ์ ยางกลาง
10
82
8
60
30030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส ลุนนากัน
7
81
8
61
30030061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจารุพันธ์ สุกอง
21
408
19
62
30030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกพัทธ์ เวียงสีมา
6
76
9
63
30030063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา ชินศรี
19
237
11
64
30030064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนภภูมิ แก้ววิเศษ
15
127
11
65
30030065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ เทศนา
19
157
11
66
30030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด อินธิแสง
9
107
8
67
30030067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย เชิญกลาง
23
293
13
68
30030068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรชุน อุทัยวรรณ์
28
326
15
69
30030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรียาภรณ์ ณรังศรี
9
121
8
70
30030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปัญญา ศิริกุลชัยวัฒนา
9
130
8
71
30030071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติภูภิภัค โสภักดี
18
281
11
72
30030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ ยุระชัย
13
136
8
73
30030073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร อินทรสร
27
385
16
74
30030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต เมธารส
6
58
8
75
30030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนวรรณ ไวบรรเทา
10
81
9
76
30030076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนุศิษย์ พรชีวโชติ
30
536
21
77
30030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสงี่ยม พระไตรยะ
26
497
18
78
30030078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ ใจจังหรีด
17
175
11
79
30030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัชชา ยุระชัย
9
104
9
80
30030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย เที่ยงดี
7
62
8
81
30030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี ตั้งอั้น
15
143
8
82
30030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรชนก รัตนโกศล
8
84
9
83
30030083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรภัทรวัฒน์ กล้าแข็ง
11
121
12
84
30030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรทม พิมพ์ทองครบุรี
13
124
9
85
30030085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรวิชญ์ จิตชู
16
122
11
86
30030086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชดวง ลึกอะหร่ำ
12
105
11
87
30030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชนี คำพิทักษ์
7
53
9
88
30030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภักไท ทองนุช
12
127
8
89
30030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พิพัฒน์ จานฉิมพลี
7
55
8
90
30030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายองอาจ เลิศประไพสกุล
14
157
8
91
30030091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
19
207
11
92
30030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนัด ธเรศพฤฒิกิจ
13
113
8
93
30030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐภูมิ คะเลรัมย์
6
27
9
94
30030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤชภร แก้วประเสริฐ
4
19
7
95
30030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
96
30030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาษา เขมะวิบูลย์
8
50
9
97
30030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอิสรีย์ แก้ววิเศษ
4
33
9
98
30030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกัน ลีสีคำ
9
65
9
99
30030099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพศาล จิตพิทักษ์กุล
22
163
12
100
30030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเศรษฐิยา เปรื่องพิชญาธร
11
139
9
101
30030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายเจตวัฒน์ ปรึกกระโทก
11
103
8
102
30030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถิรายุ ปิดตาละเพ
13
133
9
103
30030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรียาภรณ์ เชียงเครือ
8
86
9
104
30030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประไพรัตน์ ลีสีคำ
12
102
9
105
30030105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย จันทร์ตะคุ
21
242
12
106
30030106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ ระวังสำโรง
18
139
11
107
30030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิประภา พิมพ์ทองครบุรี
3
47
8
108
30030108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนภัสดล ลิมปิเจริญ
26
185
12
109
30030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทรัสม์ ธนปรัชญ์ธำรง
8
77
9
110
30030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ กลางบุญเรือง
9
76
9
111
30030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาพร บุพโต
11
125
9
112
30030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชาภพ ลักขษร
13
121
9
113
30030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว ผางสระน้อย
15
220
9
114
30030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมะลิวัลย์ จรกิ่ง
8
68
8
115
30030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ อุตรา
20
233
12
116
30030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกตัญญุตา มีเงิน
6
43
9
117
30030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดากร ยี่สารพัฒน์
4
15
8
118
30030118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมธี ณนภัทรเมธี
19
177
11
119
30030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุษณิษา ภาสกานนท์
11
77
9
120
30030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนันทา สง่าเนตร
8
58
8
121
30030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ญาติดอน
7
104
9
122
30030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลวัจน์ ภูสำเภา
10
100
9
123
30030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ ศรีทอง
10
89
9
124
30030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวินทร์ วันธงไชย
10
86
9
125
30030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำจัด สุขประเสริฐ
4
4
3
126
30030126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย กลขุนทด
8
36
10
127
30030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ นาถ้ำพลอย
8
73
8
128
30030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเร็จ เสียดกิ่ง
14
131
8
129
30030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิตญานุธิพรรณ พัฒนธรรมวริน
12
102
8
130
30030130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม สมบัติ
25
250
11
131
30030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ แสงลุน
5
29
8
132
30030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุไรรัตน์ วอนพรมราช
10
71
8
133
30030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
134
30030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย อินทร์แปลง
5
68
8
135
30030135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมยศ พุทธา
53
1,050
44
136
30030136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จ่าสิบเอกณรงค์ รัตนกุล
40
627
23
137
30030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
138
30030138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรุทธ์ เฟ้นดี้
18
117
11
139
30030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพันธิพา แสงศรี
9
60
8
140
30030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัณภพ สุทธิประภา
5
31
9
141
30030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลป์ แพงตะคุ
10
76
8
142
30030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธรชญา ไพพา
20
322
12
143
30030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิชัย เครือบคนโท
14
138
8
144
30030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
32
8
145
30030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวะราวุฒิ สุวรรณปะเถาว์
11
101
9
146
30030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกอรรถ ถูกหมาย
5
20
8
147
30030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประนอม นามนิตย์
11
88
9
148
30030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิรมย์ เข็มพุดซา
9
75
8
149
30030149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอุทุมพร เครือบคนโท
24
340
12
150
30030150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศึกษา ลาจังหรีด
18
168
11
151
30030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
152
30030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนวงษ์ พุฒนอก
11
92
8
153
30030153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุทุมพร เครือบคนโท
8
71
8
154
30030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายช่วย รมยาคม
10
113
9
155
30030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณดี จันทร์สนิทศรี
3
41
8
156
30030156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคมสัณห์ คำพิทักษ์
22
261
12
157
30030157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพรทิพย์ พุจารย์
37
721
28
158
30030158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระเดช เดชะคำภู
21
273
11
159
30030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายญาณากร จำนิล
8
89
9
160
30030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
68
8
161
30030162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสายฝน สุวรรณรินทร์
29
295
14
162
30030163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทศพร ศรีวิพัฒน์
17
123
12
163
30030164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรธชีว ศรีโฉมงาม
16
162
11
164
30030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐปนนท์ ทองเกิด
10
153
8
165
30030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ อันพิมพ์
6
86
8
166
30030167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลภาภัทร พลสิทธิ์
20
227
12
167
30030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์
8
101
8
168
30030169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรเจต เพ็ญเดิมพันธ์
7
50
8
169
30030170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุลักษณ์ เผยกลาง
18
190
11
170
30030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย สินใหม่
6
43
8
171
30030172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรชัย แพงเพ็ง
31
485
22
172
30030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
93
8
173
30030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณเฑียร สารจันทร์
13
131
8
174
30030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ เขียงกระโทก
12
117
8
175
30030176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
11
117
11
176
30030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริเนตร สิงห์คำ
16
175
9
177
30030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมมิตร เครื่องกลาง
13
132
11
178
30030179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม เรืองคง
19
280
11
179
30030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลักษมพงศ์ ด้วงรัตน์
11
89
9
180
30030181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป ลักษณะพรมราช
18
275
12
181
30030182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดวง โชติสุภาพ
13
123
11
182
30030183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอารีย์ จันทรชัย
18
149
11
183
30030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลิศ ปรุงโพธิ์
9
80
8
184
30030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ เกิดวิชัย
12
155
8
185
30030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวภณ พานเมือง
7
82
8
186
30030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดอกคูณ ยกกระโทก
6
43
8
รวม
2,519
29,253
1,902

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน