ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
30040001
ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ขันโคกกรวด
7
101
6
2
30040002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริยศ คารวะบัญชา
13
184
9
3
30040003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพรรดิ เพชรเสนา
8
98
9
4
30040004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษณะ เนาว์วงษ์
14
162
11
5
30040008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลิต รัตนแสง
6
33
4
6
30040009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิระดา นาสูงเนิน
21
241
11
7
30040010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ สอนใหม่
11
127
8
8
30040011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวชิราภรณ์ ดุุจจานุทัศน์
6
28
8
9
30040012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมนูญ ชัยศัตรา
14
101
11
10
30040013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา กัลปดี
8
77
8
11
30040014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ดวงแจ่มใส
12
124
8
12
30040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา จันทร์อาภาท
7
82
8
13
30040016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัช ติจันทึก
16
126
11
14
30040018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิตยา สมบูรณ์
6
38
9
15
30040019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภรภัทร เกื้อฐิติพร
6
59
9
16
30040020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงเยาว์ ศิริโสม
7
64
8
17
30040021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง ฐิติพัชรวงศ์
11
96
8
18
30040022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ พึ่งจันดุม
15
202
8
19
30040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคณิต เจียรกลาง
15
206
8
20
30040024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาด โปร่งสันเทียะ
14
172
8
21
30040025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวพิชชา คนใจบุญ
7
71
8
22
30040026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปาณิสรา เปาวรางกูล
7
76
8
23
30040027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
64
8
24
30040028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลทิศ แนวถาวร
6
22
7
25
30040029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ อิ่มสันเทียะ
19
252
11
26
30040030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย ผาสุขนิตย์
19
263
11
27
30040032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ ทรวงทองหลาง
13
143
8
28
30040033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชาญ ผิวสำอางค์
15
120
11
29
30040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพชรดา หงษ์ทอง
6
30
7
30
30040035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรุณา เกี้ยวสูงเนิน
9
154
8
31
30040036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ โคนกระโทก
6
26
7
32
30040037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร พิทักษ์ตระกูล
12
146
8
33
30040038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิธร จ๋าพิมาย
43
936
29
34
30040039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิตจา ที่หนองสังข์
31
545
23
35
30040040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกายสิทธิ์ ศุภเดชวิวัฒน์
6
33
9
36
30040042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมาณ ต่วนสูงเนิน
8
68
8
37
30040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งทิวา ลือสัตย์
7
77
8
38
30040044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร
7
86
8
39
30040045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ปณดา โภชน์สาลี
17
152
12
40
30040046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา สุกุมลจันทร์
11
138
8
41
30040047
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทปัจจมินทร์ รวยสูงเนิน
6
44
9
42
30040049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
13
4
43
30040051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยโรจน์ พันธุ์ยางน้อย
12
148
8
44
30040053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
93
8
45
30040054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศรีสุนันท์ ต่ายแสง
10
148
8
46
30040055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
162
8
47
30040056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก
8
114
8
48
30040057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรยุทธ เวกสูงเนิน
18
173
11
49
30040058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลียว ปิ่นวิเศษ
10
173
8
50
30040059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ จตุพรม
9
63
9
51
30040060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรทัย แก้วอาจ
5
40
8
52
30040062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
8
68
12
53
30040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารีย์วรรณ โพธิ์ระดก
8
81
9
54
30040065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิติพร จันทร์นวล
11
144
8
55
30040066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์
18
185
11
56
30040067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ ชะเอม
9
56
9
57
30040068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุศักดิ์ ดาลุนฉิม
38
780
23
58
30040069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรำไพมณี วิเชียรรัตน์
6
66
8
59
30040070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวภคณัท สกุลบุญลพ
20
261
11
60
30040071
ประถมศึกษา
นายสุรวุฒิ ดันนอก
5
33
6
61
30040072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวุฒิ เดชขุนทด
9
81
8
62
30040073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชีพ นฤสุข
17
178
12
63
30040074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริวรรณ์ รักษาสระน้อย
9
109
9
64
30040075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสรัต รุ่งโรจน์กิจกุล
12
162
8
65
30040076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
102
8
66
30040077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกาศ ทองก้อนสิงห์
19
207
11
67
30040078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ ตุดาลจิตติ
8
54
9
68
30040079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา พันธุ์แก้ว
15
149
11
69
30040080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
19
283
11
70
30040081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
37
8
71
30040082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย ผาสุขนิตย์
37
824
24
72
30040083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกษิณชาติ สายบุญลี
6
36
8
73
30040084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์
20
231
9
74
30040085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย พรมแสน
7
88
6
75
30040086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด พินิจ
6
118
8
76
30040087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ คบด่านกลาง
20
264
12
77
30040088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
11
89
12
78
30040089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ หล้าอัมพร
17
186
11
79
30040090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนงราม ชลอเจริญยิ่ง
9
83
9
80
30040091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนัฐพงศ์ เถาะสูงเนิน
21
210
12
81
30040092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางยศพร จิรพรเจริญ
16
181
11
82
30040093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุติพร ขวบสันเทียะ
10
103
9
83
30040094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรีพร แพงแก้ว
8
73
9
84
30040095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวช่อรัก พันธ์สวัสดิ์
5
18
8
85
30040096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคมสันต์ ขุมกระโทก
21
270
12
86
30040097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย อยู่คะเชนทร์
18
207
11
87
30040098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูยศ พยุงสวรรณ
6
39
9
88
30040100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
44
6
89
30040101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ ดวงสำราญ
7
57
9
90
30040102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง ซองผม
25
566
20
91
30040103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณชัย บุญยิ่ง
8
76
9
92
30040104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
216
12
93
30040105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายเมธี ศรีคำ
19
236
12
94
30040106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญชลี อุดมศักดิ์
11
129
9
95
30040107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเผด็จ โมฆะรัตน์
32
598
24
96
30040108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรจิต ทรวงทองหลาง
9
78
9
97
30040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชชัย คำพุช
7
80
9
98
30040110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชอุ่ม ไพศาล
5
24
9
99
30040111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
68
8
100
30040112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิรนันท์ ไมขุนทด
8
107
8
101
30040113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำนวณ ปะพล
6
81
9
102
30040114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
151
9
103
30040115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิรัฐิติกาล สุทธานุช
8
96
9
104
30040116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนภาพร ฤดีจรัสวัลย์
19
262
12
105
30040117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรุ่งอรุณ สุขวชิรเดชา
12
92
12
106
30040118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดารัตน์ พุ้ยมอม
13
198
8
107
30040119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว
15
152
9
108
30040120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิฐ วรศาสตร์
10
126
8
109
30040121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุกิจ บัวคง
18
239
11
110
30040122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา พลกลาง
18
303
14
111
30040123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดุสิต โกนสันเทียะ
30
387
15
112
30040124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเปรมสุดา ฉายแสง
12
173
8
113
30040125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรียานันท์ ธีร์ธวัชสมบัติ
11
142
8
114
30040126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย ศรีสังวาลย์
28
466
22
115
30040128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
112
8
116
30040129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
104
8
117
30040130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย ใบโพธิ์
19
235
12
118
30040131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาท ชุนจินดา
20
263
11
119
30040132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศันสนีย์ พิมแพง
20
237
12
120
30040133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญลอง คนรู้
29
515
17
121
30040134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิชุดา ภักดี
8
88
9
122
30040135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ศิริมาลัยรักษ์
7
120
9
123
30040136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโสภา ศรีพนม
12
198
8
124
30040137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขนิษฐา เลิศไพรัตน์
8
86
9
125
30040138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานะ กอสูงเนิน
22
371
12
126
30040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปุณณรัตน์ ธำรงพัฒนารักษ์
11
85
8
127
30040140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญรดี เบ็ญจวิไลกุล
12
142
8
128
30040141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรวิษณ์ ด่านกระโทก
7
70
9
129
30040142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัจจา กอบัวแก้ว
19
301
11
130
30040143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย จงนบกลาง
37
806
23
131
30040144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพล ทองตัน
19
248
12
132
30040145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภี สุภานันท์
12
136
8
133
30040147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทร นิยมชาติ
16
217
11
134
30040148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงพล ฐานวิสัย
39
686
22
135
30040149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ โดดจันทึก
8
106
9
136
30040150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ เนื่องฤทธิ์
47
969
34
137
30040151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
61
9
138
30040152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
88
8
139
30040153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพงศ์ลัดดา คมพยัคฆ์
13
151
9
140
30040154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญหลาย ทองศรี
10
121
8
141
30040155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมาลัย มูลภักดี
10
97
9
142
30040156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัณฑิต วงศ์อามาตย์
19
296
11
143
30040157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
75
9
144
30040158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ เพ็งตะคุ
8
67
8
145
30040159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนิดา โรงชัยภูมิ
7
61
8
146
30040160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ดวนสันเทียะ
12
125
8
147
30040161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชนี โสพันธ์
8
40
8
148
30040162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชารัตน์ รินทระ
13
152
8
149
30040163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
64
9
150
30040164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโชติกา ภิญโญ
7
51
9
151
30040165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิกุล อ่อนปุย
7
49
8
152
30040166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวละมัย พรหมศร
20
297
12
153
30040167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิภาพร สอบเหล็ก
12
77
12
154
30040168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
134
9
155
30040169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
58
8
156
30040170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพียรชัย อุ่นศิริ
13
186
8
157
30040171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภควัต อยู่พร้อม
24
417
15
158
30040172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุกฤษฏิ์ พิศิษฎ์สกุลชัย
6
86
8
159
30040173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอภิญญา เกษมพร
10
169
8
160
30040174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล พวงมาลี
15
223
8
161
30040175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุทธิชา จันทะโคตร
14
202
8
162
30040176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำรื่น ทองเหลื่อม
9
93
8
163
30040177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรเศรษฐ์ อรรถรวีวัฒน์
21
383
18
164
30040178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาทร ด่านกระโทก
18
346
10
165
30040179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวันชัย ปานอุบล
32
524
23
166
30040180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผ่อน วงศ์อินทร์
31
636
24
167
30040181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมาลัยรัตน์ บุญกระจ่าง
9
101
8
168
30040182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร ไพรวิจารย์
8
67
9
169
30040183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทัตพิชา ปัจจังคะโต
16
195
11
170
30040184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรรณ แน่นดี
25
407
17
171
30040185
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ปรีชา พุ่มลำเจียก
10
101
8
172
30040186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนคร ขันธสม
20
262
12
173
30040187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธุวนนท์ บาลโพธิ์
7
80
8
174
30040188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเจษสุดา รักษาภักดี
10
114
8
175
30040189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิติภัสร์ ประจวบสุข
10
84
8
176
30040190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะวงศ์ บุญสูงเนิน
49
1,006
36
177
30040191
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
171
9
178
30040192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวัชรี ด่านกระโทก
17
182
12
179
30040193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนา พงษ์สุวรรณ
11
102
8
180
30040194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมลวรรณ นาคจันทึก
9
79
9
รวม
2,408
32,472
1,877

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน