ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
30040001
ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ขันโคกกรวด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง
7
106
6
2
30040002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริยศ คารวะบัญชา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง
13
186
9
3
30040003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพรรดิ เพชรเสนา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง
6
89
9
4
30040004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษณะ เนาว์วงษ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง
15
158
11
5
30040008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลิต รัตนแสง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง
6
31
4
6
30040009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิระดา นาสูงเนิน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง
17
258
11
7
30040010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ สอนใหม่
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง
11
125
8
8
30040011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง
5
28
8
9
30040012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมนูญ ชัยศัตรา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง
14
101
11
10
30040013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา กัลปดี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง
8
69
8
11
30040014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ดวงแจ่มใส
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง
12
123
8
12
30040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา จันทร์อาภาท
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง
8
78
8
13
30040016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัช ติจันทึก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเมืองสูงเนิน
16
143
11
14
30040018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิตยา สมบูรณ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเมืองสูงเนิน
6
42
9
15
30040019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเมืองสูงเนิน
6
52
9
16
30040020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงเยาว์ ศิริโสม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ
7
62
8
17
30040021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง ฐิติพัชรวงศ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ
11
101
8
18
30040022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพัฒน์ สุคนธพงศ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ
14
192
8
19
30040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคณิต เจียรกลาง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ
14
211
8
20
30040024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาด โปร่งสันเทียะ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ
14
176
9
21
30040025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวพิชชา คนใจบุญ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ
7
71
8
22
30040026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปาณิสรา เปาวรางกูล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ
7
73
8
23
30040027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย อุทาน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ
6
62
8
24
30040028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ
3
24
6
25
30040029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ อิ่มสันเทียะ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ
19
248
11
26
30040030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย ผาสุขนิตย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ
20
269
11
27
30040032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ ทรวงทองหลาง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ
13
137
8
28
30040033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชาญ ผิวสำอางค์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ
16
138
11
29
30040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษามะเกลือ
6
21
6
30
30040035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรุณา เกี้ยวสูงเนิน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเมืองสูงเนิน
11
141
8
31
30040036
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.พิเชษฐ์ โคนกระโทก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเมืองสูงเนิน
5
42
9
32
30040037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร พิทักษ์ตระกูล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเมืองสูงเนิน
12
148
8
33
30040038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิธร จ๋าพิมาย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเมืองสูงเนิน
40
963
29
34
30040039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิตจา ที่หนองสังข์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเมืองสูงเนิน
33
567
23
35
30040040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกายสิทธิ์ ศุภเดชวิวัฒน์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเมืองสูงเนิน
6
41
9
36
30040042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมาณ ต่วนสูงเนิน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเมืองสูงเนิน
8
64
8
37
30040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประนอม ผาดจันทึก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเมืองสูงเนิน
6
78
8
38
30040044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเมืองสูงเนิน
8
93
8
39
30040045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ปณดา โภชน์สาลี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเมืองสูงเนิน
18
156
12
40
30040046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา สุกุมลจันทร์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเมืองสูงเนิน
11
147
8
41
30040047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเมืองสูงเนิน
4
43
9
42
30040049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง
2
16
5
43
30040050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง
1
15
7
44
30040051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยโรจน์ พันธุ์ยางน้อย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง
11
142
8
45
30040053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิชัย ลินดาวรรณ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง
9
100
8
46
30040054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศรีสุนันท์ ต่ายแสง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง
12
144
8
47
30040055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรินทร์ จันทีนอก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร
13
163
8
48
30040056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร
7
111
8
49
30040057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรยุทธ เวกสูงเนิน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร
17
165
11
50
30040058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลียว ปิ่นวิเศษ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร
10
172
8
51
30040059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ จตุพรม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร
7
63
9
52
30040060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพญาสี่เขี้ยว
3
35
9
53
30040062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศราวุธ ภักดีโชติ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพญาสี่เขี้ยว
11
72
12
54
30040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารีย์วรรณ โพธิ์ระดก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพญาสี่เขี้ยว
6
77
9
55
30040065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิติพร จันทร์นวล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพญาสี่เขี้ยว
11
149
8
56
30040066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพญาสี่เขี้ยว
18
184
11
57
30040067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ ชะเอม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำตะคอง
7
55
9
58
30040068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุศักดิ์ ดาลุนฉิม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำตะคอง
38
758
22
59
30040069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรำไพมณี วิเชียรรัตน์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำตะคอง
6
61
8
60
30040070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวภคณัท สกุลบุญลพ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำตะคอง
15
273
11
61
30040071
ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำตะคอง
3
32
6
62
30040072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวุฒิ เดชขุนทด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาคุรุมิตร
9
84
8
63
30040073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชีพ นฤสุข
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาคุรุมิตร
17
188
12
64
30040074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริวรรณ์ รักษาสระน้อย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาคุรุมิตร
7
110
9
65
30040075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสรัต รุ่งโรจน์กิจกุล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาคุรุมิตร
11
164
8
66
30040076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่น ประคองสุข
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาคุรุมิตร
8
103
8
67
30040077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกาศ ทองก้อนสิงห์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาคุรุมิตร
19
204
11
68
30040078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ ตุดาลจิตติ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร
8
54
9
69
30040079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา พันธุ์แก้ว
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร
17
153
11
70
30040080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประชารัฐ วงศ์ขำ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพญาสี่เขี้ยว
18
334
11
71
30040081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรากร พื้นนวล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพญาสี่เขี้ยว
5
44
9
72
30040082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ หล่าจันทึก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพญาสี่เขี้ยว
39
795
24
73
30040083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกษิณชาติ สายบุญลี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพญาสี่เขี้ยว
6
45
8
74
30040084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำตะคอง
15
212
9
75
30040085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย พรมแสน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำตะคอง
8
81
6
76
30040086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด พินิจ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำตะคอง
9
113
8
77
30040087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ คบด่านกลาง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำตะคอง
18
255
12
78
30040088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกิตติพร โพธิ์ทอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำตะคอง
12
111
12
79
30040089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ หล้าอัมพร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำตะคอง
17
195
11
80
30040090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำตะคอง
6
93
9
81
30040091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนัฐพงศ์ เถาะสูงเนิน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำตะคอง
18
209
12
82
30040092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางยศพร จิรพรเจริญ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำตะคอง
16
181
11
83
30040093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุติพร ขวบสันเทียะ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร
9
104
9
84
30040094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร
9
75
9
85
30040095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวช่อรัก พันธ์สวัสดิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร
5
21
8
86
30040096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคมสันต์ ขุมกระโทก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร
20
265
12
87
30040097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย อยู่คะเชนทร์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร
15
208
11
88
30040098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูยศ พยุงสวรรณ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพญาสี่เขี้ยว
7
34
9
89
30040100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุจาภา สินประสพ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพญาสี่เขี้ยว
6
54
8
90
30040101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ ดวงสำราญ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพญาสี่เขี้ยว
6
57
9
91
30040102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง ซองผม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพญาสี่เขี้ยว
26
623
22
92
30040103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาคุรุมิตร
5
63
9
93
30040104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอนก ดินขุนทด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาคุรุมิตร
17
211
12
94
30040105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาคุรุมิตร
18
247
12
95
30040106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาคุรุมิตร
11
134
9
96
30040107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเผด็จ โมฆะรัตน์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาคุรุมิตร
33
624
24
97
30040108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรจิต ทรวงทองหลาง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร
8
86
9
98
30040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร
6
78
9
99
30040110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร
4
28
9
100
30040111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย ประจักษ์สูตร์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร
7
68
8
101
30040112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิรนันท์ ไมขุนทด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร
7
105
8
102
30040113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำนวณ ปะพล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร
6
76
9
103
30040114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภาพร ฤดีจรัสวัลย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาคุรุมิตร
10
173
9
104
30040115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิรัฐิติกาล สุทธานุช
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาคุรุมิตร
8
82
9
105
30040116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ บูรณะ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาคุรุมิตร
19
263
12
106
30040117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรุ่งอรุณ สุขวชิรเดชา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาคุรุมิตร
13
94
12
107
30040118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดารัตน์ พุ้ยมอม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาคุรุมิตร
13
193
8
108
30040119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาคุรุมิตร
15
151
9
109
30040120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิฐ วรศาสตร์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากลางดง
10
125
8
110
30040121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุกิจ บัวคง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากลางดง
17
230
11
111
30040122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา พลกลาง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากลางดง
17
306
14
112
30040123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดุสิต โกนสันเทียะ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากลางดง
25
363
14
113
30040124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเปรมสุดา ฉายแสง
ศูนย์พัฒนาคุฒภาพมาตรฐานการศึกษาเขาใหญ่
13
170
8
114
30040125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรียานันท์ ธีร์ธวัชสมบัติ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเขาใหญ่
12
135
8
115
30040126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย ศรีสังวาลย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเขาใหญ่
31
493
22
116
30040128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพงศ์ ทาพิลา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเขาใหญ่
8
103
8
117
30040129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพงษ์ วรรณกุล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเขาใหญ่
10
107
8
118
30040130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย โบโพธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภูหลวง
19
233
12
119
30040131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาท ชุนจินดา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภูหลวง
20
283
11
120
30040132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศันสนีย์ พิมแพง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภูหลวง
19
239
12
121
30040133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญลอง คนรู้
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภูหลวง
28
524
18
122
30040134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิชุดา ภักดี
ศูนย์ภูหลวง
6
94
9
123
30040135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ศิริมาลัยรักษ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภูหลวง
7
115
9
124
30040136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโสภา ศรีพนม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปากช่อง
12
197
8
125
30040137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขนิษฐา เลิศไพรัตน์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปากช่อง
8
86
9
126
30040138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานะ กอสูงเนิน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปากช่อง
20
395
12
127
30040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปุณณรัตน์ ธำรงพัฒนารักษ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปากช่อง
11
82
8
128
30040140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญรดี เบ็ญจวิไลกุล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปากช่อง
12
149
8
129
30040141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรวิษณ์ ด่านกระโทก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปากช่อง
7
68
9
130
30040142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัจจา กอบัวแก้ว
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปากช่อง
19
300
11
131
30040143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย จงนบกลาง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปากช่อง
47
832
28
132
30040144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพล ทองตัน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปากช่อง
17
262
12
133
30040145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภี สุภานันท์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปากช่อง
12
145
8
134
30040147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทร นิยมชาติ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปากช่อง
16
216
11
135
30040148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงพล ฐานวิสัย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปากช่อง
39
671
22
136
30040149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ โดดจันทึก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปากช่อง
9
101
9
137
30040150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ เนื่องฤทธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปากช่อง
44
975
34
138
30040151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมะลิวัลย์ ก้อนทอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปากช่อง
7
61
9
139
30040152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐิติชัน ลุนสูงยาง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปากช่อง
8
99
8
140
30040153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพงศ์ลัดดา คมพยัคฆ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเขาใหญ่
13
151
9
141
30040154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมร วงศ์สุวรรณ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเขาใหญ่
11
120
8
142
30040155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมาลัย มูลภักดี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเขาใหญ่
6
102
9
143
30040156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัณฑิต วงศ์อามาตย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเขาใหญ่
20
321
11
144
30040157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุทธิชา เสาวลักษณ์คุปต์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเขาใหญ่
11
74
9
145
30040158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ เพ็งตะคุ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากลางดง
7
71
8
146
30040159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนิดา โรงชัยภูมิ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากลางดง
3
60
8
147
30040160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ดวนสันเทียะ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากลางดง
11
137
8
148
30040161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชนี โสพันธ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากลางดง
6
53
8
149
30040162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชารัตน์ รินทระ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากลางดง
13
168
8
150
30040163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ พึ่งจันดุม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภูหลวง
6
67
9
151
30040164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโชติกา ภิญโญ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภูหลวง
6
55
9
152
30040165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภูหลวง
6
49
8
153
30040166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูเกียรติ งามถิ่น
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภูหลวง
19
302
12
154
30040167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิภาพร สอบเหล็ก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานภูหลวง
11
63
12
155
30040168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ สุวรรณ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภูหลวง
13
134
9
156
30040169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวละมัย พรหมศร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองสาหร่าย
7
61
8
157
30040170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพียรชัย อุ่นศิริ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองสาหร่าย
13
189
8
158
30040171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภควัต อยู่พร้อม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองสาหร่าย
25
440
16
159
30040172
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองสาหร่าย
6
80
8
160
30040173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองสาหร่าย
10
172
8
161
30040174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล พวงมาลี
ศูนย์ฯหนองสาหร่าย
14
229
8
162
30040175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิต เคนผาพงศ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากลางดง
13
201
8
163
30040176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำรื่น ทองเหลื่อม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากลางดง
10
104
8
164
30040177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรเศรษฐ์ อรรถรวีวัฒน์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากลางดง
21
401
18
165
30040178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาทร ด่านกระโทก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากลางดง
19
354
15
166
30040179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวันชัย ปานอุบล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศษาหนองสาหร่าย
32
532
23
167
30040180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผ่อน วงศ์อินทร์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองสาหร่าย
28
636
23
168
30040181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมาลัยรัตน์ บุญกระจ่าง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองสาหร่าย
10
100
8
169
30040182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร ไพรวิจารย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองสาหร่าย
9
73
9
170
30040183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอกัญภิพา ปัจจังคะโต
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองสาหร่าย
15
225
11
171
30040184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรรณ แน่นดี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองสาหร่าย
25
455
18
172
30040185
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ปรีชา พุ่มลำเจียก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองสาหร่าย
9
102
8
173
30040186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนคร ขันธสม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองสาหร่าย
21
255
12
174
30040187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธุวนนท์ บาลโพธิ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองสาหร่าย
8
82
8
175
30040188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเจษสุดา รักษาภักดี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเขาใหญ่
11
115
8
176
30040189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิติภัสร์ ประจวบสุข
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเขาใหญ่
9
98
8
177
30040190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะวงศ์ บุญสูงเนิน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเขาใหญ่
40
924
31
178
30040191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ ศรีหาบุญทัน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเขาใหญ่
12
174
9
179
30040192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวัชรี ด่านกระโทก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเขาใหญ่
16
181
12
180
30040193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนา พงษ์สุวรรณ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเขาใหญ่
11
110
8
181
30040194
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเขาใหญ่
6
82
9
รวม
2,358
32,950
1,897

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน