ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
30050001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ หาดขุนทด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากุดพิมานหนองกราด ศูนย์ที่ 3
20
320
13
2
30050002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเจณฑ์ รัตนพันธ์
โรงเรียนในฝัน
17
249
11
3
30050003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดพิมาน-หนองกราด
4
35
8
4
30050004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฏ์พงศ์ พบวันดีฤชากุล
-
7
92
8
5
30050005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กระทรวงศึกษาธิการ
12
64
10
6
30050006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
10
160
8
7
30050007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ คุขุนทด
11
147
8
8
30050008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ มีทรัพย์
3005
15
138
11
9
30050009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณ
สพฐ.
22
162
11
10
30050010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์
-
140
2,759
80
11
30050011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัสตร์สินธุ์ วรรณารักษ์
โรงเรียนประชาบาลตำบลด่านนอก 2
9
93
8
12
30050012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจงเจริญ ชุมศรี
วิถีพุทธ
13
163
11
13
30050013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพงค์ อริยานุวัฒน์
สพฐ.
14
226
11
14
30050014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายพิณ แสนพรม
7
101
8
15
30050015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ พงษ์ประดิษฐ์
-
16
250
11
16
30050016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม เพียซ้าย
-
13
140
8
17
30050017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
41
8
18
30050018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายการุณ ชาญวิชานนท์
สพฐ.
8
110
8
19
30050019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมาลี กกขุนทด
Uninet
16
198
11
20
30050020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ ซุ่นกลาง
4
55
8
21
30050021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
56
8
22
30050022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ เจริญพันธ์
-
12
229
8
23
30050023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัธกมลญ์ ปาลวัฒน์
-
10
119
8
24
30050024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัศมี พรหมณี
-
17
131
11
25
30050025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกฤษณา ผดุงชอบ
ไม่มี
17
170
11
26
30050027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
27
30050028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม จ่าพันดุง
9
75
9
28
30050030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประนอม คูณขุนทด
-
8
47
8
29
30050031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรภพ กระจ่างกุล
-
16
134
11
30
30050032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิกพงศ์ กิตติพิชญางกูร
-
12
122
9
31
30050034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณภัสชนก บุญมา
5
49
8
32
30050035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ เพียกขุนทด
ศูนย์เพชรบูรพา
23
201
11
33
30050036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรัณย์ แตรสังข์
6
63
8
34
30050038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอม ชุ่มพุทรา
15
152
11
35
30050039
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเกียรติยศ บัวหอม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเมืองเก่าพันชนะ
9
118
9
36
30050040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
51
9
37
30050041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัลลภ เจริญดี
-
13
182
12
38
30050042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรศักดิ์ เพียรภูเขา
5
71
9
39
30050043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม คมพิทยากุล
17
139
12
40
30050044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนวิถีพุทธ
4
57
9
41
30050045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ
20
256
12
42
30050046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภกมล กตะศิลา
โรงเรียนดีศรีตำบล
11
200
8
43
30050047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนบ้านหลุง (สาขาหนองสาร)
5
69
8
44
30050048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ เพลียซ้าย
4
46
7
45
30050049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลิขิต สุริโย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากุดพิมานหนองกราด
10
136
8
46
30050050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฤาชัย วุฒิแสน
18
149
11
47
30050051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
50
8
48
30050052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ICU
2
15
7
49
30050053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.นม.5
3
31
7
50
30050054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพร เปียสุวรรณ
กุดพิมาน หนองกราด
7
38
8
51
30050055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.นครราชสีมา เขต 5
4
62
8
52
30050056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ กลั่นจัตุรัส
12
186
7
53
30050057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำรอง ตึกตะคุ
-
18
150
12
54
30050058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูมินทร์ โภคาศรี
ศูนย์ 5
6
60
8
55
30050059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวย นิลเขียว
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพชรบูรพา 5
8
73
8
56
30050060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววารุนันท์ บังสันเทียะ
12
139
9
57
30050061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นครราชสีมา
4
32
8
58
30050062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นครราชสีมา
7
44
8
59
30050063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญา ปราณีตพลารักษ์
4
47
9
60
30050064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ เพชรนอก
9
61
8
61
30050065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐิถิศักดิ์ เพิ่มพูน
ขุนทด
3
22
6
62
30050066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรวัฒน์ ทำจำปา
19
163
11
63
30050067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญพิศ โคตร์คันทา
นครราชสีมา
4
36
8
64
30050068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ โสภา
5
73
9
65
30050069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
56
7
66
30050070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
41
8
67
30050071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุกูล ขันขะ
10
134
8
68
30050072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย สิงห์ใหม่
7
42
8
69
30050073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร จุฬารมย์
7
56
8
70
30050074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวารี พงษ์ราศรี
-
20
194
11
71
30050075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.บุญเหลือ ทาไธสง
19
276
12
72
30050076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวงษ์สุวัฒน์ โด่งพิมาย
ศูนย์ 6
18
146
11
73
30050077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระชัย โสภาคย์
8
105
8
74
30050078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤต สุมขุนทด
ศุูนย์หินดาดห้วยบง
7
80
8
75
30050079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย
-
14
170
11
76
30050080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพร จันทนราช
LAN
10
89
8
77
30050081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผิน มุ่งปั่นกลาง
11
141
8
78
30050082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงพงา เสาวภาคย์เมธีกุล
ศูนย์ 6
9
113
9
79
30050083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิช คมพยัคฆ์
1
17
232
11
80
30050084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.นม.5
13
144
9
81
30050085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม แรงเขตรวิทย์
00
10
124
8
82
30050086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ.
4
18
7
83
30050089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผดุงศักดิ์ ชื่นสันเทียะ
สพป.นครราชสีมา เขต 5
14
251
8
84
30050090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ผู้ปกครอง
6
60
8
85
30050091
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ ชัยจันทึก
โรงเรียนวิถีพุทธ
8
57
9
86
30050092
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.กมลนัทธ์ นะราวงศ์
-
5
45
9
87
30050093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย เพียกขุนทด
-
21
264
12
88
30050094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมรัฐ ดวงกลาง
21
272
12
89
30050095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันท์ เจริญศิริ
11
131
9
90
30050096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ ดีมิตร
11
110
9
91
30050097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
6
65
9
92
30050098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร ชนะบุญ
-
15
175
8
93
30050100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวรรค์ สถิรภัทรพร
สพป.นครราชสีมา เขต 5
16
227
11
94
30050101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสกุณา สุวรรณาโค
7
106
9
95
30050102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท ญาณบุญ
สันเทียะ
21
245
11
96
30050103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมทบ ขุนระงับสังข์
19
208
11
97
30050104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรเอก อามาตย์
-
19
204
11
98
30050105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชาญ คงรัสมี
18
259
11
99
30050106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ 9
3
30
8
100
30050107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภราดา บัวรอด
25
484
17
101
30050108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิสระ ไชยโคตร
18
134
12
102
30050109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายชล เลือดขุนทด
6
90
9
103
30050110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิวพร รัตน์พลแสนย์
โรงเรียนขนาดเล็ก
8
81
9
104
30050111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ จอดนอก
-
7
46
9
105
30050112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
121
9
106
30050113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล ศรีสา
7
71
8
107
30050114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัจฉรา สาธิมานนท์
-
6
57
8
108
30050115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรัชญา วชรธนาคม
-
14
83
11
109
30050116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพา ทองสาย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำเชียงไกร ศูนย์ 11
7
58
8
110
30050117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาตรี จอดกลาง
14
101
11
111
30050118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ วงษ์วาลย์
2
16
7
112
30050119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ เพ็งด้วง
สพฐ.
16
164
11
113
30050120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ บอกสันเทียะ
ศูนย์ 11
5
52
8
114
30050121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภูวษา รักษาภักดี
สพป.นม.5
7
40
8
115
30050122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังคนา คำสิงห์นอก
ศูนย์ลำเชียงไกร
7
83
9
116
30050123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์
-
16
148
11
117
30050124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราตรี เคลือบหมื่นไว
ลำเชียงไกร
15
169
11
118
30050125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ
0
18
214
12
119
30050126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ 9
3
20
8
120
30050127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษ
-
7
61
9
121
30050128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภกิตติ์ จงจัดกลาง
ชุมชนบ้านโคกสวาย
43
743
26
122
30050129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.นม.5
2
39
8
123
30050130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนิรุทธ์ พรหมทอง
0
7
67
8
124
30050131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมตระกูล แช่มช้อย
สพฐ.
5
39
9
125
30050133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงชัย สุขเกษม
5
83
9
126
30050134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิลชัย ดาดี
13
210
8
127
30050135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกระจ่าง หอมขาว
8
103
8
128
30050136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
65
8
129
30050137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ท่วมกลาง
โรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ
31
646
25
130
30050138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพิน วัชระสุขโพธิ์
-
8
88
9
131
30050139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีรศักดิ์ ชอบใจ
สพฐ.
6
70
9
132
30050140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเผด็จ ศรีนอก
-
16
224
12
133
30050141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนิรุทธ์ อิสโร
-
13
81
12
134
30050142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบุุษบา พงษ์เกตุ
11
78
11
135
30050143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ พลมณี
17
183
12
136
30050144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
23
8
137
30050145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอันทนา ทนโคกสูง
เขตตรวจราชการเขต 14
10
93
9
138
30050146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ ศรีหาบุญทัน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาขามสะแกแสง
6
78
9
139
30050147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
93
8
140
30050148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธชัย เสริมพงษ์
-
4
46
8
141
30050149
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบเอกธีระพล พึ่งโคกสูง
ตำบลโนนเมือง
16
99
11
142
30050150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยาภรณ์ พึ่งโคกสูง
-
9
82
8
143
30050151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
151
11
144
30050152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวัลภา กิตติทนนท์ชัย
22
277
11
145
30050153
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ 13
4
24
8
146
30050154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยวนใจ ชอบใจ
ประถมศึกษา
6
79
9
147
30050156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ รัตน์สันเทียะ
15
162
11
148
30050157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภัยวงษ์ สมนา
12
127
9
149
30050158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
12
104
12
150
30050160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
62
9
151
30050161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิรณัฏฐ์ สุขสมบัติสกุล
-
13
130
8
152
30050163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวีร์ ศรีนา
สพฐ.
8
90
8
153
30050164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา หวังรวมกลาง
28
429
18
154
30050165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกภพ บำรุงกลาง
โรงเรียนขนาดเล็ก
8
82
8
155
30050166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญา ทาซ้าย
-
4
31
8
156
30050167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะศักสณ์ ศิริทรัพย์
13
104
11
157
30050168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
60
8
158
30050169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐมเกียรติ ไชยคำ
-
24
594
17
159
30050170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเทียม เพ็ชรสูงเนิน
-
22
301
14
160
30050171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา คุ้มวงศ์
3
32
7
161
30050172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณญาธวันดิ์ เกงขุนทด
7
32
8
162
30050173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพงศ์ วุฒิพงศ์
โรงเรียนแกนนำวิถีพุทธ
16
181
12
163
30050174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทีป เพิ่มชีวา
-
10
88
9
164
30050175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทานตะวัน กิ่งโคกกรวด
-
18
157
11
165
30050176
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
68
9
166
30050177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
50
9
167
30050178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ เครื่องกลาง
สพฐ. (ศธ.)
11
97
11
168
30050179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเตชทัต แก้วทิตย์
ip star
10
120
12
169
30050180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
11
141
12
170
30050182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรยงค์ นีขุนทด
-
29
399
19
171
30050183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ.(ศธ)
9
67
8
172
30050184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร สิงหนาท
สพฐ. (ศธ.)
6
55
8
173
30050185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ ชมภูมิ่ง
-
11
176
8
174
30050186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิพจน์ ทองโม้
-
15
133
11
175
30050187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวน ฟักเนียม
9
92
8
176
30050188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ สุภัทโรบล
-
19
170
12
177
30050189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรพงษ์ กันขุนทด
11
163
8
178
30050190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
17
7
179
30050191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม เกณฑ์ขุนทด
22
395
17
180
30050192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ ขวางกระโทก
12
156
9
181
30050193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุวิกานต์ แสงจันทร์
เทพารักษ์ ศูนย์ 8
6
88
8
182
30050194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธี ดวงจันทร์
8
69
8
183
30050195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร
-
13
117
11
184
30050197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังวาล กองขุนทด
16
137
12
185
30050198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรชัย ตั้งศรีทอง
17
249
12
186
30050199
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
97
8
187
30050200
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเทพารักษ์
4
34
9
188
30050201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชา ผ่องโต
14
178
11
189
30050202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรัญ ใจแน่น
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพระทองคำ ศูนย์ 14
35
535
23
190
30050203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพพล จันทจร
-
8
65
9
191
30050204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสูตร จันทราศรี
11
137
9
192
30050205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรวัฒน์ พิสุราช
โรงเรียนกุดตาดำ
8
57
9
193
30050206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุทิสา ภู่พงษ์พัฒน์
-
5
66
8
194
30050207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระ วัชระธราดล
พระทองคำ
14
265
11
195
30050208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง พนมชัย
สพฐ
12
116
8
196
30050209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสงบ ภาคจัตุรัส
พระทองคำ
10
114
9
197
30050210
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
32
9
198
30050212
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำลอง ไวยขุนทด
17
144
11
199
30050213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพงศ์ กาญจน์สูงเนิน
-
7
55
8
200
30050214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร พันธ์สำโรง
-
9
109
8
201
30050215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูมินทร์ โภคาศรี
5
68
8
202
30050216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริพรรณ ไชยวงศ์
-
10
122
8
203
30050217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาโนต หอมจะบก
-
5
18
6
204
30050218
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ 15
3
19
6
205
30050219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอุษยาภรณ์ สุทธิพันธุ์
ศูนย์คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอพระทองคำ 14
19
257
11
206
30050221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ เจริญสุข
11
152
8
207
30050222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีเทพ วาดโคกสูง
-
37
648
23
208
30050223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ กลึงกลางดอน
-
17
210
8
209
30050225
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ.
4
13
5
210
30050226
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
34
8
211
30050227
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ.
6
42
9
212
30050228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา วงศ์สุขสิน
12
99
8
213
30050229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ขำโพธิ์
-
11
148
8
214
30050230
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ โคตรโยธา
21
300
11
รวม
2,491
30,593
2,132

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน