ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
30050001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ หาดขุนทด
17
295
12
2
30050002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเจณฑ์ รัตนพันธ์
16
277
11
3
30050003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
34
8
4
30050004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฏ์พงศ์ พบวันดีฤชากุล
9
86
8
5
30050005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนัทธพันธ์ เปรื่องนนท์
10
59
10
6
30050006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวแฉล้ม วรรณารักษ์
10
131
8
7
30050007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนงค์คาญ บัวแก้ว
14
141
8
8
30050008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสภณ เพชรนอก
22
124
11
9
30050009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศรุดา โชติภักดีโภคิน
19
150
11
10
30050010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์
147
2,900
83
11
30050011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัสตร์สินธุ์ วรรณารักษ์
9
95
8
12
30050012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจงเจริญ ชุมศรี
18
147
11
13
30050013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรพงค์ อริยานุวัฒน์
14
210
11
14
30050014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายพิณ แสนพรม
11
117
8
15
30050015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ พงษ์ประดิษฐ์
15
216
11
16
30050016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ สินขุนทด
18
133
8
17
30050017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์รัก ดวงมา
6
37
8
18
30050018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายการุณ ชาญวิชานนท์
9
127
8
19
30050019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลเดช รัตนเพศ
17
200
11
20
30050020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอารีย์รัตน์ ศิลปสูงเนิน
6
53
8
21
30050021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
55
8
22
30050022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ เจริญพันธ์
18
202
8
23
30050023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุทิสา ภู่พงษ์พัฒน์
12
125
8
24
30050024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
104
11
25
30050025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรศักดิ์ เพียรภูเขา
18
170
11
26
30050028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม จ่าพันดุง
8
59
9
27
30050030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทนา ชินขุนทด
9
54
9
28
30050031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรวุธ เดชอุดมวรกุล
17
126
11
29
30050032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
90
9
30
30050034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุศรินทร์ เฝ้าหหนองดู่
7
50
8
31
30050035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ เพียกขุนทด
24
217
11
32
30050036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
61
8
33
30050038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิชามยช์ุ เกิดคล้าย
15
139
11
34
30050039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
102
9
35
30050040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภาวรรณ สำราญพันธ์
10
50
9
36
30050041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัลลภ เจริญดี
18
155
12
37
30050042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพล เปรียวกุล
7
76
9
38
30050043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม คมพิทยากุล
17
131
12
39
30050044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
56
9
40
30050045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ
16
254
12
41
30050046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภกมล กตะศิลา
12
177
8
42
30050047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย พิงขุนทด
9
68
8
43
30050048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ เพลียซ้าย
5
37
7
44
30050049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลิขิต สุริโย
10
134
8
45
30050050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฤาชัย วุฒิแสน
17
142
11
46
30050051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูมิภัทร ฉัตริภากรณ์
6
47
8
47
30050052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
6
5
48
30050053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ โสภกุล
6
29
7
49
30050054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพร เปียสุวรรณ
7
42
8
50
30050055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา บุญมาใส
9
54
8
51
30050056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเนียร พรมสวัสดิ์
13
174
7
52
30050057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำรอง ตึกตะคุ
21
150
12
53
30050058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูมินทร์ โภคาศรี
5
45
8
54
30050059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวย นิลเขียว
7
76
8
55
30050060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมนสิการ แดขุนทด
11
136
9
56
30050061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
30
8
57
30050062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัชชา ป้อมสมบูรณ์
8
44
8
58
30050063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญา ปราณีตพลารักษ์
6
41
9
59
30050064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัฒน์ อริยานุวัฒน์
6
59
8
60
30050065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
17
6
61
30050066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรวัฒน์ ทำจำปา
18
170
11
62
30050067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
28
7
63
30050068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประนอม เพียมขุนทด
9
70
9
64
30050069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์
7
70
8
65
30050070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
33
8
66
30050071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุกูล ขันขะ
12
121
8
67
30050072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย สิงห์ใหม่
6
38
8
68
30050073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
47
8
69
30050074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวารี พงษ์ราศรี
19
190
11
70
30050075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวงษ์สุวัฒน์ โด่งพิมาย
20
263
12
71
30050076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปราณี เกิมขุนทด
18
136
11
72
30050077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระชัย โสภาคย์
8
99
8
73
30050078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤต สุมขุนทด
6
72
8
74
30050079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดวงสมร พันขุนทด
18
165
11
75
30050080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพร จันทนราช
10
82
8
76
30050081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผิน มุ่งปั่นกลาง
13
141
8
77
30050082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงพงา เสาวภาคย์เมธีกุล
8
107
9
78
30050083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย
กุดบง
15
204
12
79
30050084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา กันจินะ
11
151
9
80
30050085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม แรงเขตรวิทย์
10
117
8
81
30050086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
12
6
82
30050089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผดุงศักดิ์ ชื่นสันเทียะ
18
238
8
83
30050090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม มิกขุนทด
10
74
8
84
30050091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
56
9
85
30050092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิดาภา มิรินทร์
5
44
9
86
30050093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย เพียกขุนทด
19
268
12
87
30050094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมรัฐ ดวงกลาง
20
278
12
88
30050095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุพา ทองสาย
13
138
9
89
30050096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ ดีมิตร
11
98
9
90
30050097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรสา ระหารนอก
7
69
9
91
30050098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษ
14
164
8
92
30050100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ บอกสันเทียะ
15
225
11
93
30050101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสกุณา สุวรรณาโค
12
104
9
94
30050102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาท ญาณบุญ
20
236
11
95
30050103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมทบ ขุนระงับสังข์
19
203
11
96
30050104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรเอก อามาตย์
20
203
11
97
30050105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชาญ คงรัสมี
19
235
11
98
30050106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
36
8
99
30050107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันท์ เจริญศิริ
24
503
18
100
30050108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
112
12
101
30050109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราตรี เคลือบหมื่นไว
10
92
9
102
30050110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิวพร รัตน์พลแสนย์
10
93
9
103
30050111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชัญณิชา สีทานอก
7
41
9
104
30050112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภูวษา รักษาภักดี
11
121
9
105
30050113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรุณรัตน์ มุ่งแซกกลาง
9
62
8
106
30050114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัจฉรา สาธิมานนท์
7
46
7
107
30050115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
11
72
11
108
30050116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนศักดิ์ เจียมใจ
8
58
8
109
30050117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรรณ ทองภู
15
105
11
110
30050118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ วงษ์วาลย์
6
20
8
111
30050119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ เพ็งด้วง
17
143
11
112
30050120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
50
8
113
30050121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
33
8
114
30050122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณภัสชนก บุญมา
8
67
9
115
30050123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์
16
128
11
116
30050124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีสมคิด จิตละม่อม
20
176
11
117
30050125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายชล เลือดขุนทด
18
188
12
118
30050126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
29
8
119
30050127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลเดช เพชรทองหลาง
9
62
9
120
30050128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปริญญา วงศ์สุขสิน
36
698
25
121
30050129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุขวิเลิศ คำอุ่นสาร
6
27
8
122
30050130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
43
8
123
30050131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวริน อาจโยธา
7
52
9
124
30050133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
83
9
125
30050134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิลชัย ดาดี
14
212
8
126
30050135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
100
8
127
30050136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ เลิศสงคราม
7
61
8
128
30050137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเผด็จ ศรีนอก
27
661
25
129
30050138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพิน วัชระสุขโพธิ์
9
68
9
130
30050139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
74
9
131
30050140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางยวนใจ ชอบใจ
15
213
12
132
30050141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนิรุทธ์ อิสโร
12
78
12
133
30050142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวภัทรวดี เพลินขุนทด
11
53
11
134
30050143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบุุษบา พงษ์เกตุ
19
162
12
135
30050144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
19
8
136
30050145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอันทนา ทนโคกสูง
11
89
9
137
30050146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ ศรีหาบุญทัน
7
72
9
138
30050147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวารี หวังปรุงกลาง
11
91
8
139
30050148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวลักษณ์ เลิศฤทธิ์
4
49
8
140
30050149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมตระกูล แช่มช้อย
15
104
11
141
30050150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยาภรณ์ พึ่งโคกสูง
10
78
8
142
30050151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนะ แถมวัฒนะ
17
155
11
143
30050152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวัลภา กิตติทนนท์ชัย
21
301
11
144
30050153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวงศิริ หวังเหนี่ยวกลาง
6
19
7
145
30050154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติมา อิสโร
10
74
9
146
30050156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ รัตน์สันเทียะ
16
174
11
147
30050157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง จับสันเทียะ
13
121
9
148
30050158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
113
12
149
30050160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ วิริยะกูล
9
61
9
150
30050161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิรณัฏฐ์ สุขสมบัติสกุล
13
132
8
151
30050163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
83
8
152
30050164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา หวังรวมกลาง
35
391
15
153
30050165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกภพ บำรุงกลาง
9
76
8
154
30050166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญา ทาซ้าย
8
32
8
155
30050167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
106
11
156
30050168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพิรัฐ จันทอง
11
70
8
157
30050169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ พลมณี
34
622
19
158
30050170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป เพิ่มชีวา
20
288
12
159
30050171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูสิทธิ์ เปียขุนทด
6
43
8
160
30050172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฎฐ์ษิญา ประจิตรเมธาธิกุล
7
32
9
161
30050173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวณญาธวันดิ์ เกงขุนทด
17
176
11
162
30050174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ โสภา
11
72
9
163
30050175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทานตะวัน กิ่งโคกกรวด
16
147
11
164
30050176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยาพน ฉิมสันเทียะ
6
63
9
165
30050177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐ์พิชิต คำกอง
6
39
9
166
30050178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ เครื่องกลาง
15
92
11
167
30050179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเตชทัต แก้วทิตย์
17
122
12
168
30050180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุทธิรักษ์ คงสุข
20
121
11
169
30050182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมาลี กกขุนทด
23
392
20
170
30050183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนางสาลินี รุ่งโรจน์กิจกุล
9
68
8
171
30050184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร สิงหนาท
8
70
8
172
30050185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวน ฟักเนียม
12
158
8
173
30050186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิพจน์ ทองโม้
15
138
11
174
30050187
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
94
8
175
30050188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ สุภัทโรบล
18
165
11
176
30050189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรพงษ์ กันขุนทด
13
155
8
177
30050190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
14
7
178
30050191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ ชมภูมิ่ง
27
414
19
179
30050192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ ขวางกระโทก
11
134
9
180
30050193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
82
8
181
30050194
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
50
8
182
30050195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร
14
111
11
183
30050197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังวาล กองขุนทด
17
125
12
184
30050198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประนอม คูณขุนทด
18
206
11
185
30050199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณพล รุ่งเรืองศักดิวงศ์
9
98
8
186
30050200
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
30
8
187
30050201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชา ผ่องโต
17
183
12
188
30050202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรัญ ใจแน่น
30
461
22
189
30050203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิชชุฎา เลิศฤทธิ์
8
55
7
190
30050204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสูตร จันทราศรี
10
139
9
191
30050205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญเรือน ลาดนอก
6
58
9
192
30050206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิติยา ปุราชะโก
9
51
8
193
30050207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระ วัชระธราดล
18
252
11
194
30050208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร พรหมวิริยกุล
10
124
8
195
30050209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสงบ ภาคจัตุรัส
9
105
9
196
30050210
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
33
9
197
30050212
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร พันธ์สำโรง
18
154
11
198
30050213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
62
9
199
30050214
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
107
8
200
30050215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ มะเดื่อชุมพร
10
70
8
201
30050216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริพรรณ ไชยวงศ์
10
119
8
202
30050217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาโนต หอมจะบก
8
24
6
203
30050218
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
21
6
204
30050219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวณัธกมลญ์ ปาลวัฒน์
20
248
11
205
30050221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวุฒิ ประภาสโนบล
11
146
8
206
30050222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ
31
608
22
207
30050223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ กลึงกลางดอน
14
201
8
208
30050225
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
7
3
209
30050226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตร์ตรา แมบจันทึก
8
41
9
210
30050227
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
45
8
211
30050228
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
122
8
212
30050229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ขำโพธิ์
9
142
8
213
30050230
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระพงศ์ กาญจน์สูงเนิน
21
279
11
รวม
2,689
29,675
2,125

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน