ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
30050001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ หาดขุนทด
19
305
12
2
30050002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเจณฑ์ รัตนพันธ์
15
254
11
3
30050003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ เทพจิตร
7
37
8
4
30050004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฏ์พงศ์ พบวันดีฤชากุล
10
93
8
5
30050005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนัทธพันธ์ เปรื่องนนท์
10
60
10
6
30050006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวแฉล้ม วรรณารักษ์
11
144
8
7
30050007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ คุขุนทด
16
144
8
8
30050008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ มีทรัพย์
19
138
11
9
30050009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณ
20
161
11
10
30050010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์
145
2,837
82
11
30050011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัสตร์สินธุ์ วรรณารักษ์
9
99
8
12
30050012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจงเจริญ ชุมศรี
18
156
11
13
30050013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพงค์ อริยานุวัฒน์
15
219
11
14
30050014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายพิณ แสนพรม
11
106
8
15
30050015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ พงษ์ประดิษฐ์
17
224
11
16
30050016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ สินขุนทด
13
135
8
17
30050017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์รัก ดวงมา
6
42
8
18
30050018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายการุณ ชาญวิชานนท์
10
115
8
19
30050019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลเดช รัตนเพศ
18
200
11
20
30050020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอารีย์รัตน์ ศิลปสูงเนิน
7
52
8
21
30050021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิตติพรรณ อุดมตะคุ
7
54
8
22
30050022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ เจริญพันธ์
17
215
8
23
30050023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัธกมลญ์ ปาลวัฒน์
12
130
8
24
30050024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัศมี พรหมณี
18
110
11
25
30050025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรศักดิ์ เพียรภูเขา
17
174
11
26
30050028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม จ่าพันดุง
9
54
9
27
30050030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
49
8
28
30050031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรภพ กระจ่างกุล
17
123
11
29
30050032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
105
9
30
30050034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณภัสชนก บุญมา
6
48
8
31
30050035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ เพียกขุนทด
20
202
11
32
30050036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรัณย์ แตรสังข์
8
64
8
33
30050038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอม ชุ่มพุทรา
14
140
11
34
30050039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
119
9
35
30050040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภาวรรณ สำราญพันธ์
8
54
9
36
30050041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัลลภ เจริญดี
18
173
12
37
30050042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
75
9
38
30050043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม คมพิทยากุล
16
128
12
39
30050044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัฒน์ อริยานุวัฒน์
5
59
9
40
30050045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ
15
264
12
41
30050046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภกมล กตะศิลา
14
180
8
42
30050047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย พิงขุนทด
7
64
8
43
30050048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ เพลียซ้าย
6
38
7
44
30050049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลิขิต สุริโย
12
125
8
45
30050050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฤาชัย วุฒิแสน
17
152
11
46
30050051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูมิภัทร ฉัตริภากรณ์
6
50
8
47
30050052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภคนิตย์ นาสมศรี
4
10
6
48
30050053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ โสภกุล
7
32
7
49
30050054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพร เปียสุวรรณ
7
37
8
50
30050055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา บุญมาใส
7
58
8
51
30050056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเนียร พรมสวัสดิ์
12
186
7
52
30050057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำรอง ตึกตะคุ
16
161
12
53
30050058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูมินทร์ โภคาศรี
6
51
8
54
30050059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวย นิลเขียว
7
75
8
55
30050060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววารุนันท์ บังสันเทียะ
12
129
9
56
30050061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุญญานันท์ นิลศิริ
5
32
8
57
30050062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันเพ็ญ นาคเครือ
8
43
8
58
30050063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญา ปราณีตพลารักษ์
4
47
9
59
30050064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ เพชรนอก
8
59
8
60
30050065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐิถิศักดิ์ เพิ่มพูน
5
21
6
61
30050066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรวัฒน์ ทำจำปา
18
157
11
62
30050067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนงค์คาญ บัวแก้ว
8
36
8
63
30050068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
80
9
64
30050069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์
6
58
7
65
30050070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิชามญชุ์ เกิดคล้าย
6
37
8
66
30050071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุกูล ขันขะ
13
133
8
67
30050072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย สิงห์ใหม่
7
37
8
68
30050073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา อิ่มกระโทก
7
51
8
69
30050074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวารี พงษ์ราศรี
21
191
11
70
30050075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.บุญเหลือ ทาไธสง
21
271
12
71
30050076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวงษ์สุวัฒน์ โด่งพิมาย
19
145
11
72
30050077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระชัย โสภาคย์
8
98
8
73
30050078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤต สุมขุนทด
7
78
8
74
30050079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดวงสมร พันขุนทด
20
168
11
75
30050080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพร จันทนราช
11
85
8
76
30050081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผิน มุ่งปั่นกลาง
11
143
8
77
30050082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงพงา เสาวภาคย์เมธีกุล
9
106
9
78
30050083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย
กุดบง
16
202
11
79
30050084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา กันจินะ
12
141
9
80
30050085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม แรงเขตรวิทย์
10
115
8
81
30050086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี เกิมขุนทด
5
17
7
82
30050089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผดุงศักดิ์ ชื่นสันเทียะ
13
240
8
83
30050090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม มิกขุนทด
8
66
8
84
30050091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
56
9
85
30050092
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.กมลนัทธ์ นะราวงศ์
5
45
9
86
30050093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย เพียกขุนทด
21
267
12
87
30050094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมรัฐ ดวงกลาง
20
275
12
88
30050095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุพา ทองสาย
10
137
9
89
30050096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ ดีมิตร
10
103
9
90
30050097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรสา ระหารนอก
8
73
9
91
30050098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษ
13
171
8
92
30050100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวรรค์ สถิรภัทรพร
18
227
11
93
30050101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสกุณา สุวรรณาโค
7
107
9
94
30050102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท ญาณบุญ
19
234
11
95
30050103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมทบ ขุนระงับสังข์
18
203
11
96
30050104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรเอก อามาตย์
20
196
11
97
30050105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชาญ คงรัสมี
19
242
11
98
30050106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา มุ่งอิงกลาง
7
30
8
99
30050107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันท์ เจริญศิริ
23
496
17
100
30050108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิสระ ไชยโคตร
19
122
12
101
30050109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายชล เลือดขุนทด
6
103
9
102
30050110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิวพร รัตน์พลแสนย์
7
85
9
103
30050111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชัญณิชา สีทานอก
7
38
9
104
30050112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวุฒิ ประภาสโนบล
12
110
9
105
30050113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล ศรีสา
8
68
8
106
30050114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัจฉรา สาธิมานนท์
8
50
8
107
30050115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรัชญา วชรธนาคม
13
78
11
108
30050116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
55
8
109
30050117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรรณ ทองภู
14
106
11
110
30050118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ วงษ์วาลย์
6
16
7
111
30050119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ เพ็งด้วง
17
149
11
112
30050120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ บอกสันเทียะ
8
52
8
113
30050121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภูวษา รักษาภักดี
7
38
8
114
30050122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังคนา คำสิงห์นอก
9
73
8
115
30050123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์
19
141
11
116
30050124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีสมคิด จิตละม่อม
18
169
11
117
30050125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
205
12
118
30050126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต สุวรรณศักดิ์
5
28
8
119
30050127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
62
9
120
30050128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภกิตติ์ จงจัดกลาง
41
720
26
121
30050129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุขวิเลิศ คำอุ่นสาร
6
33
8
122
30050130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนิรุทธ์ พรหมทอง
7
55
8
123
30050131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมตระกูล แช่มช้อย
9
44
9
124
30050133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงชัย สุขเกษม
7
81
9
125
30050134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิลชัย ดาดี
13
214
8
126
30050135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกระจ่าง หอมขาว
9
97
8
127
30050136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ เลิศสงคราม
8
54
8
128
30050137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ท่วมกลาง
29
657
26
129
30050138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพิน วัชระสุขโพธิ์
8
73
9
130
30050139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
70
9
131
30050140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเผด็จ ศรีนอก
16
214
12
132
30050141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนิรุทธ์ อิสโร
13
75
12
133
30050142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบุุษบา พงษ์เกตุ
11
64
11
134
30050143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ พลมณี
18
169
12
135
30050144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติมา อิสโร
6
19
8
136
30050145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอันทนา ทนโคกสูง
10
88
9
137
30050146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ ศรีหาบุญทัน
6
81
9
138
30050147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง จับสันเทียะ
10
91
8
139
30050148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
50
8
140
30050149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จ่าสิบเอกธีระพล พึ่งโคกสูง
15
97
11
141
30050150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยาภรณ์ พึ่งโคกสูง
10
69
8
142
30050151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนะ แถมวัฒนะ
17
158
11
143
30050152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวัลภา กิตติทนนท์ชัย
22
283
11
144
30050153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวงศิริ หวังเหนี่ยวกลาง
6
21
7
145
30050154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยวนใจ ชอบใจ
10
78
9
146
30050156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ รัตน์สันเทียะ
17
171
11
147
30050157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภัยวงษ์ สมนา
11
124
9
148
30050158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรพิษณุ ทองคำ
14
96
12
149
30050160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ วิริยะกูล
9
58
9
150
30050161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิรณัฏฐ์ สุขสมบัติสกุล
13
133
8
151
30050163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวีร์ ศรีนา
8
81
8
152
30050164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา หวังรวมกลาง
29
384
15
153
30050165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกภพ บำรุงกลาง
9
77
8
154
30050166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญา ทาซ้าย
4
31
8
155
30050167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะศักสณ์ ศิริทรัพย์
13
107
11
156
30050168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพิรัฐ จันทอง
6
68
8
157
30050169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐมเกียรติ ไชยคำ
24
617
18
158
30050170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป เพิ่มชีวา
22
300
14
159
30050171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูสิทธิ์ เปียขุนทด
5
36
8
160
30050172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฎฐ์ษิญา ประจิตรเมธาธิกุล
7
27
8
161
30050173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวณญาธวันดิ์ เกงขุนทด
18
187
12
162
30050174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ โสภา
11
77
9
163
30050175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทานตะวัน กิ่งโคกกรวด
18
158
11
164
30050176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยาพน ฉิมสันเทียะ
6
62
9
165
30050177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐ์พิชิต คำกอง
8
43
9
166
30050178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ เครื่องกลาง
13
92
11
167
30050179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเตชทัต แก้วทิตย์
14
117
12
168
30050180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุทธิรักษ์ คงสุข
19
134
12
169
30050182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมาลี กกขุนทด
23
413
19
170
30050183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนางสาลินี รุ่งโรจน์กิจกุล
10
69
8
171
30050184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร สิงหนาท
8
57
8
172
30050185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ ชมภูมิ่ง
12
165
8
173
30050186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิพจน์ ทองโม้
17
134
11
174
30050187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวน ฟักเนียม
8
88
8
175
30050188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ สุภัทโรบล
18
160
11
176
30050189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรพงษ์ กันขุนทด
12
148
8
177
30050190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐิติภูมิ แสนยะบุตร
3
17
8
178
30050191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม เกณฑ์ขุนทด
21
401
18
179
30050192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ ขวางกระโทก
13
143
9
180
30050193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุวิกานต์ แสงจันทร์
7
83
8
181
30050194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธี ดวงจันทร์
7
64
8
182
30050195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร
12
117
11
183
30050197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังวาล กองขุนทด
18
125
12
184
30050198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ฉัตรชัย ตั้งศรีทอง
19
235
12
185
30050199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณพล รุ่งเรืองศักดิวงศ์
9
103
8
186
30050200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันทนา ศรีชมภู
5
31
8
187
30050201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชา ผ่องโต
15
180
12
188
30050202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรัญ ใจแน่น
33
506
22
189
30050203
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
51
8
190
30050204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสูตร จันทราศรี
11
140
9
191
30050205
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
58
9
192
30050206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุทิสา ภู่พงษ์พัฒน์
9
60
8
193
30050207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระ วัชระธราดล
18
263
11
194
30050208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง พนมชัย
12
119
8
195
30050209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสงบ ภาคจัตุรัส
9
109
9
196
30050210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร พรหมวิริยกุล
6
34
9
197
30050212
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำลอง ไวยขุนทด
15
164
11
198
30050213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพงศ์ กาญจน์สูงเนิน
6
61
9
199
30050214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร พันธ์สำโรง
9
117
8
200
30050215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ มะเดื่อชุมพร
7
66
8
201
30050216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริพรรณ ไชยวงศ์
11
117
8
202
30050217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาโนต หอมจะบก
5
21
6
203
30050218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ทัพธมาตร
5
22
5
204
30050219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอุษยาภรณ์ สุทธิพันธุ์
20
252
11
205
30050221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒน์ฐนันท์ เจริญสุข
11
145
8
206
30050222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ
36
648
22
207
30050223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ กลึงกลางดอน
15
206
8
208
30050225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวารี หวังปรุงกลาง
4
10
5
209
30050226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตร์ตรา แมบจันทึก
3
34
34
210
30050227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร วงศ์สุขสิน
7
45
9
211
30050228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา วงศ์สุขสิน
12
106
8
212
30050229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ขำโพธิ์
11
153
8
213
30050230
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ โคตรโยธา
21
284
11
รวม
2,674
30,035
2,154

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน