ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 6 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
30060001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ อิ่มกมล
7
113
9
2
30060002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภาณุมาศ ฉิมนอก
6
34
9
3
30060003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ ปะนามะเก
5
39
7
4
30060004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรายุทธ โตนอก
19
180
12
5
30060005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโชติกา สุขใส
12
116
8
6
30060006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรักษ์ หาญประชุม
12
103
9
7
30060007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริวงศ์ เลี้ยงวงษ์
14
128
11
8
30060008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปานรดา ฟังสันเทียะ
14
166
11
9
30060009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรศักดิ์ พวงสมบัติ
16
131
11
10
30060010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ สุทธิ
12
113
8
11
30060011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ ดงอุเทน
5
61
8
12
30060012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหทัยชนก ทำสันเทียะ
6
36
9
13
30060013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสง่า ทองสวัสดิ์
18
156
12
14
30060014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจารุวรรณ ด้วงนอก
6
39
9
15
30060015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพัศ แก้ววงษา
13
124
9
16
30060016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปานรดา ฟังสันเทียะ
8
64
9
17
30060017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญลือ พันธุ์เสนีย์
17
181
12
18
30060018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
49
9
19
30060019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขวัญนคร สังขรัตน์
18
213
11
20
30060021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถานุ เกตุคัมธิวัตร์
17
126
11
21
30060022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนยศ ปะเสทะกัง
16
222
11
22
30060023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชชวัลลภ ทองนอก
8
90
9
23
30060024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจ่าสิบเอกสมนึก กล้าหาญ
17
191
11
24
30060025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนภัทร ศรีสุขวัฒนกิจ
5
45
9
25
30060026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ เนตรกลาง
10
89
8
26
30060027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกำธร คำเทียนทอง
17
172
11
27
30060028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรวุฒิ สว่างเมือง
7
47
9
28
30060029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำพี ตรงกลาง
20
310
13
29
30060030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริพร ศรีอภัย
13
127
8
30
30060031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุสรณ์ ควรขุนทด
16
174
11
31
30060032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพันธ์ รัตนปราการ
6
52
8
32
30060033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฐานิต นิลโท
16
147
11
33
30060034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมศักดิ์ สุทธิรักษา
17
209
9
34
30060036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงศักดิ์ ขอร่วมกลาง
10
85
8
35
30060037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี แนบกลาง
10
104
9
36
30060038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกรณ์ นวนกลาง
14
176
11
37
30060039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุกูล สายปาน
10
108
9
38
30060040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันท์ ยิ่งนอก
41
853
27
39
30060041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำนวณ ปะพล
8
50
9
40
30060042
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบโทชิษณุพงศ์ ถ้ำกลาง
5
49
9
41
30060043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ หล้าเพชร
18
234
12
42
30060044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาภรณ์ เวทย์จรัส
5
35
7
43
30060045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ โพธิ์นอก
15
162
11
44
30060046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมุทร หมั่นกิจ
8
75
9
45
30060047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษ สมศิลา
8
86
8
46
30060048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายหยุด ประกิคะ
6
76
9
47
30060049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัวพิตร ลาดนอก
6
45
8
48
30060050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
66
8
49
30060051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
100
8
50
30060052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธนิดา โรงชัยภูมิ
16
98
11
51
30060053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ ใจเอื้อ
19
121
11
52
30060054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย มาลำโกน
17
207
11
53
30060055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรจักร ศรีศักดิ์นอก
16
114
11
54
30060056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ดา ศรีศักดิ์นอก
17
154
11
55
30060057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภวัฒน์ กลิ่นจันทน์
12
128
9
56
30060058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีรวัฒน์ วิชัยวัฒนา
16
136
11
57
30060059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนูศิลป์ แก้วใสย์
18
186
11
58
30060060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูเกียรติ เกษมสุข
23
341
12
59
30060061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด โด่งพิมาย
5
21
8
60
30060062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงค์ เกิดไพร
23
263
12
61
30060063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประโชติ แสงงาม
8
69
8
62
30060064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสิทธิ์ จันณรงค์
8
67
8
63
30060066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ วรนาถนฤมล
19
202
11
64
30060067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิษณุพงศ์ ทวีเสริญมีเหง้า
5
53
8
65
30060068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีราณุวัติ จันทร์แจ้ง
16
268
16
66
30060069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์ ดาสม
4
41
8
67
30060070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ทวีภูมิ
11
110
9
68
30060071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระวัฒน์ เพลียนอก
6
72
8
69
30060072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนชัย รัตนมาลา
9
81
8
70
30060073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย ชินรัตน์
4
45
9
71
30060074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย ปาส่จันทร์
9
62
7
72
30060075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศรีวณา โพธิ์ชัยเลิศ
11
60
7
73
30060076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไตรภพ สุวรรณัง
16
144
11
74
30060077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงศ์ บุญสงค์
8
122
8
75
30060079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ ยศพล
22
216
11
76
30060080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเทือง รูขะจี
10
81
9
77
30060081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุติพนธ์ จะชาลี
7
40
9
78
30060082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ ผดุงโชค
14
161
8
79
30060083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลย เทพเรียน
8
65
9
80
30060084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทรากรณ์ นาดี
5
18
8
81
30060085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะพงษ์ สิทธิพา
6
43
9
82
30060086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุษณีย์ ศรีเชียงหา
3
24
8
83
30060087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโศภนิศ นาดี
7
49
8
84
30060088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทิพวรรณ์ เทพเรียน
15
125
11
85
30060089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
5
49
8
86
30060090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไรรัตน์ ทิพยเนตร
5
16
7
87
30060091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทิวากร มีระหันนอก
17
147
11
88
30060092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรวิสุดา สารนอก
7
40
8
89
30060093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกภาพ ค้ามีผล
11
96
11
90
30060094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภาพรรณ นาดี
5
70
8
91
30060095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญช่วย สังแก้ว
14
154
11
92
30060096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวิช โคตร์คันทา
4
42
8
93
30060097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพาสันติ์ เวทย์จรัส
6
44
8
94
30060098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ บารมี
11
77
10
95
30060099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกระเสิม มงคุณ
15
164
11
96
30060100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมงคล ดีมาก
7
25
7
97
30060101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรทัย พลวิเศษ
8
66
8
98
30060102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงค์นุช มีระหันนอก
5
26
7
99
30060103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ แสงภักดี
6
64
9
100
30060104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเพ็ญพิศ โคตร์คันทา
13
73
12
101
30060105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปวีณา นราพงษ์
8
49
8
102
30060106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรหาร ศรีดาธรรม
11
121
9
103
30060107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรินทร์ ศรีวุฒิพงศ์
6
30
8
104
30060108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรวิสรา กลจังหรีด
10
73
8
105
30060109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรารถนา แสงสุด
17
127
11
106
30060110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์พิพัฒน์ ประถมพงษ์
6
92
8
107
30060111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส ไก่แก้ว
6
27
8
108
30060112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย รัตรองใต้
11
147
8
109
30060113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร มีชัย
5
52
8
110
30060114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงศ์ ศรีศาลาแสง
8
46
9
111
30060115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ โยศรีคุณ
5
66
9
112
30060116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูเบศ เทียนศรี
8
124
8
113
30060117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเทียม โทแหล่ง
19
201
11
114
30060118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติโชค เกศศรีพงษ์ศา
14
152
8
115
30060119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรัตน์ นาดี
6
51
8
116
30060120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ นาดี
9
107
8
117
30060121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
156
11
118
30060122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันติ์ อดิศักดิ์
8
61
9
119
30060123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา ผดุงโชค
19
166
11
120
30060124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเทศก์ ประภาสอน
10
108
8
121
30060125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักษ์ อาพัดนอก
14
121
12
122
30060126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุนันท์ นาคุณทรง
9
66
9
123
30060127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาภรรัตน์ เกศศรีพงษ์ศา
9
57
9
124
30060128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
87
8
125
30060129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกนก จำปามูล
14
178
8
126
30060130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร มะธิปะโน
6
64
8
127
30060131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเนตร ลาสิทธิ์
12
168
8
128
30060132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณ์พิมล แสนศรี
5
27
8
129
30060133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสายพิน บุษย์ศรี
17
183
11
130
30060134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยพล จำชาติ
5
86
8
131
30060135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล จำปามูล
5
55
8
132
30060136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษดา จำปามูล
4
44
8
133
30060137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนงคราญ ชนะเคน
5
25
8
134
30060138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิภูมิ เหล่าเมืองเพีย
12
86
11
135
30060139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ บุษย์ศรี
15
212
8
136
30060140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิศรานุวัฒน์ วังหอม
16
126
11
137
30060141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทอดศักดิ์ แก้วมะดัน
17
258
12
138
30060142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงฤทธิ์ ผาผง
16
184
10
139
30060143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสูตร ไร่ดี
6
32
8
140
30060144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
77
8
141
30060145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละเอียด เอี่ยมศรี
12
167
8
142
30060146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประชัน ชาวสามทอง
17
203
11
143
30060147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย ทองเชิดชู
5
52
8
144
30060148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัษฎางค์ ทองดี
10
104
8
145
30060149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย เพ็งผ่อง
5
45
9
146
30060150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรักชนก กัณหะสุต
11
124
8
147
30060151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทนีย์ มงคลบุญไพศาล
7
84
8
148
30060152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย แทนลา
18
133
11
149
30060153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธพล รักษาชนม์
22
257
11
150
30060154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐา ปัทมสีแก้ว
12
125
8
151
30060155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกษณีย์ แสนตรี
4
33
8
152
30060156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑารัตน์ ดวงเพ็ชรแสง
5
36
8
153
30060157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย เรืองศักดิ์
16
157
12
154
30060158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธารา ประทีปรัตน์
10
127
9
155
30060159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวนิดา สิงหาภู
6
47
8
156
30060160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ เมินขุนทด
6
37
9
157
30060161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยรรยงค์ บุรีมาศ
8
21
5
158
30060162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกาศิต ศรีโคตร
18
155
12
159
30060163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ พลเศษ
9
63
9
160
30060164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล กล้าหาญ
6
28
9
161
30060165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติพงษ์ สุดสาร
5
37
8
162
30060166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบล คิดการ
5
18
7
163
30060167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสิทธิ์ อามาตย์
7
53
7
164
30060168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมฤกษ์ แสนศรี
9
89
8
165
30060169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดัชนี ยศพล
5
50
7
166
30060170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัญญา ประโพทัง
10
89
8
167
30060171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เจริญวงษ์
5
74
8
168
30060172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำอางค์ รัตนเจริญ
8
64
8
169
30060173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิสรพงฐ์ พันธ์สิงสอน
17
133
11
170
30060174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ไพรงาม
15
251
8
171
30060175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม การชงัด
13
146
8
172
30060176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ ชาวดง
7
72
8
173
30060177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรภร ชัยรส
5
51
8
174
30060178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพีรกานดา ภานุสิทธิ์กุล
11
90
8
175
30060179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญแข วิศวเลิศทรัพย์
4
46
8
176
30060180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงจิตร์ ไพรงาม
9
70
8
177
30060181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย สุราษฎร์
10
118
8
178
30060182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ศรีชุม
10
91
8
179
30060183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
34
7
180
30060184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชาติ ศิริพยัคฆ์
14
145
11
181
30060185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ โต๊ะไธสง
8
41
7
รวม
1,925
19,343
1,667

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน