ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 6 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
30060001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ อิ่มกมล
คง 2
7
116
9
2
30060002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภาณุมาศ ฉิมนอก
คง 2
3
38
9
3
30060003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริวงศ์ เลี้ยงวงษ์
คง 2
5
32
7
4
30060004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรายุทธ โตนอก
คง 2
18
196
12
5
30060005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คง 2
9
131
9
6
30060006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลศักดิ์ บุตรแก้ว
คง 2
11
117
9
7
30060007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
คง 2
14
132
11
8
30060008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชัย บุญกลาง
คง 2
16
170
11
9
30060009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ พวงสมบัติ
คง 2
13
138
11
10
30060010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ สุทธิ
คง 2
11
132
8
11
30060011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คง 1
4
52
8
12
30060012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คง 1
4
29
8
13
30060013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสง่า ทองสวัสดิ์
คง 1
18
169
11
14
30060014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจารุวรรณ ด้วงนอก
คง 1
5
40
9
15
30060015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร หาญสงคราม
คง 1
10
126
9
16
30060016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปานรดา ฟังสันเทียะ
คง3
8
70
9
17
30060017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญลือ พันธุ์เสนีย์
คง 3
16
176
11
18
30060018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศลิษา ลาน้ำเที่ยง
ศูนย์คง 3
6
55
9
19
30060019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขวัญนคร สังขรัตน์
คง 3
16
210
11
20
30060021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถานุ เกตุคัมธิวัตร์
คง 3
15
134
11
21
30060022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนยศ ปะเสทะกัง
คง 3
16
232
11
22
30060023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชชวัลลภ ทองนอก
คง 3
8
91
9
23
30060024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจ่าสิบเอกสมนึก กล้าหาญ
คง 3
16
201
11
24
30060025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนภัทร ศรีสุขวัฒนกิจ
คง 3
5
47
9
25
30060026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ เนตรกลาง
คง 3
8
100
8
26
30060027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกำธร คำเทียนทอง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาคง 3
19
189
11
27
30060028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรวุฒิ สว่างเมือง
คง 4
6
52
9
28
30060029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำพี ตรงกลาง
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คง 4
21
306
13
29
30060030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริพร ศรีอภัย
คง 4
13
123
8
30
30060031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุสรณ์ ควรขุนทด
คง 4
17
190
11
31
30060032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพันธ์ รัตนปราการ
คง 4
6
53
8
32
30060033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฐานิต นิลโท
คง 5
16
150
11
33
30060034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมศักดิ์ สุทธิรักษา
คง 5
14
193
9
34
30060036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงศักดิ์ ขอร่วมกลาง
คง 5
11
95
8
35
30060037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คง 5
9
107
9
36
30060038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร หาญนอก
คง 5
15
190
12
37
30060039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คง 5
6
106
9
38
30060040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันท์ ยิ่งนอก
คง 1
45
851
27
39
30060041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คง 1
4
50
9
40
30060042
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบโทชิษณุพงศ์ ถ้ำกลาง
คง 1
5
42
8
41
30060043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ หล้าเพชร
คง 1
19
246
11
42
30060044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คง1
2
35
7
43
30060045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
คง5
15
168
11
44
30060046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมุทร หมั่นกิจ
คง 5
9
69
8
45
30060047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษ สมศิลา
คง 5
8
85
8
46
30060048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายหยุด ประกิคะ
คง.5
6
80
9
47
30060049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คง 5
5
48
9
48
30060050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกรณ์ นวนกลาง
คง 5
7
71
8
49
30060051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คง 4
7
90
8
50
30060052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ดา ศรีศักดิ์นอก
คง 4
16
113
11
51
30060053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ ใจเอื้อ
คง 4
16
136
11
52
30060054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย มาลำโกน
คง4
15
213
11
53
30060055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรจักร ศรีศักดิ์นอก
คง 4
15
131
11
54
30060056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรลือ พุฒกลาง
คง 4
17
163
11
55
30060057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภวัฒน์ กลิ่นจันทน์
บ้านเหลื่อม 1
11
138
9
56
30060058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีรวัฒน์ วิชัยวัฒนา
บ้านเหลื่อม2
15
128
11
57
30060059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนูศิลป์ แก้วใสย์
บ้านเหลื่อม 2
19
193
11
58
30060060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูเกียรติ เกษมสุข
บ้านเหลื่อม 2
22
352
15
59
30060061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านเหลื่อม 2
2
18
8
60
30060062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงค์ เกิดไพร
บ้านเหลื่อม 2
22
275
12
61
30060063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประโชติ แสงงาม
บ้านเหลื่อม 2
7
81
8
62
30060064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านเหลื่อม2
7
68
8
63
30060066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ วรนาถนฤมล
บ้านเหลื่อม2
19
200
11
64
30060067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านเหลื่อม 2
3
57
8
65
30060068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีราณุวัติ จันทร์แจ้ง
บ้านเหลื่อม 1
19
288
16
66
30060069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านเหลื่อม1
4
37
8
67
30060070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ทวีภูมิ
บ้านเหลื่อม 1
9
110
9
68
30060071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระวัฒน์ เพลียนอก
บ้านเหลื่อม1
7
82
8
69
30060072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนชัย รัตนมาลา
บ้านเหลื่อม 1
9
79
8
70
30060073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย ชินรัตน์
บ้านเหลื่อม 1
4
47
9
71
30060074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย ปาส่จันทร์
บัวใหญ่ 1
7
66
7
72
30060075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอริญชยา รุณรุทธิ์
บัวใหญ่ 1
6
69
7
73
30060076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไตรภพ สุวรรณัง
บัวใหญ่ 1
16
157
11
74
30060077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงศ์ บุญสงค์
บัวใหญ่1
9
116
8
75
30060079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ ยศพล
บัวใหญ่ 4
18
224
11
76
30060080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเทือง รูขะจี
บัวใหญ่ 4
10
92
9
77
30060081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุติพนธ์ จะชาลี
บัวใหญ่ 4
6
48
9
78
30060082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ ผดุงโชค
บัวใหญ่ 4 บัวใหญ่ 4
12
141
8
79
30060083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลย เทพเรียน
บัวใหญ่ 4
6
71
9
80
30060084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บัวใหญ่4
3
13
7
81
30060085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะพงษ์ สิทธิพา
บัวใหญ่ 4
6
37
8
82
30060086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บัวใหญ่2
2
22
8
83
30060087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโศภนิศ นาดี
บัวใหญ่ 2
5
44
8
84
30060088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ศรีละครเลิศ
บัวใหญ่ 2
18
122
11
85
30060089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
บัวใหญ่ 2
6
55
8
86
30060090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไรรัตน์ ทิพยเนตร
บัวใหญ่3
3
25
8
87
30060091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทิวากร มีระหันนอก
บัวใหญ่ 3
18
153
11
88
30060092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรวิสุดา สารนอก
บัวใหญ่ 3
5
35
7
89
30060093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกภาพ ค้ามีผล
บัวใหญ่ 3
15
107
11
90
30060094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภาพรรณ นาดี
บัวใหญ่ 5
5
68
8
91
30060095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญช่วย สังแก้ว
บัวใหญ่5
13
147
11
92
30060096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวิช โคตร์คันทา
บัวใหญ่ 5
5
44
8
93
30060097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลือชัย ศรีประภาพงศ์
บัวใหญ่ 5
6
44
8
94
30060098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ บารมี
บัวใหญ่ 5
11
82
10
95
30060099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกระเสิม มงคุณ
บัวใหญ่ 5
15
167
11
96
30060100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บัวใหญ่ 5
6
30
8
97
30060101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บัวใหญ่ 5
5
64
8
98
30060102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บัวใหญ่ 3
3
8
3
99
30060103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ แสงภักดี
บัวใหญ่ 1
6
72
9
100
30060104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
บัวใหญ่ 1
9
90
12
101
30060105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
บัวใหญ่1
6
52
8
102
30060106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรหาร ศรีดาธรรม
บัวใหญ่ 1
10
117
9
103
30060107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บัวใหญ่ 1
3
17
6
104
30060108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรวิสรา กลจังหรีด
บัวใหญ่ 2
6
83
8
105
30060109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรารถนา แสงสุด
บัวใหญ่ 2
17
133
11
106
30060110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์พิพัฒน์ ประถมพงษ์
บัวใหญ่2
6
97
8
107
30060111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บัวใหญ่2
2
28
8
108
30060112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย รัตรองใต้
บัวใหญ่ 2
12
153
8
109
30060113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร มีชัย
บัวใหญ่ 2
5
56
8
110
30060114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงศ์ ศรีศาลาแสง
บัวใหญ่ 2
7
49
9
111
30060115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ โยศรีคุณ
บัวใหญ่ 2
5
75
9
112
30060116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูเบศ เทียนศรี
บัวใหญ่2
7
115
8
113
30060117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเทียม โทแหล่ง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาบัวใหญ่ 3
18
206
11
114
30060118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติโชค เกศศรีพงษ์ศา
บัวใหญ่ 3
10
139
8
115
30060119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรัตน์ นาดี
บัวใหญ่ 3
6
52
8
116
30060120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ นาดี
บัวใหญ่3
8
101
8
117
30060121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอี่ยม วังหอม
บัวใหญ่ 3
20
185
11
118
30060122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันติ์ อดิศักดิ์
บัวใหญ่ 4
5
62
9
119
30060123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา ผดุงโชค
บัวใหญ่ 4
18
158
11
120
30060124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเทศก์ ประภาสอน
บัวใหญ่ 4
14
114
8
121
30060125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักษ์ อาพัดนอก
บัวใหญ่ 3
14
114
12
122
30060126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุนันท์ นาคุณทรง
บัวใหญ่ 4
8
75
9
123
30060127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บัวใหญ่ 3
3
51
9
124
30060128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราชาวดี ไพรซ์
แก้งสนามนาง 1
6
75
8
125
30060129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกนก จำปามูล
แก้งสนามนาง 2
11
192
8
126
30060130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร มะธิปะโน
แก้งสนามนาง1
5
55
8
127
30060131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเนตร ลาสิทธิ์
แก้งสนามนาง 1
12
158
8
128
30060132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณ์พิมล แสนศรี
แก้งสนามนาง2
4
28
8
129
30060133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสายพิน บุษย์ศรี
แก้งสนามนาง 2
18
182
11
130
30060134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แก้งสนามนาง2
5
87
8
131
30060135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แก้งสนามนาง2
3
59
8
132
30060136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แก้งสนามนาง 2
4
56
8
133
30060137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แก้งสนามนาง2
2
23
8
134
30060138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิภูมิ เหล่าเมืองเพีย
แก้งสนามนาง2
10
102
11
135
30060139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ บุษย์ศรี
แก้งสนามนาง 3
13
227
10
136
30060140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิศรานุวัฒน์ วังหอม
แก้งสนามนาง 3
16
121
11
137
30060141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทอดศักดิ์ แก้วมะดัน
แก้งสนามนาง 3
17
276
12
138
30060142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงฤทธิ์ ผาผง
แก้งสนามนาง 1
16
205
10
139
30060143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แก้งสนามนาง 1
4
33
8
140
30060144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพวรรณ์ เทพเรียน
แก้งสนามนาง 3
9
82
8
141
30060145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละเอียด เอี่ยมศรี
แก้งสนามนาง 1
11
170
8
142
30060146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประชัน ชาวสามทอง
แก้งสนามนาง 1
17
200
11
143
30060147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย ทองเชิดชู
แก้งสนามนาง 1
3
55
8
144
30060148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แก้งสนามนาง 3
9
116
8
145
30060149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย เพ็งผ่อง
แก้งสนามนาง 3
7
38
8
146
30060150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรักชนก กัณหะสุต
แก้งสนามนาง 3
10
121
8
147
30060151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แก้งสนามนาง3
3
84
8
148
30060152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย แทนลา
บัวลาย 1
19
140
11
149
30060153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธพล รักษาชนม์
บัวลาย1
17
258
11
150
30060154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐา ปัทมสีแก้ว
บัวลาย 1
11
123
8
151
30060155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกษณีย์ แสนตรี
บัวลาย 1
4
35
8
152
30060156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ศรีวัฒนพงศ์
บัวลาย 1
5
38
8
153
30060157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย เรืองศักดิ์
บัวลาย1
16
167
12
154
30060158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธารา ประทีปรัตน์
บัวลาย 1
6
114
8
155
30060159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บัวลาย 1
6
46
8
156
30060160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ เมินขุนทด
บัวลาย2
6
43
9
157
30060161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยรรยงค์ บุรีมาศ
บัวลาย2
9
37
7
158
30060162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกาศิต ศรีโคตร
บัวลาย 2
17
140
12
159
30060163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมฤกษ์ แสนศรี
บัวลาย 2
8
52
9
160
30060164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล กล้าหาญ
บัวลาย 2
5
28
9
161
30060165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติพงษ์ สุดสาร
บัวลาย 2
5
42
8
162
30060166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บัวลาย 2
2
24
8
163
30060167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสิทธิ์ อามาตย์
บัวลาย 2
7
69
8
164
30060168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมฤกษ์ แสนศรี
บัวลาย 2
8
81
8
165
30060169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงบ บุดดาวงศ์
สีดา 1
5
52
7
166
30060170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัญญา ประโพทัง
สีดา 1
9
101
8
167
30060171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เจริญวงษ์
สีดา 1
4
70
8
168
30060172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ แหล่งสะท้าน
สีดา2
6
72
8
169
30060173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิสรพงฐ์ พันธ์สิงสอน
สีดา 1
15
121
11
170
30060174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ไพรงาม
สีดา 1
15
270
9
171
30060175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม การชงัด
สีดา 1
11
152
8
172
30060176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ ชาวดง
สีดา 1
9
76
8
173
30060177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรภร ชัยรส
สีดา 1
5
50
8
174
30060178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพีรกานดา ภานุสิทธิ์กุล
สีดา 2
9
87
8
175
30060179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สีดา 2
3
42
8
176
30060180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงจิตร์ ไพรงาม
สีดา 2
7
72
8
177
30060181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย สุราษฎร์
สีดา 2
10
125
8
178
30060182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ศรีชุม
สีดา 2
9
93
8
179
30060183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สีดา 2
3
40
8
180
30060184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชาติ ศิริพยัคฆ์
สีดา 2
14
160
11
181
30060185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ โต๊ะไธสง
สีดา 2
6
46
7
รวม
1,777
19,888
1,666

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน