ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
31010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมกิจ อาจจุฬา
ต่อต้านยาเสพติด
13
134
8
2
31010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ศรีคำ
10
143
9
3
31010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ ประวันรัมย์
เมือง 7
13
164
8
4
31010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศิษฐ สายจันทร์หอม
9
119
8
5
31010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ สะอาดรัมย์
เมื่องบุรีรัมย์ 4
8
64
9
6
31010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ชอบธรรม
TOT
8
71
8
7
31010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา สุทธิ
โรงเรียนดีศรีตำบล
16
147
12
8
31010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรุณี นิลสระคู
เมืองบุรีรัมย์ 4
11
117
9
9
31010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน ทวยมีฤทธิิ์
เมืองบุรีรัมย์ 4
6
63
8
10
31010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกนก ดีมี
28
444
17
11
31010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ทูนมาลา
18
132
12
12
31010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ รัตนดี
เมืองบุรีรัมย์2
6
93
9
13
31010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสง แก้วฉวี
เมือง 2
14
237
11
14
31010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธาดาพงษ์ แดงงาม
11
74
8
15
31010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 2
4
50
9
16
31010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
90
8
17
31010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
8
101
11
18
31010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 4
9
106
8
19
31010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนสินธุ์ ทะเรรัมย์
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 4
6
48
9
20
31010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยัต ยืนยิ่ง
-
8
64
8
21
31010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมดุลย์ ดีรัมย์
กลุ่มพัฒนาเมืองบุรีรัมย์
32
592
25
22
31010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย ไชยพิศ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
82
1,823
48
23
31010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปณิชา คำจันทราช
สพป.บร.1
6
60
6
24
31010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ นิเลิศรัมย์
6
97
9
25
31010025
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย วงศ์คำ
18
225
10
26
31010026
ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ มโนปราณีต
4
48
6
27
31010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ พรมดี
สพป.บร.1
14
164
9
28
31010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตำรวจเอกยรรยง ศิลาชัย
สพป.บร.1
8
43
9
29
31010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอวยพร ศรีภา
5
62
9
30
31010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์
เมืองบุรีรัมย์ 7
10
128
9
31
31010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ วงค์ไธสง
-
6
52
9
32
31010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ ศิลากุล
โรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ
21
375
15
33
31010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดเขต บำรุงแคว้น
20
368
12
34
31010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไตรรงค์ ชุมสาย
เมืองบุรีรัมย์1
10
83
11
35
31010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธินันท์ โสกงโสด
7
41
7
36
31010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพงษ์ อรุณรัมย์
-
4
18
6
37
31010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนภัทร สิริวาส
เมืองบุรีรัมย์ 1
21
377
16
38
31010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
127
11
39
31010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัทยา คำสอน
เมืองบุรีรัมย์3
14
94
11
40
31010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ตันติวัฒน์นิยม
เมืองบุรีรัมย์ 3
3
57
9
41
31010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
44
8
42
31010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ คติพงศ์ธาดา
14
191
8
43
31010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ พิมพ์ภู
โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
11
133
8
44
31010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีีรัมย์ 8
19
374
14
45
31010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ กล้าแข็ง
18
214
9
46
31010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง สดไสย์
-
20
234
12
47
31010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาคร เปลี่ยนรัมย์
ขยายโอกาส
22
323
13
48
31010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส บรรลังก์
18
227
11
49
31010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรปกรณ์ ประชาธรรมากุล
14
148
9
50
31010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน กลมกูล
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 7
9
166
8
51
31010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร วณิชชาพัชร
เมืองบุรีรัมย์ 5
12
207
8
52
31010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล เย็นทรัพย์
6
96
9
53
31010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรชัย พิมพ์สันต์
6
113
9
54
31010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิฐ ทองธนสุข
6
57
8
55
31010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมลศิลป์ มีตุวงศ์
19
313
16
56
31010056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรวิชญ์ วิเศษ
-
16
132
12
57
31010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณธพงศ์ ผลแก้ว
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 5
11
142
8
58
31010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
95
8
59
31010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.บร.1
6
109
8
60
31010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิจักขณ์ มียิ่ง
19
240
11
61
31010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
94
8
62
31010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง เกรัมย์
8
114
9
63
31010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนพร ทรงรัมย์
8
92
8
64
31010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวิทย์ วงศ์รัมย์
-
6
95
8
65
31010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์
21
309
14
66
31010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ ศรีริ
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์6
21
303
14
67
31010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาพ วันสารัมย์
8
78
8
68
31010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิวัฒน์ บุญเรือง
19
208
12
69
31010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรยุทธ โปรยไธสง
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 8
31
493
20
70
31010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง
18
194
11
71
31010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์8
19
314
11
72
31010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
9
113
8
73
31010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจศักดิ์ อุพลรัมย์
14
186
8
74
31010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์
37
563
22
75
31010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 6
0
0
0
76
31010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถพล ชาติรัมย์
ต.เสม็ด ม.1,2,7,8,19
23
409
18
77
31010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณา เผด็จสุริยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
6
87
8
78
31010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิลาวัลย์ รักษาธรรม
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 6
11
110
9
79
31010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรยศ จรดรัมย์
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 6
10
96
8
80
31010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชรินทร์ มีพัฒน์
0
19
196
11
81
31010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคอนันต์ วิชัยเลิศ
13
135
8
82
31010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวารุณี ประทุมเมศ
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3
12
132
8
83
31010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย ปัตถา
7
105
8
84
31010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรารพ ประสงค์ทรัพย์
เมืองบุรีรัมย์ 3
10
143
8
85
31010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย สมคะเณย์
6
65
8
86
31010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคารมย์ พลกุล
11
100
8
87
31010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองดี อาจทวีกุล
14
20
272
11
88
31010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเด็น สุขผดุง
สปพ.บร.1
16
196
12
89
31010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหาญ พิทักษ์สาลี
เมืองบุรีรัมย์ 5
20
338
11
90
31010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพงษ์ หงษ์หิรัญ
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 5
5
58
8
91
31010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ เลาลักษณ์จรรยา
5
46
8
92
31010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม
-
13
103
9
93
31010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒินันท์ บุญคล้อย
-
2
32
9
94
31010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจวงจันทน์ อาจจุฬา
38
645
21
95
31010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์
1
12
202
10
96
31010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย จันทะเมนชัย
-
19
154
11
97
31010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนอบ ไชยวงศ์
7
92
8
98
31010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรักษ์เมือง มูลเมือง
ปฎิรูปการศึกษา
16
135
12
99
31010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล แวงวรรณ
15
135
12
100
31010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ เยี่ยมสวน
ลำปลายมาศ 7
4
31
8
101
31010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชาธิปัตย์ ประภาสะโนบล
17
163
12
102
31010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนสีขาว
5
98
8
103
31010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล เถื่อนแก้ว
-
8
64
9
104
31010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ โล้เจริญรัตน์
7
74
8
105
31010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียรคำ ปะนามะตัง
-
6
70
8
106
31010106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์
24
442
22
107
31010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ เทศแก้ว
8
121
8
108
31010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภรา จันคลัง
-
9
96
8
109
31010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3BB
10
82
8
110
31010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิพจน์ สำเริงรัมย์
9
63
8
111
31010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
10
130
8
112
31010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร เชิดสูงเนิน
10
136
8
113
31010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเสริม รักพร้า
สพป.บร. 1
6
90
8
114
31010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.บร. 1
6
56
8
115
31010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ สิรัมย์
10
104
8
116
31010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ไร่ขาม
8
112
8
117
31010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉวีวรรณ อินนอก
กลุ่ม ร.ร.ลำปลายมาศ 5
9
94
8
118
31010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ พรมทองพันธ์
-
6
94
8
119
31010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ
-
20
273
18
120
31010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร์ รู้รักดี
8
85
8
121
31010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฑามาศ ประภาสะโนบล
12
121
11
122
31010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยันต์ คะเณวัน
25
305
21
123
31010123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอม มะธิปิไขย
สพป.บร.1
16
195
12
124
31010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนิน ไทยยิ่ง
ลำปลายมาศ 3
13
122
9
125
31010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไวพจน์ ตุพิมาย
กลุ่มลำปลายมาศ 3
4
52
9
126
31010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเร็จ มีคม
สพป.บร.1
12
239
9
127
31010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ศิริ บุตรเกิ่ง
15
223
12
128
31010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนันท์ วันล้วน
โรงเรียนขนาดเล็ก
4
63
9
129
31010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
54
8
130
31010130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ สมพร้อม
19
320
14
131
31010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลำปลายมาศ 6
11
82
8
132
31010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.บร.1
7
83
8
133
31010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไม่เป็นเครือข่าย
10
98
8
134
31010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มลำปลายมาศ 6
3
64
9
135
31010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ บุญหนัก
24
511
23
136
31010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปิยภัทร สูงรัมย์
-
20
190
11
137
31010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัธทวัฒน์ หาดี
7
80
8
138
31010138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์
16
247
11
139
31010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทรรศนีย์ พลพวก
ลำปลายมาศ8
10
101
8
140
31010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ บำรุงธรรม
ลำปลายมาศ 8
8
104
8
141
31010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์
กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 8
8
76
8
142
31010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ สุดตา
-
8
71
8
143
31010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ อินทรศร
9
108
8
144
31010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด วรงค์
-
57
1,186
39
145
31010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวสันต์ ปัดกอง
กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 1
16
131
9
146
31010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลำปลายมาศ
4
82
8
147
31010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนพงษ์ สายเพ็ชร
ลำปลายมาศ4
11
118
8
148
31010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติชัย ตุพิมาย
0
9
115
8
149
31010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเตือนใจ เติมทรัพย์
กระทรวงศึกษาธิการ
5
77
9
150
31010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย จะริบรัมย์
6
50
9
151
31010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนอม วีระนันทสิทธิ์
กลุ่มลำปลายมาศ 4
12
81
9
152
31010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
58
9
153
31010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีสิทธิ์ โลไธสง
15
199
12
154
31010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ เหลาฉลาด
ศูนย์อาเซียน
18
210
12
155
31010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตร การเกษ
สถานศึกษาพอเพียง
11
90
9
156
31010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
64
9
157
31010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มลำปลายมาศ 6
6
32
9
158
31010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีทอง วาจาดี
ลำปลายมาศ 1
5
74
9
159
31010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุมาศ วงศ์คำ
10
139
9
160
31010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ นามแก้ว
สพป.บร.1
7
101
9
161
31010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธการ เสนากลาง
22
345
16
162
31010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์
กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 4 สพป.บร.1
10
84
8
163
31010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกิจ แฟมไธสง
อปท.
18
244
11
164
31010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกกาญจน์ ฉวีวงศ์
8
76
8
165
31010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ จันศรี
8
104
8
166
31010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเภา วิเศษนคร
โรงเรียนขนาดเล็ก
8
77
9
167
31010167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียรภัทร์ สมฤทธิ์
15
217
12
168
31010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพร นามไพ
กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 1
7
58
9
169
31010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี แซ่โซ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลำปลายมาศ
10
109
8
170
31010170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา พวงมาลัย
18
273
13
171
31010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิณณ์กมล เจนสุวรรณ์
ชำนิ 2
21
392
16
172
31010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบารมี ศรีทะลับ
กลุ่มชำนิ 2
9
109
9
173
31010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชำนิ 2
9
123
8
174
31010174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร
-
16
227
12
175
31010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ จุระยา
อนุบาลชำนิ
8
73
8
176
31010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธศิลป์ สุดหอม
-
20
380
22
177
31010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชำนิ 1
8
112
8
178
31010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุจรรยา ขาวสกุล
-
15
208
11
179
31010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสำรวม คงสืบชาติ
ชำนิ
13
192
9
180
31010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกรณ์ ปักกาสาร
-
13
134
9
181
31010181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่มชำนิ 2
17
356
21
182
31010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมร หล่าดอนดู่
ไม่มี
10
154
8
183
31010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
6
62
8
184
31010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวาสดิ์ วารินกุฏ
เขตพัฒนาการศึกษาอำเภอชำนิ
10
141
8
185
31010185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ระพีย์ จันทร์แจ่มภพ
-
19
172
11
186
31010186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา เสาวกูล
ชำนิ1
23
410
19
187
31010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเรือง สาทะรัมย์
บ้านด่าน 1
13
106
11
188
31010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส วาปีโส
บ้านด่าน1
9
72
8
189
31010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล นันทะชาติ
บ้านด่าน 1
7
67
8
190
31010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านด่าน1
10
193
8
191
31010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน 1
8
85
8
192
31010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทองกร วัชรพงศ์ศิริ
บ้านด่าน
7
94
8
193
31010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุศย์รินทร์ จะแรมรัมย์
อนุบาลบ้านด่าน
3
31
8
194
31010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงค์ จารุทรัพย์สดใส
14
29
529
19
195
31010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรพัฒน์ วิภาคสวัสดิ์
สพป.บร 1
11
162
9
196
31010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐธยาน์ สากระจาย
7
91
8
197
31010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรานนท์ กระสินรัมย์
โรงเรียนดีประจำตำบล
20
268
12
198
31010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ ชาติรัมย์
-
16
226
11
199
31010200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ พรมพิลา
บ้านด่าน 2
20
212
11
200
31010201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเครือวัลย์ บัวบุญมา
สพป.บร.เขต1
15
234
11
201
31010202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังคม ปาสะกะ
บ้านด่าน2
18
171
11
202
31010203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชชา กลิ่นวงศ์
สพฐ.
17
212
11
รวม
2,533
34,374
2,112

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน