ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
31010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชา ซึ้งศิริทรัพย์
ต่อต้านยาเสพติด
11
131
8
2
31010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจวงจันทน์ อาจจุฬา
11
151
9
3
31010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์
เมือง 7
12
157
8
4
31010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศิษฐ สายจันทร์หอม
9
120
8
5
31010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ สะอาดรัมย์
เมื่องบุรีรัมย์ 4
8
67
9
6
31010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ชอบธรรม
TOT
8
65
8
7
31010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรกิจ เนาว์พิริยวัฒน์
โรงเรียนดีศรีตำบล
13
153
12
8
31010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองบุรีรัมย์ 4
11
116
9
9
31010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองบุรีรัมย์ 4
6
62
8
10
31010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกนก ดีมี
27
433
19
11
31010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ทูนมาลา
18
136
12
12
31010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ รัตนดี
เมืองบุรีรัมย์2
8
97
8
13
31010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสง แก้วฉวี
เมือง 2
15
234
11
14
31010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติสุข โตประโคน
5
74
8
15
31010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 2
4
54
9
16
31010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
92
8
17
31010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
101
11
18
31010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา สุทธิ
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 4
8
104
8
19
31010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนสินธุ์ ทะเรรัมย์
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 4
6
55
8
20
31010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยัต ยืนยิ่ง
-
10
75
8
21
31010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมดุลย์ ดีรัมย์
กลุ่มพัฒนาเมืองบุรีรัมย์
31
575
23
22
31010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ อักษรณรงค์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
83
1,846
48
23
31010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปณิชา คำจันทราช
สพป.บร.1
6
63
6
24
31010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ นิเลิศรัมย์
6
85
9
25
31010025
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย วงศ์คำ
17
222
9
26
31010026
ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ มโนปราณีต
4
56
6
27
31010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ พรมดี
สพป.บร.1
13
156
9
28
31010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตำรวจเอกยรรยง ศิลาชัย
สพป.บร.1
9
51
9
29
31010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอวยพร ศรีภา
3
53
9
30
31010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์
เมืองบุรีรัมย์ 7
10
115
9
31
31010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ วงค์ไธสง
-
6
53
9
32
31010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ ศิลากุล
โรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ
18
332
14
33
31010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดเขต บำรุงแคว้น
22
362
12
34
31010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไตรรงค์ ชุมสาย
เมืองบุรีรัมย์1
10
86
12
35
31010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธินันท์ โสกงโสด
7
47
8
36
31010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพงษ์ อรุณรัมย์
-
4
21
7
37
31010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนภัทร สิริวาส
เมืองบุรีรัมย์ 1
22
384
18
38
31010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
137
11
39
31010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เมืองบุรีรัมย์3
11
86
11
40
31010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ตันติวัฒน์นิยม
เมืองบุรีรัมย์ 3
3
47
8
41
31010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
51
9
42
31010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ คติพงศ์ธาดา
12
204
8
43
31010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ พิมพ์ภู
โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
10
129
8
44
31010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกิจ แฟมไธสง
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีีรัมย์ 8
21
403
13
45
31010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ กล้าแข็ง
18
217
8
46
31010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง สดไสย์
-
20
238
11
47
31010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ ศรีอุตตมะโยธิน
ขยายโอกาส
21
316
13
48
31010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส บรรลังก์
18
218
11
49
31010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรปกรณ์ ประชาธรรมากุล
13
149
9
50
31010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน กลมกูล
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 7
9
154
8
51
31010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร วณิชชาพัชร
เมืองบุรีรัมย์ 5
13
220
8
52
31010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ วรรณชาลี
5
96
8
53
31010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรชัย พิมพ์สันต์
8
90
8
54
31010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิฐ ทองธนสุข
6
61
8
55
31010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมลศิลป์ มีตุวงศ์
19
312
16
56
31010056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรวิชญ์ วิเศษ
-
16
126
11
57
31010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณธพงศ์ ผลแก้ว
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 5
11
157
8
58
31010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน ทวยมีฤทธิื
9
96
8
59
31010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ ทรงรัมย์
สพป.บร.1
7
105
8
60
31010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิจักขณ์ มียิ่ง
18
248
11
61
31010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
97
8
62
31010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง เกรัมย์
9
119
9
63
31010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนพร ทรงรัมย์
8
98
8
64
31010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวิทย์ วงศ์รัมย์
-
7
106
8
65
31010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์
20
270
12
66
31010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ ศรีริ
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์6
21
340
13
67
31010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบารมี ศรีทะลับ
8
84
8
68
31010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิวัฒน์ บุญเรือง
19
219
12
69
31010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรยุทธ โปรยไธสง
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 8
31
533
20
70
31010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง
17
189
11
71
31010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์8
19
317
11
72
31010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร เปลี่ยนรัมย์
-
11
122
8
73
31010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจศักดิ์ อุพลรัมย์
14
190
8
74
31010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์
37
569
22
75
31010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 6
0
0
0
76
31010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถพล ชาติรัมย์
ต.เสม็ด ม.1,2,7,8,19
21
399
20
77
31010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณา เผด็จสุริยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
7
100
8
78
31010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมกิจ อาจจุฬา
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 6
9
107
9
79
31010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรยศ จรดรัมย์
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 6
10
93
8
80
31010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชรินทร์ มีพัฒน์
0
19
210
11
81
31010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคอนันต์ วิชัยเลิศ
11
139
8
82
31010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวารุณี ประทุมเมศ
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3
10
128
8
83
31010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย ปัตถา
7
101
8
84
31010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรารพ ประสงค์ทรัพย์
เมืองบุรีรัมย์ 3
9
140
8
85
31010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย สมคะเณย์
6
65
8
86
31010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคารมย์ พลกุล
12
101
8
87
31010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองดี อาจทวีกุล
14
20
276
11
88
31010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเด็น สุขผดุง
สปพ.บร.1
14
196
11
89
31010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหาญ พิทักษ์สาลี
เมืองบุรีรัมย์ 5
17
346
11
90
31010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพงษ์ หงษ์หิรัญ
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 5
5
60
8
91
31010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ เลาลักษณ์จรรยา
6
46
8
92
31010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม
-
12
122
9
93
31010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒินันท์ บุญคล้อย
-
4
30
9
94
31010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย ไชยพิศ
39
620
22
95
31010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์
1
13
224
11
96
31010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย จันทะเมนชัย
-
19
159
11
97
31010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผดุงศักดิ์ แสงดาว
11
97
8
98
31010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอม มะธิปิไขย
ปฎิรูปการศึกษา
16
141
12
99
31010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล แวงวรรณ
16
145
11
100
31010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ เยี่ยมสวน
ลำปลายมาศ 7
4
39
9
101
31010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชาธิปัตย์ ประภาสะโนบล
16
163
12
102
31010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑามาศ ประภาสะโนบล
โรงเรียนสีขาว
7
104
8
103
31010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล เถื่อนแก้ว
-
8
57
8
104
31010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ โล้เจริญรัตน์
7
73
8
105
31010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียรคำ ปะนามะตัง
-
6
71
8
106
31010106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์
21
476
22
107
31010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ เทศแก้ว
8
122
8
108
31010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภรา จันคลัง
-
9
93
8
109
31010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
tot
10
82
8
110
31010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิพจน์ สำเริงรัมย์
9
62
8
111
31010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ
-
11
128
8
112
31010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร เชิดสูงเนิน
10
141
8
113
31010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเสริม รักพร้า
สพป.บร. 1
10
92
8
114
31010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ศรีคำ
สพป.บร. 1
8
65
8
115
31010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ สิรัมย์
10
105
8
116
31010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ไร่ขาม
8
101
8
117
31010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉวีวรรณ อินนอก
กลุ่ม ร.ร.ลำปลายมาศ 5
8
95
8
118
31010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ พรมทองพันธ์
-
7
96
8
119
31010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
18
290
19
120
31010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร์ รู้รักดี
8
87
8
121
31010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดนัย มนเพียรจันทร์
12
115
11
122
31010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยันต์ คะเณวัน
24
325
20
123
31010123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล เติมรัมย์
สพป.บร.1
17
227
13
124
31010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนิน ไทยยิ่ง
ลำปลายมาศ 3
13
125
9
125
31010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไวพจน์ ตุพิมาย
กลุ่มลำปลายมาศ 3
4
55
8
126
31010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเร็จ มีคม
สพป.บร.1
12
232
9
127
31010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ศิริ บุตรเกิ่ง
19
216
11
128
31010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนันท์ วันล้วน
โรงเรียนขนาดเล็ก
4
57
9
129
31010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
52
8
130
31010130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมธา พวงเกษ
22
326
13
131
31010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลำปลายมาศ 6
9
84
8
132
31010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต พับพิมพ์สัย
สพป.บร.1
8
86
8
133
31010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไม่เป็นเครือข่าย
10
103
8
134
31010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ สมพร้อม
กลุ่มลำปลายมาศ 6
4
51
8
135
31010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ บุญหนัก
15
512
23
136
31010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปิยภัทร สูงรัมย์
-
20
207
11
137
31010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัธทวัฒน์ หาดี
7
81
8
138
31010138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์
16
263
11
139
31010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทรรศนีย์ พลพวก
ลำปลายมาศ8
11
105
8
140
31010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ บำรุงธรรม
ลำปลายมาศ 8
7
92
8
141
31010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์
กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 8
8
85
8
142
31010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรมแดน ประทุมเมศ
-
7
73
8
143
31010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ อินทรศร
10
118
8
144
31010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด วรงค์
-
55
1,195
40
145
31010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒินันท์ สิงห์โพนทัน
กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 1
13
132
8
146
31010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลำปลายมาศ
4
77
8
147
31010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนพงษ์ สายเพ็ชร
ลำปลายมาศ4
11
120
8
148
31010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติชัย ตุพิมาย
0
9
128
8
149
31010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเตือนใจ เติมทรัพย์
กระทรวงศึกษาธิการ
6
81
9
150
31010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย จะริบรัมย์
6
44
8
151
31010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนอม วีระนันทสิทธิ์
กลุ่มลำปลายมาศ 4
5
74
9
152
31010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร
-
3
53
9
153
31010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีสิทธิ์ โลไธสง
16
189
11
154
31010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ เหลาฉลาด
ศูนย์อาเซียน
19
204
11
155
31010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวสันต์ ปัดกอง
สถานศึกษาพอเพียง
10
91
8
156
31010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองยศ สมมาตร์
5
65
9
157
31010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักษ์เมือง มูลเมือง
กลุ่มลำปลายมาศ 6
9
42
9
158
31010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีทอง ทานนท์
ลำปลายมาศ 1
5
74
8
159
31010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุมาศ วงศ์คำ
10
117
9
160
31010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ นามแก้ว
สพป.บร.1
9
102
9
161
31010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธการ เสนากลาง
23
377
16
162
31010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์
กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 4 สพป.บร.1
10
91
8
163
31010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย สุเรรัมย์
อปท.
17
249
11
164
31010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตร การเกษ
7
90
8
165
31010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ จันศรี
8
110
8
166
31010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียรภัทร์ สมฤทธิ์
โรงเรียนขนาดเล็ก
4
69
9
167
31010167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฏฐชัย เอี่ยมสร้อย
16
223
13
168
31010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพร นามไพ
กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 1
7
64
63
169
31010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี แซ่โซ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลำปลายมาศ
10
101
8
170
31010170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา พวงมาลัย
18
274
13
171
31010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร ทวีลาภ
ชำนิ 2
22
405
18
172
31010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชญานิศ บ่อไทย
กลุ่มชำนิ 2
9
98
9
173
31010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชำนิ 2
10
131
8
174
31010174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร
-
17
213
11
175
31010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ จุระยา
อนุบาลชำนิ
8
69
8
176
31010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธศิลป์ สุดหอม
-
20
405
22
177
31010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิณณ์กมล เจนสุวรรณ์
ชำนิ 1
10
110
8
178
31010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุจรรยา ขาวสกุล
-
15
218
9
179
31010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสำรวม คงสืบชาติ
ชำนิ
13
203
9
180
31010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกรณ์ ปักกาสาร
-
13
137
9
181
31010181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
กลุ่มชำนิ 2
18
364
22
182
31010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไม่มี
11
170
8
183
31010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
65
8
184
31010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวาสดิ์ วารินกุฏ
เขตพัฒนาการศึกษาอำเภอชำนิ
13
128
8
185
31010185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ระพีย์ จันทร์แจ่มภพ
-
18
191
11
186
31010186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา เสาวกูล
ชำนิ1
23
404
19
187
31010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเรือง สาทะรัมย์
บ้านด่าน 1
13
98
11
188
31010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส วาปีโส
บ้านด่าน1
8
72
8
189
31010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัทยา คำสอน
บ้านด่าน 1
10
69
8
190
31010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังคม ปาสะกะ
บ้านด่าน1
12
225
8
191
31010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน 1
9
84
8
192
31010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทองกร วัชรพงศ์ศิริ
บ้านด่าน
7
103
8
193
31010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อนุบาลบ้านด่าน
3
31
8
194
31010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงค์ จารุทรัพย์สดใส
26
496
17
195
31010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรพัฒน์ วิภาคสวัสดิ์
สพป.บร 1
11
162
9
196
31010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐธยาน์ สากระจาย
7
95
8
197
31010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรานนท์ กระสินรัมย์
โรงเรียนดีประจำตำบล
20
272
12
198
31010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ ชาติรัมย์
-
15
224
11
199
31010200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ พรมพิลา
บ้านด่าน 2
20
247
11
200
31010201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเครือวัลย์ บัวบุญมา
สพป.บร.เขต1
15
237
11
201
31010202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล เย็นทรัพย์
บ้านด่าน2
18
181
11
202
31010203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชชา กลิ่นวงศ์
สพฐ.
19
223
11
รวม
2,523
34,840
2,151

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน