ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1031260070
31010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชา ซึ้งศิริทรัพย์
ต่อต้านยาเสพติด
2
1031260071
31010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจวงจันทน์ อาจจุฬา
3
1031260077
31010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์
เมือง 7
4
1031260031
31010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ์ ครองงาม
5
1031260032
31010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ สะอาดรัมย์
เมื่องบุรีรัมย์ 4
6
1031260034
31010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ชอบธรรม
TOT
7
1031260035
31010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรกิจ เนาว์พิริยวัฒน์
โรงเรียนดีศรีตำบล
8
1031260036
31010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต พูนภิญโญศักดิ์
เมืองบุรีรัมย์ 4
9
1031260037
31010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองบุรีรัมย์ 4
10
1031260008
31010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกนก ดีมี
11
1031260009
31010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ทูนมาลา
12
1031260010
31010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ รัตนดี
เมืองบุรีรัมย์2
13
1031260011
31010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสง แก้วฉวี
เมือง 2
14
1031260012
31010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติสุข โตประโคน
15
1031260013
31010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 2
16
1031260038
31010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
17
1031260028
31010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงยศ ศรีชะนา
18
1031260029
31010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา สุทธิ
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 4
19
1031260030
31010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 4
20
1031260033
31010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยัต ยืนยิ่ง
-
21
1031260014
31010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมดุลย์ ดีรัมย์
กลุ่มพัฒนาเมืองบุรีรัมย์
22
1031260007
31010022
นายมานะ อักษรณรงค์
23
1031260044
31010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปณิชา คำจันทราช
สพป.บร.1
24
1031260045
31010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ นิเลิศรัมย์
25
1031260046
31010025
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย วงศ์คำ
26
1031260047
31010026
ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ มโนปราณีต
27
1031260075
31010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ พรมดี
สพป.บร.1
28
1031260076
31010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตำรวจเอกยรรยง ศิลาชัย
สพป.บร.1
29
1031260072
31010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอวยพร ศรีภา
30
1031260073
31010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง วิเศษนคร
เมืองบุรีรัมย์ 7
31
1031260074
31010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
32
1031260069
31010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ ศิลากุล
โรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ
33
1031260039
31010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดเขต บำรุงแคว้น
34
1031260040
31010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เมืองบุรีรัมย์1
35
1031260041
31010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐธยาน์ สากระจาย
36
1031260042
31010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ วงค์ไธสง
-
37
1031260043
31010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา ไกรสูรย์
38
1031260024
31010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
39
1031260025
31010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวบวร ปัดกอง
เมืองบุรีรัมย์3
40
1031260026
31010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ตันติวัฒน์นิยม
เมืองบุรีรัมย์ 3
41
1031260027
31010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
42
1031260022
31010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ คติพงศ์ธาดา
43
1031260023
31010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ พิมพ์ภู
โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
44
1031260091
31010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกิจ แฟมไธสง
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีีรัมย์ 8
45
1031260092
31010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ กล้าแข็ง
46
1031260093
31010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง สดไสย์
-
47
1031260078
31010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ ศรีอุตตมะโยธิน
ขยายโอกาส
48
1031260079
31010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส บรรลังก์
49
1031260080
31010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขุม ปะทิรัมย์
50
1031260081
31010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน กลมกูล
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 7
51
1031260052
31010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร วณิชชาพัชร
52
1031260053
31010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ วรรณชาลี
53
1031260054
31010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาวิตร วารี
54
1031260055
31010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิฐ ทองธนสุข
55
1031260056
31010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐานะ สายวารีรัตน์
56
1031260057
31010056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรวิชญ์ วิเศษ
-
57
1031260058
31010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณธพงศ์ ผลแก้ว
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 5
58
1031260094
31010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุ คามวาสี
59
1031260088
31010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.บร.1
60
1031260089
31010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิจักขณ์ มียิ่ง
61
1031260090
31010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
62
1031260095
31010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง เกรัมย์
63
1031260061
31010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนพร ทรงรัมย์
64
1031260062
31010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
65
1031260063
31010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์
66
1031260064
31010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพัชร บุญมี
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์6
67
1031260068
31010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร ศรีทะลับ
68
1031260087
31010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิวัฒน์ บุญเรือง
69
1031260082
31010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรยุทธ โปรยไธสง
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 8
70
1031260083
31010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง
71
1031260084
31010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหายณรงค์ พันธ์พงษ์
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์8
72
1031260085
31010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร เปลี่ยนรัมย์
-
73
1031260086
31010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจศักดิ์ อุพลรัมย์
74
1031260067
31010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์
75
1031260006
31010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 6
76
1031260059
31010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถพล ชาติรัมย์
ต.เสม็ด ม.1,2,7,8,19
77
1031260060
31010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณา เผด็จสุริยา
-
78
1031260065
31010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมกิจ อาจจุฬา
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 6
79
1031260066
31010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรยศ จรดรัมย์
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 6
80
1031260020
31010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชรินทร์ มีพัฒน์
0
81
1031260021
31010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ สุทธิประภา
82
1031260016
31010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวารุณี ประทุมเมศ
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3
83
1031260017
31010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย ปัตถา
84
1031260018
31010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรารพ ประสงค์ทรัพย์
เมืองบุรีรัมย์ 3
85
1031260019
31010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย สมคะเณย์
86
1031260015
31010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรารพ ประสงค์ทรัพย์
87
1031260048
31010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองดี อาจทวีกุล
14
88
1031260049
31010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานัส ดิษยศิริกร
สปพ.บร.1
89
1031260050
31010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหาญ พิทักษ์สาลี
เมืองบุรีัรัมย์ 5
90
1031260051
31010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 5
91
1031260005
31010091
นางจรรยา กุลสุทธิชัย
92
1031260003
31010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม
-
93
1031260004
31010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
94
1031260001
31010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย ไชยพิศ
95
1031260002
31010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์
1
96
1031260468
31010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย จันทะเมนชัย
-
97
1031260469
31010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผดุงศักดิ์ แสงดาว
98
1031260470
31010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอม มะธิปิไขย
ปฎิรูปการศึกษา
99
1031260471
31010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล แวงวรรณ
100
1031260508
31010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลำปลายมาศ 7
101
1031260509
31010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
102
1031260510
31010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑามาศ ประภาสะโนบล
โรงเรียนสีขาว
103
1031260512
31010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล เถื่อนแก้ว
-
104
1031260513
31010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ โล้เจริญรัตน์
105
1031260514
31010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียรคำ ปะนามะตัง
-
106
1031260515
31010106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์
107
1031260517
31010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ เทศแก้ว
108
1031260518
31010108
นายดนัย มนเพียรจันทร์
109
1031260519
31010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ จันศรี
110
1031260467
31010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
111
1031260511
31010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ
-
112
1031260462
31010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ์ สนสกุล
113
1031260463
31010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเสริม รักพร้า
สพป.บร. 1
114
1031260466
31010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ศรีคำ
สพป.บร. 1
115
1031260498
31010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ สิรัมย์
116
1031260499
31010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ไร่ขาม
117
1031260493
31010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม ร.ร.ลำปลายมาศ 5
118
1031260494
31010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ พรมทองพันธ์
-
119
1031260495
31010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระพล ด่านแก้ว
-
120
1031260496
31010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร์ รู้รักดี
121
1031260497
31010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ เมืองงาม
122
1031260473
31010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยันต์ คะเณวัน
123
1031260474
31010123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล เติมรัมย์
สพป.บร.1
124
1031260475
31010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนิน ไทยยิ่ง
ลำปลายมาศ 3
125
1031260476
31010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชาธิปัตย์ ประภาสะโนบล
กลุ่มลำปลายมาศ 3
126
1031260477
31010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเร็จ มีคม
สพป.บร.1
127
1031260516
31010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงฤทธิ์ พูนกลาง
128
1031260465
31010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนขนาดเล็ก
129
1031260464
31010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนพงษ์ สายเพ็ชร
130
1031260520
31010130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมธา พวงเกษ
131
1031260521
31010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ ทานนท์
ลำปลายมาศ 6
132
1031260522
31010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรุง มณฑล
สพป.บร.1
133
1031260523
31010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไม่เป็นเครือข่าย
134
1031260524
31010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ สมพร้อม
กลุ่มลำปลายมาศ 6
135
1031260525
31010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ บุญหนัก
136
1031260500
31010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปิยภัทร สูงรัมย์
-
137
1031260501
31010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
138
1031260502
31010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์
139
1031260503
31010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทรรศนีย์ พลพวก
ลำปลายมาศ8
140
1031260504
31010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ บำรุงธรรม
ลำปลายมาศ 8
141
1031260505
31010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์
กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 8
142
1031260506
31010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรมแดน ประทุมเมศ
-
143
1031260507
31010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
144
1031260452
31010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด วรงค์
-
145
1031260453
31010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒินันท์ สิงห์โพนทัน
กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 1
146
1031260478
31010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน มะลิวัลย์
ลำปลายมาศ
147
1031260480
31010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนพงษ์ สายเพ็ชร
ลำปลายมาศ4
148
1031260482
31010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติชัย ตุพิมาย
0
149
1031260483
31010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กระทรวงศึกษาธิการ
150
1031260485
31010150
นายทัศน์พล เรืองศิริ
151
1031260486
31010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนอม วีระนันทสิทธิ์
กลุ่มลำปลายมาศ 4
152
1031260487
31010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร
-
153
1031260488
31010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีสิทธิ์ โลไธสง
154
1031260489
31010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ เหลาฉลาด
ศูนย์อาเซียน
155
1031260492
31010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวสันต์ ปัดกอง
สถานศึกษาพอเพียง
156
1031260490
31010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองยศ สมมาตร์
157
1031260491
31010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักษ์เมือง มูลเมือง
กลุ่มลำปลายมาศ 6
158
1031260460
31010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีทอง ทานนท์
159
1031260454
31010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุมาศ วงศ์คำ
160
1031260455
31010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ โล้เจริญรัตน์
สพป.บร.1
161
1031260472
31010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธการ เสนากลาง
162
1031260481
31010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์
กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 4 สพป.บร.1
163
1031260479
31010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย สุเรรัมย์
อปท.
164
1031260484
31010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
165
1031260461
31010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา สอนรัมย์
166
1031260456
31010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียรภัทร์ สมฤทธิ์
โรงเรียนขนาดเล็ก
167
1031260457
31010167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ แก้ววิหาร
168
1031260458
31010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพร นามไพ
169
1031260459
31010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี แซ่โซ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลำปลายมาศ
170
1031260745
31010170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา พวงมาลัย
171
1031260748
31010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร ทวีลาภ
ชำนิ 2
172
1031260750
31010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชญานิศ บ่อไทย
กลุ่มชำนิ 2
173
1031260754
31010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบล คูณขุนทด
ชำนิ 2
174
1031260755
31010174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร
-
175
1031260749
31010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ จุระยา
อนุบาลชำนิ
176
1031260747
31010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายสิน มาตา
-
177
1031260739
31010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชำนิ 1
178
1031260740
31010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุจรรยา ขาวสกุล
-
179
1031260741
31010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสำรวม คงสืบชาติ
ชำนิ
180
1031260742
31010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกรณ์ ปักกาสาร
-
181
1031260751
31010181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูมิธานินทร์ นวอมราฐธิบดี
กลุ่มชำนิ 2
182
1031260752
31010182
นายยุทธศิลป์ สุดหอม
183
1031260753
31010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
184
1031260746
31010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวาสดิ์ วารินกุฏ
เขตพัฒนาการศึกษาอำเภอชำนิ
185
1031260744
31010185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ระพีย์ จันทร์แจ่มภพ
-
186
1031260743
31010186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา เสาวกูล
ชำนิ1
187
1031260794
31010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเรือง สาทะรัมย์
บ้านด่าน 1
188
1031260795
31010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส วาปีโส
189
1031260796
31010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัทยา คำสอน
บ้านด่าน 1
190
1031260797
31010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังคม ปาสะกะ
บ้านด่าน1
191
1031260798
31010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวณี บ่อศิลป์
กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน 1
192
1031260792
31010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทองกร วัชรพงศ์ศิริ
บ้านด่าน
193
1031260793
31010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ สุดตา
อนุบาลบ้านด่าน
194
1031260789
31010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงค์ จารุทรัพย์สดใส
195
1031260790
31010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรพัฒน์ วิภาคสวัสดิ์
สพป.บร 1
196
1031260791
31010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคารมย์ พลกุล
197
1031260799
31010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรานนท์ กระสินรัมย์
โรงเรียนดีประจำตำบล
198
1031260803
31010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนภัทร สิริวาส
-
199
1031260804
31010200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ พรมพิลา
บ้านด่าน 2
200
1031260805
31010201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเครือวัลย์ บัวบุญมา
สพป.บร.เขต1
201
1031260800
31010202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล เย็นทรัพย์
บ้านด่าน2
202
1031260801
31010203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชชา กลิ่นวงศ์
สพฐ.

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]