ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
31010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชา ซึ้งศิริทรัพย์
ต่อต้านยาเสพติด
11
124
8
2
31010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจวงจันทน์ อาจจุฬา
11
132
8
3
31010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์
เมือง 7
10
151
8
4
31010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศิษฐ สายจันทร์หอม
8
121
8
5
31010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ สะอาดรัมย์
เมื่องบุรีรัมย์ 4
9
61
8
6
31010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ชอบธรรม
TOT
8
56
8
7
31010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรกิจ เนาว์พิริยวัฒน์
โรงเรียนดีศรีตำบล
13
134
11
8
31010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต พูนภิญโญศักดิ์
เมืองบุรีรัมย์ 4
11
97
8
9
31010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์
เมืองบุรีรัมย์ 4
5
61
8
10
31010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกนก ดีมี
26
479
20
11
31010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ทูนมาลา
17
142
11
12
31010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ รัตนดี
เมืองบุรีรัมย์2
8
93
8
13
31010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสง แก้วฉวี
เมือง 2
16
261
11
14
31010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติสุข โตประโคน
7
75
8
15
31010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 2
7
59
8
16
31010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
92
8
17
31010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงยศ ศรีชะนา
12
100
11
18
31010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา สุทธิ
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 4
8
100
8
19
31010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 4
2
57
8
20
31010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยัต ยืนยิ่ง
-
10
69
7
21
31010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมดุลย์ ดีรัมย์
กลุ่มพัฒนาเมืองบุรีรัมย์
34
546
21
22
31010022
นายมานะ อักษรณรงค์
82
1,847
48
23
31010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปณิชา คำจันทราช
สพป.บร.1
5
55
6
24
31010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ นิเลิศรัมย์
7
60
8
25
31010025
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย วงศ์คำ
17
240
10
26
31010026
ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ มโนปราณีต
5
57
6
27
31010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ พรมดี
สพป.บร.1
12
150
8
28
31010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตำรวจเอกยรรยง ศิลาชัย
สพป.บร.1
10
53
8
29
31010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอวยพร ศรีภา
5
53
8
30
31010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง วิเศษนคร
เมืองบุรีรัมย์ 7
10
114
8
31
31010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
6
53
8
32
31010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ ศิลากุล
โรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ
18
327
13
33
31010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดเขต บำรุงแคว้น
19
368
13
34
31010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไตรรงค์ ชุมสาย
เมืองบุรีรัมย์1
11
87
11
35
31010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธินันท์ โสกงโสด
8
50
8
36
31010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ วงค์ไธสง
-
4
25
7
37
31010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนภัทร สิริวาส
เมืองบุรีรัมย์ 1
21
408
22
38
31010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
140
11
39
31010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวบวร ปัดกอง
เมืองบุรีรัมย์3
11
75
11
40
31010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ตันติวัฒน์นิยม
เมืองบุรีรัมย์ 3
4
56
8
41
31010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
51
8
42
31010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ คติพงศ์ธาดา
13
209
8
43
31010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ พิมพ์ภู
โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
9
132
8
44
31010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกิจ แฟมไธสง
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีีรัมย์ 8
20
398
13
45
31010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ กล้าแข็ง
14
218
8
46
31010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง สดไสย์
-
21
275
11
47
31010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ ศรีอุตตมะโยธิน
ขยายโอกาส
19
316
14
48
31010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส บรรลังก์
16
230
11
49
31010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรปกรณ์ ประชาธรรมากุล
9
135
8
50
31010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน กลมกูล
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 7
10
158
8
51
31010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร วณิชชาพัชร
13
228
8
52
31010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ วรรณชาลี
10
92
8
53
31010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาวิตร วารี
12
81
8
54
31010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิฐ ทองธนสุข
8
64
8
55
31010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐานะ สายวารีรัตน์
22
329
16
56
31010056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรวิชญ์ วิเศษ
-
16
132
11
57
31010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณธพงศ์ ผลแก้ว
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 5
12
164
8
58
31010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน ทวยมีฤทธิื
9
95
8
59
31010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.บร.1
10
100
8
60
31010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิจักขณ์ มียิ่ง
18
282
11
61
31010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
98
8
62
31010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง เกรัมย์
9
112
8
63
31010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนพร ทรงรัมย์
9
95
8
64
31010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวิทย์ วงศ์รัมย์
-
8
97
8
65
31010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์
20
205
13
66
31010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ ศรีริ
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์6
17
335
16
67
31010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบารมี ศรีทะลับ
7
94
8
68
31010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิวัฒน์ บุญเรือง
17
211
11
69
31010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรยุทธ โปรยไธสง
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 8
31
525
20
70
31010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง
19
204
11
71
31010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์8
19
315
11
72
31010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร เปลี่ยนรัมย์
-
12
130
8
73
31010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจศักดิ์ อุพลรัมย์
14
200
8
74
31010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์
32
578
22
75
31010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 6
0
20
7
76
31010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถพล ชาติรัมย์
ต.เสม็ด ม.1,2,7,8,19
24
435
22
77
31010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณา เผด็จสุริยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
7
97
8
78
31010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมกิจ อาจจุฬา
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 6
8
87
8
79
31010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรยศ จรดรัมย์
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 6
11
93
8
80
31010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชรินทร์ มีพัฒน์
0
19
206
11
81
31010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ สุทธิประภา
9
133
8
82
31010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวารุณี ประทุมเมศ
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3
12
122
8
83
31010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย ปัตถา
7
101
8
84
31010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรารพ ประสงค์ทรัพย์
เมืองบุรีรัมย์ 3
10
134
8
85
31010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย สมคะเณย์
5
67
8
86
31010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรารพ ประสงค์ทรัพย์
11
102
8
87
31010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองดี อาจทวีกุล
14
20
269
11
88
31010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานัส ดิษยศิริกร
สปพ.บร.1
16
189
11
89
31010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหาญ พิทักษ์สาลี
เมืองบุรีรัมย์ 5
16
368
12
90
31010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 5
6
61
8
91
31010091
นางจรรยา กุลสุทธิชัย
6
54
8
92
31010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม
-
14
104
8
93
31010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
32
8
94
31010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย ไชยพิศ
36
600
22
95
31010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์
1
13
243
11
96
31010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย จันทะเมนชัย
-
19
167
11
97
31010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผดุงศักดิ์ แสงดาว
10
104
8
98
31010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอม มะธิปิไขย
ปฎิรูปการศึกษา
15
144
11
99
31010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล แวงวรรณ
14
152
11
100
31010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ลำปลายมาศ 7
4
37
8
101
31010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชาธิปัตย์ ประภาสะโนบล
15
156
11
102
31010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑามาศ ประภาสะโนบล
โรงเรียนสีขาว
7
105
8
103
31010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล เถื่อนแก้ว
-
7
57
8
104
31010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ โล้เจริญรัตน์
7
76
8
105
31010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียรคำ ปะนามะตัง
-
6
76
8
106
31010106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์
27
469
22
107
31010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ เทศแก้ว
7
117
8
108
31010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภรา จันคลัง
-
9
102
8
109
31010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ จันศรี
tot
7
86
8
110
31010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิพจน์ สำเริงรัมย์
9
60
8
111
31010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ
-
10
143
8
112
31010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ์ สนสกุล
7
157
8
113
31010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเสริม รักพร้า
สพป.บร. 1
10
90
8
114
31010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ศรีคำ
สพป.บร. 1
7
66
8
115
31010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ สิรัมย์
10
114
8
116
31010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ไร่ขาม
8
104
8
117
31010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม ร.ร.ลำปลายมาศ 5
8
95
8
118
31010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ พรมทองพันธ์
-
6
104
8
119
31010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระพล ด่านแก้ว
-
16
288
19
120
31010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร์ รู้รักดี
8
94
8
121
31010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดนัย มนเพียรจันทร์
11
112
11
122
31010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยันต์ คะเณวัน
23
335
20
123
31010123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล เติมรัมย์
สพป.บร.1
16
226
12
124
31010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนิน ไทยยิ่ง
ลำปลายมาศ 3
8
110
8
125
31010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไวพจน์ ตุพิมาย
กลุ่มลำปลายมาศ 3
4
56
8
126
31010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเร็จ มีคม
สพป.บร.1
11
198
9
127
31010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ศิริ บุตรเกิ่ง
17
234
11
128
31010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนันท์ วันล้วน
โรงเรียนขนาดเล็ก
5
57
8
129
31010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
45
8
130
31010130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมธา พวงเกษ
24
325
13
131
31010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ ทานนท์
ลำปลายมาศ 6
9
86
8
132
31010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต พับพิมพ์สัย
สพป.บร.1
8
89
8
133
31010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไม่เป็นเครือข่าย
10
107
8
134
31010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ สมพร้อม
กลุ่มลำปลายมาศ 6
4
52
8
135
31010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ บุญหนัก
17
501
20
136
31010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปิยภัทร สูงรัมย์
-
20
210
11
137
31010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัธทวัฒน์ หาดี
7
101
8
138
31010138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์
16
270
11
139
31010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทรรศนีย์ พลพวก
ลำปลายมาศ8
12
105
8
140
31010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ บำรุงธรรม
ลำปลายมาศ 8
8
98
8
141
31010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์
กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 8
5
87
8
142
31010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรมแดน ประทุมเมศ
-
7
74
8
143
31010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
109
8
144
31010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด วรงค์
-
54
1,187
40
145
31010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒินันท์ สิงห์โพนทัน
กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 1
13
130
8
146
31010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล
ลำปลายมาศ
6
67
8
147
31010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนพงษ์ สายเพ็ชร
ลำปลายมาศ4
12
123
8
148
31010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติชัย ตุพิมาย
0
10
139
8
149
31010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเตือนใจ เติมทรัพย์
กระทรวงศึกษาธิการ
7
75
8
150
31010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
45
8
151
31010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนอม วีระนันทสิทธิ์
กลุ่มลำปลายมาศ 4
7
64
8
152
31010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร
-
3
46
8
153
31010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีสิทธิ์ โลไธสง
15
194
11
154
31010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ เหลาฉลาด
ศูนย์อาเซียน
20
216
11
155
31010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวสันต์ ปัดกอง
สถานศึกษาพอเพียง
10
84
8
156
31010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองยศ สมมาตร์
5
65
8
157
31010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักษ์เมือง มูลเมือง
กลุ่มลำปลายมาศ 6
9
60
8
158
31010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีทอง ทานนท์
ลำปลายมาศ 1
5
64
8
159
31010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุมาศ วงศ์คำ
10
100
8
160
31010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ นามแก้ว
สพป.บร.1
9
99
8
161
31010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธการ เสนากลาง
25
403
17
162
31010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์
กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 4 สพป.บร.1
11
100
8
163
31010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย สุเรรัมย์
อปท.
17
240
11
164
31010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
95
8
165
31010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา สอนรัมย์
9
111
8
166
31010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียรภัทร์ สมฤทธิ์
โรงเรียนขนาดเล็ก
5
76
8
167
31010167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฏฐชัย เอี่ยมสร้อย
14
228
11
168
31010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพร นามไพ
กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 1
7
73
8
169
31010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี แซ่โซ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลำปลายมาศ
10
110
8
170
31010170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา พวงมาลัย
17
296
12
171
31010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร ทวีลาภ
ชำนิ 2
21
406
21
172
31010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชญานิศ บ่อไทย
กลุ่มชำนิ 2
10
104
8
173
31010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชำนิ 2
8
140
8
174
31010174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร
-
14
209
11
175
31010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ จุระยา
อนุบาลชำนิ
7
79
8
176
31010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธศิลป์ สุดหอม
-
20
408
22
177
31010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิณณ์กมล เจนสุวรรณ์
ชำนิ 1
9
112
8
178
31010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุจรรยา ขาวสกุล
-
18
252
10
179
31010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสำรวม คงสืบชาติ
ชำนิ
10
189
8
180
31010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกรณ์ ปักกาสาร
-
10
108
8
181
31010181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริวรรธน์ นวอมราฐธิบดี
กลุ่มชำนิ 2
18
365
21
182
31010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
157
8
183
31010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
63
8
184
31010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวาสดิ์ วารินกุฏ
เขตพัฒนาการศึกษาอำเภอชำนิ
14
131
8
185
31010185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ระพีย์ จันทร์แจ่มภพ
-
15
195
11
186
31010186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา เสาวกูล
ชำนิ1
20
426
16
187
31010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเรือง สาทะรัมย์
บ้านด่าน 1
14
118
11
188
31010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส วาปีโส
6
62
8
189
31010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัทยา คำสอน
บ้านด่าน 1
7
75
8
190
31010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังคม ปาสะกะ
บ้านด่าน1
12
225
8
191
31010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน 1
5
78
8
192
31010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทองกร วัชรพงศ์ศิริ
บ้านด่าน
10
102
8
193
31010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
อนุบาลบ้านด่าน
2
29
8
194
31010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงค์ จารุทรัพย์สดใส
26
462
16
195
31010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรพัฒน์ วิภาคสวัสดิ์
สพป.บร 1
12
172
9
196
31010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
87
8
197
31010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรานนท์ กระสินรัมย์
โรงเรียนดีประจำตำบล
19
263
11
198
31010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ ชาติรัมย์
-
14
224
11
199
31010200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ พรมพิลา
บ้านด่าน 2
21
267
12
200
31010201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเครือวัลย์ บัวบุญมา
สพป.บร.เขต1
15
229
11
201
31010202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล เย็นทรัพย์
บ้านด่าน2
17
181
11
202
31010203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชชา กลิ่นวงศ์
สพฐ.
20
222
11

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]