ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
31020001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ไกรศุทธิกานต์
กระสัง 1
34
680
24
2
31020002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุกรี กะรัมย์
กระสัง 1
24
389
14
3
31020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตนา สุขสำราญ
กระสัง 1
10
117
8
4
31020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาวิน ยวนจิตปิยะ
กระสัง1
13
154
8
5
31020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง พิชนาหารี
กระสัง 1
10
115
8
6
31020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ พิสาดรัมย์
กระสัง 1
7
77
8
7
31020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ไชยวัตร คงประภัสสร์
กระสัง 1
9
107
8
8
31020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐม สุทารัมย์
กระสัง1
7
119
8
9
31020009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิทธิกร หนูยงค์
กระสัง 4
27
462
21
10
31020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงชัย สุขแสนสุข
กระสัง 4
10
111
8
11
31020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ เพชรสุริยา
กระสัง 4
18
200
11
12
31020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแสงเดือน ม่วงทอง
กระสัง 4
13
184
8
13
31020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ กันรัมย์
กระสัง 4
7
83
8
14
31020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม ชวนชื่น
พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระสัง4
6
112
8
15
31020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ จักรสาน
กระสัง 4
14
198
8
16
31020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางติรกา ศรีวังราช
กระสัง 4
11
176
8
17
31020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม บุญโก่ง
กลุ่มกระสัง 4
10
130
8
18
31020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ นุสันรัมย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 4
4
21
7
19
31020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวชิระ ไชยสุริยา
กระสัง 2
20
277
11
20
31020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยนันท์ วงศ์คำ
กระสัง 2
8
81
8
21
31020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญพร้อม อุปแก้ว
กลุ่มเครือข่ายกระสัง 2
6
69
8
22
31020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพฤติ เยรัมย์
กระสัง2
10
101
8
23
31020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิวัฒ พูนแสง
กระสัง 2
11
103
8
24
31020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสพ เกรติกุล
กระสัง 5
21
367
14
25
31020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายระวี ศรีเฉลิม
กระสัง 2
3
50
7
26
31020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ เหล่าธีรกาญจนา
กระสัง 1
18
233
11
27
31020027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชเรนทร์ สุตะนนท์
กระสัง1
21
282
11
28
31020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรวัต ประพันธ์
กระสัง 1
12
121
8
29
31020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา สราญบุรุษ
กระสัง 1
6
79
8
30
31020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยุทธ ยืนยง
กระสัง 5
26
423
19
31
31020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโพชัน ขุนาพรม
กระสัง 5
16
229
11
32
31020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ทองโพธิ์
กระสัง 5
10
155
8
33
31020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอังกูร สายบุตร
กระสัง 5
13
163
8
34
31020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเชิด คุณมาศ
พัฒนาคุณภาพกระสัง 5
11
106
8
35
31020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอภิญญา ฌานวุฒิพงศ์
กระสัง 5
9
85
8
36
31020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภรณ์ณภสร ลอยเทียนโกมล
พฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5
6
70
8
37
31020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ วารินทร์
กระสัง 1
6
124
8
38
31020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ แก้วสอน
กระสัง1
19
222
11
39
31020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ เพประโคน
กระสัง 3
9
94
8
40
31020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญถม เกษี
กระสัง 3
11
198
8
41
31020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุกรี ปิ่นอนุกูล
กระสัง3
23
386
17
42
31020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย กิรัมย์
กระสัง 3
10
110
8
43
31020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทอง มีมาก
กระสัง 3
12
137
8
44
31020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนู แพ่งกุล
กระสัง 3
12
105
8
45
31020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมธุรส ไชยสุริยา
กระสัง3
12
124
8
46
31020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล นิพรรัมย์
กระสัง3
8
68
8
47
31020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ หาญกิจ
กระสัง 3
16
197
8
48
31020048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถพล พิมพ์นนท์
กระสัง 3
17
219
11
49
31020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคาน นามสว่าง
กระสัง 3
18
397
14
50
31020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเอมอร เกรติกุล
พัฒนากระสัง 3
11
105
8
51
31020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิต การเพียร
กระสัง 3
12
190
8
52
31020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ พิชนาหะรี
กระสัง3
9
191
8
53
31020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริศาสตร์ ส่องแสง
กระสัง 2
6
79
8
54
31020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กระสัง 2
2
23
8
55
31020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ คงเสนา
กระสัง 2
24
369
11
56
31020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์
กระสัง 2
20
308
11
57
31020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย พงศ์ประภัสร
กระสัง 2
18
259
11
58
31020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยเดช หรีกประโคน
กระสัง 2
11
135
8
59
31020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ ไทยประโคน
การศึกษากระสัง 2
7
98
8
60
31020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรธิเชฐ ภูมิประโคน
กระสัง 2
6
77
8
61
31020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ
5
21
6
62
31020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีวิสูตร สุขใหญ่
กระสัง 5
21
342
11
63
31020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราภรณ์ ไชยสุริยา
กระสัง 5
12
164
8
64
31020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายญาต ชัยมี
กระสัง 5
9
146
8
65
31020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษมณรงค์ เนาไธสงค์
กระสัง5
16
229
11
66
31020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเกียรติ พะนิรัมย์
กระสัง 5
5
58
8
67
31020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพงษ์ อรุณรัมย์
7
100
8
68
31020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ สัตบุตร
ประโคนชัย 3
17
302
12
69
31020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ แสงดาว
ประโคนชัย 3
18
286
11
70
31020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัญ สิทธิศักดิ์
ประโคนชัย 3
17
196
11
71
31020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปณิธาน ชำนาญกอง
ประโคนชัย 3
8
103
8
72
31020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตภาส ไชยอินทร์
โรงเรียนบ้านเขาคอก
7
81
8
73
31020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ประโคนชัย3
4
21
6
74
31020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ประโคนชัย 3
4
50
8
75
31020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร ขุนงามขำ
ประโคนชัย 3
4
50
8
76
31020076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสนอ ปรังประโคน
ประโคนชัย 5
18
169
11
77
31020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทรเทพ ปุรณะ
ประโคนชัย 5
18
263
11
78
31020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภัสสร สรวนรัมย์
ประโคนชัย5
7
108
8
79
31020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรุณรัตน์ ชาติประสพ
ประโคนชัย 5
9
74
8
80
31020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรพต สรวนรัมย์
ประโคนชัย 5
9
147
8
81
31020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ วันจันทึก
ประโคนชัย 7
7
74
8
82
31020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา หมัดโนต
ประโคนชัย 7
11
143
8
83
31020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัล เป็งหน้อย
ประโคนชัย 7
9
76
8
84
31020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร แดงสาย
ประโคนชัย 7
13
153
8
85
31020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรอง ชาญประโคน
ประโคนชัย 6
9
123
8
86
31020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ สหวิริยะสิน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประโคนชัย 6
5
43
8
87
31020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญจิตร วงศ์สา
ประโคนชัย 6
16
160
11
88
31020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ นุแรมรัมย์
ประโคนชัย 6
17
268
12
89
31020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำเนียร บัวแย้ม
ประโคนชัย 2
19
170
11
90
31020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ นะราศรี
ประโคนชัย 2
8
90
8
91
31020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.นิคม ขันโสม
ประโคนชัย 2
28
467
20
92
31020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ เสียงตรง
ประโคนชัย 2
15
182
8
93
31020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสน กังประโคน
ประโคนชัย 2
13
197
8
94
31020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย อาจสังข์
ประโคนชัย 2
8
108
8
95
31020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรพัฒน์ เทียมศักดิ์
ประโคนชัย 2
10
149
8
96
31020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาทิต มะริดรัมย์
ประโคนชัย 2
3
19
8
97
31020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง จำรูญอิสระกุล
ประโคนชัย 6
13
134
8
98
31020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอนก วายประโคน
ประโคนชัย 6
6
42
8
99
31020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม ปาประโคน
ประโคนชัย 6
22
355
14
100
31020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร วันศุกร์
ประโคนชัย 6
9
202
8
101
31020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธีรพันธ์ พูลผล
ประโคนชัย 6
19
198
11
102
31020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดร จงกล
ประโคนชัย 5
23
430
21
103
31020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญลือ ไชยชิต
ประโคนชัย 5
12
177
8
104
31020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลำดวน ทุยประโคน
ประโคนชัย 5
5
61
7
105
31020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
45
8
106
31020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยัพ สมานสารกิจ
ประโคนชัย 5
12
190
8
107
31020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวงศ์วัฒน์ ภูมิประโคน
ประโคนชัย 1
65
1,257
40
108
31020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธี เชิญขวัญชัย
ประโคนชัย1
52
1,185
34
109
31020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา นพตลุง
ประโคนชัย 1
16
311
14
110
31020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนาธิป เสียงตรง
ประโคนชัย1
15
239
11
111
31020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรี ไชยชิต
ประโคนชัย 1
11
137
8
112
31020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ประโคนชัย 2
2
15
6
113
31020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย อาทวัง
ประโคนชัย 2
20
243
11
114
31020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ ละอองทอง
ประโคนชัย2
8
68
8
115
31020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล แก้วประโคน
ประโคนชัย 2
7
48
8
116
31020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ประโคนชัย 2
2
21
7
117
31020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ สระหอม
ประโคนชัย3
8
118
8
118
31020118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิรุฬห์ อารีราษฎร์
ประโคนชัย 3
19
222
11
119
31020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรกิตติ์ พิลาวุธ
ประโคนชัย 3
18
158
11
120
31020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุคนธ์ กำธร
ประโคนชัย 3
10
135
8
121
31020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนั่น นพตลุง
ประโคนชัย 3
26
384
14
122
31020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรศักดิ์ พวงไพบูลย์
ประโคนชัย 7
12
156
8
123
31020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร ทองมี
ประโคนชัย 7
11
181
8
124
31020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ประโคนชัย 7
7
81
8
125
31020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล มีเวที
ประโคนชัย 7
5
57
8
126
31020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัตน์ เทียมศักดิ์
ประโคนชัย 7
14
277
10
127
31020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเก็ง ทวันเวช
ประโคนชัย 7
18
224
11
128
31020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ โคตรทม
ประโคนชัย7
13
168
8
129
31020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน ทะเรรัมย์
ประโคนชัย 4
6
74
8
130
31020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนต์ศักดิ์ ย่ิงยงยุทธ
ประโคนชัย 4
7
53
8
131
31020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ คำภักดี
ประโคนชัย 4
7
77
8
132
31020132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติ ธรรมจริยวงศา
ประโคนชัย4
24
506
22
133
31020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน วงศ์แต้
4
10
141
8
134
31020134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนาวุฒิ บัวภา
กลุ่มประโคนชัย 4
17
306
12
135
31020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ เพ็งประโคน
5
71
8
136
31020136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรังสรรค์ จันทร์สนาม
ประโคนชัย 8
19
242
11
137
31020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานะ พันธุ์มุง
ประโคนชัย 8
20
330
19
138
31020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงค์ เพ็งดี
ชุมชน
6
93
8
139
31020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอม
ประโคนชัย 8
11
165
8
140
31020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ ภาษี
ประโคนชัย 8
29
447
19
141
31020141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมธา นพตลุง
กลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาประโคนชัย 4
16
260
11
142
31020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี มนัสศิลา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประโคนชัย 4
7
106
8
143
31020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท โคตรเวียง
ประโคนชัย 4
19
272
11
144
31020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรนภา พิมชัยโชค
ประโคนชัย 4
12
174
8
145
31020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
37
8
146
31020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.อ.สุพรรณ์ อรัญสาร
บ้านกรวด 2
11
137
8
147
31020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภคิน จำปา
บ้านกรวด2
16
137
11
148
31020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกริชศมน รัตนโฆษา
บ้านกรวด2
10
136
8
149
31020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงัด ศรีเจริญ
บ้านกรวด 2
11
148
8
150
31020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสณห์ เนตรประโคน
บ้านกรวด ๒
5
41
8
151
31020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านกรวด 3
6
66
8
152
31020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนูญ ธรรมโกศล
บ้านกรวด 3
19
313
13
153
31020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววนัสชาค์ สุวรรณทอง
บ้านกรวด 3
18
189
11
154
31020154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรชัย หนูน้ำคำ
บ้านกรวด 3
17
160
11
155
31020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ จันทร์เสน
บ้านกรวด 3
9
88
8
156
31020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ ประเสริฐศรีศักดิ์
บ้านกรวด 3
5
52
8
157
31020157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสราวุธ มโนวิสุทธ์
บ้านกรวด 3
14
144
11
158
31020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายองอาจ วัชเรนทร์วงศ์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาบ้านกรวด 2
24
424
17
159
31020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจ
11
163
9
160
31020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านกรวด 2
5
93
8
161
31020161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจมวิทย์ เครือคำ
บ้านกรวด 2
16
215
11
162
31020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชา
บ้านกรวด 1
53
1,102
38
163
31020163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัฒน์สรณ์ เจืองประโคน
บ้านกรวด 1
15
146
11
164
31020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงกรานต์ อือตระกูล
บ้านกรวด1
16
208
11
165
31020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมนัสวัณณ์ กระจ่างทอง
บ้านกรวด 1
9
131
8
166
31020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบัวผัน ปุยะติ
บ้านกรวด 1
6
68
8
167
31020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติพงษ์ ตุละวิภาค
บ้านกรวด 1
10
143
8
168
31020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครเดช กิจคณะ
บ้านกรวด 1
4
83
8
169
31020169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรินทร์ กะฐินสี
บ้านกรวด 4
18
260
13
170
31020170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพิชณ์สินี ศรีทัพไทยเบญญาภา
บ้านกรวด 4
17
287
12
171
31020171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิโรตม์ บุญข่าย
บ้านกรวด 4
16
121
11
172
31020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัสกร หัสดิน
บ้านกรวด 4
7
65
8
173
31020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฏาพัฒน์ เช่นรัมย์
บ้านกรวด 1
10
138
8
174
31020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรณพ สังข์สนิท
บ้านกรวด 1
28
557
19
175
31020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสงวน อรัญเพิ่ม
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวด 1
8
101
8
176
31020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศร ศรีชัยชนะ
บ้านกรวด 1
11
97
8
177
31020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราณี กุยรัมย์
บ้านกรวด 1
11
136
8
178
31020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ศักดิ์ แสงทอง
บ้านกรวด 1
6
89
8
179
31020179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ พรหมทอง
บ้านกรวด 3
19
278
11
180
31020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนทิพย์ จานเขื่อง
บ้านกรวด 3
5
62
8
181
31020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ อะเพื่อนรัมย์
บ้านกรวด 3
10
116
8
182
31020182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพเรศ เสชัง
บ้านกรวด 3
18
163
11
183
31020183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเชษฐ์ ยงปัญญา
บ้านกรวด 3
20
242
11
184
31020184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล อรัญเพิ่ม
บ้านกรวด 4
16
329
16
185
31020185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์
บ้านกรวด 4
23
417
14
186
31020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนีย์ คัชมา
7
111
8
187
31020187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ วานิช
บ้านกรวด 4
6
69
8
188
31020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุเมศ สิมมะลี
บ้านกรวด 4
8
92
8
189
31020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ์คำจันทร์
-
13
127
11
190
31020190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบเอก ดร. ชาตรี มาประจง
-
15
158
11
191
31020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกมลเพ็ง เพ็งประโคน
บ้านกรวด 2
9
92
8
192
31020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชลี แฟ้นประโคน
7
71
8
193
31020193
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิไล ชัยสุริยะเดชา
พลับพลาชัย 2
20
413
20
194
31020194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมใจ สร้อยสุวรรณ
พลับพลาชัย 2
21
477
19
195
31020195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงศธร สร้อยสวรรค์
พลับพลาชัย 2
22
348
11
196
31020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเทียน ไชยรัตน์
พลับพลาชัย 2
9
113
8
197
31020197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงศักดิ์ เสริมสุข
พลับพลาชัย 1
14
146
11
198
31020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุกันยามาศ มาประจง
พลับพลาชัย1
12
139
8
199
31020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ นาสารีย์
พลัพลาชัย 1
8
89
8
200
31020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤต เปลี่ยนมา
พลับพลาชัย 1
9
105
8
201
31020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ สารพัฒน์
พลับพลาชัย 1
8
116
8
202
31020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุวดี เหล่าจิรานุวัมน์
0
6
76
8
203
31020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงพล ศิริรมยานนท์
พลับพลาชัย 1
8
92
8
204
31020204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต ปูนรัมย์
พลับพลาชัย
22
366
16
205
31020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิชญ์สุดา สุทินรัมย์
พลับพลาชัย 2
12
155
8
206
31020206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปริพันธ์ สมภาค
พลับพลาชัย 2
19
346
11
207
31020207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย ชาญประโคน
พลับพลาชัย 1
25
409
17
208
31020208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ ยงทวี
พลับพลาชัย 1
19
307
11
209
31020209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญ แจ่มใส
พลับพลาชัย1
24
425
20
210
31020210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา จันทร์จำปา
พลับพลาชัย1
5
88
8
211
31020211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรเลิศ พงษ์เรืองหนู
พลับพลาชัย2
22
422
20
212
31020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี ทองนัด
พลับพลาชัย2
12
127
8
213
31020213
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุสนธิ์ สุนินทบูรณ์
พลับพลาชัย 2
16
275
11
214
31020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ สายกระสุน
พลับพลาชัย 2
9
87
8
215
31020215
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธพงษ์ ยวงรัมย์
พลับพลาชัย 2
19
204
11
216
31020216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังเวียน ตีเวียง
36
553
22
217
31020217
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเที่ยง สัตย์ซ้ำ
อ.ห้วยราช
30
453
21
218
31020218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ เตชะนอก
อ.ห้วยราช
5
61
8
219
31020219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศักดิ์ อิสณพงษ์
พัฒนาการศึกษาอำเภอห้วยราช
24
458
20
220
31020220
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฏฐนันท์ จะแรบรัมย์
อำเภอห้วยราช
20
213
11
221
31020221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎากร บุญคล้อย
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอห้วยราช
9
104
8
222
31020222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธัญนันท์ ศกุนตนาด
พัฒนาคุณภาพอำเภอห้วยราช
21
148
11
223
31020223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิราณี ศักรินพานิชกุล
ห้วยราช
10
101
8
224
31020224
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพโรจน์ ยอดสะเทิ้น
อำเภอห้วยราช
32
608
22
225
31020225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิเชษฐ์ พรหมศร
พัฒนาคุณภาพอ.ห้วยราช
4
40
8
226
31020226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายนิคม สีแสงหน่อม
อำเภอห้วยราช
12
137
8
227
31020227
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิต
ห้วยราช
25
329
18
228
31020228
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภชัย นิธุรัมย์
พัฒนาการศึกษาอำเภอห้วยราช
20
275
16
229
31020229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร โคตรวงษ์
ห้วยราช
13
159
8
230
31020230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณภัทร เวชการกุล
ห้วยราช
27
520
22
231
31020231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรรณทิวา สินใหม่
พัฒนาคุณภาพอ.ห้วยราช
7
85
8

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]