ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1031260096
31020001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ไกรศุทธิกานต์
กระสัง 1
2
1031260097
31020002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุกรี กะรัมย์
กระสัง 1
3
1031260098
31020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตนา สุขสำราญ
กระสัง 1
4
1031260099
31020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาวิน ยวนจิตปิยะ
กระสัง1
5
1031260100
31020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง พิชนาหารี
กระสัง 1
6
1031260101
31020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ พิสาดรัมย์
กระสัง 1
7
1031260102
31020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ไชยวัตร คงประภัสสร์
กระสัง 1
8
1031260154
31020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐม สุทารัมย์
กระสัง1
9
1031260125
31020009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิทธิกร หนูยงค์
กระสัง 4
10
1031260126
31020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงชัย สุขแสนสุข
กระสัง 4
11
1031260127
31020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ เพชรสุริยา
กระสัง 4
12
1031260130
31020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแสงเดือน ม่วงทอง
กระสัง 4
13
1031260132
31020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ กันรัมย์
กระสัง 4
14
1031260119
31020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม ชวนชื่น
พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระสัง4
15
1031260120
31020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ จักรสาน
กระสัง 4
16
1031260121
31020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางติรกา ศรีวังราช
กระสัง 4
17
1031260122
31020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิม บุญโก่ง
กลุ่มกระสัง 4
18
1031260124
31020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ นุสันรัมย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 4
19
1031260149
31020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวชิระ ไชยสุริยา
กระสัง 2
20
1031260150
31020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยนันท์ วงศ์คำ
กระสัง 2
21
1031260151
31020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญพร้อม อุปแก้ว
กลุ่มเครือข่ายกระสัง 2
22
1031260152
31020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพฤติ เยรัมย์
กระสัง2
23
1031260153
31020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิวัฒ พูนแสง
กระสัง 2
24
1031260156
31020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสพ เกรติกุล
25
1031260163
31020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายระวี ศรีเฉลิม
กระสัง 2
26
1031260128
31020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ เหล่าธีรกาญจนา
กระสัง 1
27
1031260129
31020027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชเรนทร์ สุตะนนท์
กระสัง1
28
1031260131
31020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรวัต ประพันธ์
กระสัง 1
29
1031260133
31020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา สราญบุรุษ
กระสัง 1
30
1031260135
31020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยุทธ ยืนยง
กระสัง 5
31
1031260136
31020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโพชัน ขุนาพรม
กระสัง 5
32
1031260137
31020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ทองโพธิ์
กระสัง 5
33
1031260138
31020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอังกูร สายบุตร
กระสัง 5
34
1031260139
31020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเชิด คุณมาศ
พัฒนาคุณภาพกระสัง 5
35
1031260140
31020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอภิญญา ฌานวุฒิพงศ์
กระสัง 5
36
1031260146
31020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภรณ์ณภสร ลอยเทียนโกมล
พฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5
37
1031260123
31020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ วารินทร์
กระสัง 1
38
1031260134
31020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ แก้วสอน
กระสัง1
39
1031260117
31020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ เพประโคน
กระสัง 3
40
1031260118
31020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญถม เกษี
กระสัง 3
41
1031260111
31020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุกรี ปิ่นอนุกูล
กระสัง3
42
1031260112
31020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย กิรัมย์
กระสัง 3
43
1031260113
31020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทอง มีมาก
กระสัง 3
44
1031260114
31020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนู แพ่งกุล
กระสัง 3
45
1031260115
31020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมธุรส ไชยสุริยา
กระสัง3
46
1031260116
31020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล นิพรรัมย์
กระสัง3
47
1031260157
31020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ หาญกิจ
กระสัง 3
48
1031260158
31020048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถพล พิมพ์นนท์
กระสัง 3
49
1031260159
31020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคาน นามสว่าง
กระสัง 3
50
1031260162
31020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเอมอร เกรติกุล
พัฒนากระสัง 3
51
1031260160
31020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิต การเพียร
กระสัง 3
52
1031260161
31020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ พิชนาหะรี
กระสัง3
53
1031260110
31020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริศาสตร์ ส่องแสง
กระสัง 2
54
1031260155
31020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ กางรัมย์
กระสัง 2
55
1031260103
31020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ คงเสนา
กระสัง 2
56
1031260104
31020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์
กระสัง 2
57
1031260105
31020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย พงศ์ประภัสร
กระสัง 2
58
1031260106
31020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยเดช หรีกประโคน
กระสัง 2
59
1031260107
31020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ ไทยประโคน
การศึกษากระสัง 2
60
1031260108
31020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรธิเชฐ ภูมิประโคน
กระสัง 2
61
1031260109
31020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ
62
1031260142
31020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีวิสูตร สุขใหญ่
กระสัง 5
63
1031260143
31020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราภรณ์ ไชยสุริยา
กระสัง 5
64
1031260144
31020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายญาต ชัยมี
กระสัง 5
65
1031260145
31020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษมณรงค์ เนาไธสงค์
กระสัง5
66
1031260148
31020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเกียรติ พะนิรัมย์
กระสัง 5
67
1031260141
31020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพงษ์ อรุณรัมย์
68
1031260330
31020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ สัตบุตร
ประโคนชัย 3
69
1031260331
31020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ แสงดาว
-
70
1031260332
31020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัญ สิทธิศักดิ์
ประโคนชัย 3
71
1031260333
31020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปณิธาน ชำนาญกอง
ประโคนชัย 3
72
1031260334
31020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตภาส ไชยอินทร์
โรงเรียนบ้านเขาคอก
73
1031260335
31020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ประโคนชัย3
74
1031260336
31020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ประโคนชัย 3
75
1031260337
31020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร ขุนงามขำ
ประโคนชัย 3
76
1031260377
31020076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสนอ ปรังประโคน
ประโคนชัย 5
77
1031260379
31020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทรเทพ ปุรณะ
ประโคนชัย 5
78
1031260380
31020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภัสสร สรวนรัมย์
ประโคนชัย5
79
1031260382
31020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรุณรัตน์ ชาติประสพ
ประโคนชัย 5
80
1031260383
31020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรพต สรวนรัมย์
ประโคนชัย 5
81
1031260346
31020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ วันจันทึก
ประโคนชัย 7
82
1031260347
31020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา หมัดโนต
ประโคนชัย 7
83
1031260348
31020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัล เป็งหน้อย
ประโคนชัย 7
84
1031260388
31020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร แดงสาย
ประโคนชัย 7
85
1031260351
31020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรอง ชาญประโคน
ประโคนชัย 6
86
1031260352
31020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ สหวิริยะสิน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประโคนชัย 6
87
1031260349
31020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญจิตร วงศ์สา
ประโคนชัย 6
88
1031260350
31020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ นุแรมรัมย์
ประโคนชัย 6
89
1031260357
31020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำเนียร บัวแย้ม
ประโคนชัย 2
90
1031260358
31020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ นะราศรี
ประโคนชัย 2
91
1031260364
31020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.นิคม ขันโสม
ประโคนชัย 2
92
1031260365
31020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ เสียงตรง
ประโคนชัย 2
93
1031260366
31020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสน กังประโคน
ประโคนชัย 2
94
1031260367
31020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย อาจสังข์
ประโคนชัย 2
95
1031260368
31020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรพัฒน์ เทียมศักดิ์
ประโคนชัย 2
96
1031260369
31020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาทิต มะริดรัมย์
ประโคนชัย 2
97
1031260393
31020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง จำรูญอิสระกุล
ประโคนชัย 6
98
1031260394
31020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอนก วายประโคน
ประโคนชัย 6
99
1031260390
31020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม ปาประโคน
ประโคนชัย 6
100
1031260391
31020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร วันศุกร์
ประโคนชัย 6
101
1031260392
31020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธีรพันธ์ พูลผล
ประโคนชัย 6
102
1031260375
31020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดร จงกล
103
1031260376
31020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญลือ ไชยชิต
ประโคนชัย 5
104
1031260378
31020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลำดวน ทุยประโคน
ประโคนชัย 5
105
1031260381
31020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
106
1031260845
31020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยัพ สมานสารกิจ
-
107
1031260318
31020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวงศ์วัฒน์ ภูมิประโคน
ประโคนชัย 1
108
1031260319
31020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโยธี เชิญขวัญชัย
ประโคนชัย1
109
1031260320
31020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา นพตลุง
ประโคนชัย 1
110
1031260321
31020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนาธิป เสียงตรง
ประโคนชัย1
111
1031260322
31020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรี ไชยชิต
ประโคนชัย 1
112
1031260363
31020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ประโคนชัย 2
113
1031260359
31020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย อาทวัง
ประโคนชัย 2
114
1031260360
31020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ ละอองทอง
ประโคนชัย2
115
1031260361
31020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล แก้วประโคน
ประโคนชัย 2
116
1031260362
31020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ประโคนชัย 2
117
1031260323
31020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ สระหอม
ประโคนชัย3
118
1031260324
31020118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิรุฬห์ อารีราษฎร์
ประโคนชัย 3
119
1031260325
31020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรกิตติ์ พิลาวุธ
ประโคนชัย 3
120
1031260327
31020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุคนธ์ กำธร
ประโคนชัย 3
121
1031260328
31020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนั่น นพตลุง
ประโคนชัย 3
122
1031260343
31020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรศักดิ์ พวงไพบูลย์
ประโคนชัย 7
123
1031260355
31020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร ทองมี
ประโคนชัย 7
124
1031260356
31020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ประโคนชัย 7
125
1031260344
31020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล มีเวที
ประโคนชัย 7
126
1031260345
31020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัตน์ เทียมศักดิ์
ประโคนชัย 7
127
1031260353
31020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเก็ง ทวันเวช
ประโคนชัย 7
128
1031260354
31020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ โคตรทม
ประโคนชัย7
129
1031260389
31020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน ทะเรรัมย์
ประโคนชัย 4
130
1031260342
31020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนต์ศักดิ์ ย่ิงยงยุทธ
ประโคนชัย 4
131
1031260387
31020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ คำภักดี
ประโคนชัย 4
132
1031260338
31020132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติ ธรรมจริยวงศา
ประโคนชัย4
133
1031260339
31020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน วงศ์แต้
4
134
1031260340
31020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุฒิ บัวภา
กลุ่มประโคนชัย 4
135
1031260341
31020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ เพ็งประโคน
136
1031260372
31020136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรังสรรค์ จันทร์สนาม
ประโคนชัย 8
137
1031260373
31020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานะ พันธุ์มุง
ประโคนชัย 8
138
1031260374
31020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมชน
139
1031260371
31020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอม
ประโคนชัย 8
140
1031260370
31020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ ภาษี
ประโคนชัย 8
141
1031260384
31020141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมธา นพตลุง
กลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาประโคนชัย 4
142
1031260385
31020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี มนัสศิลา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประโคนชัย 4
143
1031260386
31020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท โคตรเวียง
ประโคนชัย 4
144
1031260326
31020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรนภา พิมชัยโชค
ประโคนชัย 4
145
1031260329
31020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
146
1031260300
31020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.อ.สุพรรณ์ อรัญสาร
147
1031260301
31020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภคิน จำปา
บ้านกรวด2
148
1031260302
31020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกริชศมน รัตนโฆษา
บ้านกรวด2
149
1031260303
31020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงัด ศรีเจริญ
บ้านกรวด 2
150
1031260304
31020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัชฌิมา ดวงศรี
บ้านกรวด ๒
151
1031260306
31020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านกรวด 3
152
1031260307
31020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนูญ ธรรมโกศล
บ้านกรวด 3
153
1031260308
31020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววนัสชาค์ สุวรรณทอง
บ้านกรวด 3
154
1031260309
31020154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรชัย หนูน้ำคำ
บ้านกรวด 3
155
1031260310
31020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ จันทร์เสน
บ้านกรวด 3
156
1031260317
31020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ ประเสริฐศรีศักดิ์
บ้านกรวด 3
157
1031260278
31020157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสราวุธ มโนวิสุทธ์
บ้านกรวด 3
158
1031260298
31020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายองอาจ วัชเรนทร์วงศ์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาบ้านกรวด 2
159
1031260299
31020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจ
160
1031260305
31020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านกรวด 2
161
1031260311
31020161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจมวิทย์ เครือคำ
บ้านกรวด 2
162
1031260271
31020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชา
บ้านกรวด 1
163
1031260272
31020163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัฒน์สรณ์ เจืองประโคน
บ้านกรวด 1
164
1031260273
31020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงกรานต์ อือตระกูล
บ้านกรวด1
165
1031260274
31020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมนัสวัณณ์ กระจ่างทอง
บ้านกรวด 1
166
1031260275
31020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบัวผัน ปุยะติ
167
1031260276
31020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติพงษ์ ตุละวิภาค
บ้านกรวด 1
168
1031260277
31020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครเดช กิจคณะ
บ้านกรวด 1
169
1031260291
31020169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรินทร์ กะฐินสี
บ้านกรวด 4
170
1031260285
31020170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพิชณ์สินี ศรีทัพไทยเบญญาภา
บ้านกรวด 4
171
1031260286
31020171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิโรตม์ บุญข่าย
บ้านกรวด 4
172
1031260289
31020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัสกร หัสดิน
บ้านกรวด 4
173
1031260284
31020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฏาพัฒน์ เช่นรัมย์
-
174
1031260282
31020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรณพ สังข์สนิท
บ้านกรวด 1
175
1031260283
31020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสงวน อรัญเพิ่ม
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวด 1
176
1031260279
31020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านกรวด 1
177
1031260280
31020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านกรวด 1
178
1031260281
31020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ศักดิ์ แสงทอง
บ้านกรวด 1
179
1031260312
31020179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ พรหมทอง
บ้านกรวด 3
180
1031260313
31020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนทิพย์ จานเขื่อง
บ้านกรวด 3
181
1031260314
31020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ อะเพื่อนรัมย์
บ้านกรวด 3
182
1031260315
31020182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพเรศ เสชัง
บ้านกรวด 3
183
1031260316
31020183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเชษฐ์ ยงปัญญา
บ้านกรวด 3
184
1031260287
31020184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล อรัญเพิ่ม
บ้านกรวด 4
185
1031260288
31020185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์
บ้านกรวด 4
186
1031260290
31020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
187
1031260292
31020187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ วานิช
บ้านกรวด 4
188
1031260293
31020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุเมศ สิมมะลี
บ้านกรวด 4
189
1031260294
31020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ์คำจันทร์
-
190
1031260295
31020190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบเอก ดร. ชาตรี มาประจง
-
191
1031260296
31020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกมลเพ็ง เพ็งประโคน
บ้านกรวด 2
192
1031260297
31020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชลี แฟ้นประโคน
193
1031260691
31020193
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิไล ชัยสุริยะเดชา
พลับพลาชัย 2
194
1031260692
31020194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมใจ สร้อยสุวรรณ
พลับพลาชัย 2
195
1031260693
31020195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงศธร สร้อยสวรรค์
พลับพลาชัย 2
196
1031260694
31020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเทียน ไชยรัตน์
พลับพลาชัย 2
197
1031260696
31020197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงศักดิ์ เสริมสุข
พลับพลาชัย 1
198
1031260697
31020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุกันยามาศ มาประจง
พลับพลาชัย1
199
1031260698
31020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ นาสารีย์
พลัพลาชัย 1
200
1031260699
31020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤต เปลี่ยนมา
พลับพลาชัย 1
201
1031260700
31020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ สารพัฒน์
พลับพลาชัย 1
202
1031260701
31020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุวดี เหล่าจิรานุวัมน์
0
203
1031260702
31020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงพล ศิริรมยานนท์
พลับพลาชัย 1
204
1031260707
31020204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต ปูนรัมย์
พลับพลาชัย
205
1031260708
31020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิชญ์สุดา สุทินรัมย์
พลับพลาชัย 2
206
1031260695
31020206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปริพันธ์ สมภาค
พลับพลาชัย 2
207
1031260703
31020207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย ชาญประโคน
พลับพลาชัย 1
208
1031260704
31020208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ ยงทวี
พลับพลาชัย 1
209
1031260705
31020209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญ แจ่มใส
พลับพลาชัย1
210
1031260706
31020210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา จันทร์จำปา
พลับพลาชัย1
211
1031260709
31020211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรเลิศ พงษ์เรืองหนู
พลับพลาชัย2
212
1031260710
31020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี ทองนัด
พลับพลาชัย2
213
1031260711
31020213
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุสนธิ์ สุนินทบูรณ์
พลับพลาชัย 2
214
1031260712
31020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ สายกระสุน
พลับพลาชัย 2
215
1031260713
31020215
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธพงษ์ ยวงรัมย์
พลับพลาชัย 2
216
1031260723
31020216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังเวียน ตีเวียง
217
1031260725
31020217
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเที่ยง สัตย์ซ้ำ
อ.ห้วยราช
218
1031260726
31020218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ เตชะนอก
อ.ห้วยราช
219
1031260728
31020219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศักดิ์ อิสณพงษ์
พัฒนาการศึกษาอำเภอห้วยราช
220
1031260729
31020220
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฏฐนันท์ จะแรบรัมย์
อำเภอห้วยราช
221
1031260716
31020221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎากร บุญคล้อย
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอห้วยราช
222
1031260717
31020222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธัญนันท์ ศกุนตนาด
พัฒนาคุณภาพอำเภอห้วยราช
223
1031260718
31020223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิราณี ศักรินพานิชกุล
ห้วยราช
224
1031260727
31020224
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพโรจน์ ยอดสะเทิ้น
อำเภอห้วยราช
225
1031260722
31020225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิเชษฐ์ พรหมศร
พัฒนาคุณภาพอ.ห้วยราช
226
1031260720
31020226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายนิคม สีแสงหน่อม
อำเภอห้วยราช
227
1031260721
31020227
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิต
ห้วยราช
228
1031260724
31020228
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภชัย นิธุรัมย์
พัฒนาการศึกษาอำเภอห้วยราช
229
1031260719
31020229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร โคตรวงษ์
ห้วยราช
230
1031260714
31020230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณภัทร เวชการกุล
ห้วยราช
231
1031260715
31020231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรรณทิวา สินใหม่
พัฒนาคุณภาพอ.ห้วยราช

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]