ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
31030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ จีนประสพ
โรงเรียนดีศรีตำบล
11
186
8
2
31030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ กระจ่างยุทธ
ลุ่มลำมาศ
12
123
9
3
31030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ เอี่ยมไธสง
สพป.บร.3
9
71
9
4
31030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริศักดิ์ สัตย์ฌุชนม์
8
84
9
5
31030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี แก้วมะเริง
10
101
8
6
31030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกริช นพรัตน์
-
12
121
9
7
31030007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงัด เหมือนพร้อม
-
17
202
11
8
31030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโผน คำลอย
32
424
18
9
31030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวารุณี ก้านแก้ว
-
6
44
8
10
31030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉรา หรั่งแร่
7
132
8
11
31030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
12
31030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาระพัด มากแสน
-
6
42
8
13
31030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันศักดิ์ พันธ์พิทักษ์
-
8
65
8
14
31030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ ฉิมกูล
-
8
98
8
15
31030015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชนะพันธุ์ อันดี
โรงเรียนสีขาว
22
254
14
16
31030016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
201
11
17
31030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุลพงษ์ ดีสวัสดิ์
-
9
151
8
18
31030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบล ปานงูเหลือม
-
12
141
8
19
31030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ.
6
105
8
20
31030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย สมานชาติ
นครนางรอง
10
141
9
21
31030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา สอนกระโทก
-
15
200
9
22
31030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุศลารัตน์ สูรยาวัฒน์สกุล
กลุ่มนครนางรอง
11
144
8
23
31030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ คนชุม
68
1,664
54
24
31030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ศรีภักดี
โรงเรียนวิถีพุทธ
10
156
9
25
31030025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ สายเสน
21
220
11
26
31030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมวิเชียร ปลาโพธิ์
9
135
8
27
31030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย ศรีชุม
สพฐ
18
322
16
28
31030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิจ คุณวงศ์
กลุ่มโรงเรียนลุ่มลำมาศ
8
195
8
29
31030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
63
8
30
31030030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชา ขำเอนก
กลุ่มลุ่มลำมาศ
17
234
11
31
31030031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกัณหา โตสกุล
-
19
213
11
32
31030032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชอบ เจียรัมย์
0
18
208
11
33
31030033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวลิต วิทย์ศลาพงษ์
สะเดาไทรงาม
19
237
11
34
31030034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายตรีวิทย์ สุทธศรีเมธีชัย
-
16
176
11
35
31030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกริช แสงสุระ
-
10
53
8
36
31030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมลสิงห์ สิงห์ห่วง
-
8
117
8
37
31030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรณู ประสงค์กูล
สพฐ.
9
112
8
38
31030038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
79
8
39
31030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ลาดนอก
Uninet
16
219
14
40
31030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
4
40
8
41
31030041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอลงกต สุขเกษม
25
332
16
42
31030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายเพชร สัตย์แสง
9
70
8
43
31030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สะเดาไทรงาม
8
58
8
44
31030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สะเดาไทรงาม
6
30
6
45
31030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
27
8
46
31030046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงศักดิ์ อริยะศิริวงศ์
23
397
17
47
31030047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน พลจังหรีด
19
367
20
48
31030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุฌานี สวนสวรรค์
-
8
137
9
49
31030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์
หนองยายพิมพ์
13
214
11
50
31030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรสิทธิ์ นุ่มนวลศรี
8
104
8
51
31030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
0
0
0
52
31030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรภาพ นาราช
-
11
111
8
53
31030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบตำรวจโทนพกร พุทธา
17
213
12
54
31030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรชัย สวัสดิ์รัมย์
โรงเรียนขนาดเล็ก
8
99
8
55
31030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครินทร์ โพธิ์เหมือน
12
125
8
56
31030056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ เมฆะสุวรรณ์
24
358
13
57
31030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิราภา เตสะ
0
10
121
9
58
31030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบล คูณขุนทด
โรงเรียนขนาดเล็ก
9
72
8
59
31030059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา มะไลไธสง
-
15
171
11
60
31030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอารี ภูมิพันธุ์
16
161
11
61
31030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
50
9
62
31030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
25
7
63
31030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
80
8
64
31030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ ธุระพันธ์
-
9
78
8
65
31030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
56
8
66
31030066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำรอง ศรีสมัคร
11
156
11
67
31030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา ไตรทิพย์
-
11
147
8
68
31030068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช แพงไธสง
24
398
18
69
31030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกร กองสุข
-
16
193
11
70
31030070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย มนุษย์ชาติ
14
178
11
71
31030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเมืองไผ่โพธิ์ชัย
5
49
9
72
31030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนขนาดเล็ก
7
52
8
73
31030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
52
9
74
31030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณฐภัทร ปองนาน
เมืองไผ่โพธิ์ชัย
11
121
8
75
31030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนูศิลป์ แก้วยก
กลุ่มเมืองโพธิ์ชัย
5
74
9
76
31030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ ฤทธิรณ
กลุ่มหนองกี่ปราสาทพัฒนา
52
1,138
40
77
31030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติชาย สิทธิธรรม
0
12
285
10
78
31030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระพงษ์ สุขแสวง
9
97
8
79
31030079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุบรรณ หมื่นภักดี
19
201
11
80
31030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก การเกษ
8
103
8
81
31030081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีราวัฒน์ พิมพาสร้อย
18
271
11
82
31030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรากรณ์ ปิวิสาร
8
97
8
83
31030083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาคริต โพธิ์ทา
30 พ.ย. 2542
18
235
11
84
31030084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชานนท์ อรัญสาร
-
18
300
11
85
31030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองโพธิ์ชัย
7
106
9
86
31030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ แสนยศ
7
61
9
87
31030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์
11
158
8
88
31030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ ยุทไธสง
8
91
9
89
31030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธิชัย เรืองพงศ์ไพศาล
รร.ขนาดเล็ก/กลุ่มเมืองไผ่โพธิ์ชัย
10
103
9
90
31030090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ รัตนเวชตระกูล
กลุ่มโรงเรียนหนองกี่ปราสาทพัฒนา
16
142
11
91
31030091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง
-
17
233
12
92
31030092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางแสงระวี อัครสุขบุตร
19
278
12
93
31030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ กองเงินนอก
-
12
155
8
94
31030094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิรันดร์รัตน์ ฉันทะกุล
-
22
197
11
95
31030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลาด โพธิ์ใส
-
14
157
8
96
31030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
9
75
8
97
31030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
105
8
98
31030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
4
65
8
99
31030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรณิชชา อัครพิชากุล
7
80
8
100
31030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายวิสิต สุธรรม
ตาจง
17
194
11
101
31030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.เมธีนัณท์ วันดี
9
124
8
102
31030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ เกิดแสงรัตน์
29
541
22
103
31030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย สอนกระโทก
10
167
8
104
31030104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายร่มฟ้า บุญรอดรัมย์
19
141
12
105
31030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ วงค์สาลี
-
13
218
11
106
31030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
85
8
107
31030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ จันอ่อน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาละหานทราย
5
103
8
108
31030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด เหมือนพร้อม
69
1,719
57
109
31030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศศิธร ม่านทอง
12
110
8
110
31030110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพาน เบ็ญณรงค์
โรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตราชมงคล
37
710
24
111
31030111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ ศรีกิมแก้ว
สำโรงใหม่
18
185
11
112
31030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
54
8
113
31030113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุขวัฒน์ นุ่มนวลศรี
17
207
11
114
31030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวทิน ไกรสูรย์
-
12
175
8
115
31030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสว่าง สุขมาก
-
11
106
8
116
31030116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ จรเอ้กา
18
215
11
117
31030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
9
87
8
118
31030118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงพล เหลืองสีนาค
สำโรงใหม่
22
281
12
119
31030119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ บำรุงรส
หนองแวง
24
454
22
120
31030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิรา ลีแสน
-
14
212
9
121
31030121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทนงศักดิ์ กุยลอยทาม
กลุ่มโรงเรียนหนองแวง
19
246
11
122
31030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
192
8
123
31030123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิไลวรรณ ใหญ่กระโทก
17
272
11
124
31030124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสหรัฐ ศิริเมฆา
ศูนย์ศิลปะ
20
186
11
125
31030125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา ศรีจันทร์
กลุ่มหนองแวง
19
155
11
126
31030126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประหยัด แก้วผลึก
-
16
156
11
127
31030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณชัย สมานชาติ
กลุ่มหนองแวง
8
93
8
128
31030128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพัฒน์ เที่ยงนิล
สพป.บร. 3/สพฐ./โรงเรียนดี ศรีตำบล
18
209
11
129
31030129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภาพ เผ่าเวียงคำ
สพป.บร. 3/สพฐ.
20
295
13
130
31030130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา สาลี
-
20
274
13
131
31030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ตักกศิลาพันธุ์
-
30
460
20
132
31030132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม เข็มบุปผา
-
18
234
11
133
31030133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
19
250
12
134
31030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายยนต์ หาญวารี
-
12
83
8
135
31030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารึก กมลมา
3bb
9
89
9
136
31030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดใจ ผาสุขสม
สพป.บร3
10
63
8
137
31030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวลักษณ์ ทิพย์อักษร
ปะคำ
4
51
9
138
31030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณยุทธ เดชเป้า
โรงเรียนขนาดเล็ก
4
36
8
139
31030139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิมล สารคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
24
401
21
140
31030140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิบตรีอุดม วรรณวิเศษ
-
21
252
11
141
31030141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเร็จ จบสัญจร
-
26
551
21
142
31030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกรวิวัฒน์ สันโดษขจรพงศ์
โรงเรียนดีประจำตำบล
28
340
11
143
31030143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรินทร์ ลีกระโทก
17
243
11
144
31030144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ สว่างศรี
สพป.บร.3
24
399
19
145
31030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3BB
7
49
8
146
31030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอุ่น มัดถาปะตัง
ทั่วไป
7
79
8
147
31030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปุณยนุช ดวงศรี
ฝ้ายไทย
14
143
8
148
31030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภสันต์ ประสาระเอ
11
138
8
149
31030149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิธิศักดิ์ วันทอง
-
34
529
19
150
31030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร เทินสะเกตุ
กลุ่มโรงเรียนฝ้ายไทย
8
85
8
151
31030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงใจ มะไลไธสง
6
58
8
152
31030152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติ พงษ์กระโทก
กลุ่มฝ้ายไทย
17
153
11
153
31030153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกวิท หาญสมบัติ
เขตพัฒนาการศึกษาหนองหงส์
19
299
11
154
31030154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย นามปราศัย
ฝ้ายไทย
19
336
13
155
31030155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิษฐ์ มาตราช
-
20
266
11
156
31030156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเวช เณรเกิด
-
32
581
17
157
31030157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติพงศ์ การเกษ
เสาทอง
17
203
11
158
31030158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญจิตร หนูหล่า
17
158
11
159
31030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ แสงภารา
0
9
62
8
160
31030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
3
32
8
161
31030161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรืองยศ สมมาตร์
12
102
11
162
31030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิต ศิริสันติเมธาคม
5
31
8
163
31030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเสาทอง
4
34
8
164
31030164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพัฒน์ ภาษี
-
19
202
11
165
31030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
6
30
8
166
31030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงศ์ สาวงค์ตุ้ย
7
48
8
167
31030167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท ประทุมตา
กลุ่มโรงเรียนหนองหงส์
18
196
11
168
31030168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม วงศ์จอม
-
21
303
13
169
31030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต นาดสะพัด
-
17
217
11
170
31030170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเบญจมาศ วรสีหะ
19
185
11
171
31030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปณิธาน แจ่มแจ้ง
-
5
73
8
172
31030172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งสุรีย์ ศรีสุวะ
-
14
162
8
173
31030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ ชาติจันทึก
7
88
8
174
31030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ระวี พลอยไธสง
ห้วยหิน
8
118
8
175
31030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ คิดโสดา
กลุ่มโรงเรียนห้วยหิน
11
105
9
176
31030176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรรธนวิชญ์ คำพันธ์
9
66
9
177
31030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเธียรวิชญ์ เทียบฤทธิ์
โนนสุวรรณ
8
127
8
178
31030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนารี คุณวงศ์
10
154
8
179
31030179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีศักดิ์ ตระกูลรัมย์
-
31
636
23
180
31030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุดม ประเสริฐ
สัตตมิตร
8
75
9
181
31030181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ แสวง
กลุ่มโรงเรียนโนนสุวรรณ
21
298
11
182
31030182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ อ่อนน้ำคำ
-
25
407
16
183
31030183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสิษฐ์ คำสอน
กลุ่มโรงเรียนโนนสุวรรณ
14
138
8
184
31030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนินะพา ชูเชิดเชื้อ
10
132
8
185
31030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิษฐ์ เจริญพันธ์
36
663
25
186
31030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอินทร์ บุญทูล
33
531
25
187
31030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
69
8
188
31030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนีย์ คัชมา
15
223
8
189
31030189
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
12
190
8
190
31030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียน ปลื้มกมล
10
151
8
191
31030191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ เหลือหลาย
โนนดินแดง
16
246
11
192
31030192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศราวุธ ขุนนอก
31
560
25
193
31030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัสกร หัสดิน
โนนดินแดง
13
126
8
194
31030194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ บุตรศรีภูมิ
โนนดินแดง
10
136
8
195
31030195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด แตงพรม
สพฐ.
13
121
9
196
31030196
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนดินแดง
8
111
8
197
31030197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย เจริญสุข
โนนดินแดง
19
283
11
198
31030198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประเทือง กันหาทิพย์
17
145
11
199
31030199
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
9
142
8
200
31030200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน อินนอก
-
7
66
8
201
31030201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรีวุฒิ เขื่อนคำ
11
92
8
202
31030202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ปิ่นวิเศษ
26
356
15
203
31030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิตินัย สุขเกษม
9
81
9
204
31030204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ มากนาคา
พนมรุ้ง
20
301
15
205
31030205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระศักดิ์ สมานชาติ
บ้านถาวร
24
283
15
206
31030206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง แก้วอำไพ
21
197
11
207
31030207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส คลองข่อย
12
161
9
208
31030208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญลือ เทียนศิริ
6
70
8
209
31030209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ศรีผดุง
ไม่มี
12
153
8
210
31030210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมภูมิ สิงห์โตหิน
28
427
20
211
31030211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ สหุนาฬุ
8
78
9
212
31030212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย เทียนวรรณ
-
7
29
7
213
31030213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายองอา รักษา
พนมรุ้ง
8
102
8
214
31030214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุคนธ์ เครือบคนโท
พนมรุ้ง
23
318
15
215
31030215
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พนมรุ้ง
6
55
8
216
31030216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชัน เรืองมนตรี
-
12
189
9
รวม
3,076
42,453
2,360

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน