ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1031260243
31030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ลาดนอก
โรงเรียนดีศรีตำบล
2
1031260244
31030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ กระจ่างยุทธ
ลุ่มลำมาศ
3
1031260245
31030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ เอี่ยมไธสง
สพป.บร.3
4
1031260246
31030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริศักดิ์ สัตย์ฌุชนม์
5
1031260249
31030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี แก้วมะเริง
6
1031260253
31030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย ศรีชุม
-
7
1031260254
31030007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงัด เหมือนพร้อม
-
8
1031260221
31030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโผน คำลอย
9
1031260222
31030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
10
1031260223
31030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉรา หรั่งแร่
11
1031260224
31030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตำรวจโทนพกร พุทธา
12
1031260226
31030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาระพัด มากแสน
-
13
1031260256
31030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันศักดิ์ พันธ์พิทักษ์
-
14
1031260257
31030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ ฉิมกูล
15
1031260250
31030015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชนะพันธุ์ อันดี
โรงเรียนสีขาว
16
1031260252
31030016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน พลจังหรีด
17
1031260251
31030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุลพงษ์ ดีสวัสดิ์
-
18
1031260255
31030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล พุงกระโทก
-
19
1031260225
31030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิตินัย สุขเกษม
สพฐ.
20
1031260216
31030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย สมานชาติ
นครนางรอง
21
1031260217
31030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา สอนกระโทก
-
22
1031260218
31030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มนครนางรอง
23
1031260220
31030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
24
1031260213
31030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ศรีภักดี
โรงเรียนวิถีพุทธ
25
1031260214
31030025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ สายเสน
26
1031260215
31030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมวิเชียร ปลาโพธิ์
27
1031260247
31030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีโชค ใจเฉื่อย
สพฐ
28
1031260248
31030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิจ คุณวงศ์
กลุ่มโรงเรียนลุ่มลำมาศ
29
1031260266
31030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัณหา โตสกุล
-
30
1031260258
31030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา ขำเอนก
กลุ่มลุ่มลำมาศ
31
1031260261
31030031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอลงกต สุขเกษม
-
32
1031260227
31030032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชอบ เจียรัมย์
0
33
1031260228
31030033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวลิต วิทย์ศลาพงษ์
สะเดาไทรงาม
34
1031260229
31030034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายตรีวิทย์ สุทธศรีเมธีชัย
-
35
1031260230
31030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกริช แสงสุระ
-
36
1031260231
31030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกิจ โล่ห์นารายณ์
37
1031260232
31030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรณู ประสงค์กูล
สพฐ.
38
1031260236
31030038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกริช นพรัตน์
39
1031260242
31030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิษฐ์ เจริญพันธ์
TOT
40
1031260241
31030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรสิทธิ์ นุ่มนวลศรี
0
41
1031260267
31030041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ อาจิณกิจ
42
1031260270
31030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายเพชร สัตย์แสง
43
1031260268
31030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภาวัลย์ สิงหภิวัฒน์
44
1031260269
31030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมิงไพร สุนทะวงษ์
สะเดาไทรงาม
45
1031260262
31030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศศิธร ม่านทอง
-
46
1031260259
31030046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงศักดิ์ อริยะศิริวงศ์
47
1031260260
31030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระศักดิ์ รักสัตย์
48
1031260240
31030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุฌานี สวนสวรรค์
-
49
1031260238
31030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ สมานชาติ
หนองยายพิมพ์
50
1031260239
31030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจริยะ สุขเกษม
51
1031260219
31030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
52
1031260233
31030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรภาพ นาราช
-
53
1031260234
31030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธำรงค์ พุ่มพวง
54
1031260235
31030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรชัย สวัสดิ์รัมย์
โรงเรียนขนาดเล็ก
55
1031260237
31030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอินทร์ สุขโน
56
1031260263
31030056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ เมฆะสุวรรณ์
57
1031260264
31030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิราภา เตสะ
0
58
1031260265
31030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนขนาดเล็ก
59
1031260615
31030059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลี้ยง ชะวาลิสันต์
-
60
1031260616
31030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอารี ภูมิพันธุ์
61
1031260618
31030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ศิลปิกุล
-
62
1031260619
31030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
63
1031260601
31030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา มะไลไธสง
64
1031260602
31030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ ธุระพันธ์
-
65
1031260617
31030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ กองเงินนอก
66
1031260620
31030066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำรอง ศรีสมัคร
67
1031260621
31030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณฐภัทร ปองนาน
-
68
1031260589
31030068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช แพงไธสง
69
1031260590
31030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกร กองสุข
-
70
1031260591
31030070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ แสวง
71
1031260598
31030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรรธนวิชญ์ คำพันธ์
กลุ่มเมืองไผ่โพธิ์ชัย
72
1031260605
31030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ รัตนเวชตระกูล
โรงเรียนขนาดเล็ก
73
1031260606
31030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบล ปานงูเหลือม
74
1031260609
31030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญฤทธิคุณ พลรักษา
เมืองไผ่โพธิ์ชัย
75
1031260611
31030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนูศิลป์ แก้วยก
กลุ่มเมืองโพธิ์ชัย
76
1031260587
31030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ ฤทธิรณ
กลุ่มหนองกี่ปราสาทพัฒนา
77
1031260592
31030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติชาย สิทธิธรรม
0
78
1031260613
31030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย มนุษย์ชาติ
79
1031260594
31030079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุบรรณ หมื่นภักดี
80
1031260595
31030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก การเกษ
81
1031260593
31030081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีราวัฒน์ พิมพาสร้อย
82
1031260596
31030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรากรณ์ ปิวิสาร
83
1031260597
31030083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาคริต โพธิ์ทา
30 พ.ย. 2542
84
1031260604
31030084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชานนท์ อรัญสาร
-
85
1031260612
31030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระพงษ์ สุขแสวง
เมืองโพธิ์ชัย
86
1031260614
31030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ แสนยศ
87
1031260607
31030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์
88
1031260608
31030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ ยุทไธสง
89
1031260610
31030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธิชัย เรืองพงศ์ไพศาล
รร.ขนาดเล็ก/กลุ่มเมืองไผ่โพธิ์ชัย
90
1031260599
31030090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชูศิลป์ หันสันเทียะ
กลุ่มโรงเรียนหนองกี่ปราสาทพัฒนา
91
1031260600
31030091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง
-
92
1031260603
31030092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางแสงระวี อัครสุขบุตร
93
1031260588
31030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล สนทนาสัมพันธ์
-
94
1031260430
31030094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิรันดร์รัตน์ ฉันทะกุล
-
95
1031260431
31030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลาด โพธิ์ใส
-
96
1031260432
31030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสิต สุธรรม
-
97
1031260433
31030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรัณยู สินรัมย์
98
1031260424
31030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิรา ลีแสน
เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
99
1031260425
31030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรณิชชา อัครพิชากุล
100
1031260426
31030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศรี กองเกิด
ตาจง
101
1031260427
31030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.เมธีนัณท์ วันดี
102
1031260418
31030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ เกิดแสงรัตน์
103
1031260419
31030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย สอนกระโทก
104
1031260420
31030104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายร่มฟ้า บุญรอดรัมย์
105
1031260421
31030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ วงค์สาลี
106
1031260422
31030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
107
1031260423
31030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแพรวพรรณ นาคนวล
พัฒนาคุณภาพการศึกษาละหานทราย
108
1031260428
31030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ เจริญจิต
109
1031260429
31030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศศิธร ม่านทอง
110
1031260434
31030110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพาน เบ็ญณรงค์
โรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตราชมงคล
111
1031260435
31030111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ ศรีกิมแก้ว
สำโรงใหม่
112
1031260436
31030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤติ พรมบุตร
113
1031260441
31030113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุขวัฒน์ นุ่มนวลศรี
114
1031260447
31030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวทิน ไกรสูรย์
-
115
1031260440
31030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสว่าง สุขมาก
-
116
1031260437
31030116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ จรเอ้กา
117
1031260438
31030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียน ปลื้มกมล
-
118
1031260439
31030118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงพล เหลืองสีนาค
สำโรงใหม่
119
1031260442
31030119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ บำรุงรส
หนองแวง
120
1031260443
31030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล สังฆะวรรณา
-
121
1031260444
31030121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทนงศักดิ์ กุยลอยทาม
กลุ่มโรงเรียนหนองแวง
122
1031260445
31030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด แก้วผลึก
123
1031260446
31030123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิไลวรรณ ใหญ่กระโทก
124
1031260448
31030124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสหรัฐ ศิริเมฆา
ศูนย์ศิลปะ
125
1031260449
31030125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา ศรีจันทร์
กลุ่มหนองแวง
126
1031260450
31030126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
127
1031260451
31030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณชัย สมานชาติ
กลุ่มหนองแวง
128
1031260635
31030128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติ นิรัยรัมย์
สพป.บร. 3/สพฐ./โรงเรียนดี ศรีตำบล
129
1031260636
31030129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภาพ เผ่าเวียงคำ
สพป.บร. 3/สพฐ.
130
1031260637
31030130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา สาลี
-
131
1031260638
31030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ตักกศิลาพันธุ์
132
1031260639
31030132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิสารัช จบสัญจร
133
1031260632
31030133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
134
1031260630
31030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายยนต์ หาญวารี
-
135
1031260631
31030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ศรีพรหม
136
1031260628
31030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม เข็มบุปผา
สพป.บร3
137
1031260629
31030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปะคำ
138
1031260626
31030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณยุทธ เดชเป้า
โรงเรียนขนาดเล็ก
139
1031260622
31030139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิมล สารคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
140
1031260633
31030140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำฤทธิ์ ไหลครบุรี
-
141
1031260634
31030141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเร็จ จบสัญจร
-
142
1031260623
31030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ สุขสันต์
โรงเรียนดีประจำตำบล
143
1031260627
31030143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรินทร์ ลีกระโทก
144
1031260624
31030144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ สว่างศรี
สพป.บร.3
145
1031260625
31030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรวิวัฒน์ สันโดษขจรพงศ์
TOT
146
1031260665
31030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอุ่น มัดถาปะตัง
ทั่วไป
147
1031260666
31030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย นามปราศัย
ฝ้ายไทย
148
1031260672
31030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภสันต์ ประสาระเอ
149
1031260678
31030149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิธิศักดิ์ วันทอง
-
150
1031260679
31030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร เทินสะเกตุ
กลุ่มโรงเรียนฝ้ายไทย
151
1031260680
31030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงใจ มะไลไธสง
152
1031260681
31030152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต นาดสะพัด
กลุ่มฝ้ายไทย
153
1031260682
31030153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกวิท หาญสมบัติ
เขตพัฒนาการศึกษาหนองหงส์
154
1031260683
31030154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเขียวพร สีหะวงษ์
ฝ้ายไทย
155
1031260667
31030155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิษฐ์ มาตราช
-
156
1031260660
31030156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเวช เณรเกิด
-
157
1031260674
31030157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติพงศ์ การเกษ
เสาทอง
158
1031260675
31030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกาญจน์ บุตรศรี
159
1031260676
31030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ แสงภารา
0
160
1031260677
31030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระศักดิ์ สำราญรัมย์
-
161
1031260673
31030161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญจิตร หนูหล่า
162
1031260670
31030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ป้อมหิน
163
1031260671
31030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งสุรีย์ ศรีสุวะ
กลุ่มเสาทอง
164
1031260668
31030164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพัฒน์ ภาษี
-
165
1031260669
31030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปุณยนุช ดวงศรี
-
166
1031260664
31030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงศ์ สาวงค์ตุ้ย
167
1031260661
31030167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท ประทุมตา
กลุ่มโรงเรียนหนองหงส์
168
1031260662
31030168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม วงศ์จอม
-
169
1031260663
31030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
170
1031260684
31030170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเบญจมาศ วรสีหะ
171
1031260685
31030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ พงษ์กระโทก
-
172
1031260686
31030172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริม วรสีหะ
-
173
1031260687
31030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ ชาติจันทึก
174
1031260690
31030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ระวี พลอยไธสง
ห้วยหิน
175
1031260688
31030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ คิดโสดา
กลุ่มโรงเรียนห้วยหิน
176
1031260689
31030176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเบิ้ม ทองภู
177
1031260731
31030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเธียรวิชญ์ เทียบฤทธิ์
โนนสุวรรณ
178
1031260732
31030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ ประกอบมี
179
1031260735
31030179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์พันธ์ วัฒนะ
-
180
1031260738
31030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุดม ประเสริฐ
สัตตมิตร
181
1031260737
31030181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีศักดิ์ ตระกูลรัมย์
โรงเรียน
182
1031260736
31030182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ อ่อนน้ำคำ
-
183
1031260734
31030183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสิษฐ์ คำสอน
กลุ่มโรงเรียนโนนสุวรรณ
184
1031260733
31030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนินะพา ชูเชิดเชื้อ
185
1031260730
31030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด เหมือนพร้อม
186
1031260777
31030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพเนาว์ นาคพงษ์
187
1031260786
31030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครินทร์ โพธิ์เหมือน
188
1031260787
31030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจันดา ทองทา
189
1031260780
31030189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ เที่ยงนิล
190
1031260788
31030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาว์ เสริฐวิชา
191
1031260782
31030191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ เหลือหลาย
โนนดินแดง
192
1031260783
31030192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศราวุธ ขุนนอก
193
1031260784
31030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนดินแดง
194
1031260785
31030194
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โนนดินแดง
195
1031260781
31030195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด แตงพรม
สพฐ.
196
1031260778
31030196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย เจริญสุข
โนนดินแดง
197
1031260779
31030197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทิศักดิ์ อินทร์แสง
โนนดินแดง
198
1031260812
31030198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประเทือง กันหาทิพย์
199
1031260813
31030199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท จันทร์ไทย
-
200
1031260814
31030200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน อินนอก
-
201
1031260815
31030201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรีวุฒิ เขื่อนคำ
202
1031260808
31030202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ปิ่นวิเศษ
203
1031260811
31030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงค์ อภัยจิตต์
204
1031260806
31030204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ มากนาคา
พนมรุ้ง
205
1031260817
31030205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระศักดิ์ สมานชาติ
บ้านถาวร
206
1031260819
31030206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง แก้วอำไพ
207
1031260824
31030207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส คลองข่อย
208
1031260818
31030208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญลือ เทียนศิริ
209
1031260820
31030209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ศรีผดุง
ไม่มี
210
1031260821
31030210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมภูมิ สิงห์โตหิน
211
1031260822
31030211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ สหุนาฬุ
212
1031260823
31030212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย เทียนวรรณ
-
213
1031260810
31030213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายองอา รักษา
พนมรุ้ง
214
1031260809
31030214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุคนธ์ เครือบคนโท
พนมรุ้ง
215
1031260816
31030215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาพ วันสารัมย์
พนมรุ้ง
216
1031260807
31030216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชัน เรืองมนตรี
-

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]