ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
31040001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ บุตรคาน
8
87
8
2
31040002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
46
8
3
31040003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกครอง แสนมณี
14
182
8
4
31040004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรี บุญแจด
8
58
8
5
31040005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชูศรี นันตา
27
613
16
6
31040006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราลักษณ์ ศิวยากรณ์
8
62
8
7
31040007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนภัทร วีรพัฒน์อนันต์
17
121
11
8
31040008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชญานินทร์ อินทอง
8
62
8
9
31040009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรหาญ บุญจันทร์
11
134
8
10
31040010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณพัฐธิกา จำปาทอง
11
106
8
11
31040011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวารี ภาคพรหม
7
93
8
12
31040012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ โสพันนา
9
72
8
13
31040013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ ทองเรือง
15
115
11
14
31040014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโพธิญาน ก้านจักร
14
147
8
15
31040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ศิลาไสล
8
97
8
16
31040016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางช่วงมณี จงเพียร พุฒสุข
11
154
8
17
31040017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ สุภะกรรม
6
42
8
18
31040018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรัชชัย แพนแก้ว
7
43
8
19
31040019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายฝน พลอาษา
8
81
8
20
31040020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ ประนัดศรี
9
89
8
21
31040021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรสิทธิ์ ปะโกติโย
8
94
8
22
31040022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนราพันธ์ สมาทอง
13
168
8
23
31040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวรัตน์ ประเทืองไทย
7
95
8
24
31040024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนัส ด้วงเอก
8
57
8
25
31040025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพร เรืองศรีชาติ
10
84
8
26
31040026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษฎ์พล สุขกำเนิด
13
129
8
27
31040027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน
20
258
11
28
31040028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ สุดประโคน
9
83
8
29
31040029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนา โททัสสะ
22
236
12
30
31040030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ วชิระพรไชย
6
29
8
31
31040031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ทิพย์จ้อย
11
144
8
32
31040032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิท ล้วนกล้า
19
171
11
33
31040033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพรรดิ เดิมทำรัมย์
7
42
8
34
31040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงค์ศักดิ์ พุทธลา
14
203
8
35
31040035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาคภูมิ แก้วกูล
14
132
11
36
31040036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกราช เครือศรี
8
78
8
37
31040037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนั่น ประเสริฐศรี
7
42
8
38
31040038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติชาย พลอาษา
11
105
8
39
31040039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญญัติ กั้นไธสง
10
130
8
40
31040040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัวพันธ์ นันตา
21
260
11
41
31040041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรีภพ ดวงภักดีรัมย์
10
99
8
42
31040042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิกร มณีเนตร
18
162
11
43
31040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย โขงรัมย์
10
124
9
44
31040044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัษณ สุขเกษม
9
70
8
45
31040045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรชัย มีชื่อ
7
54
8
46
31040046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาณิสรา เสนาพันธ์
10
49
8
47
31040047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉัตรปวีณ์ ศรีชลบวรวงค์
12
93
8
48
31040048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ บุญมี
18
198
12
49
31040049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุคนธ์ ไปนาวะดี
22
304
11
50
31040050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญา พลพุฒินันท์
16
185
9
51
31040051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิณห์จุฑา ยุวรรณะ
21
150
11
52
31040052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญาวี เวหา
11
84
8
53
31040053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศศิพร รินทะ
10
90
8
54
31040054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
88
8
55
31040055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมหมาย ฝ่ายพลแสน
19
157
11
56
31040056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรูญ วิศิษฎ์ศิลป์
17
153
11
57
31040057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงเกียรติ แสไธสง
7
66
8
58
31040058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสดศรี สุดเต้
9
44
8
59
31040059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชญ์ สิทธิ์เสือ
9
81
8
60
31040060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวุธ ภูทองแหลม
16
105
11
61
31040061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกอบ แสงกุล
19
211
11
62
31040062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวละเอียด อาจทวีกุล
8
36
8
63
31040063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม พงศ์ชนะ
5
44
8
64
31040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาติ ปรึกไธสง
6
77
8
65
31040065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรชัย แสวงชัย
21
195
11
66
31040066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ พุทธเพาะ
48
1,126
36
67
31040067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร กิ่งไธสง
18
330
14
68
31040068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิมลมาศ ชำนิกล้า
11
92
8
69
31040069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรปะภา เผ่าเมือง
6
31
7
70
31040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางน้ำค้าง โชยรัมย์
10
71
8
71
31040071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล แสนลี
18
193
11
72
31040072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมานิตย์ แสนยะบุตร
12
133
8
73
31040073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจันทร์เพ็ง ทาระเวท
21
262
11
74
31040074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ พวงธรรม
19
139
11
75
31040075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชุม อยู่เกาะ
9
69
8
76
31040076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชู แถวนาชุม
8
68
8
77
31040077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราพร ผนิดรัตนากร
14
185
8
78
31040078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวลิต ชูทรัพย์
22
336
11
79
31040079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนากร การะวิโก
17
156
11
80
31040080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเบญจวรรณ อุไรรัตน์
18
192
11
81
31040081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา สีหาวัฒน์
13
154
8
82
31040082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรรณิกา พันญูเทพ
8
80
8
83
31040083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหาญ แถวนาชุม
26
432
22
84
31040084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรีย์ ฉวีวัฒน์
9
103
8
85
31040085
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบโทณัฐวัตร โจระสา
7
33
8
86
31040086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
87
31040087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธวิน พุทธินันเมธา
9
93
8
88
31040088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ เข็มทอง
18
199
11
89
31040089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ อินทแย้ม
8
50
8
90
31040090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุบรรณ์ จำปาศรี
19
160
11
91
31040091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลำดวน ชาวไธสง
9
46
8
92
31040092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชนารดี จารุสิทธิกุล
12
131
8
93
31040093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
43
8
94
31040094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์
31
423
22
95
31040095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง พวงธรรม
16
113
12
96
31040096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวณี บ่อศิลป์
5
44
8
97
31040097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ กุลพรม
17
131
11
98
31040098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเพลินจิตร นัดกล้า
37
709
23
99
31040099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ มะลัยสิทธิ์
13
256
11
100
31040100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุชิต วรรณสุทธิ์
18
197
11
101
31040101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพร ศาลางาม
9
119
8
102
31040102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพล จงปัตนา
9
89
8
103
31040103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาตรี เชยรัมย์
23
211
14
104
31040104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร อรุณโน
14
196
11
105
31040105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร บุญหวัง
7
91
8
106
31040106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนตรี ชะบา
22
281
13
107
31040107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา สองสีดา
9
91
8
108
31040108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ จันทร์เพชร
14
239
13
109
31040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ ดำริห์
11
98
8
110
31040110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ สามารถกุล
10
142
8
111
31040111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธินิดา พิลาล้ำ
11
102
8
112
31040112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเพ็ง พิลาล้ำ
17
204
11
113
31040113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพ กันยายน
8
63
8
114
31040114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ศรีเจริญ
11
175
8
115
31040115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัดดาวัลย์ แสงตา
7
67
8
116
31040116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุฒิพงศ์ มนตรีโพธิ์
57
1,263
36
117
31040117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิสมัย อรุณโน
20
198
11
118
31040118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะพล มะลิเลิศ
8
108
8
119
31040119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
19
200
11
120
31040120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง เจริญศิริ
6
42
8
121
31040121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร เยียวรัมย์
8
48
8
122
31040122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำภี โฉมสุข
3
40
8
123
31040123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพล อ่อนหนองหว้า
19
237
11
124
31040124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคูณ สีสิ่ว
13
123
8
125
31040125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ สุวรรณ
9
105
8
126
31040126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประคองณัฐ แสนสนาม
12
106
8
127
31040127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ สีแดง
12
113
8
128
31040128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภาร กุลสิงห์
9
60
8
129
31040129
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม
12
132
8
130
31040130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถพล สระสงคราม
33
496
23
131
31040131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันท ปุผาลา
14
118
8
132
31040132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรรยา กีรตินิตยา
13
150
8
133
31040133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจเด็ด ผนิดรัตนากร
15
208
8
134
31040134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ ฝาคำ
24
287
15
135
31040135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร แปไธสง
17
155
11
136
31040136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐา พรมไธสง
7
39
8
137
31040137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ โพธิรัตน์วัฒนกุล
21
259
15
138
31040138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิภัทร หาญธิติภูวดล
21
283
13
139
31040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิษฐ์ บุญรับจิรโรจน์
7
51
9
140
31040140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจรรยาพร นครแสน
8
51
8
141
31040141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชิตพล เวินเสียง
17
137
11
142
31040142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิภัทร หาญธิติภูวดล
8
46
8
143
31040143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต
14
221
8
144
31040144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวราพงษ์ พรมไธสง
22
182
11
145
31040145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพร้อม ออมไธสง
8
39
8
146
31040146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุปรียา อุ่นเจริญ
7
75
8
147
31040147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเก็จกาญจน์ จุมพลมา
8
79
8
148
31040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง กิจคติ
6
19
7
149
31040149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหัตถชัย ถือดียิ่ง
8
48
9
150
31040150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ มูลดวง
17
113
9
151
31040151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธัญจิรา จิตโสภากุล
8
82
8
152
31040152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูล รอดโฉม
12
125
8
153
31040153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
154
11
154
31040154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พิทักษ์ เพ็งศรี
10
122
8
155
31040155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย แก้วน้อย
12
79
8
156
31040156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววราอินทร์ ปุผาลา
8
48
8
157
31040157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิศรา ไกรเพชร
9
66
8
158
31040158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพร ธรรมรักษา
22
254
12
159
31040159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทานิน จันทะขาล
9
53
9
160
31040160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิต วิลาศ
10
112
8
161
31040161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนางสาวปาริศา ทองกาสี
7
38
7
162
31040162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชร์จิโรจน์ กระจ่างวงศ์
6
38
8
163
31040163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมลนิตย์ ทาไธสง
17
169
11
164
31040164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธเนศ พรมโชติ
6
54
8
165
31040165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญยุทธ เทวรัตน์
8
62
8
166
31040166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอลงกรณ์ มาลีนันท์
9
87
8
167
31040167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหัชฆภรณ์ กาวไธสง
9
157
8
168
31040168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวน นนท์ธีระโชติ
15
150
8
169
31040169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกษร สมาทอง
10
98
8
170
31040170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกฤษณา เกลียววงศ์
18
139
11
171
31040171
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกทัสนา สุวรรณไตรย์
7
50
8
172
31040172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิวานนท์ สวยสว่าง
8
58
8
173
31040173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวคำพัน กำมุขโช
8
48
8
174
31040174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร ภาสตโรจน์
11
74
8
175
31040175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ ศรีวิเศษ
25
537
20
176
31040176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมธาพันธ์ กระสังข์สรสิริ
22
254
11
177
31040177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ประเทืองไทย
12
151
8
178
31040178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
195
11
179
31040179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญศักดิ์ ศรเสนา
12
200
8
180
31040180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญหนา ศรีลาดเลา
11
147
8
181
31040181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ไพรสินธุ์
12
169
8
182
31040182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอำภาพร วงสาสนธิ์
8
73
8
183
31040183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี พรมแสง
11
98
8
184
31040184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเธียรธรรม ศักดิ์วิชชาบูรณ์
10
85
8
185
31040185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง ชุ่มสีดา
11
153
8
186
31040186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรจนา ยอดสะเทิ้น
17
191
11
187
31040187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชญาดา วิลัยฤทธิ์
8
47
8
188
31040188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเข็มชาติ อนุไพร
8
96
8
189
31040189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุไรวรรณ จันศิริ
8
113
8
190
31040191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา แพงวงษ์
10
73
8
191
31040192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทัศพร ปูมสีดา
19
147
11
192
31040193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงชัย อธิพัฒน์พลากร
5
77
8
193
31040194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำปา จันทะสอน
27
469
18
รวม
2,492
28,234
1,860

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน