ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
31040001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ บุตรคาน
คูเมือง2
7
78
8
2
31040002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุรินทร์ สารีคำ
กลุ่มคุเมือง 2
6
52
8
3
31040003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกครอง แสนมณี
กลุ่มคูเมือง 2
12
188
8
4
31040004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรี บุญแจด
-
6
63
8
5
31040005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร จันทร์โสดา
กลุ่มคูเมือง 2
27
564
16
6
31040006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราลักษณ์ ศิวยากรณ์
กลุ่มคุเมือง 2
6
61
8
7
31040007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุขุม วรรณวิจิตร
คูเมือง 2
18
124
11
8
31040008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชญานินทร์ อินทอง
คูเมือง4
8
64
8
9
31040009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรหาญ บุญจันทร์
คูเมือง 4
10
127
8
10
31040010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ
10
113
8
11
31040011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวารี ภาคพรหม
โรงเรียนขนาดเล็ก
7
77
8
12
31040012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง4
7
72
8
13
31040013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ ทองเรือง
กลุ่มคูเมือง 4
18
111
11
14
31040014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโพธิญาน ก้านจักร
คูเมือง 4
13
160
8
15
31040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ศิลาไสล
กลุ่มคูเมือง 4
8
107
8
16
31040016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
136
8
17
31040017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4
4
45
8
18
31040018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย แพนแก้ว
5
57
8
19
31040019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางช่วงมณี จงเพียร พุฒสุข
กลุ่มคูเมือง 1
9
84
8
20
31040020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ ประนัดศรี
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1
8
85
8
21
31040021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรสิทธิ์ ปะโกติโย
กลุ่มคูเมือง 1
8
91
8
22
31040022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชูศรี นันตา
โรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ
14
158
8
23
31040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวรัตน์ ประเทืองไทย
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1
6
99
8
24
31040024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนัส ด้วงเอก
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1
6
53
8
25
31040025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพร เรืองศรีชาติ
กลุ่มคูเมือง 1
9
78
8
26
31040026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มคูเมือง 1
11
124
9
27
31040027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน
คูเมือง 1
23
281
11
28
31040028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ สุดประโคน
สพฐ
9
83
8
29
31040029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา โททัสสะ
คูเมือง ๑
21
258
13
30
31040030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วัดบ้านปะเคียบ
5
24
8
31
31040031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ทิพย์จ้อย
คูเมือง 3
12
145
8
32
31040032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิท ล้วนกล้า
สพฐ.
17
167
11
33
31040033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คูเมือง3
5
42
8
34
31040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงค์ศักดิ์ พุทธลา
คูเมือง3
14
219
8
35
31040035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาคภูมิ แก้วกูล
สพป.บร.4
15
141
11
36
31040036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล นันทะชาติ
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5
6
86
8
37
31040037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ สุภะกรรม
4
50
8
38
31040038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติชาย พลอาษา
กลุ่มคูเมือง 2
10
107
8
39
31040039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกันตาธรณ์ ตะราช
คูเมือง2
11
123
8
40
31040040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัวพันธ์ นันตา
คูเมือง 2
22
275
14
41
31040041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมศักดิ์ ทานคำ
คูเมือง 2
7
96
8
42
31040042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิกร มณีเนตร
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง5
17
164
11
43
31040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย โขงรัมย์
สพฐ.
13
116
9
44
31040044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ.
8
68
8
45
31040045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรพล ทองชา
กลุ่มโรงเรียนอำเภอคูเมือง 5
6
58
8
46
31040046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาณิสรา เสนาพันธ์
คูเมือง5
9
53
8
47
31040047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธาดาพงศ์ แดงงาม
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5
10
105
8
48
31040048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ บุญมี
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5
16
193
11
49
31040049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุคนธ์ ไปนาวะดี
อนุบาลต้นแบบ
22
322
11
50
31040050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญา พลพุฒินันท์
พุทไธสง 3
12
186
9
51
31040051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
พุทไธสง 3
19
181
11
52
31040052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญาวี เวหา
กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3
8
94
8
53
31040053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศศิพร รินทะ
พุทไธสง 1
9
80
8
54
31040054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขุม วรรณวิจิตร
พุทไธสง1
10
93
8
55
31040055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมหมาย สุดเต้
สพฐ.
18
160
11
56
31040056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรูญ วิศิษฎ์ศิลป์
สพป.บร.4
18
155
11
57
31040057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงเกียรติ แสไธสง
พุทไธสง2
7
82
8
58
31040058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสดศรี สุดเต้
พุทไธสง 2
7
43
8
59
31040059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชญ์ สิทธิ์เสือ
กลุ่มพุทไธสง 2
6
75
8
60
31040060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวุธ ภูทองแหลม
สพฐ.
16
129
11
61
31040061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกอบ แสงกุล
พุทไธสง1
20
207
11
62
31040062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนขนาดเล็ก
7
34
8
63
31040063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
41
8
64
31040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาติ ปรึกไธสง
6
77
8
65
31040065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรชัย แสวงชัย
19
195
11
66
31040066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ พุทธเพาะ
กลุ่มพุทไธสง1
47
1,154
36
67
31040067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร กิ่งไธสง
กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 2
18
335
13
68
31040068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิณห์จุฑา ยุวรรณะ
7
92
8
69
31040069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พุทไธสง 2
7
48
7
70
31040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางน้ำค้าง โชยรัมย์
พุทไธสง 3
11
69
8
71
31040071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล แสนลี
พุทไธสง 3
19
210
11
72
31040072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระวัฒน์ ปัญญาวชิรไพบูลย์
-
13
124
8
73
31040073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจันทร์เพ็ง ทาระเวท
กลุ่มสตึก5
21
267
11
74
31040074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ พวงธรรม
สตึก5
17
137
11
75
31040075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชุม อยู่เกาะ
กลุ่มโรงเรียนสตึก5
9
64
8
76
31040076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชู แถวนาชุม
สตึก 5
6
79
8
77
31040077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราพร ผนิดรัตนากร
-
13
171
8
78
31040078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวลิต ชูทรัพย์
สตึก 6
19
335
13
79
31040079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนากร การะวิโก
กลุ่มสตึก 6
17
169
11
80
31040080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเบญจวรรณ อุไรรัตน์
สตึก 6
17
187
11
81
31040081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา สีหาวัฒน์
กลุ่มสตึก6
13
164
8
82
31040082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันท ปุผาลา
โรงเรียนขนาดเล็ก
8
85
8
83
31040083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหาญ แถวนาชุม
27
453
22
84
31040084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรีย์ ฉวีวัฒน์
10
109
8
85
31040085
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบโทณัฐวัตร โจระสา
สตึก 3
8
39
8
86
31040086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สตึก3
3
0
0
87
31040087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนครินทร์ สำรวมรัมย์
สตึก2
9
99
8
88
31040088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ เข็มทอง
กลุ่มสตึก 2
17
216
11
89
31040089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ อินทแย้ม
-
7
47
8
90
31040090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุบรรณ์ จำปาศรี
17
164
11
91
31040091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสตึก 2
7
55
8
92
31040092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชนารดี จารุสิทธิกุล
สตึก 5
9
124
8
93
31040093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสตึก 5
4
43
8
94
31040094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์
กลุ่มสตึก5
32
440
21
95
31040095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง พวงธรรม
กลุ่มสตึก 5
20
122
12
96
31040096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวณี บ่อศิลป์
4
40
7
97
31040097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ กุลพรม
สตึก 1
16
132
11
98
31040098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร บุ้งทอง
กลุ่มสตึก 1
39
718
24
99
31040099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ มะลัยสิทธิ์
กลุ่มโรงเรียนสตึก 1
13
265
12
100
31040100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุชิต วรรณสุทธิ์
สตึก 1
19
194
11
101
31040101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพร ศาลางาม
โรงเรียนขนาดกลาง
11
132
8
102
31040102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพล จงปัตนา
สตึก 1
9
93
8
103
31040103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาตรี เชยรัมย์
สตึก 4
21
252
14
104
31040104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร อรุณโน
โรงเรียนสตึก 4
17
212
11
105
31040105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร บุญหวัง
สตึก4
8
76
8
106
31040106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนตรี ชะบา
กลุ่มสตึก4
18
295
13
107
31040107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพล อ่อนหนองหว้า
กลุ่มสตึก 4
9
94
8
108
31040108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ จันทร์เพชร
สตึก 3
14
244
12
109
31040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ ดำริห์
กลุ่มสตึก 3
11
86
8
110
31040110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ สามารถกุล
กลุ่มสตึก3
11
154
8
111
31040111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
109
8
112
31040112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเพ็ง พิลาล้ำ
โรงเรียนขยายโอกาส
17
210
11
113
31040113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนขนาดเล็ก
3
81
8
114
31040114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ศรีเจริญ
กลุ่มสตึก3
11
173
8
115
31040115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสตึก 3
6
71
8
116
31040116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุฒิพงศ์ มนตรีโพธิ์
กลุ่มสตึก 1
59
1,257
36
117
31040117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิสมัย อรุณโน
กลุ่มสตึก 1
19
197
11
118
31040118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะพล มะลิเลิศ
โรงเรียนขนาดเล็ก
8
91
8
119
31040119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเพลินจิตร นัดกล้า
3BB
19
203
11
120
31040120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง เจริญศิริ
สตึก 4
5
36
8
121
31040121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย นามณี
โรงเรียนขนาดเล็ก
6
54
8
122
31040122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิลาวัลย์ รักษาธรรม
สตึก 4
5
45
8
123
31040123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญยุทธ นาเจริญ
กลุ่มสตึก 4
20
257
11
124
31040124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคูณ สีสิ่ว
กลุ่มโรงเรียนสตึก 4
11
127
8
125
31040125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ สุวรรณ
สพป.บร.4
8
100
8
126
31040126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประคองณัฐ แสนสนาม
สตึก 2
13
111
8
127
31040127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ สีแดง
สตึก 2
12
120
8
128
31040128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภาร กุลสิงห์
สตึก 2
9
63
8
129
31040129
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม
กลุ่มสตึก2
12
134
8
130
31040130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถพล สระสงคราม
กลุ่มสตึก 6
35
530
22
131
31040131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเพ็ง อินห้างหว้า
กลุ่มสตึก 6
11
125
8
132
31040132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรรยา กีรตินิตยา
กลุ่มสตึก 6
11
150
8
133
31040133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจเด็ด ผนิดรัตนากร
กลุ่มสตึก 6
14
205
8
134
31040134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ ฝาคำ
กลุ่มนาโพธิ์2
20
295
15
135
31040135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร แปไธสง
17
158
11
136
31040136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐา พรมไธสง
กลุ่มนาโพธิ์ 2
6
43
8
137
31040137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ โพธิรัตน์วัฒนกุล
กลุ่มนาโพธิ์ 2
24
278
15
138
31040138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเจนต์ ลิไธสง
โรงเรียนในฝัน
19
294
13
139
31040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิษฐ์ บุญรับจิรโรจน์
นาโพธิ์ 1
6
55
9
140
31040140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาโพธิ์ 1
5
57
8
141
31040141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชิตพล เวินเสียง
กลุ่มนาโพธิ์ 1
17
139
11
142
31040142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิภัทร หาญธิติภูวดล
นาโพธิ์ 1
5
54
8
143
31040143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต
กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 1
14
223
8
144
31040144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวราพงษ์ พรมไธสง
21
194
11
145
31040145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพร้อม ออมไธสง
โรงเรียนพระราชดำริ
10
43
8
146
31040146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุปรียา อุ่นเจริญ
กลุ่มนาโพธิ์ 2
8
68
8
147
31040147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 2
4
73
8
148
31040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
21
8
149
31040149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาโพธิ์2
8
44
9
150
31040150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ มูลดวง
กลุ่มนาโพธิ์ 2
16
106
10
151
31040151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธัญจิรา จิตโสภากุล
กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 1
7
87
8
152
31040152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูล รอดโฉม
กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 1
12
130
8
153
31040153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัส พรดีมา
กลุ่มนาโพธิ์ 1
18
189
13
154
31040154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พิทักษ์ เพ็งศรี
กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 2
14
121
8
155
31040155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านใหม่ไชยพจน์ 2
8
91
8
156
31040156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววราอินทร์ ปุผาลา
-
6
50
8
157
31040157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
5
67
8
158
31040158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนา โด่งพิมาย
บ้านใหม่ไชยพจน์ 1
23
261
11
159
31040159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทานิน จันทะขาล
กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 1
6
61
9
160
31040160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมานิตย์ แสนยะบุตร
11
117
8
161
31040161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กระทรวงศึกษาธิการ
6
40
8
162
31040162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชร์จิโรจน์ กระจ่างวงศ์
บ้านใหม่ไชยพจน์2
6
37
8
163
31040163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมลนิตย์ ทาไธสง
19
182
11
164
31040164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนดีศรีตำบล
5
57
8
165
31040165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านใหม่ไชยพจน์ 2
6
63
8
166
31040166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอลงกรณ์ มาลีนันท์
7
92
8
167
31040167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหัชฆภรณ์ กาวไธสง
กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 2
10
154
9
168
31040168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวน นนท์ธีระโชติ
บ้านใหม่ไชยพจน์ 1
11
158
8
169
31040169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์ 1
8
95
8
170
31040170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกฤษณา เกลียววงศ์
กลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์ 1
19
149
11
171
31040171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์ 1
4
43
8
172
31040172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิไลวรรณ กัณหา
กลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์ 1
9
56
8
173
31040173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวคำพัน กำมุขโช
กลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์ 1
9
43
8
174
31040174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร ภาสตโรจน์
กลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์1
8
66
8
175
31040175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ ศรีวิเศษ
สพป.บร.4
30
537
20
176
31040176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเปรียญ พรมไธสง
แคนดง 1
20
270
12
177
31040177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ประเทืองไทย
แคนดง1
14
161
8
178
31040178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศักดิ์ แก้วประเสริฐ
แคนดง1
17
203
11
179
31040179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญศักดิ์ ศรเสนา
แคนดง1
14
204
8
180
31040180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญหนา ศรีลาดเลา
แคนดง1
10
149
8
181
31040181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ไพรสินธุ์
แคนดง 2
10
175
8
182
31040182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกกาญจน์ ฉวีวงศ์
แคนดง 2
12
79
8
183
31040183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี พรมแสง
แคนดง 2
9
104
8
184
31040184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเธียรธรรม ศักดิ์วิชชาบูรณ์
กลุ่มโรงเรียนแคนดง2
9
95
8
185
31040185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง ชุ่มสีดา
กลุ่มโรงเรียนแคนดง 1
13
163
8
186
31040186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรจนา ยอดสะเทิ้น
-
18
196
11
187
31040187
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนแคนดง 1
4
49
8
188
31040188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเข็มชาติ อนุไพร
แคนดง 1
6
95
8
189
31040189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธาพันธ์ กระสังข์สิริ
แคนดง 2
10
107
8
190
31040190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มแคนดง2
2
0
0
191
31040191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา แพงวงษ์
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
12
86
8
192
31040192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทัศพร ปูมสีดา
-
17
145
11
193
31040193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนขนาดเล็ก
7
73
8
194
31040194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำปา จันทะสอน
29
477
18
รวม
2,407
28,938
1,869

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน