ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1031260164
31040001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ บุตรคาน
คูเมือง2
2
1031260165
31040002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุรินทร์ สารีคำ
กลุ่มคุเมือง 2
3
1031260166
31040003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกครอง แสนมณี
กลุ่มคูเมือง 2
4
1031260167
31040004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรี บุญแจด
-
5
1031260168
31040005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร จันทร์โสดา
กลุ่มคูเมือง 2
6
1031260206
31040006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราลักษณ์ ศิวยากรณ์
กลุ่มคุเมือง 2
7
1031260208
31040007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุขุม วรรณวิจิตร
คูเมือง 2
8
1031260172
31040008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชญานินทร์ อินทอง
คูเมือง4
9
1031260173
31040009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรหาญ บุญจันทร์
คูเมือง 4
10
1031260174
31040010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุคนธ์ ไปนาวะดี
สพฐ
11
1031260176
31040011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวารี ภาคพรหม
โรงเรียนขนาดเล็ก
12
1031260177
31040012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล สิทธิรัชนีวรรณ
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง4
13
1031260184
31040013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ ทองเรือง
กลุ่มคูเมือง 4
14
1031260171
31040014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโพธิญาน ก้านจักร
คูเมือง 4
15
1031260175
31040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ศิลาไสล
กลุ่มคูเมือง 4
16
1031260182
31040016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดารัตน์ พุ้ยมอม
17
1031260183
31040017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวิทย์ วงศ์รัมย์
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4
18
1031260193
31040018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย แพนแก้ว
19
1031260194
31040019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวช่วงมณี จงเพียร
กลุ่มคูเมือง 1
20
1031260195
31040020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริพงศ์ นาคทองทวีวัฒน์
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1
21
1031260196
31040021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรสิทธิ์ ปะโกติโย
กลุ่มคูเมือง 1
22
1031260190
31040022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชูศรี นันตา
โรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ
23
1031260191
31040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวรัตน์ ประเทืองไทย
24
1031260198
31040024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1
25
1031260189
31040025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพร เรืองศรีชาติ
กลุ่มคูเมือง 1
26
1031260197
31040026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ ประนัดศรี
กลุ่มคูเมือง 1
27
1031260185
31040027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน
คูเมือง 1
28
1031260186
31040028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ สุดประโคน
สพฐ
29
1031260187
31040029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา โททัสสะ
คูเมือง ๑
30
1031260188
31040030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วัดบ้านปะเคียบ
31
1031260199
31040031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ทิพย์จ้อย
คูเมือง 3
32
1031260200
31040032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิท ล้วนกล้า
สพฐ.
33
1031260201
31040033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิกร มณีเนตร
คูเมือง3
34
1031260202
31040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงค์ศักดิ์ พุทธลา
คูเมือง3
35
1031260203
31040035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาคภูมิ แก้วกูล
สพป.บร.4
36
1031260210
31040036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายสุดใจ ผาสุขสม
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5
37
1031260212
31040037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ สุภะกรรม
38
1031260169
31040038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติชาย พลอาษา
กลุ่มคูเมือง 2
39
1031260170
31040039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกันตาธรณ์ ตะราช
คูเมือง2
40
1031260192
31040040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัวพันธ์ นันตา
คูเมือง 2
41
1031260207
31040041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมศักดิ์ ทานคำ
คูเมือง 2
42
1031260178
31040042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ บุญมี
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง5
43
1031260179
31040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ.
44
1031260180
31040044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคอนันต์ วิชัยเลิศ
สพฐ.
45
1031260181
31040045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย โขงรัมย์
กลุ่มโรงเรียนอำเภอคูเมือง 5
46
1031260204
31040046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาณิสรา เสนาพันธ์
คูเมือง5
47
1031260205
31040047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธาดาพงศ์ แดงงาม
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5
48
1031260209
31040048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ ศรีสุข
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5
49
1031260211
31040049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรตินัย เหลาแก้ว
อนุบาลต้นแบบ
50
1031260417
31040050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญา พลพุฒินันท์
พุทไธสง 3
51
1031260413
31040051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร เสาว์สิงห์
พุทไธสง 3
52
1031260415
31040052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญาวี เวหา
กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3
53
1031260401
31040053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศศิพร รินทะ
พุทไธสง 1
54
1031260402
31040054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขุม วรรณวิจิตร
พุทไธสง1
55
1031260403
31040055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ วรรณวิจิตร
สพฐ.
56
1031260406
31040056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรูญ วิศิษฎ์ศิลป์
สพป.บร.4
57
1031260407
31040057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงเกียรติ แสไธสง
พุทไธสง2
58
1031260408
31040058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสดศรี สุดเต้
พุทไธสง 2
59
1031260409
31040059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มพุทไธสง 2
60
1031260410
31040060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวุธ ภูทองแหลม
สพฐ.
61
1031260400
31040061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกอบ แสงกุล
พุทไธสง1
62
1031260399
31040062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเนียง อาจทวีกุล
โรงเรียนขนาดเล็ก
63
1031260398
31040063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรชัย แสวงชัย
64
1031260396
31040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล อุ่นทานนท์
65
1031260397
31040065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรพีภัทร สิเนรุราช
66
1031260395
31040066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ พุทธเพาะ
กลุ่มพุทไธสง1
67
1031260404
31040067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร กิ่งไธสง
กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 2
68
1031260405
31040068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิณห์จุฑา ยุวรรณะ
69
1031260411
31040069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาติ ปรึกไธสง
70
1031260414
31040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พุทไธสง 3
71
1031260412
31040071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร ไชยสุริยวิรัตน์
พุทไธสง 3
72
1031260416
31040072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระวัฒน์ ปัญญาวชิรไพบูลย์
-
73
1031260568
31040073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจันทร์เพ็ง ทาระเวท
กลุ่มสตึก5
74
1031260569
31040074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ พวงธรรม
สตึก5
75
1031260571
31040075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภาร กุลสิงห์
กลุ่มโรงเรียนสตึก5
76
1031260574
31040076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชู แถวนาชุม
สตึก 5
77
1031260580
31040077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราพร ผนิดรัตนากร
-
78
1031260582
31040078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวลิต ชูทรัพย์
สตึก 6
79
1031260583
31040079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนากร การะวิโก
กลุ่มสตึก 6
80
1031260584
31040080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเบญจวรรณ อุไรรัตน์
สตึก 6
81
1031260585
31040081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา สีหาวัฒน์
กลุ่มสตึก6
82
1031260586
31040082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันท ปุผาลา
โรงเรียนขนาดเล็ก
83
1031260552
31040083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหาญ แถวนาชุม
84
1031260553
31040084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรีย์ ฉวีวัฒน์
85
1031260554
31040085
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบโทณัฐวัตร โจระสา
86
1031260555
31040086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สตึก3
87
1031260542
31040087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวน ศรีเจริญ
88
1031260570
31040088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ เข็มทอง
89
1031260575
31040089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
90
1031260572
31040090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุบรรณ์ จำปาศรี
91
1031260573
31040091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีแก่นจันทร์
92
1031260543
31040092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุทุมพร จารุสิทธิกุล
สตึก 5
93
1031260576
31040093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสตึก 5
94
1031260566
31040094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์
กลุ่มสตึก5
95
1031260567
31040095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง พวงธรรม
กลุ่มสตึก 5
96
1031260532
31040096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเผชิญ อินทะกนก
97
1031260536
31040097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ กุลพรม
สตึก 1
98
1031260527
31040098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร บุ้งทอง
99
1031260529
31040099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ มะลัยสิทธิ์
กลุ่มโรงเรียนสตึก 1
100
1031260530
31040100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุชิต วรรณสุทธิ์
สตึก 1
101
1031260531
31040101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพร ศาลางาม
โรงเรียนขนาดเล็ก
102
1031260528
31040102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพล จงปัตนา
สตึก 1
103
1031260556
31040103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาตรี เชยรัมย์
สตึก4
104
1031260557
31040104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร อรุณโน
โรงเรียนสตึก 4
105
1031260560
31040105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิสมัย อรุณโน
สตึก4
106
1031260564
31040106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนตรี ชะบา
กลุ่มสตึก4
107
1031260565
31040107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพล อ่อนหนองหว้า
กลุ่มสตึก 4
108
1031260544
31040108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ จันทร์เพชร
สตึก 3
109
1031260545
31040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ ดำริห์
กลุ่มสตึก 3
110
1031260546
31040110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ สามารถกุล
กลุ่มสตึก3
111
1031260547
31040111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา คงพินิจ
112
1031260548
31040112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเพ็ง พิลาล้ำ
โรงเรียนขยายโอกาส
113
1031260549
31040113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายสรกฤษฎิ์ โล่ห์นารายณ์
โรงเรียนขนาดเล็ก
114
1031260550
31040114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ศรีเจริญ
กลุ่มสตึก3
115
1031260551
31040115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธินิดา พิลาล้ำ
กลุ่มสตึก 3
116
1031260526
31040116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุฒิพงศ์ มนตรีโพธิ์
กลุ่มสตึก 1
117
1031260533
31040117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย อังกุละศรี
กลุ่มสตึก 1
118
1031260534
31040118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะพล มะลิเลิศ
โรงเรียนขนาดเล็ก
119
1031260535
31040119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนุกูล เวศสุวรรณ์
120
1031260563
31040120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง เจริญศิริ
สตึก 4
121
1031260561
31040121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร บุญหวัง
โรงเรียนขนาดเล็ก
122
1031260562
31040122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาวัลย์ ราสระคู
สตึก 4
123
1031260558
31040123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญยุทธ นาเจริญ
กลุ่มสตึก 4
124
1031260559
31040124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคูณ สีสิ่ว
กลุ่มโรงเรียนสตึก 4
125
1031260537
31040125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ สุวรรณ
สพป.บร.4
126
1031260538
31040126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูษิต บุญอิ้ง
สตึก 2
127
1031260539
31040127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ สีแดง
สตึก 2
128
1031260540
31040128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภาร กุลสิงห์
สตึก 2
129
1031260541
31040129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพลินจิตร นัดกล้า
130
1031260577
31040130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถพล สระสงคราม
กลุ่มสตึก 6
131
1031260578
31040131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเพ็ง อินห้างหว้า
กลุ่มสตึก 6
132
1031260579
31040132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรรยา กีรตินิตยา
กลุ่มสตึก 6
133
1031260581
31040133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจเด็ด ผนิดรัตนากร
กลุ่มสตึก 6
134
1031260656
31040134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ ฝาคำ
กลุ่มนาโพธิ์2
135
1031260657
31040135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร แปไธสง
136
1031260658
31040136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐา พรมไธสง
137
1031260655
31040137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ โพธิรัตน์วัฒนกุล
กลุ่มนาโพธิ์ 2
138
1031260640
31040138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเจนต์ ลิไธสง
โรงเรียนในฝัน
139
1031260643
31040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิษฐ์ บุญรับจิรโรจน์
นาโพธิ์ 1
140
1031260644
31040140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ แสนเจ๊ก
นาโพธิ์ 1
141
1031260646
31040141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชิตพล เวินเสียง
กลุ่มนาโพธิ์ 1
142
1031260654
31040142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิภัทร หาญธิติภูวดล
นาโพธิ์ 1
143
1031260652
31040143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต
กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 1
144
1031260653
31040144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวราพงษ์ พรมไธสง
145
1031260659
31040145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพร้อม ออมไธสง
โรงเรียนพระราชดำริ
146
1031260648
31040146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ลิไธสง
กลุ่มนาโพธิ์ 2
147
1031260649
31040147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต เอกา
กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์
148
1031260650
31040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุปรียา อุ่นเจริญ
149
1031260651
31040149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤษณา เกลียววงศ์
นาโพธิ์2
150
1031260647
31040150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ มูลดวง
กลุ่มนาโพธิ์ 2
151
1031260645
31040151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธัญจิรา จิตโสภากุล
152
1031260642
31040152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูล รอดโฉม
กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 1
153
1031260641
31040153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัส พรดีมา
กลุ่มนาโพธิ์ 1
154
1031260764
31040154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พิทักษ์ เพ็งศรี
กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 2
155
1031260765
31040155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมหมาย สุดเต้
บ้านใหม่ไชยพจน์ 2
156
1031260766
31040156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววราอินทร์ ปุผาลา
157
1031260757
31040157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหัชฆภรณ์ กาวไธสง
จัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
158
1031260759
31040158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนา โด่งพิมาย
บ้านใหม่ไชยพจน์ 1
159
1031260760
31040159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทานิน จันทะขาล
160
1031260767
31040160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมานิตย์ แสนยะบุตร
161
1031260775
31040161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กระทรวงศึกษาธิการ
162
1031260776
31040162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชร์จิโรจน์ กระจ่างวงศ์
บ้านใหม่ไชยพจน์2
163
1031260770
31040163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียร วินไธสง
164
1031260772
31040164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรศักดิ์ บุญบำรุง
โรงเรียนดีศรีตำบล
165
1031260773
31040165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเภา วิเศษนคร
บ้านใหม่ไชยพจน์ 2
166
1031260774
31040166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอลงกรณ์ มาลีนันท์
167
1031260771
31040167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมลนิตย์ ทาไธสง
กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 2
168
1031260769
31040168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวน นนท์ธีระโชติ
169
1031260763
31040169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีราพัฒน์ แก้วพลงาม
กลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์ 1
170
1031260768
31040170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพร ธรรมรักษา
กลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์ 1
171
1031260756
31040171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์ 1
172
1031260758
31040172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล แสนลี
กลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์ 1
173
1031260761
31040173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวคำพัน กำมุขโช
กลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์ 1
174
1031260762
31040174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร ภาสตโรจน์
กลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์1
175
1031260825
31040175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ ศรีวิเศษ
สพป.บร.4
176
1031260826
31040176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเปรียญ พรมไธสง
แคนดง 1
177
1031260827
31040177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ประเทืองไทย
แคนดง1
178
1031260832
31040178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศักดิ์ แก้วประเสริฐ
แคนดง1
179
1031260833
31040179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญศักดิ์ ศรเสนา
แคนดง1
180
1031260834
31040180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญหนา ศรีลาดเลา
แคนดง1
181
1031260835
31040181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ไพรสินธุ์
แคนดง 2
182
1031260836
31040182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกกาญจน์ ฉวีวงศ์
แคนดง 2
183
1031260837
31040183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี พรมแสง
แคนดง 2
184
1031260838
31040184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเธียรธรรม ศักดิ์วิชชาบูรณ์
กลุ่มโรงเรียนแคนดง2
185
1031260828
31040185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง ชุ่มสีดา
กลุ่มโรงเรียนแคนดง 1
186
1031260829
31040186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ รินไธสง
-
187
1031260830
31040187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรจนา ยอดสะเทิ้น
กลุ่มโรงเรียนแคนดง 1
188
1031260831
31040188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเข็มชาติ อนุไพร
แคนดง 1
189
1031260839
31040189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธาพันธ์ กระสังข์สิริ
แคนดง 2
190
1031260840
31040190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนครินทร์ สำรวมรัมย์
กลุ่มแคนดง2
191
1031260841
31040191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา แพงวงษ์
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
192
1031260842
31040192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทัศพร ปูมสีดา
193
1031260843
31040193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชานนท์ วันดีรัมย์
โรงเรียนขนาดเล็ก
194
1031260844
31040194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำปา จันทะสอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]