ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
32030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมนูญ บุญงอก
83
2,018
53
2
32030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจน์นิต สำเภา
11
119
8
3
32030003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
264
11
4
32030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำมี หอมเนียม
9
58
8
5
32030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิตย์ ขิมทอง
25
426
18
6
32030006
ประถมศึกษา
นายมิตรชัย สุชาติสุนทร
15
204
12
7
32030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประดับ สอดศรีจันทร์
12
135
8
8
32030008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยยุทธ หิรัญวิบูลย์
20
361
14
9
32030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ มีพรหมดี
15
134
8
10
32030010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภชัย ลวดเงิน
20
257
13
11
32030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ไท ไพรงาม
16
186
10
12
32030012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธนานันต์ ดียิ่ง
30
261
15
13
32030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกานต์ ศักดิ์ปกรณ์กานต์
7
49
7
14
32030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพะเอิญ คุ้มวงษ์
8
77
8
15
32030015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย เหมือนแก้ว
18
267
11
16
32030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ ปัญญาคิด
13
205
8
17
32030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุษบา กรวยทอง
9
83
8
18
32030018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสรินทร์ ห้วยทราย
20
244
11
19
32030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมาธวรรย์ อิงแอบ
13
189
8
20
32030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอนก ศรีนาค
14
125
8
21
32030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวานิช บูรณ์เจริญ
14
203
8
22
32030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมะลิ คูณสิน
15
233
12
23
32030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธี ศรีเครือดำ
15
212
9
24
32030024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอินทิรา พอใจ
21
373
18
25
32030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวไพลิน เดชกุญชร
16
197
11
26
32030026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสง่า พูลพรหม
21
364
18
27
32030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลักษณาวดี กระจ่างจิตร
12
172
8
28
32030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม แสนคม
14
119
8
29
32030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐกฤตา ธรรมธุระ
8
58
8
30
32030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินี กังวาฬ
14
153
8
31
32030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทวีลาภา เหล่าอุดม
11
81
8
32
32030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
232
11
33
32030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล บุญเจียม
15
239
10
34
32030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรัส เสียงเพราะ
11
106
8
35
32030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยา สุบรรณาจ
12
150
8
36
32030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพล ติราวรัมย์
10
98
8
37
32030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายการัณยภาส เพ็งพันธ์
14
132
8
38
32030038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ชมเมิน
14
120
8
39
32030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภราดร ดีพูน
10
102
8
40
32030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกันยณัฐ บัวสาย
11
109
9
41
32030041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย งามชื่น
18
214
11
42
32030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ แกล้วกล้า
11
178
8
43
32030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเติมพงศ์ แก้วม่วง
11
81
8
44
32030044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเตรียมศักดิ์ สว่าง
19
252
11
45
32030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ บุญคล้อย
14
169
8
46
32030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวชยันต์ ภิญโญภาพ
7
75
8
47
32030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริพัชร ติราวรัมย์
22
424
16
48
32030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศินรินทร์ เพ่งเล็งดี
8
68
8
49
32030049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักษ์ สระแก้ว
25
377
19
50
32030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์
13
129
8
51
32030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันทแสง แผ่นใหญ่
13
194
8
52
32030052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมทรง นิสสัยดี
22
327
15
53
32030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์
17
423
19
54
32030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจ
7
56
8
55
32030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิรินธร วิภาคะ
9
85
8
56
32030056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิญญาณ บุญทวี
18
284
12
57
32030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวาร หาญศึกษา
9
108
8
58
32030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจบ กำเนิดสิงห์
19
267
11
59
32030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ บูรณะ
12
76
8
60
32030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติธร ผะงาตุนัตถ์
20
344
14
61
32030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธรรม สุบรรณาจ
11
108
8
62
32030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์สิทธิ์ สาพิมพา
19
306
16
63
32030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิบูลย์ เปรมผล
11
164
8
64
32030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทาริณีย์ บุญคล้อย
14
215
10
65
32030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม สุขทอง
10
65
8
66
32030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ โกสีนาม
14
138
8
67
32030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำลี โททอง
10
99
8
68
32030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัจภาส สำราญสุข
10
91
8
69
32030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย กะภูทิน
10
91
8
70
32030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ชาติสม
16
214
11
71
32030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราการ รักพงษ์
13
158
8
72
32030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา เกตุชาติ
12
119
8
73
32030073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย สารสุข
19
204
11
74
32030074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ สุขวงค์
23
301
13
75
32030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายรัตน์ เสาประโคน
10
59
8
76
32030076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนตรี สายพญาศรี
52
862
35
77
32030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริพงษ์ ประดับเพชร
16
201
9
78
32030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ เทพบุตร
16
275
11
79
32030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพัฒน์ ดาทอง
11
94
8
80
32030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพรรณิกา สุบรรณาจ
8
50
8
81
32030081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป สงกล้า
18
217
11
82
32030082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพินท์ บัวสาย
18
223
11
83
32030083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภาพ เสาะพบดี
19
204
11
84
32030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล บุตรศรี
7
52
8
85
32030085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติพงศ์ มังกร
22
342
16
86
32030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัชรี รักษาสระน้อย
14
129
8
87
32030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ ลอยประโคน
13
143
8
88
32030088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมหทัย ตรองจิตต์
21
363
17
89
32030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา สุทธิโฉม
13
171
8
90
32030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำพอง ลำภา
13
141
8
91
32030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมุห์ รักงาม
11
148
8
92
32030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
15
178
9
93
32030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรสันต์ โมคศิริ
13
98
8
94
32030094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีญา เกษดี
22
428
22
95
32030095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดโชพล ชลธี
23
437
20
96
32030096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง ดาทอง
17
238
12
97
32030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาวดี ขุมทอง
10
171
8
98
32030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ผุยพันธ์
12
145
8
99
32030099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัมรินทร์ บุญเจียม
18
240
12
100
32030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพิชิต คนหาญ
14
207
8
101
32030101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฑารัตน์ ศรีไสว
24
382
18
102
32030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวไพรินทร์ หนอสีหา
18
285
11
103
32030103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทวัน พอใจ
26
425
19
104
32030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ เกิดสมนึก
22
385
16
105
32030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพล สุดชมโฉม
11
227
8
106
32030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ แก้วละมุล
11
145
8
107
32030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม สมหวัง
9
92
8
108
32030108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศร พิชญอัครกุล
18
209
11
109
32030109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุพิชฌาย์ เทศทอง
22
174
11
110
32030110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาร มีมาก
25
245
16
111
32030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ ชมดี
8
104
8
112
32030112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว
25
337
15
113
32030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล
14
154
8
114
32030114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวภัทรพร บรรลือทรัพย์
19
310
12
115
32030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธวัช สมบูรณ์
10
94
8
116
32030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศตวุฒิ กำจัดภัย
8
90
8
117
32030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรวัตร แม่นผล
14
220
10
118
32030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอง เติมทอง
15
272
13
119
32030119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนัด แสนกล้า
20
331
12
120
32030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาน พิมพร
7
98
8
121
32030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรจนา ทองประดับ
14
196
9
122
32030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสร ธุนาสูรย์
13
145
8
123
32030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ์
9
87
8
124
32030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญตา ยอดโพธิ์
9
113
8
125
32030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนง ไหวดี
26
493
21
126
32030126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา จิรคงสวัสดิ์
25
414
21
127
32030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร มีแสวง
15
268
16
128
32030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิริกานต์ เรืองจิต
9
67
8
129
32030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง
15
171
9
130
32030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนนทวัชร์ ทาทอง
9
84
8
131
32030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ แว่นดำ
10
92
8
132
32030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ ลาดศิลา
10
120
8
133
32030133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน ศาลางาม
23
372
15
134
32030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ประกอบดี
13
132
8
135
32030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรชัช บุญรับ
13
135
8
136
32030136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ พูนเสงี่ยมศิลป์
21
215
11
137
32030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบังอรศรี วงศ์มาสา
12
124
8
138
32030138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ พางาม
22
205
11
139
32030139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุตรสี หมื่นสุข
18
187
11
140
32030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประไพรัตน์ โรจนานันต์ชัย
9
85
8
141
32030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุวนินทร์ หาชา
15
268
12
142
32030142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไล มูลศาสตร์
12
181
9
143
32030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย สมศรี
11
130
8
144
32030144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดวงพร แอกทอง
19
273
13
145
32030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญสมชัย ฟองนวล
10
61
8
146
32030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมาน บูรณ์เจริญ
9
109
8
147
32030147
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางดวงแข ละม้ายศรี
26
510
18
148
32030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนรีพัฒน์ สาแก้ว
9
74
74
149
32030149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทียบ จันทสุข
11
105
8
150
32030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ เหลือถนอม
13
140
8
151
32030151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ แก้วใส
27
477
21
152
32030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบัวย้อย กันนิดา
13
105
8
153
32030153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาคม เขียวสระคู
23
362
19
154
32030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤปนนท์ นิธิธรรมธาดา
13
141
8
155
32030155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดรุณ เจนจบ
26
486
20
156
32030156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ ทองเต็ม
23
324
11
157
32030157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิวกร เจริญ
18
211
11
158
32030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรกร สิงห์ทอง
13
156
8
159
32030159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
231
11
160
32030160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย นาคแสง
22
270
11
161
32030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉรา จันทร์สว่าง
8
58
8
162
32030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกกร สีดามาตย์
12
150
8
163
32030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ สาคร
6
55
8
164
32030164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร อินทรนุช
66
1,295
41
165
32030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพร หงษ์แก้ว
17
287
11
166
32030166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภกร เขียวสระคู
22
256
11
167
32030167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมิตร ประสานรัตน์
23
272
11
168
32030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ โกสีย์
11
160
8
169
32030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสานิตย์ หาชา
25
374
19
170
32030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิรินประภา สิงห์ชัย
11
234
8
171
32030171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวบุญสนอง หนูคง
20
279
12
172
32030172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ดอนเหลือม
14
140
9
173
32030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ บุญแย้ม
8
85
8
174
32030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภีลดา จันทร์แสง
10
110
8
175
32030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม สอนงาม
10
120
8
176
32030176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิจิตรา อุดมทรัพย์
19
171
12
177
32030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรทิพย์ วิเศษวุฒิพงศ์
7
62
8
178
32030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธภู ภูผา
10
91
8
179
32030179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพุฒิพงษ์ เพียรการ
21
284
14
180
32030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวญาณี สืบสังข์
19
346
16
181
32030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนภปภน กฤติยาวรรค์
18
317
14
182
32030182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสงวน คำลอย
30
387
16
183
32030183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพิมลพรรณ เพิ่มทรัพย์
27
418
19
184
32030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา ปักโคทานัง
13
173
8
185
32030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวิศ สมบัติวงค์
14
160
8
186
32030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณฤดี เพิ่มทรัพย์
7
84
8
187
32030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเจือ โฉมใส
11
80
8
188
32030188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาลี กงแก้ว
26
395
18
189
32030189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร ใจซื่อ
19
226
11
190
32030190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเชาว์ กิ่งแก้ว
25
428
19
191
32030191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรยุทธ กิ่งแก้ว
19
241
11
192
32030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนธพร กระจ่างจิตร
13
142
8
193
32030193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพยัคฆ์ นิราศสูงเนิน
18
170
11
194
32030194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุปัน วิชัย
13
155
8
195
32030195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย ฉิมกูล
9
62
8
196
32030196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว สายยศ
11
202
8
197
32030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสรีย์ ยอดเพชร
15
193
8
198
32030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยศยา ใจเย็น
14
211
8
199
32030199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเพชร อึงชื่น
24
372
17
200
32030200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฏฐ์ธเนศ สีน้ำคำ
30
485
22
201
32030201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง
11
107
8
202
32030202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก สุรพล
19
289
12
203
32030203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีรพงษ์ จำปามูล
43
648
27
204
32030204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรง ดีมาก
11
155
8
205
32030205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน ขุมทอง
9
52
8
206
32030207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจงรักษ์ อิ้วประโคน
20
312
16
207
32030208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกสิทธิ์ ประไวย์
20
142
11
208
32030209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเมธศักดิ์ ทองอ้ม
23
241
11
209
32030210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ พลศักดิ์เดช
28
477
22
210
32030211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉายศิริ ทองอ้ม
13
103
8
211
32030212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระเดช พูนทรัพย์
6
43
8
212
32030213
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโชคชัย สาลิวงษ์
20
233
11
213
32030214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท์
20
319
14
214
32030215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิตย์ สันทัยพร
9
100
8
215
32030216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวขาน บัวบาน
7
66
8
216
32030217
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ คิดดี
19
211
11
217
32030218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผกางาม บุญศรี
16
157
8
218
32030219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมยศ บุญร่วม
28
415
18
219
32030220
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ ลีแสน
26
360
21
220
32030221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข
8
74
8
221
32030222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกพร สร้อยจิต
12
146
8
222
32030223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรง ศรพรม
20
250
11
223
32030224
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชยวัฒน์ พุทธานุ
19
214
11
224
32030225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูมิศักดิ์ จิตบุญ
14
140
8
225
32030226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิศ ซ่อนจันทร์
15
170
8
226
32030227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริชัย บุญเอก
14
209
9
227
32030228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ทองเพิ่ม
15
210
9
228
32030229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชินาธิป เกษมสุข
7
61
8
229
32030230
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชู จุดโต
18
313
15
230
32030231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฑารัตน์ พลศักดิ์เดช
19
278
11
231
32030232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจติ ท่าทอง
11
118
8
232
32030233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนัน ผลรักษา
13
127
8
233
32030234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีภูมิ เทียนแก้ว
9
84
8
รวม
3,748
50,787
2,666

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน