ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
33010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์
13
112
8
2
33010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง วิเศษสังข์
7
118
9
3
33010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร
9
112
9
4
33010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เบ็ญเจิด
15
131
9
5
33010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพจน์ศุพงษ์ สระแก้ว
13
123
9
6
33010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ ชินวงศ์
10
126
9
7
33010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล อารีย์
10
93
9
8
33010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ บุตรมี
8
93
9
9
33010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม โพธิ์ชัย
15
128
11
10
33010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราชมาลี ต้อนรับ
7
81
9
11
33010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาวดี ภาสตโรจน์
9
123
9
12
33010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิชุดา ชัยชาญ
22
342
11
13
33010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐโชค บุญเสริม
10
78
8
14
33010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ ดวงสีดา
5
29
8
15
33010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพาลี กาลพฤกษ์
9
71
8
16
33010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
4
3
17
33010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธณัท บุญชูวิสิฐ
5
14
5
18
33010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัสกร รุ่งเรือง
8
47
8
19
33010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริทร คงคูณ
6
32
8
20
33010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวาสนา สงโสด
21
196
11
21
33010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ วิวัฒนศิริโภคิน
11
157
8
22
33010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเศษ ไชยอุดม
16
252
11
23
33010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิ อินตะนัย
7
75
8
24
33010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรรษวุฒิ เที่ยงราช
6
43
9
25
33010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรุณโรจน์ วันเลิศ
14
123
11
26
33010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล
5
53
8
27
33010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ กรึงไกร
17
187
11
28
33010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวเนศวร์ บุญมาก
18
166
11
29
33010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ พิเชฐโสภณ
20
241
11
30
33010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
114
8
31
33010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐาวิทย์ สีหะวงษ์
7
44
8
32
33010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงสิทธิ์ อินตะนัย
9
156
8
33
33010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม
83
1,282
46
34
33010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกอมร ใจจง
19
147
11
35
33010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรนันท์ คำคาวี
10
101
8
36
33010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญกาญจน์ ภาสตโรจน์
9
70
8
37
33010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภากร สายหงษ์
5
45
9
38
33010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดวงเดือน โกกะพันธ์
7
101
9
39
33010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล บุญชิต
4
37
8
40
33010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา
12
130
9
41
33010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
31
8
42
33010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงไกร สูงสนิท
14
155
11
43
33010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
27
8
44
33010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งรัตน์ สหัสดี
6
43
8
45
33010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ชารีวัน
7
55
8
46
33010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญวีณ์ สาระฉัตรภิรมย์
6
27
5
47
33010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม
246
3,461
93
48
33010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ
8
63
8
49
33010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต บุญเฉลียว
10
92
8
50
33010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายติณภพ สีดากุล
7
37
8
51
33010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ สังวัง
5
51
8
52
33010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญฉวี นนทะชาติ
10
52
9
53
33010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรโชคศิริ อมตะสายแก้ว
7
71
8
54
33010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร ลำภา
10
108
9
55
33010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฌพัฒน์ วงศ์วชิรนุกูล
19
151
11
56
33010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ กรึงไกร
7
50
8
57
33010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว วรรณทวี
7
22
7
58
33010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง พื้นผา
12
69
9
59
33010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอาภรณ์ ตรีประเคน
18
132
11
60
33010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมาก บุญศรี
8
59
9
61
33010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมเกียรติ ใสกระจ่าง
19
158
11
62
33010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฏิวัติ จันล่องคำ
19
210
11
63
33010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย นามวงศ์
21
302
14
64
33010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐิตรัฐ สอนศรี
8
76
8
65
33010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นชัย เบญมาตย์
7
37
8
66
33010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ศรี ก้อนคำ
15
147
10
67
33010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววีรวรรณ พวงผกา
4
15
6
68
33010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด บุญสถิตย์
11
123
8
69
33010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงชัย สุเมธิวิทย์
38
778
29
70
33010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ เงาศรี
14
71
9
71
33010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพชยนต์ แก้วพวง
14
145
8
72
33010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุรนันท์ สุนิพัฒน์
9
100
8
73
33010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิวัฒน์ ชาติมนตรี
13
120
11
74
33010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพัศ สาธุพันธ์
6
42
8
75
33010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยวดี กองหล้า
8
67
8
76
33010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรเทพ พงษ์เกษ
3
19
8
77
33010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิลปชัย นันตโลหิต
18
158
12
78
33010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภมงคล บุญชู
7
42
8
79
33010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ
22
169
11
80
33010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรสิทธิ์ ศิริบูรณ์
19
157
11
81
33010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชวน รายระยับ
18
170
11
82
33010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวิศ จิตดี
18
149
11
83
33010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภคิน ธรรมนูญ
19
174
11
84
33010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาตรี ระติเดช
19
208
11
85
33010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเกิด ทองสุข
13
187
11
86
33010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
96
8
87
33010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ ทาระ
3
28
7
88
33010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยณรงค์ อดทน
20
164
11
89
33010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปฐมาวดี ศรีชนะ
6
97
8
90
33010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ ทอนศรี
51
1,130
36
91
33010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญยุพา สรรพศรี
7
79
8
92
33010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
53
8
93
33010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิกร ผุดผ่อง
23
288
16
94
33010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต บุคำ
17
220
11
95
33010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ เจตนา
7
74
8
96
33010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฐฏ์ พงษ์เกษ
14
130
8
97
33010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร อินทา
16
125
11
98
33010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังคณา พรหมศรี
7
40
9
99
33010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย สมใจเพ็ง
11
157
11
100
33010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา ชมสูงเนิน
7
41
7
101
33010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา พิมพันธ์
11
79
9
102
33010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม กองธรรม
6
30
9
103
33010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอม บัวแก้ว
14
78
11
104
33010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเบญจพล พิมาร
6
18
7
105
33010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม คงเมือง
10
104
8
106
33010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัลลภ อินทะแสง
6
40
9
107
33010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
126
11
108
33010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ฝังสิมมา
8
53
7
109
33010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด พลพวก
6
12
6
110
33010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายระพี แก้วเนตร
23
293
16
111
33010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังเวียน สูงโฮง
18
141
11
112
33010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง
8
70
8
113
33010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรวัฒนา นาคา
8
61
7
114
33010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงคราม ทีน้ำคำ
6
34
9
115
33010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาวิน วรศักดิ์มหาศาล
6
28
8
116
33010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัตน์ สิงห์เทพ
4
12
5
117
33010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิต สงสาร
20
223
13
118
33010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
54
9
119
33010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงชัย ประเสริฐทรง
13
128
12
120
33010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต ดาประสงค์
9
102
9
121
33010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยา แสนทวีสุข
13
161
8
122
33010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
61
8
123
33010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรภี เธียรวรรณ
6
42
8
124
33010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ
9
47
8
125
33010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาโนช ขำศรีบุศ
6
48
8
126
33010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางระหงค์ นันตโลหิต
15
148
11
127
33010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศานิต คำวงศ์
7
73
8
128
33010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท เครื่องทอง
8
100
8
129
33010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศ สุขกมล
6
51
8
130
33010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพงษ์ คงนิล
11
130
9
131
33010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรณัฐ วันดีรัตน์
6
28
9
132
33010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยภูมิ โขสูงเนิน
6
24
8
133
33010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
94
8
134
33010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยณรงค์ อดทน
25
313
12
135
33010144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกวิท ดวงคำ
21
215
11
136
33010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนัดดา เสนสม
10
115
8
137
33010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมสมัย นาราษฎร์
18
169
11
138
33010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัชร สารสมัคร
7
88
8
139
33010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง สิมณี
4
57
8
140
33010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา คำเพราะ
6
38
8
141
33010150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรากร สายเนตร
17
171
11
142
33010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกฤช คำเพราะ
9
78
8
143
33010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ พรมแพง
9
83
8
144
33010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีกันทรา เขียวอ่อน
11
78
8
145
33010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพจน์ จำชาติ
5
46
8
146
33010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำพร แก้ววิเศษ
22
251
15
147
33010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ บัวงาม
15
198
8
148
33010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ งามนัก
11
91
8
149
33010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวนทอง พงษ์จันโอ
9
61
8
150
33010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ ทองเทพ
5
27
9
151
33010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทธ ทองภามี
5
36
7
152
33010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนวรรธน์ สีดาฐิติวัฒน์
11
118
9
153
33010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
22
387
16
154
33010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัศพงษ์ พรหมทา
7
42
8
155
33010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธิพงษ์ พร้อมพรม
11
173
8
156
33010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพลิน แก้วทองมี
6
37
9
157
33010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปุณิกา ธรรมนูญ
5
61
9
158
33010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
91
8
159
33010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสน่หา พลโสภา
10
137
8
160
33010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวรรค์ ศรีจันทร์
8
59
8
161
33010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ เดชคำภู
15
198
11
162
33010173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิชาติ พิมพ์พันธุ์
14
218
11
163
33010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย ประทุมวัน
7
60
9
164
33010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรทิพา สุทนต์
6
87
9
165
33010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรีชญา สิทธิพร
15
167
8
166
33010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย นามวงษ์
9
111
8
167
33010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพร ทองแดง
15
158
8
168
33010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
126
8
169
33010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสีวรา บึงไกร
6
45
9
170
33010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจำปา สมรัตน์
6
24
6
171
33010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเด่นชัย พร้อมพงษ์คกุล
11
104
11
172
33010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย ทองคำสุข
7
56
8
173
33010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิปพเนตร ศรีนา
7
46
8
174
33010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ แก้วกัณหา
6
25
7
175
33010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกทักษิณ ภูบัวเพชร
16
131
9
176
33010187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด นนทะศรี
กุดบง
15
147
11
177
33010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน ไชยานุกูล
32
597
24
178
33010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใจ ทิพย์รักษา
5
52
8
179
33010190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทัศนี ศิริยาน
20
186
11
180
33010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันทัศน์ นิยมวัน
8
86
8
181
33010192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเริง สำนักนิตย์
25
361
18
182
33010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุตรดา จันทเสน
8
53
8
183
33010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
4
42
9
184
33010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชราภรณ์ สมานพงษ์
10
86
9
185
33010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง
4
55
9
186
33010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
79
8
187
33010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ พันธ์จันทร์
10
129
8
188
33010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ ธนวาที
10
124
8
189
33010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพยัตติกา ห้วยจันทร์
6
77
9
190
33010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
72
8
191
33010202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา สมาฤกษ์
32
527
22
192
33010203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองคำ จิตสุภาพ
15
192
11
193
33010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมร ช่องงาม
10
92
8
194
33010205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนะ ทองสุ
21
274
19
195
33010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ จันทร์ฉาย
7
65
8
196
33010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ เอี่ยมสะอาด
13
137
8
197
33010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายันต์ บุญวัง
5
30
8
198
33010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภิญญ์ธนัท ศรีคำ
7
58
8
199
33010210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ
23
359
16
200
33010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย จันมนตรี
8
92
8
201
33010212
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนาวินท์ ดวนใหญ่
18
258
12
202
33010213
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส วงศ์แดง
21
272
12
203
33010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา สุขเกษม
6
118
9
204
33010215
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศิรินทิพย์ แสงม่วง
17
152
12
205
33010216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัทธนันท์ วรโพด
15
149
11
206
33010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.คมจักกฤช วุทธิยา
4
44
8
207
33010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ นาจำปา
11
66
8
208
33010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
71
9
209
33010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมพงษ์ วงษ์ชาติ
6
52
8
210
33010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร ลาโพธิ์
9
126
8
211
33010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำพอง กาทอง
13
149
8
212
33010223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกัมปนาท วังสันต์
16
125
11
213
33010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุธ แสงใสแก้ว
4
36
8
214
33010225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์
10
115
8
215
33010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย ตอนศรี
12
127
8
216
33010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปุ่น ฉิมงาม
8
99
9
217
33010228
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ
19
241
11
218
33010229
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติ ศรีสาร
17
160
11
219
33010230
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนศักดิ์ บางใบ
19
231
11
220
33010231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร เพ็งพันธ์
21
187
11
221
33010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทศ บุญเย็น
7
64
8
222
33010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ มครนันท์
6
66
8
223
33010234
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคงศักดิ์ งามล้วน
16
174
11
224
33010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจิตร สวัสดิกุล
8
93
8
225
33010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร ทองลือ
12
123
8
226
33010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ รุ่งเรือง
8
76
8
227
33010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุสิต ใสกระจ่าง
7
45
8
228
33010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
119
8
229
33010240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรัญญู ทวีศรี
6
43
9
230
33010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนัญญาพร สาระพลเรืองกุล
5
52
9
231
33010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนะสิทธิ์ เที่ยงธรรมรุจน์
12
160
8
232
33010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ วิเศษพงษ์
8
70
8
233
33010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพันธ์ เดชภัทร
12
131
8
234
33010245
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศร สังข์แก้ว
18
257
12
235
33010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอกาศ รวมสิทธิ์
14
133
9
236
33010247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตน์ฐาภัทร ดีพร้อมคุณาสิน
7
63
9
237
33010248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรมงคล สีดาว
6
89
9
238
33010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ สุนันท์
7
41
9
239
33010250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์
14
191
8
240
33010251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายฝน ขนันไทย
10
73
9
241
33010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจงรักษ์ ประถมภาส
7
49
8
242
33010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยเศรษฐ์ เสนาะ
11
130
8
243
33010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไตรวิชญ์ เนียมมูล
8
35
9
244
33010255
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวาสนา กันหาสุข
22
330
13
245
33010256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพนันต์ ปัญจา
5
50
9
246
33010257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งอรุณ สายสมาน
10
68
8
247
33010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาธรณ์ หมื่นศร
9
98
8
248
33010260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐชัย สังข์สัมฤทธิ์
8
84
8
249
33010261
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมยศ สงโสด
25
200
14
250
33010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสี วรสา
9
65
8
251
33010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย ปราบวงษา
6
49
8
252
33010264
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอิษยา พรมสามสี
18
203
11
253
33010265
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
99
8
254
33010266
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมะลิ หลักคำ
5
49
8
255
33010267
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ทวีทรัพย์
12
103
10
256
33010268
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรมย์ ลิพันธ์
8
68
9
257
33010269
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน คำพอง
7
56
9
258
33010270
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ สมบูรณ์
6
75
8
รวม
3,165
34,972
2,546

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน