ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
33010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์
กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง
12
141
9
2
33010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง วิเศษสังข์
เมืองพระธาตุเรืองรอง
7
113
9
3
33010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร
เมืองพระธาตุเรืองรอง
8
119
9
4
33010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เบ็ญเจิด
เมืองศรีลำดวน
14
141
9
5
33010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองศรีลำดวน
8
112
9
6
33010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ ชินวงศ์
เมืองศรีลำดวน
9
117
9
7
33010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล อารีย์
เมืองศรีลำดวน
9
86
9
8
33010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ บุตรมี
กลุ่มซีอีโอเมืองสวนสมเด็จ
11
103
9
9
33010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม โพธิ์ชัย
เมืองสวนสมเด็จ
16
126
11
10
33010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราชมาลี ต้อนรับ
เมืองสวนสมเด็จ
5
76
9
11
33010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาวดี ภาสตโรจน์
เมืองสวนสมเด็จ
7
134
9
12
33010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคมกฤษณ์ บุญเจริญ
เมืองศรีลำดวน
22
370
11
13
33010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐโชค บุญเสริม
เมืองศรีลำดวน
8
104
8
14
33010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน
4
33
9
15
33010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพาลี กาลพฤกษ์
เมืองศรีลำดวน
7
65
9
16
33010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองศรีลำดวน
2
8
6
17
33010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธณัท บุญชูวิสิฐ
กลุ่มCEOเมืองศรีลำดวน
4
15
7
18
33010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณเฑียร พรหมประดิษฐ์
เมืองศรีลำดวน
7
52
9
19
33010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน
5
33
9
20
33010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวาสนา สงโสด
เมืองศรีลำดวน
16
205
11
21
33010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ ศิริดำ
เมืองพระธาตุเรืองรอง
8
158
8
22
33010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เมืองพระธาตเรืองรอง
15
270
11
23
33010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิ อินตะนัย
เมืองพระธาตเรืองรอง
5
70
8
24
33010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี อรุณโรจน์
สถานศึกษาประเภทสอง
3
45
9
25
33010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรุณโรจน์ วันเลิศ
เมืองหลวงพ่อโต
14
117
11
26
33010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพจน์ศุพงษ์ สระแก้ว
เมืองสวนสมเด็จฯ
8
49
8
27
33010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ เจริญกิจ
กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
17
199
11
28
33010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวเนศวร์ บุญมาก
เมืองสวนสมเด็จ
14
180
11
29
33010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ พิเชฐโสภณ
เมืองหลวงพ่อโต
16
252
12
30
33010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวศ นนทวงษ์
เมืองศรีลำดวน
6
105
8
31
33010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัสกร รุ่งเรือง
CEO เมืองหลวงพ่อโต
5
46
8
32
33010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงสิทธิ์ อินตะนัย
กลุ่มCEO ศรีนครลำดวน
8
161
8
33
33010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม
เมืองหลวงพ่อโต
82
1,293
45
34
33010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกอมร ใจจง
เมืองพระธาตุเรืองรอง
18
145
11
35
33010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรนันท์ คำคาวี
พระะาตุเรืองรอง
10
110
8
36
33010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองพระธาตุเรืองรอง
6
72
8
37
33010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภากร สายหงษ์
เมืองหลวงพ่อโต
5
54
9
38
33010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเศษ ไชยอุดม
กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต
6
107
9
39
33010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองหลวงพ่อโต
3
12
6
40
33010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา
เมืองหลวงพ่อโต
8
131
9
41
33010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนัญกรณ์ มีชัยธนกิตติ์
เมืองสวนสมเด็จ
5
41
8
42
33010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงไกร สูงสนิท
เมืองสวนสมเด็จ
14
170
11
43
33010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม สิงห์ชะฎา
กลุ่ม ceo เมืองสวนสมเด็จ
4
27
8
44
33010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งรัตน์ สหัสดี
เมืองสวนสมเด็จ
4
43
8
45
33010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองสวนสมเด็จ
3
53
8
46
33010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญวีณ์ สาระฉัตรภิรมย์
เมืองสวนสมเด็จ
7
32
6
47
33010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม
เมืองสวนสมเด็จ
143
3,507
92
48
33010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ
เมืองพระธาตุเรืองรอง
4
70
8
49
33010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต บุญเฉลียว
เมืองพระธาตุเรืองรอง
9
89
8
50
33010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองสวนสมเด็จ
6
45
8
51
33010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเมืองศรีลำดวน
4
53
9
52
33010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญฉวี นนทะชาติ
เมืองศรีลำดวน
8
50
9
53
33010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรโชคศิริ อมตะสายแก้ว
เมืองศรีลำดวน
7
76
9
54
33010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร ลำภา
กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
10
110
9
55
33010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฌพัฒน์ วงศ์วชิรนุกูล
กลุ่มซีอีโอเมืองสวนสมเด็จ
16
157
11
56
33010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ กรึงไกร
เมืองสวนสมเด็จ
6
57
8
57
33010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองสวนสมเด็จ
7
20
6
58
33010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง พื้นผา
ยางชุมน้อย
7
81
9
59
33010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอาภรณ์ ตรีประเคน
CEOยางชุมน้อย
18
138
11
60
33010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมาก บุญศรี
ยางชุมน้อย
7
58
9
61
33010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมเกียรติ ใสกระจ่าง
CEO ยางชุมน้อย
18
166
11
62
33010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฏิวัติ จันล่องคำ
ยางชุมน้อย
20
218
11
63
33010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย นามวงศ์
ยางชุมน้อย
21
314
14
64
33010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐิตรัฐ สอนศรี
ceo ยางชุมน้อย
10
93
8
65
33010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นชัย เบญมาตย์
กลุ่ม CEOยางชุมน้อย
6
42
8
66
33010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ศรี ก้อนคำ
ยางชุมน้อย
17
165
11
67
33010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ยางชุมน้อย
3
12
6
68
33010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด บุญสถิตย์
ยางชุมน้อย
10
118
8
69
33010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงชัย สุเมธิวิทย์
CEO ยางชุมน้อย
39
800
30
70
33010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
CEO ยางชุมน้อย
12
77
9
71
33010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพชยนต์ แก้วพวง
CEO ยางชุมน้อย
12
152
8
72
33010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุรนันท์ สุนิพัฒน์
CEO ยางชุมน้อย
10
112
8
73
33010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิวัฒน์ ชาติมนตรี
ceo.ยางชุมน้อย
15
118
12
74
33010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
CEO มิตรภาพกันทรารมย์
4
39
8
75
33010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิฐ รักพรม
กลุ่ม CEO กลางกันทรารมย์
6
81
8
76
33010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
มิตรภาพกันทรารมย์
2
25
9
77
33010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน ละเลิศ
CEOมิตรภาพกันทรารมย์
16
165
12
78
33010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภมงคล บุญชู
CEOมิตรภาพกันทรารมย์
5
42
8
79
33010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ
CEOทักษิณกันทรารมย์
19
195
12
80
33010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรสิทธิ์ ศิริบูรณ์
ทักษิณกันทรารมย์
18
156
11
81
33010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชวน รายระยับ
CEO ทักษิณกันทรารมย์
16
171
11
82
33010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวิศ จิตดี
ทักษิณกันทรารมย์
15
154
11
83
33010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภคิน ธรรมนูญ
ทักษิณกันทรารมย์
18
178
11
84
33010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาตรี ระติเดช
กลุ่มทักษิณกันทรารมย์
14
224
11
85
33010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเกิด ทองสุข
CEO ทักษิณกันทรารมย์
13
194
11
86
33010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช ทองสุ
ทักษิณกันทรารมย์
8
116
9
87
33010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ ทาระ
กลุ่ม CEO ทักษิณกันทรารมย์
3
28
8
88
33010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยณรงค์ อดทน
CEO มิตรภาพกันทรารมย์
17
170
11
89
33010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลปชัย นันตโลหิต
CEO มิตรภาพกันทรารมย์
8
104
8
90
33010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ ทอนศรี
กลุ่มพัฒนาคุณพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรนาการ CEO กลางกันทรารมย์
52
1,138
36
91
33010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญยุพา สรรพศรี
ซีอีโอ ฟากมูลกันทรารมยย์
4
92
8
92
33010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ฟากมูลกันทรารมย์
3
48
8
93
33010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระวัฒน์ ทองใส
ฟากมูลกันทรารมย์
20
318
16
94
33010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต บุคำ
ฟากมูลกันทรารมย์
16
209
11
95
33010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ เจตนา
กลางกันทรารมย์
9
67
8
96
33010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฐฏ์ พงษ์เกษ
ceo กลางกันทรารมย์
9
133
9
97
33010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร อินทา
กลุ่มกลางกันทรารมย์
15
140
11
98
33010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังคณา พรหมศรี
CEO กลางกันทรารมย์
6
40
9
99
33010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย สมใจเพ็ง
ซีอีโอกลางกันทรารมย์
14
156
11
100
33010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา ชมสูงเนิน
CEOกลางกันทรารมย์
5
41
7
101
33010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ฟากมูลกันทรารมย์
7
76
9
102
33010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม กองธรรม
ฟากมูลกันทรารมย์
3
28
9
103
33010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอม บัวแก้ว
ฟากมูลกันทรารมย์
12
84
11
104
33010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ฟากมูลกันทรารมย์
3
17
7
105
33010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม คงเมือง
ฟากมูลกันทรารมย์
10
107
8
106
33010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทักษิณกันทรารมย์
4
53
9
107
33010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสวง พิทักษ์เมธากุล
CEO ทักษิณกันทรารมย์
15
134
11
108
33010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทักษิณกันทรารมย์
9
55
7
109
33010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทักษิณกันทรารมย์
3
13
6
110
33010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายระพี แก้วเนตร
CEOทักษิณกันทรารมย์
19
300
15
111
33010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังเวียน สูงโฮง
ฟากมูลกันทรารมย์
16
153
11
112
33010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง
-
8
73
8
113
33010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรวัฒนา นาคา
กลุ่มฟากมูล
5
60
7
114
33010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ceo มิตรภาพกันทรารมย์
2
28
9
115
33010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
CEO มิตรภาพกันทรารมย์
3
27
8
116
33010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัตน์ สิงห์เทพ
กลุ่ม CEO มิตรภาพกันทรารมย์
3
12
6
117
33010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิต สงสาร
16
254
13
118
33010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
CEO มิตรภาพกันทรารมย์
6
55
9
119
33010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงชัย ประเสริฐทรง
มิตรภาพกันทรารมย์
12
106
12
120
33010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต ดาประสงค์
มิตรภาพกันทราราย์
13
104
9
121
33010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยา แสนทวีสุข
-
14
165
8
122
33010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร ผุดผ่อง
6
75
8
123
33010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ฟากมูลกันทรารมย์
4
46
8
124
33010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย สินโพธิ์
-
6
46
8
125
33010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญกาญจน์ ภาสตโรจน์
6
48
8
126
33010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางระหงค์ นันตโลหิต
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ฟากมูลกันทรารมย์
16
154
11
127
33010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศานิต คำวงศ์
ceo ฟากมูลกันทรารมย์
7
76
8
128
33010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ฟากมูลกันทรารมย์
8
102
8
129
33010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ ไชยสิทธิ์
CEOทักษิณกันทรารมย์
6
48
8
130
33010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพงษ์ คงนิล
CEO ทักษิณกันทรารมย์
10
125
9
131
33010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ceo ทักษิณกันทรารมย์
5
30
9
132
33010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยภูมิ โขสูงเนิน
CEO ทักษิณกันทรารมย์
5
22
8
133
33010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระพงษ์ อุทัยกรณ์
CEO ฟากมูลกันทรารมย์
7
94
8
134
33010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบพิตร บุญเฉลียว
ฟากมูลกันทรารมย์
22
285
13
135
33010144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกวิท ดวงคำ
CEO ฟากมูลกันทรารมย์
19
223
11
136
33010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนัดดา เสนสม
CEO กลางกันทรารมย์
10
123
9
137
33010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมสมัย นาราษฎร์
CEOกลางกันทรารมย์
15
170
11
138
33010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัชร สารสมัคร
กลางกันทรารมย์
6
94
8
139
33010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง สิมณี
4
59
8
140
33010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา คำเพราะ
5
30
8
141
33010150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรากร สายเนตร
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
16
169
11
142
33010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกฤช คำเพราะ
กลางกันทรารมย์
8
80
8
143
33010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ พรมแพง
-
9
82
8
144
33010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีกันทรา เขียวอ่อน
ฟากมูล อ.กันทรารมย์
8
90
8
145
33010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพจน์ จำชาติ
6
44
8
146
33010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำพร แก้ววิเศษ
บูรพาโนนคูณ
23
271
15
147
33010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ บัวงาม
กลุ่มCEOบูรพาโนนคูณ
12
200
8
148
33010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาษ บุรกรณ์
SAMART
8
95
8
149
33010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวนทอง พงษ์จันโอ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาโนนคูณ
10
69
8
150
33010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ ทองเทพ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาโนนคูณ
4
25
9
151
33010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
34
7
152
33010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนวรรธน์ สีดาฐิติวัฒน์
10
119
9
153
33010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย แก้วสุข
ประจิมโนนคูณ
20
371
15
154
33010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัศพงษ์ พรหมทา
ประจิมโนนคูณ
6
43
8
155
33010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน
ประจิมโนนคูณ
13
182
8
156
33010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพลิน แก้วทองมี
7
39
9
157
33010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปุณิกา ธรรมนูญ
ประจิมโนนคูณ
4
64
9
158
33010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ กันเทพา
-
11
107
8
159
33010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสน่หา พลโสภา
ประจิม โนนคูณ
10
145
8
160
33010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธิพงษ์ พร้อมพรม
กลุ่มประจิมโนนคูณ
7
67
8
161
33010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ เดชคำภู
กลุ่ม CEO ประจิมโนนคูณ
18
202
11
162
33010173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิชาติ พิมพ์พันธุ์
บูรพาโนนคูณ
18
243
11
163
33010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพร ทองแดง
-
6
64
9
164
33010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมฆินทร์ ดลปัดชา
ceo บูรพาโนนคูณ
5
81
9
165
33010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรีชญา สิทธิพร
บูรพาโนนคูณ
13
170
8
166
33010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย นามวงษ์
บูรพาโนนคูณ
8
116
8
167
33010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่พันตรีศิริวงศ์ วงศ์ทะเล
CEO บูรพาโนนคูณ
14
177
9
168
33010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรูญศักดิ์ ศรีสว่าง
บูรพาโนนคูณ
7
135
8
169
33010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสีวรา บึงไกร
-
6
40
9
170
33010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
22
6
171
33010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเด่นชัย พร้อมพงษ์คกุล
ประจิมโนนคูณ
13
108
11
172
33010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย ทองคำสุข
ประจิมโนนคูณ
5
59
8
173
33010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ งามนัก
ประจิมโนนคูณ
5
43
8
174
33010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
CEO ประจิมโนนคูณ
5
27
7
175
33010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกทักษิณ ภูบัวเพชร
11
123
8
176
33010187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด นนทะศรี
1
13
152
11
177
33010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน ไชยานุกูล
CEO น้ำเกลี้ยง
32
615
24
178
33010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใจ ทิพย์รักษา
ceo น้ำเกลี้ยง
6
56
8
179
33010190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง อัมภรัตน์
18
199
11
180
33010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันทัศน์ นิยมวัน
CEO น้ำเกลี้ยง
8
82
8
181
33010192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเริง สำนักนิตย์
CEOน้ำเกลี้ยง
24
376
22
182
33010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล บุญชิต
CEO น้ำเกลี้ยง
7
63
9
183
33010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
44
9
184
33010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชราภรณ์ สมานพงษ์
CEOน้ำเกลี้ยง
8
97
9
185
33010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ เงาศรี
-
5
64
9
186
33010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนี ศิริยาน
น้ำเกลี้ยง
10
78
8
187
33010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ พันธ์จันทร์
CEO น้ำเกลี้ยง
9
131
8
188
33010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรวุฒิ นวลศิริ
10
129
8
189
33010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพยัตติกา ห้วยจันทร์
น้ำเกลี้ยง
5
73
9
190
33010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เทสันตะ
โรงเรียนขนาดเล็ก
9
75
8
191
33010202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริ สุภาพ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอน้ำเกลี้ยง
30
543
22
192
33010203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองคำ จิตสุภาพ
ceo น้ำเกลี้ยง
17
199
11
193
33010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมร ช่องงาม
9
92
8
194
33010205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนะ ทองสุ
-
17
303
19
195
33010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ จันทร์ฉาย
CEO น้ำเกลี้ยง
6
74
8
196
33010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ เอี่ยมสะอาด
CEOน้ำเกลี้ยง
14
147
8
197
33010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายันต์ บุญวัง
-
4
32
8
198
33010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ceoน้ำเกลี้ยง
7
65
8
199
33010210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ
-
24
375
14
200
33010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ceo น้ำเกลี้ยง
5
82
8
201
33010212
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนาวินท์ ดวนใหญ่
กลุ่มวังหิน 2
23
254
13
202
33010213
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส วงศ์แดง
วังหิน2
20
285
12
203
33010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา สุขเกษม
กลุ่ม CEO วังหิน 2
5
122
9
204
33010215
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชญ์ภศุ ศรสำแดง
พัฒาคุณภาพ ซีอีโอวังหิน1
17
150
12
205
33010216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัทธนันท์ วรโพด
วังหิน 1
15
153
12
206
33010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.คมจักกฤช วุทธิยา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตำบลธาตุ - ทุ่งสว่าง
5
46
8
207
33010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ตำบลธาตุ-ทุ่งสว่าง
9
67
8
208
33010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
CEO.วังหิน 1
4
70
9
209
33010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิรินทิพย์ แสงม่วง
Ceo.วังหิน 1
6
51
8
210
33010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร ลาโพธิ์
9
107
8
211
33010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำพอง กาทอง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตำบลธาตุ-ทุ่งสว่าง
12
166
8
212
33010223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ceo วังหิน 1
14
126
11
213
33010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุธ แสงใสแก้ว
ceo วังหิน 1
3
42
9
214
33010225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์
CEO วังหิน 1
11
116
8
215
33010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัฒน์ ประมาพันธ์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ 40(บ่อแก้ว)
9
128
8
216
33010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปุ่น ฉิมงาม
วังหิน1
8
103
9
217
33010228
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิสัย เขตสกุล
กลุ่ม CEO วังหิน1
20
243
13
218
33010229
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติ ศรีสาร
0
14
160
11
219
33010230
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนศักดิ์ บางใบ
ceoวังหิน1
22
259
11
220
33010231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร เพ็งพันธ์
ซีอีโอ วังหิน 1
16
179
11
221
33010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทศ บุญเย็น
CEO วังหิน1
7
60
8
222
33010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
CEO วังหิน 1
7
62
8
223
33010234
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคงศักดิ์ งามล้วน
กลุ่มพัฒนาวังหิน 2
16
185
11
224
33010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจิตร สวัสดิกุล
วังหิน2
8
75
8
225
33010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมรักษ์ จิตดิษฐ์สกุล
10
124
8
226
33010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ รุ่งเรือง
CEO วังหิน 2
8
81
8
227
33010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุสิต ใสกระจ่าง
ceo วังหิน 2
7
55
8
228
33010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย จันทะเสน
วังหิน 2
11
131
8
229
33010240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรัญญู ทวีศรี
วังหิน 2
5
52
9
230
33010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนัญญาณ์ สาระพลเรืองกุล
ceo วังหิน 2
5
51
9
231
33010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพCEOวังหิน
10
172
8
232
33010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดวงเดือน โกกะพันธ์
CEO วังหิน 2
6
74
8
233
33010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพันธ์ เดชภัทร
สพฐ.
11
126
8
234
33010245
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศร สังข์แก้ว
CEO พยุห์
18
272
13
235
33010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอกาศ รวมสิทธิ์
กลุ่มซีอีโอพยุห์
12
136
9
236
33010247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตน์ฐาภัทร ดีพร้อมคุณาสิน
CEO พยุห์
5
60
9
237
33010248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ
ซีอีโอ พยุห์
5
86
9
238
33010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ สุนันท์
CEO พยุห์
4
43
9
239
33010250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์
-
14
213
8
240
33010251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายฝน ขนันไทย
ceo พยุห์
6
78
9
241
33010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ceo พยุห์
3
26
8
242
33010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยเศรษฐ์ เสนาะ
กลุ่มอำเภอพยุห์
11
124
8
243
33010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
CEO พยุห์
4
31
9
244
33010255
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวาสนา กันหาสุข
ceo พยุห์
26
349
18
245
33010256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา สมาฤกษ์
CEOพยุห์
7
57
9
246
33010257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งอรุณ สายสมาน
CEO พยุห์
6
75
8
247
33010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาธรณ์ หมื่นศร
พยุห์
10
101
8
248
33010260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ ธนวาที
ceo พยุห์
8
89
8
249
33010261
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมยศ สงโสด
-
25
231
14
250
33010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสี วรสา
-CEO พยุห์
9
62
8
251
33010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย ปราบวงษา
CEO พยุห์
4
49
9
252
33010264
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอิษยา พรมสามสี
พยุห์
18
183
11
253
33010265
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ประสมพันธ์
CEO พยุห์
10
97
8
254
33010266
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
CEO พยุห์
5
55
8
255
33010267
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ทวีทรัพย์
-
14
108
11
256
33010268
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
CEO พยุห์
5
67
9
257
33010269
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน คำพอง
-
8
60
9
258
33010270
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ สมบูรณ์
CEO พยุห์
8
81
8
รวม
2,843
36,031
2,580

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน