ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
33010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์
กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง
13
0
0
2
33010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง วิเศษสังข์
เมืองพระธาตุเรืองรอง
7
0
0
3
33010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร
เมืองพระธาตุเรืองรอง
11
0
0
4
33010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เบ็ญเจิด
เมืองศรีลำดวน
13
0
0
5
33010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพจน์ศุพงษ์ สระแก้ว
เมืองศรีลำดวน
10
0
0
6
33010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ ชินวงศ์
เมืองศรีลำดวน
10
0
0
7
33010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล อารีย์
เมืองศรีลำดวน
10
0
0
8
33010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ บุตรมี
กลุ่มซีอีโอเมืองสวนสมเด็จ
9
0
0
9
33010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม โพธิ์ชัย
เมืองสวนสมเด็จ
16
0
0
10
33010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราชมาลี ต้อนรับ
เมืองสวนสมเด็จ
6
0
0
11
33010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาวดี ภาสตโรจน์
เมืองสวนสมเด็จ
7
0
0
12
33010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคมกฤษณ์ บุญเจริญ
เมืองศรีลำดวน
24
0
0
13
33010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐโชค บุญเสริม
เมืองศรีลำดวน
8
0
0
14
33010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ ดวงสีดา
กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน
5
0
0
15
33010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพาลี กาลพฤกษ์
เมืองศรีลำดวน
9
0
0
16
33010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองศรีลำดวน
2
0
0
17
33010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธณัท บุญชูวิสิฐ
กลุ่มCEOเมืองศรีลำดวน
5
0
0
18
33010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณเฑียร พรหมประดิษฐ์
เมืองศรีลำดวน
7
0
0
19
33010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริทร คงคูณ
กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน
6
0
0
20
33010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวาสนา สงโสด
เมืองศรีลำดวน
16
0
0
21
33010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ ศิริดำ
เมืองพระธาตุเรืองรอง
11
0
0
22
33010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเศษ ไชยอุดม
เมืองพระธาตเรืองรอง
16
0
0
23
33010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิ อินตะนัย
เมืองพระธาตเรืองรอง
7
0
0
24
33010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรษวุฒิ เที่ยงราช
สถานศึกษาประเภทสอง
6
0
0
25
33010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรุณโรจน์ วันเลิศ
เมืองหลวงพ่อโต
13
0
0
26
33010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล
เมืองสวนสมเด็จฯ
5
0
0
27
33010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ เจริญกิจ
กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
16
0
0
28
33010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวเนศวร์ บุญมาก
เมืองสวนสมเด็จ
17
0
0
29
33010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ พิเชฐโสภณ
เมืองหลวงพ่อโต
17
0
0
30
33010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวศ นนทวงษ์
เมืองหลวงพ่อโต
6
0
0
31
33010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัสกร รุ่งเรือง
CEO เมืองหลวงพ่อโต
6
0
0
32
33010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงสิทธิ์ อินตะนัย
กลุ่มCEO ศรีนครลำดวน
12
0
0
33
33010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม
เมืองหลวงพ่อโต
82
0
0
34
33010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกอมร ใจจง
เมืองพระธาตุเรืองรอง
17
0
0
35
33010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรนันท์ คำคาวี
พระะาตุเรืองรอง
11
0
0
36
33010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญกาญจน์ ภาสตโรจน์
เมืองพระธาตุเรืองรอง
10
0
0
37
33010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภากร สายหงษ์
เมืองหลวงพ่อโต
5
0
0
38
33010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดวงเดือน โกกะพันธ์
กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต
8
0
0
39
33010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองหลวงพ่อโต
4
0
0
40
33010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา
เมืองหลวงพ่อโต
12
0
0
41
33010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนัญกรณ์ มีชัยธนกิตติ์
เมืองหลวงพ่อโต
7
0
0
42
33010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงไกร สูงสนิท
เมืองสวนสมเด็จ
14
0
0
43
33010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม สิงห์ชะฎา
กลุ่ม ceo เมืองสวนสมเด็จ
6
0
0
44
33010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งรัตน์ สหัสดี
เมืองสวนสมเด็จ
6
0
0
45
33010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ชารีวัน
เมืองสวนสมเด็จ
8
0
0
46
33010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญวีณ์ สาระฉัตรภิรมย์
เมืองสวนสมเด็จ
7
0
0
47
33010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม
เมืองสวนสมเด็จ
143
0
0
48
33010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ
เมืองพระธาตุเรืองรอง
8
0
0
49
33010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต บุญเฉลียว
เมืองพระธาตุเรืองรอง
10
0
0
50
33010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายติณภพ สีดากุล
เมืองศรีลำดวน
8
0
0
51
33010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ สังวัง
กลุ่มเมืองศรีลำดวน
6
0
0
52
33010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญฉวี นนทะชาติ
เมืองศรีลำดวน
9
0
0
53
33010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรโชคศิริ อมตะสายแก้ว
เมืองศรีลำดวน
7
0
0
54
33010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร ลำภา
กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
10
0
0
55
33010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฌพัฒน์ วงศ์วชิรนุกูล
กลุ่มซีอีโอเมืองสวนสมเด็จ
18
0
0
56
33010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ กรึงไกร
เมืองสวนสมเด็จ
7
0
0
57
33010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว วรรณทวี
เมืองสวนสมเด็จ
6
0
0
58
33010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง พื้นผา
ยางชุมน้อย
11
0
0
59
33010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอาภรณ์ ตรีประเคน
CEOยางชุมน้อย
18
0
0
60
33010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมาก บุญศรี
ยางชุมน้อย
10
0
0
61
33010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมเกียรติ ใสกระจ่าง
CEO ยางชุมน้อย
19
0
0
62
33010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฏิวัติ จันล่องคำ
ยางชุมน้อย
19
0
0
63
33010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย นามวงศ์
ยางชุมน้อย
23
0
0
64
33010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐิตรัฐ สอนศรี
ceo ยางชุมน้อย
9
0
0
65
33010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นชัย เบญมาตย์
กลุ่ม CEOยางชุมน้อย
7
0
0
66
33010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ศรี ก้อนคำ
ยางชุมน้อย
17
0
0
67
33010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ยางชุมน้อย
3
0
0
68
33010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด บุญสถิตย์
ยางชุมน้อย
10
0
0
69
33010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงชัย สุเมธิวิทย์
CEO ยางชุมน้อย
38
0
0
70
33010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ เงาศรี
CEO ยางชุมน้อย
14
0
0
71
33010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพชยนต์ แก้วพวง
CEO ยางชุมน้อย
14
0
0
72
33010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุรนันท์ สุนิพัฒน์
CEO ยางชุมน้อย
8
0
0
73
33010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิวัฒน์ ชาติมนตรี
ceo.ยางชุมน้อย
15
0
0
74
33010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพัศ สาธุพันธ์
CEO มิตรภาพกันทรารมย์
6
0
0
75
33010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิฐ รักพรม
กลุ่ม CEO กลางกันทรารมย์
8
0
0
76
33010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรเทพ พงษ์เกษ
มิตรภาพกันทรารมย์
3
0
0
77
33010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน ละเลิศ
CEOมิตรภาพกันทรารมย์
18
0
0
78
33010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภมงคล บุญชู
CEOมิตรภาพกันทรารมย์
7
0
0
79
33010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ
CEOทักษิณกันทรารมย์
18
0
0
80
33010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรสิทธิ์ ศิริบูรณ์
ทักษิณกันทรารมย์
18
0
0
81
33010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชวน รายระยับ
CEO ทักษิณกันทรารมย์
16
0
0
82
33010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวิศ จิตดี
ทักษิณกันทรารมย์
16
0
0
83
33010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภคิน ธรรมนูญ
ทักษิณกันทรารมย์
18
0
0
84
33010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาตรี ระติเดช
กลุ่มทักษิณกันทรารมย์
19
0
0
85
33010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเกิด ทองสุข
CEO ทักษิณกันทรารมย์
13
0
0
86
33010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช ทองสุ
ทักษิณกันทรารมย์
11
0
0
87
33010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ ทาระ
กลุ่ม CEO ทักษิณกันทรารมย์
4
0
0
88
33010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยณรงค์ อดทน
CEO มิตรภาพกันทรารมย์
18
0
0
89
33010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลปชัย นันตโลหิต
CEO มิตรภาพกันทรารมย์
8
0
0
90
33010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ ทอนศรี
กลุ่มพัฒนาคุณพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรนาการ CEO กลางกันทรารมย์
53
0
0
91
33010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญยุพา สรรพศรี
ซีอีโอ ฟากมูลกันทรารมยย์
10
0
0
92
33010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ฟากมูลกันทรารมย์
3
0
0
93
33010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระวัฒน์ ทองใส
ฟากมูลกันทรารมย์
20
0
0
94
33010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต บุคำ
ฟากมูลกันทรารมย์
18
0
0
95
33010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ เจตนา
กลางกันทรารมย์
8
0
0
96
33010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฐฏ์ พงษ์เกษ
ceo กลางกันทรารมย์
14
0
0
97
33010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร อินทา
กลุ่มกลางกันทรารมย์
14
0
0
98
33010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังคณา พรหมศรี
CEO กลางกันทรารมย์
7
0
0
99
33010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย สมใจเพ็ง
ซีอีโอกลางกันทรารมย์
14
0
0
100
33010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา ชมสูงเนิน
CEOกลางกันทรารมย์
6
0
0
101
33010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา พิมพันธ์
ฟากมูลกันทรารมย์
13
0
0
102
33010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม กองธรรม
ฟากมูลกันทรารมย์
6
0
0
103
33010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอม บัวแก้ว
ฟากมูลกันทรารมย์
15
0
0
104
33010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ฟากมูลกันทรารมย์
4
0
0
105
33010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม คงเมือง
ฟากมูลกันทรารมย์
11
0
0
106
33010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัลลภ อินทะแสง
ทักษิณกันทรารมย์
6
0
0
107
33010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสวง พิทักษ์เมธากุล
CEO ทักษิณกันทรารมย์
18
0
0
108
33010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ฝังสิมมา
ทักษิณกันทรารมย์
10
0
0
109
33010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทักษิณกันทรารมย์
2
0
0
110
33010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายระพี แก้วเนตร
CEOทักษิณกันทรารมย์
23
0
0
111
33010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังเวียน สูงโฮง
ฟากมูลกันทรารมย์
17
0
0
112
33010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง
-
9
0
0
113
33010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรวัฒนา นาคา
กลุ่มฟากมูล
8
0
0
114
33010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงคราม ทีน้ำคำ
ceo มิตรภาพกันทรารมย์
6
0
0
115
33010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาวิน วรศักดิ์มหาศาล
CEO มิตรภาพกันทรารมย์
6
0
0
116
33010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัตน์ สิงห์เทพ
กลุ่ม CEO มิตรภาพกันทรารมย์
4
0
0
117
33010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิต สงสาร
20
0
0
118
33010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
CEO มิตรภาพกันทรารมย์
6
0
0
119
33010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงชัย ประเสริฐทรง
มิตรภาพกันทรารมย์
11
0
0
120
33010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต ดาประสงค์
มิตรภาพกันทราราย์
11
0
0
121
33010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยา แสนทวีสุข
-
13
0
0
122
33010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร ผุดผ่อง
8
0
0
123
33010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรภี เธียรวรรณ
ฟากมูลกันทรารมย์
6
0
0
124
33010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ
-
9
0
0
125
33010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญกาญจน์ ภาสตโรจน์
6
0
0
126
33010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางระหงค์ นันตโลหิต
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ฟากมูลกันทรารมย์
16
0
0
127
33010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศานิต คำวงศ์
ceo ฟากมูลกันทรารมย์
7
0
0
128
33010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท เครื่องทอง
ฟากมูลกันทรารมย์
8
0
0
129
33010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ ไชยสิทธิ์
CEOทักษิณกันทรารมย์
6
0
0
130
33010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพงษ์ คงนิล
CEO ทักษิณกันทรารมย์
10
0
0
131
33010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรณัฐ วันดีรัตน์
ceo ทักษิณกันทรารมย์
6
0
0
132
33010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยภูมิ โขสูงเนิน
CEO ทักษิณกันทรารมย์
5
0
0
133
33010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระพงษ์ อุทัยกรณ์
CEO ฟากมูลกันทรารมย์
7
0
0
134
33010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบพิตร บุญเฉลียว
ฟากมูลกันทรารมย์
21
0
0
135
33010144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกวิท ดวงคำ
CEO ฟากมูลกันทรารมย์
21
0
0
136
33010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนัดดา เสนสม
CEO กลางกันทรารมย์
10
0
0
137
33010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมสมัย นาราษฎร์
CEOกลางกันทรารมย์
15
0
0
138
33010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัชร สารสมัคร
กลางกันทรารมย์
6
0
0
139
33010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง สิมณี
4
0
0
140
33010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา คำเพราะ
5
0
0
141
33010150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรากร สายเนตร
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
17
0
0
142
33010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกฤช คำเพราะ
กลางกันทรารมย์
8
0
0
143
33010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ พรมแพง
-
10
0
0
144
33010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีกันทรา เขียวอ่อน
ฟากมูล อ.กันทรารมย์
11
0
0
145
33010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพจน์ จำชาติ
6
0
0
146
33010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำพร แก้ววิเศษ
บูรพาโนนคูณ
23
0
0
147
33010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ บัวงาม
กลุ่มCEOบูรพาโนนคูณ
14
0
0
148
33010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาษ บุรกรณ์
SAMART
9
0
0
149
33010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวนทอง พงษ์จันโอ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาโนนคูณ
10
0
0
150
33010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ ทองเทพ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาโนนคูณ
4
0
0
151
33010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทธ ทองภามี
6
0
0
152
33010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนวรรธน์ สีดาฐิติวัฒน์
9
0
0
153
33010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย แก้วสุข
ประจิมโนนคูณ
24
0
0
154
33010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัศพงษ์ พรหมทา
ประจิมโนนคูณ
7
0
0
155
33010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน
ประจิมโนนคูณ
11
0
0
156
33010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพลิน แก้วทองมี
6
0
0
157
33010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปุณิกา ธรรมนูญ
ประจิมโนนคูณ
5
0
0
158
33010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ กันเทพา
-
8
0
0
159
33010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสน่หา พลโสภา
ประจิม โนนคูณ
11
0
0
160
33010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธิพงษ์ พร้อมพรม
กลุ่มประจิมโนนคูณ
8
0
0
161
33010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ เดชคำภู
กลุ่ม CEO ประจิมโนนคูณ
17
0
0
162
33010173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิชาติ พิมพ์พันธุ์
บูรพาโนนคูณ
17
0
0
163
33010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพร ทองแดง
-
6
0
0
164
33010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมฆินทร์ ดลปัดชา
ceo บูรพาโนนคูณ
6
0
0
165
33010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรีชญา สิทธิพร
บูรพาโนนคูณ
15
0
0
166
33010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย นามวงษ์
บูรพาโนนคูณ
9
0
0
167
33010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่พันตรีศิริวงศ์ วงศ์ทะเล
CEO บูรพาโนนคูณ
15
0
0
168
33010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรูญศักดิ์ ศรีสว่าง
บูรพาโนนคูณ
14
0
0
169
33010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสีวรา บึงไกร
-
6
0
0
170
33010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจำปา สมรัตน์
6
0
0
171
33010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเด่นชัย พร้อมพงษ์คกุล
ประจิมโนนคูณ
14
0
0
172
33010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย ทองคำสุข
ประจิมโนนคูณ
7
0
0
173
33010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิปพเนตร ศรีนา
ประจิมโนนคูณ
5
0
0
174
33010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ แก้วกัณหา
CEO ประจิมโนนคูณ
6
0
0
175
33010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกทักษิณ ภูบัวเพชร
13
0
0
176
33010187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด นนทะศรี
1
16
0
0
177
33010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน ไชยานุกูล
CEO น้ำเกลี้ยง
30
0
0
178
33010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใจ ทิพย์รักษา
ceo น้ำเกลี้ยง
7
0
0
179
33010190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง อัมภรัตน์
19
0
0
180
33010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันทัศน์ นิยมวัน
CEO น้ำเกลี้ยง
8
0
0
181
33010192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเริง สำนักนิตย์
CEOน้ำเกลี้ยง
24
0
0
182
33010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล บุญชิต
CEO น้ำเกลี้ยง
8
0
0
183
33010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
4
0
0
184
33010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชราภรณ์ สมานพงษ์
CEOน้ำเกลี้ยง
11
0
0
185
33010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง
-
5
0
0
186
33010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนี ศิริยาน
น้ำเกลี้ยง
9
0
0
187
33010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ พันธ์จันทร์
CEO น้ำเกลี้ยง
10
0
0
188
33010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ ธนวาที
9
0
0
189
33010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพยัตติกา ห้วยจันทร์
น้ำเกลี้ยง
6
0
0
190
33010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนขนาดเล็ก
6
0
0
191
33010202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริ สุภาพ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอน้ำเกลี้ยง
30
0
0
192
33010203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองคำ จิตสุภาพ
ceo น้ำเกลี้ยง
15
0
0
193
33010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมร ช่องงาม
10
0
0
194
33010205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนะ ทองสุ
-
22
0
0
195
33010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ จันทร์ฉาย
CEO น้ำเกลี้ยง
9
0
0
196
33010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ เอี่ยมสะอาด
CEOน้ำเกลี้ยง
13
0
0
197
33010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายันต์ บุญวัง
-
5
0
0
198
33010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภิญญ์ธนัท ศรีคำ
ceoน้ำเกลี้ยง
8
0
0
199
33010210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ
-
23
0
0
200
33010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย จันมนตรี
ceo น้ำเกลี้ยง
10
0
0
201
33010212
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนาวินท์ ดวนใหญ่
กลุ่มวังหิน 2
22
0
0
202
33010213
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส วงศ์แดง
วังหิน2
21
0
0
203
33010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา สุขเกษม
กลุ่ม CEO วังหิน 2
6
0
0
204
33010215
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชญ์ภศุ ศรสำแดง
พัฒาคุณภาพ ซีอีโอวังหิน1
17
0
0
205
33010216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัทธนันท์ วรโพด
วังหิน 1
17
0
0
206
33010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.คมจักกฤช วุทธิยา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตำบลธาตุ - ทุ่งสว่าง
5
0
0
207
33010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ นาจำปา
ตำบลธาตุ-ทุ่งสว่าง
11
0
0
208
33010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
CEO.วังหิน 1
5
0
0
209
33010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิรินทิพย์ แสงม่วง
Ceo.วังหิน 1
6
0
0
210
33010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร ลาโพธิ์
9
0
0
211
33010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำพอง กาทอง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตำบลธาตุ-ทุ่งสว่าง
12
0
0
212
33010223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกัมปนาท วังสันต์
ceo วังหิน 1
17
0
0
213
33010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุธ แสงใสแก้ว
ceo วังหิน 1
3
0
0
214
33010225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์
CEO วังหิน 1
10
0
0
215
33010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัฒน์ ประมาพันธ์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ 40(บ่อแก้ว)
11
0
0
216
33010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปุ่น ฉิมงาม
วังหิน1
9
0
0
217
33010228
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิสัย เขตสกุล
กลุ่ม CEO วังหิน1
20
0
0
218
33010229
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติ ศรีสาร
0
16
0
0
219
33010230
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนศักดิ์ บางใบ
ceoวังหิน1
20
0
0
220
33010231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร เพ็งพันธ์
ซีอีโอ วังหิน 1
16
0
0
221
33010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทศ บุญเย็น
CEO วังหิน1
7
0
0
222
33010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ มครนันท์
CEO วังหิน 1
8
0
0
223
33010234
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคงศักดิ์ งามล้วน
กลุ่มพัฒนาวังหิน 2
16
0
0
224
33010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจิตร สวัสดิกุล
วังหิน2
9
0
0
225
33010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมรักษ์ จิตดิษฐ์สกุล
12
0
0
226
33010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ รุ่งเรือง
CEO วังหิน 2
8
0
0
227
33010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุสิต ใสกระจ่าง
ceo วังหิน 2
6
0
0
228
33010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย จันทะเสน
วังหิน 2
11
0
0
229
33010240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรัญญู ทวีศรี
วังหิน 2
5
0
0
230
33010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนัญญาพร สาระพลเรืองกุล
ceo วังหิน 2
4
0
0
231
33010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนะสิทธิ์ เที่ยงธรรมรุจน์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพCEOวังหิน
12
0
0
232
33010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ วิเศษพงษ์
CEO วังหิน 2
8
0
0
233
33010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพันธ์ เดชภัทร
สพฐ.
12
0
0
234
33010245
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศร สังข์แก้ว
CEO พยุห์
21
0
0
235
33010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอกาศ รวมสิทธิ์
กลุ่มซีอีโอพยุห์
12
0
0
236
33010247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตน์ฐาภัทร ดีพร้อมคุณาสิน
CEO พยุห์
7
0
0
237
33010248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ
ซีอีโอ พยุห์
4
0
0
238
33010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ สุนันท์
CEO พยุห์
7
0
0
239
33010250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์
-
14
0
0
240
33010251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายฝน ขนันไทย
ceo พยุห์
10
0
0
241
33010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจงรักษ์ ประถมภาส
ceo พยุห์
4
0
0
242
33010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยเศรษฐ์ เสนาะ
กลุ่มอำเภอพยุห์
10
0
0
243
33010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
CEO พยุห์
4
0
0
244
33010255
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวาสนา กันหาสุข
ceo พยุห์
26
0
0
245
33010256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา สมาฤกษ์
CEOพยุห์
6
0
0
246
33010257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งอรุณ สายสมาน
CEO พยุห์
10
0
0
247
33010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาธรณ์ หมื่นศร
พยุห์
9
0
0
248
33010260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐชัย สังข์สัมฤทธิ์
ceo พยุห์
8
0
0
249
33010261
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมยศ สงโสด
-
23
0
0
250
33010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสี วรสา
-CEO พยุห์
9
0
0
251
33010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย ปราบวงษา
CEO พยุห์
6
0
0
252
33010264
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอิษยา พรมสามสี
พยุห์
19
0
0
253
33010265
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ประสมพันธ์
CEO พยุห์
9
0
0
254
33010266
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมะลิ หลักคำ
CEO พยุห์
6
0
0
255
33010267
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ทวีทรัพย์
-
14
0
0
256
33010268
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรมย์ ลิพันธ์
CEO พยุห์
8
0
0
257
33010269
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน คำพอง
-
8
0
0
258
33010270
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ สมบูรณ์
CEO พยุห์
8
0
0
รวม
3,071
0
0

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน