ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
33020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.สุชิน พุมมา
8
7
48
8
2
33020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส เกษามา
ที่ 8
9
123
8
3
33020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล เพ็งแจ่ม
6
88
8
4
33020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนครเพชร สิงห์คำ
7
7
52
9
5
33020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรเนตร สุระโคตร
7
10
151
8
6
33020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์
7 ด่านหนองแค
10
123
9
7
33020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่8.
4
41
8
8
33020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชิตณรงค์ โรจนทวีทองดี
8
19
201
11
9
33020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
11
79
8
10
33020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญล้อม ทองอาบ
ดู่ จิก
14
167
8
11
33020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางระวีวรรณ สังรวมใจ
ดู่จิกสังข์ทอง
7
40
8
12
33020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด กองแก้ว
10
17
283
16
13
33020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10 ส้มป่อย - หนองหมี
8
89
8
14
33020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ทองอินทร์
10
13
145
8
15
33020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
5
59
8
16
33020016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิริรัชย์ สิงหกุล
9 บัวหุ่ง-หนองอึ่ง
18
140
11
17
33020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรจนา ขอร่ม
9
6
71
9
18
33020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลำดวน บุญเยี่ยม
9 (บัวหุ่ง-หนองอึ่ง)
15
173
12
19
33020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ สิมมาทอง
9
9
51
8
20
33020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
103
8
21
33020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญตา ไพศาล
ที่ 9
3
37
7
22
33020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย การะเกษ
11 (ไผ่ - สร้างปี่)
8
98
8
23
33020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปานศักดิ์ นนทะวงษ์
กลุ่มเครือข่ายที่ 11
12
135
9
24
33020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัษฎาวุธ ช้อยชด
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 ไผ่-สร้างปี่
12
118
8
25
33020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร พันธ์งาม
6
21
355
16
26
33020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวภัณธ์ ยุคตะวัน
ที่ 6 คงแคนคำ
31
629
22
27
33020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย บัวส่อง
ที่ 6 (คง แคน คำ)
15
224
12
28
33020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิศักดิ์ อินทรธรรม
6
13
138
8
29
33020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีสิน ทองคำ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
3
13
6
30
33020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ อำนวย
11
8
71
8
31
33020034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพิช สมคะเนย์
ไผ่-สร้างปี่
11
70
10
32
33020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล เมืองประทุม
11
18
152
13
33
33020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิศารัศม์ บุญโภค
11
5
15
4
34
33020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
2
0
0
35
33020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช ก้านเกษ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 ด่านหนองแค
6
38
8
36
33020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังษี เวชกามา
ที่7 ด่านหนองแค
5
55
8
37
33020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ศรีดาว
7
9
81
8
38
33020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายก้านแก้ว พันอินทร์
7
20
212
11
39
33020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคอนันต์ บุญราช
7
11
121
9
40
33020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย สีหะวงษ์
ที่ 10 ส้มป่อย-หนองหมี
11
88
8
41
33020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโรม ดีทั่ว
10
7
81
8
42
33020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์สิทธิ์ อรรคบุตร
ที่ 10
19
206
11
43
33020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ สุพล
พัฒนาการศึกษาที่ 9
17
213
11
44
33020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติกรณ์ ไชยสาร
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 9(บั
16
97
11
45
33020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร จันทพรม
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
11
138
8
46
33020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุทธิดา เกตุจรูญ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
9
44
8
47
33020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบ็ญจพรรณ ภูผาทอง
6
5
58
8
48
33020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธศักดิ์ เตรียมสติ
คง แคน คำ
12
170
8
49
33020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ แหวนหล่อ
กลุ่มที่ 6
9
99
8
50
33020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
5
63
8
51
33020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสง ศรีโสม
2
10
139
9
52
33020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย คำเครื่อง
2
15
172
11
53
33020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา โนนกอง
2
11
119
8
54
33020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ ศรีสุรักษ์
ที่ 2
11
59
11
55
33020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2(ทุ่งทองกวาว)
2
33
8
56
33020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ สมบัติ
กำแพงหนองห้างสระกำแพงใหญ่
64
1,231
42
57
33020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรสรินทร์ ดาแก้ว
1
20
366
17
58
33020061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา พรรษา
3 (เบญจภูมิ)
16
241
14
59
33020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิรมย์ สมทอง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 3
10
55
9
60
33020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่3 (เบญจภูมิ)
7
21
6
61
33020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉวี สุริโย
3
15
128
11
62
33020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเยื้อน สังข์ภักดี
ที่ 3 (กลุ่มเบญจภูมิ)
8
84
9
63
33020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพจิตร บุดดาวงค์
3
6
66
8
64
33020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองรักษ์ พรหมทา
4
18
158
12
65
33020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เพชร 4 กะรัต
5
61
8
66
33020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจตุพร ปัทมะ
4
4
26
8
67
33020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรำไพ พวงคำ
2
15
215
11
68
33020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล
2 (ทุ่งทองกวาว)
14
225
8
69
33020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทิยา พรหมทา
5
8
86
9
70
33020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเนียร เกษกิ่ง
5
7
53
8
71
33020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจารย์ อาจสาลี
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 (ลำดวนแดง)
10
83
9
72
33020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ วงศ์คำ
3
3
15
7
73
33020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา ประสงค์สุข
3
11
59
8
74
33020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางต้องใจ คล่องตา
3
6
70
8
75
33020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิธิกานต์ หาญวลินโรจน์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
3
38
7
76
33020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยนันท์ เพ็งแจ่ม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
13
142
8
77
33020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย พุทธวงค์
2
6
48
9
78
33020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ พาลี
ที่ 2
6
47
8
79
33020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหินทะ นามบุตร
พัฒนาคุณภาพที่ 2
11
193
8
80
33020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
2
30
9
81
33020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ สีหนาท
3
12
128
9
82
33020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสันต์ เสวะนา
ที่ 3
6
86
9
83
33020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเนาวรัตน์ ไตรยงค์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
13
62
9
84
33020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย บุญเกิ่ง
5 (ลำดวนแดง)
7
47
8
85
33020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเชฐ โมรา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5(ลำดวนแดง)
18
155
11
86
33020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาลี ชาบุญเรือง
5
5
64
8
87
33020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง จำรูญอิสระกุล
5
13
86
11
88
33020092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร ปุณะปรุง
5
20
262
12
89
33020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
5
50
8
90
33020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุตติ์ สาดา
คุณภาพการศึกษาที่ 1
11
132
9
91
33020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
9
156
8
92
33020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐชัย เชิงหอม
1
24
383
19
93
33020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองปัญญา โสระพันธ์
4
8
65
8
94
33020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ ไตรยงค์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
7
44
7
95
33020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทัศนาพร สงวนบุญ
4
16
122
12
96
33020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชมภู ระย้าทอง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
19
257
11
97
33020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทีป เพ็งแจ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาที่ 1
12
137
8
98
33020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง แสงงาม
กำแพงหนองห้างสระกำแพงใหญ่
12
128
9
99
33020104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ เลิศรัตนาวดี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 1
13
70
12
100
33020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเพียบ ทองนำ
4 (เพชรสี่กะรัต)
9
48
8
101
33020106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชาญ ชนะบุตร
ที่ 4
18
147
12
102
33020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุจินต์ สมบัติวงศ์
เพชรสี่กะรัต
7
42
8
103
33020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพุธิตา คำเหลือ
4
7
50
8
104
33020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย
เพชรสี่กะรัต
6
59
8
105
33020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสพโชค ภาคคำ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
7
55
8
106
33020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ พลลพ
5
7
43
8
107
33020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด
ลำดวนแดง(5)
15
209
9
108
33020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์
19
121
11
109
33020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางม่านฟ้า ศาลาน้อย
18
16
122
11
110
33020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต รัตนะโสภา
18
11
141
9
111
33020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
62
8
112
33020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรเดช บุญเย็น
18
18
250
9
113
33020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกุล หมื่นสุข
13
12
140
8
114
33020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรภพ ใสกระจ่าง
13
16
183
12
115
33020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงศักดิ์ มูลดับ
13
6
84
8
116
33020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิด ประดาห์
13
13
83
8
117
33020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์
13
5
34
8
118
33020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา โคตรเนตร
13
22
296
11
119
33020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว
บ้านนานวน และบ้านหนองแคน
9
89
9
120
33020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ ชัยวงศ์
13
11
121
8
121
33020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนราดร บุตรสันติ์
13
11
117
8
122
33020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจ
12
5
75
9
123
33020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี อุตสาหะ
ที่12
8
94
8
124
33020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ ส่งแสงรัตน์
กพศ.12
13
102
8
125
33020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่ 12
6
58
8
126
33020136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ธัญญรัตน์ บัวพันธ์
12
15
152
12
127
33020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย บัวจูม
13
21
272
11
128
33020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์
13
11
222
8
129
33020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
9
103
9
130
33020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธันยพร บุญเติม
13
11
119
8
131
33020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ดวงนิล
12 (ปราสาทเมืองหลวงห้วยทับทัน)
11
133
9
132
33020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ดวงตา
12 (ปราสาท เมืองหลวง ห้วยทับทัน)
5
61
9
133
33020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุบลรัตน์ โนนน้อย
12
6
85
9
134
33020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนะ ขันธเสน
12
20
210
11
135
33020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ ศรีสุข
12
12
108
8
136
33020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส สงค์พิมพ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12
9
132
8
137
33020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัษฎาวุธ สุวรรณดี
12
5
54
8
138
33020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรัชยา ประจำ
12
20
409
19
139
33020150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิชชุตา ไชยราช
ที่ 16
21
333
14
140
33020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกเกริกชัย โคตะสิน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16
10
114
8
141
33020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนสมพร มะโนรัตน์
เมืองจันทร์
10
75
8
142
33020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ พวงอก
คุณภาพเมืองจันทร์ที่16
5
93
9
143
33020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัณหบุญยงค์ ยอดกุล
16
15
166
9
144
33020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขชัย สายทอง
16
6
71
8
145
33020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบำรุง บัวไข
16
14
162
11
146
33020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษ อินทฤทธิ์
16 เมืองจันทร์
9
68
8
147
33020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาดา บุญประสงค์
ที่ 16
7
47
8
148
33020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ ราชสมบัติ
กลุ่มเครื่อข่ายที่ 16
14
151
8
149
33020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพันธ์ พรมคำน้อย
16
8
41
8
150
33020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมลศักดิ์ ลุนลา
คุณภาพการศึกษาที่ 16 อำเภอเมืองจันทร์
8
61
8
151
33020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบลวรรณ หนองเหล็ก
ที่ 14 โพธิ์ศรีพัฒนา
7
65
8
152
33020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญยัง บุรุษ
คุณภาพการศึกษาที่14
15
177
8
153
33020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล อ่อนทุม
14
10
60
9
154
33020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร น้อยดำ
14
8
108
8
155
33020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง หลักบุญ
14
20
127
11
156
33020167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม
โพธิ์ศรีฯ14
21
256
11
157
33020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกสิทธิ์ ใยทอน
อนุบาล
10
88
8
158
33020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ คำนึง
15
9
63
9
159
33020170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ โกฎิยี่
โพธิ์ศรีสุวรรณที่ 15
24
159
11
160
33020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร นางาม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่15
10
86
8
161
33020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งทิวา หงษ์อินทร์
15
10
107
9
162
33020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.อัญชลี พลบุญ
14
11
81
8
163
33020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยมงคล สิมมา
ที่ 15
8
53
8
164
33020175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธีร์ธุตา บุญชู
15
12
159
11
165
33020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสน่ห์ ชนะงาม
16
133
11
166
33020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
2
83
8
167
33020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิต ทองขอน
17
11
155
8
168
33020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย ปักการะสังข์
17
16
164
9
169
33020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ลือขจร
17
11
78
8
170
33020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศิลาลาดที่ 17
2
30
9
171
33020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย โหง่นคำ
ที่ 17
8
68
8
172
33020183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิณยา ทองขอน
การศึกษาที่ 17
20
157
11
173
33020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
17
4
43
8
174
33020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย โพธิ์ศรี
17
7
87
8
175
33020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระศักดิ์ พรมลาย
17
10
82
8
176
33020187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวนารถ ภูมิวรพงษ์
17 ศิลาลาด
14
109
12
177
33020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร พงษ์เพชร
17
4
27
8
178
33020190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ วนวาที
17
18
236
11
179
33020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศิลาลาด
4
49
8
180
33020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ สิงห์เขาภู
17
6
66
8
181
33020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
17
4
44
9
รวม
2,004
22,210
1,694

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน