ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
33020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร ทุมพัฒน์
8
6
54
8
2
33020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมศรี สุบินทร์
ที่ 8
11
126
8
3
33020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล เพ็งแจ่ม
6
91
8
4
33020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนครเพชร สิงห์คำ
7
6
41
8
5
33020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรเนตร สุระโคตร
7
11
158
9
6
33020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์
7 ด่านหนองแค
8
105
8
7
33020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่8.
4
52
8
8
33020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายครรชิต ไชยโพธิ์
8
18
207
11
9
33020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลำดวน บุญเยี่ยม
8
11
85
8
10
33020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำดี ทองเลิศ
ดู่ จิก
14
166
8
11
33020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางระวีวรรณ สังรวมใจ
ดู่จิกสังข์ทอง
5
45
8
12
33020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด กองแก้ว
10
16
284
16
13
33020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10 ส้มป่อย - หนองหมี
8
90
8
14
33020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ทองอินทร์
10
12
141
8
15
33020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิวัติ จันล่องคำ
10
6
70
8
16
33020016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
9 บัวหุ่ง-หนองอึ่ง
17
154
11
17
33020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรจนา ขอร่ม
9
8
64
9
18
33020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
9 (บัวหุ่ง-หนองอึ่ง)
16
194
14
19
33020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ สิมมาทอง
9
9
57
8
20
33020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริรัชย์ สิงหกุล
7
104
8
21
33020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญตา ไพศาล
ที่9
3
31
7
22
33020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล เมืองประทุม
11 (ไผ่ - สร้างปี่)
10
97
8
23
33020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปานศักดิ์ นนทะวงษ์
กลุ่มเครือข่ายที่ 11
13
138
8
24
33020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัษฎาวุธ ช้อยชด
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 ไผ่-สร้างปี่
10
121
8
25
33020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร พันธ์งาม
6
20
366
16
26
33020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวภัณธ์ ยุคตะวัน
ที่ 6 คงแคนคำ
31
635
22
27
33020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย บัวส่อง
ที่ 6 (คง แคน คำ)
16
227
11
28
33020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิศักดิ์ อินทรธรรม
6
12
146
8
29
33020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีสิน ทองคำ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
4
13
6
30
33020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ อำนวย
11
9
72
8
31
33020034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพิช สมคะเนย์
ไผ่-สร้างปี่
12
78
10
32
33020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติณรงค์ คำโสภา
11
19
174
13
33
33020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิศารัศม์ บุญโภค
11
4
19
5
34
33020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
2
0
0
35
33020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
6
40
8
36
33020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังษี เวชกามา
ที่7 ด่านหนองแค
6
60
8
37
33020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ศรีดาว
7
11
96
8
38
33020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายก้านแก้ว พันอินทร์
7
19
200
11
39
33020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคอนันต์ บุญราช
7
12
124
9
40
33020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย สีหะวงษ์
ที่ 10 ส้มป่อย-หนองหมี
11
90
8
41
33020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบรรณ การะเกษ
10
9
84
8
42
33020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์สิทธิ์ อรรคบุตร
ที่ 10
18
211
11
43
33020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ สุพล
พัฒนาการศึกษาที่ 9
19
213
11
44
33020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติกรณ์ ไชยสาร
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 9(บั
18
100
11
45
33020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร จันทพรม
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
10
144
8
46
33020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง รินทอง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
10
58
8
47
33020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบ็ญจพรรณ ภูผาทอง
6
5
57
8
48
33020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธศักดิ์ เตรียมสติ
คง แคน คำ
13
187
8
49
33020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ แหวนหล่อ
กลุ่มที่ 6
10
111
8
50
33020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
6
62
8
51
33020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสง ศรีโสม
2
11
143
9
52
33020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชมภู ระย้าทอง
2
16
193
12
53
33020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา โนนกอง
2
12
141
8
54
33020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ ศรีสุรักษ์
ที่ 2
13
78
11
55
33020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2(ทุ่งทองกวาว)
3
32
8
56
33020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ สมบัติ
กำแพงหนองห้างสระกำแพงใหญ่
71
1,197
40
57
33020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรสรินทร์ ดาแก้ว
1
20
358
17
58
33020061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา พรรษา
3 (เบญจภูมิ)
20
223
13
59
33020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
1
0
0
60
33020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิรมย์ สมทอง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 3
9
62
9
61
33020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางต้องใจ คล่องตา
ที่3 (เบญจภูมิ)
7
30
7
62
33020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉวี สุริโย
3
15
138
11
63
33020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเยื้อน สังข์ภักดี
ที่ 3 (กลุ่มเบญจภูมิ)
7
70
8
64
33020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพจิตร บุดดาวงค์
3
6
73
8
65
33020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองรักษ์ พรหมทา
4
18
154
11
66
33020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.อุดร นางาม
เพชร 4 กะรัต
5
62
8
67
33020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต รัตนะโสภา
4
5
32
8
68
33020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรำไพ พวงคำ
2
17
226
11
69
33020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุวัฒน์ เดชกล้า
2 (ทุ่งทองกวาว)
17
243
12
70
33020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทิยา พรหมทา
5
8
77
9
71
33020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเนียร เกษกิ่ง
5
7
56
8
72
33020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจารย์ อาจสาลี
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 (ลำดวนแดง)
5
72
9
73
33020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ วงศ์คำ
3
4
13
6
74
33020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ปุณะปรุง
3
8
52
8
75
33020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
7
70
8
76
33020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิธิกานต์ หาญวลินโรจน์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
3
37
7
77
33020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยนันท์ เพ็งแจ่ม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
11
147
8
78
33020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญญรักษ์ ขาวแร่
2
8
50
9
79
33020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ที่ 2
5
44
8
80
33020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหินทะ นามบุตร
พัฒนาคุณภาพที่ 2
12
194
8
81
33020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย คำเครื่อง
2
4
31
9
82
33020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ สีหนาท
3
10
124
9
83
33020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสันต์ เสวะนา
ที่ 3
7
97
9
84
33020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเนาวรัตน์ ไตรยงค์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
13
58
8
85
33020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย บุญเกิ่ง
5 (ลำดวนแดง)
8
56
8
86
33020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเชฐ โมรา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5(ลำดวนแดง)
15
155
11
87
33020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาลี ชาบุญเรือง
5
6
72
8
88
33020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
5
10
86
11
89
33020092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
5
20
276
12
90
33020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ บุญเรือง
5
6
53
8
91
33020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองภาพ ดาแก้ว
คุณภาพการศึกษาที่ 1
12
141
9
92
33020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
11
166
8
93
33020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐชัย เชิงหอม
1
26
396
20
94
33020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองปัญญา โสระพันธ์
4
10
70
8
95
33020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ ไตรยงค์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
5
44
8
96
33020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทัศนาพร สงวนบุญ
4
16
124
12
97
33020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยรัตน์ เรืองนาม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
18
268
11
98
33020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทีป เพ็งแจ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาที่ 1
13
125
8
99
33020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง แสงงาม
กำแพงหนองห้างสระกำแพงใหญ่
13
126
9
100
33020104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ เลิศรัตนาวดี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 1
10
62
10
101
33020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว เที่ยงธรรม
4 (เพชรสี่กะรัต)
6
46
8
102
33020106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชาญ ชนะบุตร
ที่ 4
17
148
12
103
33020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งทิวา หงษ์อินทร์
เพชรสี่กะรัต
6
54
8
104
33020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล อ่อนทุม
4
7
46
8
105
33020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย
เพชรสี่กะรัต
8
55
8
106
33020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสพโชค ภาคคำ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
6
56
8
107
33020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ พลลพ
5
9
72
9
108
33020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด
ลำดวนแดง(5)
15
179
9
109
33020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
2
0
0
110
33020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา ประสงค์สุข
บึงบูรพ์
2
0
0
111
33020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์
18
137
11
112
33020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก้องเกียรติ ปิยกรศาสตร์
18
16
128
11
113
33020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรเดช บุญเย็น
18
13
140
9
114
33020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
58
8
115
33020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์
18
19
265
9
116
33020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกุล หมื่นสุข
13
12
130
8
117
33020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรภพ ใสกระจ่าง
13
18
195
12
118
33020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงศักดิ์ มูลดับ
13
8
89
8
119
33020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิด ประดาห์
13
12
92
8
120
33020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์
13
5
35
8
121
33020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา โคตรเนตร
13
21
308
11
122
33020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว
บ้านนานวน และบ้านหนองแคน
9
81
8
123
33020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ ชัยวงศ์
13
13
125
8
124
33020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนราดร บุตรสันติ์
13
12
133
8
125
33020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจ
12
5
67
9
126
33020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี อุตสาหะ
ที่12
9
93
8
127
33020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ ส่งแสงรัตน์
กพศ.12
12
103
8
128
33020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรวุฒิ ศรีเพ็ชร
ที่ 12
8
68
8
129
33020136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ธัญญรัตน์ บัวพันธ์
12
15
159
12
130
33020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย บัวจูม
13
22
282
11
131
33020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์
13
13
254
8
132
33020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล
13
9
100
9
133
33020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายการัณยภาส เพ็งพันธ์
13
12
102
8
134
33020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ดวงนิล
12 (ปราสาทเมืองหลวงห้วยทับทัน)
14
132
8
135
33020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ดวงตา
12 (ปราสาท เมืองหลวง ห้วยทับทัน)
5
69
9
136
33020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนะ ขันธเสน
12
6
86
9
137
33020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร สงค์พิมพ์
12
18
211
11
138
33020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ ศรีสุข
12
10
118
8
139
33020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส สงค์พิมพ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12
9
128
8
140
33020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรัชยา ประจำ
12
7
58
8
141
33020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ พรหมคุณ
12
23
426
19
142
33020150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรันดร์ ทองสาย
ที่ 16
22
340
17
143
33020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกเกริกชัย โคตะสิน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16
11
115
8
144
33020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนสมพร มะโนรัตน์
เมืองจันทร์
12
73
8
145
33020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ พวงอก
คุณภาพเมืองจันทร์ที่16
6
96
9
146
33020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัณหบุญยงค์ ยอดกุล
16
13
177
9
147
33020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขชัย สายทอง
16
9
81
8
148
33020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบำรุง บัวไข
16
16
149
11
149
33020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษ อินทฤทธิ์
16 เมืองจันทร์
5
73
8
150
33020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาดา บุญประสงค์
ที่ 16
6
47
8
151
33020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ ราชสมบัติ
กลุ่มเครื่อข่ายที่ 16
16
150
8
152
33020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพันธ์ พรมคำน้อย
16
7
33
8
153
33020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมลศักดิ์ ลุนลา
คุณภาพการศึกษาที่ 16 อำเภอเมืองจันทร์
12
60
8
154
33020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบลวรรณ หนองเหล็ก
ที่ 14 โพธิ์ศรีพัฒนา
9
71
8
155
33020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญยัง บุรุษ
คุณภาพการศึกษาที่14
14
189
8
156
33020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส เกษามา
14
11
66
9
157
33020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร น้อยดำ
14
9
110
8
158
33020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง หลักบุญ
14
18
130
11
159
33020167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม
โพธิ์ศรีฯ14
18
296
11
160
33020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกสิทธิ์ ใยทอน
อนุบาล
10
89
8
161
33020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ คำนึง
15
9
61
9
162
33020170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ โกฎิยี่
โพธิ์ศรีสุวรรณที่ 15
22
157
11
163
33020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ ชนะงาม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่15
11
81
8
164
33020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิชชุตา ไชยราช
15
9
108
9
165
33020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี ภูผาทอง
14
10
82
8
166
33020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสีลา มะเค็ง
ที่ 15
8
55
8
167
33020175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธีร์ธุตา บุญชู
15
13
156
11
168
33020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
128
11
169
33020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิตณรงค์ โรจนทวีทองดี
15
4
75
8
170
33020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิต ทองขอน
17
11
160
8
171
33020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย ปักการะสังข์
17
15
155
8
172
33020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ลือขจร
17
10
81
8
173
33020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติพัฒน์ บุญชู
ศิลาลาดที่ 17
4
34
9
174
33020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย โหง่นคำ
ที่ 17
8
78
8
175
33020183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพิช แดงบุญเรือง
การศึกษาที่ 17
19
157
11
176
33020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางม่านฟ้า ศาลาน้อย
17
4
43
8
177
33020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญล้อม ทองอาบ
17
10
99
8
178
33020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิณยา ทองขอน
17
5
69
8
179
33020187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวนารถ ภูมิวรพงษ์
17 ศิลาลาด
17
110
11
180
33020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
17
4
32
8
181
33020190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ วนวาที
17
17
231
11
182
33020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรศักดิ์ มนทอง
ศิลาลาด
7
47
8
183
33020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ สิงห์เขาภู
17
7
75
8
184
33020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
17
4
42
9
รวม
2,057
22,728
1,693

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน