ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
33020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.สุชิน พุมมา
เปงจานนคร
7
50
8
2
33020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส เกษามา
11
128
8
3
33020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
83
8
4
33020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนครเพชร สิงห์คำ
นาหนัง
7
50
9
5
33020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรเนตร สุระโคตร
นาหนัง
13
133
8
6
33020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์
11
129
9
7
33020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนางกาญจนา ปุ้งโพธิ์
5
41
8
8
33020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชิตณรงค์ โรจนทวีทองดี
เปงจานนคร
20
174
11
9
33020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดวงตา อัมภรณ์
10
77
8
10
33020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญล้อม ทองอาบ
14
166
8
11
33020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
40
8
12
33020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด กองแก้ว
เฝ้าไร่
16
279
16
13
33020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชรา นรสาร
เฝ้าไร่
11
89
8
14
33020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ทองอินทร์
10
147
9
15
33020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เฝ้าไร่
5
49
8
16
33020016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิริรัชย์ สิงหกุล
รัตนวาปี
20
137
11
17
33020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรจนา ขอร่ม
รัตนวาปี
10
68
9
18
33020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลำดวน บุญเยี่ยม
รัตนวาปี
16
160
12
19
33020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ สิมมาทอง
รัตนวาปี
9
51
8
20
33020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี ภูผาทอง
รัตนวาปี
10
94
8
21
33020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญตา ไพศาล
3
43
7
22
33020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย การะเกษ
วังหลวงหนองหลวง
8
112
8
23
33020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปานศักดิ์ นนทะวงษ์
12
133
10
24
33020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ศรีดาว
10
118
8
25
33020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร พันธ์งาม
ทุ่งหลวงต่างคำ
22
335
16
26
33020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวภัณธ์ ยุคตะวัน
32
624
23
27
33020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย บัวส่อง
16
226
10
28
33020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบ็ญจพรรณ ภูผาทอง
13
136
8
29
33020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
12
5
30
33020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ อำนวย
วังหลวงหนองหลวง
9
62
8
31
33020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
58
8
32
33020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล เมืองประทุม
วังหลวงหนองหลวง
17
156
11
33
33020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิวา ทรายทวีป
วังหลวงหนองหลวง
3
9
3
34
33020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาหนัง
1
0
0
35
33020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช ก้านเกษ
6
41
8
36
33020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังษี เวชกามา
6
56
8
37
33020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาหนัง
7
89
8
38
33020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายก้านแก้ว พันอินทร์
นาหนัง
22
216
11
39
33020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคอนันต์ บุญราช
นาหนัง
12
101
8
40
33020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย สีหะวงษ์
12
95
8
41
33020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโรม ดีทั่ว
8
67
8
42
33020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์สิทธิ์ อรรคบุตร
18
191
11
43
33020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ สุพล
18
208
11
44
33020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติกรณ์ ไชยสาร
15
98
11
45
33020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย
11
128
8
46
33020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุทธิดา เกตุจรูญ
9
41
8
47
33020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาวัลย์ แจ้งสว่าง
7
47
8
48
33020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธศักดิ์ เตรียมสติ
14
146
8
49
33020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ แหวนหล่อ
10
96
8
50
33020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเริญ ศรีธร
จุมพล
10
66
8
51
33020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสง ศรีโสม
จุมพล
11
134
9
52
33020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย คำเครื่อง
จุมพล
14
171
11
53
33020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา โนนกอง
จุมพล
11
110
8
54
33020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ ศรีสุรักษ์
11
53
11
55
33020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยน บุญเหมาะ
4
26
8
56
33020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ สมบัติ
65
1,204
44
57
33020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรสรินทร์ ดาแก้ว
กุดบง
23
355
18
58
33020061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสรี อุตสาหะ
18
228
12
59
33020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิรมย์ สมทอง
9
50
9
60
33020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมลทา ทรงศรี
4
36
7
61
33020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉวี สุริโย
ชุมช้างบ้านผือ
15
122
11
62
33020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเยื้อน สังข์ภักดี
8
86
9
63
33020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพจิตร บุดดาวงค์
6
58
8
64
33020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองรักษ์ พรหมทา
เซิมโพธิ์
18
157
12
65
33020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสพโชค ภาคคำ
6
62
8
66
33020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจตุพร ปัทมะ
เซิมโพธิ์
6
30
8
67
33020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรำไพ พวงคำ
จุมพล
15
208
8
68
33020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล
จุมพล
14
217
8
69
33020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทิยา พรหมทา
วัดหลวงสร้างนางขาว
8
84
8
70
33020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเนียร เกษกิ่ง
วัดหลวงสร้างนางขาว
6
50
8
71
33020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจารย์ อาจสาลี
10
80
9
72
33020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ วงศ์คำ
ชุมช้างบ้านผือ
3
11
6
73
33020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา ประสงค์สุข
10
60
8
74
33020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางต้องใจ คล่องตา
8
62
8
75
33020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิธิกานต์ หาญวลินโรจน์
6
41
7
76
33020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยนันท์ เพ็งแจ่ม
15
147
8
77
33020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย พุทธวงค์
จุมพล
6
45
9
78
33020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ พาลี
6
43
8
79
33020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพล ขาวสำลี
11
181
8
80
33020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรศักดิ์ วงศ์จอม
จุมพล
3
30
8
81
33020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเนาวรัตน์ ไตรยงค์
14
116
9
82
33020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสันต์ เสวะนา
8
64
9
83
33020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
57
9
84
33020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย บุญเกิ่ง
วัดหลวงสร้างนางขาว
6
43
8
85
33020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเชฐ โมรา
16
152
11
86
33020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาลี ชาบุญเรือง
วัดหลวงสร้างนางขาว
4
59
8
87
33020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง จำรูญอิสระกุล
วัดหลวงสร้างนางขาว
9
98
11
88
33020092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร ปุณะปรุง
วัดหลวงสร้างนางขาว
22
232
11
89
33020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ พลลพ
วัดหลวงสร้างนางขาว
7
50
8
90
33020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุตติ์ สาดา
11
114
8
91
33020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง
12
150
8
92
33020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐชัย เชิงหอม
กุดบง
30
277
16
93
33020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ ทองสาย
เซิมโพธิ์
11
62
8
94
33020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ ไตรยงค์
7
48
7
95
33020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทัศนาพร สงวนบุญ
เซิมโพธิ์
17
111
12
96
33020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชญ์ภศุ ศรสำแดง
20
249
11
97
33020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ พวงอก
11
140
8
98
33020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง แสงงาม
13
133
9
99
33020104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ เลิศรัตนาวดี
12
73
11
100
33020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเพียบ ทองนำ
8
49
8
101
33020106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชาญ ชนะบุตร
18
139
11
102
33020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุจินต์ สมบัติวงศ์
9
41
8
103
33020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพุธิตา คำเหลือ
เซิมโพธิ์
5
56
8
104
33020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทร จันทร
8
57
8
105
33020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ ศาลา
7
52
8
106
33020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐวิทย์ สกุณีธีรภรณ์
วัดหลวงสร้างนางขาว
7
38
9
107
33020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด
16
220
9
108
33020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์
19
115
11
109
33020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางม่านฟ้า ศาลาน้อย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
16
121
11
110
33020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต รัตนะโสภา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
12
123
9
111
33020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกะมนต์ แก้วสมุทร์
8
69
8
112
33020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรเดช บุญเย็น
16
237
9
113
33020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิด ประดาห์
13
131
8
114
33020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรภพ ใสกระจ่าง
18
182
12
115
33020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงศักดิ์ มูลดับ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
8
76
8
116
33020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิด ประดาห์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
13
90
8
117
33020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
5
34
8
118
33020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา โคตรเนตร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
22
257
11
119
33020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว
10
83
9
120
33020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ ชัยวงศ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
12
121
8
121
33020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนราดร บุตรสันติ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
12
116
8
122
33020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
7
67
9
123
33020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิกร พรมลี
10
85
8
124
33020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ ส่งแสงรัตน์
12
107
8
125
33020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรีเมษฐ์ ศิริเรือง
9
65
8
126
33020136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ธัญญรัตน์ บัวพันธ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
21
128
12
127
33020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย บัวจูม
21
248
11
128
33020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
12
220
8
129
33020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญญรักษ์ ขาวแร่
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
12
83
8
130
33020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธันยพร บุญเติม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
13
120
8
131
33020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ดวงนิล
12
117
8
132
33020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ดวงตา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
7
65
9
133
33020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุบลรัตน์ โนนน้อย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
8
83
9
134
33020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนะ ขันธเสน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
20
203
11
135
33020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ ศรีสุข
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
11
102
8
136
33020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส สงค์พิมพ์
10
125
8
137
33020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัษฎาวุธ สุวรรณดี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
7
46
8
138
33020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรัชยา ประจำ
26
395
18
139
33020150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิชชุตา ไชยราช
22
345
15
140
33020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกเกริกชัย โคตะสิน
10
105
8
141
33020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนสมพร มะโนรัตน์
11
71
8
142
33020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
81
8
143
33020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัณหบุญยงค์ ยอดกุล
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
14
172
9
144
33020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขชัย สายทอง
7
69
8
145
33020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบำรุง บัวไข
19
157
11
146
33020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษ อินทฤทธิ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
6
58
8
147
33020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาดา บุญประสงค์
7
50
8
148
33020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ ราชสมบัติ
14
162
8
149
33020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพันธ์ พรมคำน้อย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
9
41
8
150
33020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมลศักดิ์ ลุนลา
10
64
8
151
33020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบลวรรณ หนองเหล็ก
9
68
8
152
33020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญยัง บุรุษ
14
180
8
153
33020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล อ่อนทุม
10
66
9
154
33020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร น้อยดำ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
11
99
8
155
33020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง หลักบุญ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
19
121
11
156
33020167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม
21
229
11
157
33020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกสิทธิ์ ใยทอน
10
81
8
158
33020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ คำนึง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
10
67
9
159
33020170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ โกฎิยี่
21
158
11
160
33020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร นางาม
11
84
8
161
33020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งทิวา หงษ์อินทร์
11
102
9
162
33020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชลี พลบุญ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
8
72
8
163
33020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยมงคล สิมมา
8
50
8
164
33020175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธีร์ธุตา บุญชู
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
16
164
11
165
33020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสน่ห์ ชนะงาม
18
126
11
166
33020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดวงตา บุญชาลี
8
84
8
167
33020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิต ทองขอน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
14
161
8
168
33020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางระวีวรรณ สังรวมใจ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
17
168
9
169
33020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ลือขจร
10
81
8
170
33020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบานชื่น อินอุเทน
6
26
8
171
33020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย โหง่นคำ
9
72
8
172
33020183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิณยา ทองขอน
19
158
11
173
33020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ บัวพันธ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
7
48
8
174
33020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย โพธิ์ศรี
8
90
8
175
33020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระศักดิ์ พรมลาย
10
76
8
176
33020187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวนารถ ภูมิวรพงษ์
14
94
11
177
33020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร พงษ์เพชร
5
28
8
178
33020190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ วนวาที
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
17
208
11
179
33020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปารณี บุญประเสริฐ
7
40
8
180
33020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ สิงห์เขาภู
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
6
69
8
181
33020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรินทร์ ผาธรรม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
6
39
9
รวม
2,121
21,374
1,673

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน