ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
33030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ปลื้มชิงชัย
10
130
8
2
33030002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกมินทร์ ปานขาว
20
206
11
3
33030003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุกฤต ทีงาม
20
237
11
4
33030004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริเยศ ถุงจันทร์
52
866
30
5
33030005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนิตยาภรณ์ ตรีแก้ว
เฝ้าไร่
20
243
12
6
33030006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิเรก บุญคง
17
190
12
7
33030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวโรจน์ วิระโชติชูวิทย์
7
61
8
8
33030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริรัตน์ ยงทวี
6
45
8
9
33030009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชาติ ไชยชาญ
15
139
11
10
33030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาสินี คำวงค์
8
121
8
11
33030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์ลภัสส์ จันทร์สำโรง
8
77
9
12
33030013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา ศรีพูล
22
160
12
13
33030014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนั่น ไชยบุตร
22
310
11
14
33030015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจตตุพงษ์ มะโนราห์
19
267
11
15
33030016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทวน เคราะห์ดี
19
165
11
16
33030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรลือ สุนทร
12
145
8
17
33030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ วามะกัน
9
77
8
18
33030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเร็จ ชาญพินิจ
9
140
8
19
33030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง ออไธสง
13
172
8
20
33030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสสิธร หนันดูน
12
123
8
21
33030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภัยสิทธิ์ ใจพร
10
91
8
22
33030023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพงศ์ ศรีอินทร์
16
152
11
23
33030024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์
16
243
11
24
33030025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษดา ปิยะพันธ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
17
180
11
25
33030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส
5
60
8
26
33030027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกฤติเดช บุญศรัทธา
37
621
25
27
33030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ เสถียรสิริวิวัฒน์
13
177
8
28
33030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นพงษ์ ไพศาลสุวรรณ
12
143
9
29
33030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ พรหมมาดวง
12
133
9
30
33030031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ
20
352
15
31
33030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยนาถ บุญเย็น
11
88
8
32
33030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ พฤกษา
10
112
8
33
33030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเข็มเพชร ประดับศรี
9
85
8
34
33030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ เวชพันธ์
8
63
8
35
33030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา จันดาบุตร
14
142
8
36
33030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง
24
426
17
37
33030038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์
32
550
22
38
33030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันตชัย วงษ์พิทักษ์
15
221
8
39
33030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล พันธ์ภักดี
5
79
8
40
33030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี นันทวงศ์
11
145
8
41
33030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ วรรณา
10
85
8
42
33030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน ติดมา
9
104
8
43
33030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ลือชา
11
125
9
44
33030045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนาน ไพบูลย์
20
242
11
45
33030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย แสวงดี
14
174
9
46
33030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรศักดิ์ มนทอง
15
223
10
47
33030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร พิมพร
8
84
8
48
33030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ อาษาราช
9
81
9
49
33030050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ อินทร์ดา
22
275
11
50
33030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประไพ กอกหวาน
10
98
8
51
33030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรวรรณ มิถุนดี
4
52
8
52
33030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุรี หาญพิทักษ์
24
360
12
53
33030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ จัตตุเรศ
9
121
8
54
33030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพจิต สอนพูด
7
70
8
55
33030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร รับรอง
9
84
8
56
33030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ ธรรมคุณ
10
70
8
57
33030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทิพรัตน์ คำแพง
22
284
13
58
33030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผการัตน์ วงศ์ชัยภูมิ
6
41
8
59
33030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย คำแพง
10
152
8
60
33030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพล สาระไทย
9
114
8
61
33030062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร กุมรีจิตร
18
214
11
62
33030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญหลาย อินตะนัย
20
255
12
63
33030064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรศักดิ์ บัวศรี
21
242
11
64
33030065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทอดศักดิ์ โสดาพรม
20
307
11
65
33030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวช สูงสุด
14
132
8
66
33030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงห์ชัย อุดรพันธ์
4
30
7
67
33030068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์สุวัฒน์ นามโคตร
19
270
11
68
33030069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ
21
283
12
69
33030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉรา จันทรักษ์
8
101
8
70
33030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
59
8
71
33030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกราช บุราชรินทร์
5
36
7
72
33030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา นิตยวรรณ
10
104
8
73
33030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรัน พิมพร
9
59
8
74
33030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรศักดิ์ จันทรักษ์
16
201
9
75
33030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรงค์ โพชนิกร
11
104
9
76
33030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
48
8
77
33030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำไพศักดิ์ ปราบเสียง
17
127
11
78
33030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหวัง กลางมณี
12
141
8
79
33030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ครรชิต ไชยโพธิ์
68
1,283
40
80
33030081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกมล วิเชียร
25
503
21
81
33030082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสันต์ นามวงศ์
20
278
12
82
33030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรูญ มลิพันธ์
12
110
9
83
33030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ชมภูพื้น
17
263
11
84
33030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารีรัตน์ พันธ์แก่น
7
68
9
85
33030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ ปรทานัง
9
110
8
86
33030088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิธินันท์ ธนัทภพวรานนท์
19
206
11
87
33030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ เนียมศรี
11
155
8
88
33030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคูณ สำเภา
11
140
8
89
33030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรชุลีย์ พรรณโรจนศิริ
10
80
8
90
33030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนชัย กัณทพันธ์
5
65
8
91
33030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริวัฒก์ ดวงสินธ์นิธิกุล
11
113
8
92
33030094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรชาติ พานิช
14
144
11
93
33030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนราธิป สมพงษ์
11
91
9
94
33030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ สารชาติ
8
63
9
95
33030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนัฐนันท์ ธนาศิริกุลศักดิ์
14
132
9
96
33030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ วรรณทอง
7
47
9
97
33030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารึก เข็มทอง
5
27
8
98
33030101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานะ ไชยโชติ
17
186
11
99
33030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประยงค์ ร่วมจิตร
7
45
9
100
33030103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.สมควร โมทะจิตร
18
150
11
101
33030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร มนทอง
9
111
9
102
33030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีสุวัล พัณษะธรรมวงษ์
11
127
8
103
33030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา วงค์พิทักษ์
8
57
8
104
33030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
42
9
105
33030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด ศิริโท
8
82
8
106
33030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันท์ ทองมนต์
22
524
21
107
33030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร ศรีดารา
10
125
8
108
33030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ไชยชาติ
12
138
9
109
33030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาส สุมาลี
8
68
9
110
33030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทักษิณ อายุวงค์
10
63
9
111
33030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรกฤษฎิ์ จันทร์บุญ
18
129
12
112
33030116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ ทิพย์รักษ์
22
457
21
113
33030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ รักโสภา
7
69
8
114
33030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล คำศรี
9
82
9
115
33030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ รัตนพันธ์
13
85
8
116
33030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก พันธ์แก่น
6
87
8
117
33030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ วงศ์ศรีแก้ว
4
57
8
118
33030123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม คำหล่า
18
187
11
119
33030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมธัช อินวันนา
9
56
9
120
33030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา เกษอินทร์
5
75
8
121
33030126
ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
4
10
3
122
33030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ โชคเหมาะ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
17
128
8
123
33030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐกานต์ ทางาม
6
54
8
124
33030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ เพ็งธรรม
8
71
8
125
33030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
3
2
126
33030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยิ่งศักดิ์ พลภักดี
10
78
8
127
33030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิจิตร์ ชวดรัมย์
5
77
8
128
33030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย พิมพ์จันทร์
9
100
8
129
33030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวินี พิมพ์จันทร์
12
134
8
130
33030136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิรมย์ บุญมา
19
240
11
131
33030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิตยา จำปาจีน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
9
82
8
132
33030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวาล คำเหลือ
7
82
8
133
33030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาม รักษา
9
83
8
134
33030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรุณรัตน์ แสนทวีสุข
7
42
7
135
33030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรางคณา บุตรสอน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
13
166
8
136
33030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนเรศ คำเสียง
19
281
11
137
33030143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติพงษ์ พิศวงปราการ
20
237
12
138
33030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชนี จันทร์แสน
8
76
8
139
33030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
152
8
140
33030146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนกฤต บุญปัญญา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
19
203
12
141
33030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์
13
130
8
142
33030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยาพล นนท์ศิริ
17
286
11
143
33030149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร คำเสียง
13
130
8
144
33030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสร้อยทิพย์ ไทยน้อย
8
71
8
145
33030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรี ศรีผา
7
58
8
146
33030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
38
8
147
33030153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ สิงหร
6
115
8
148
33030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤต บุญปํญญา
9
93
8
149
33030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชฎาภรณ์ พิศวงปราการ
23
430
17
150
33030156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ
9
128
8
151
33030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิโรตม์ เพ็งธรรม
13
142
8
152
33030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชาติ ไชยชาญ
10
101
8
153
33030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนุพงษ์ ระยับศรี
13
118
8
154
33030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัษกร ตัณทกูล
12
110
8
155
33030161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเกศินี ไพรศรี
20
193
11
156
33030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงศ์ สุริยา
14
131
8
157
33030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย จุมพิศ
11
105
8
158
33030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ ยินดี
11
111
9
159
33030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายร่าเริง วิทยอุดม
13
191
9
160
33030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคุณาวุฒิ บัวเขียว
11
89
9
161
33030167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเนียร ใจนวน
7
83
8
162
33030168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรี มังษะชาติ
16
217
11
163
33030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ ไทยน้อย
16
145
11
164
33030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวานนท์ นนทวงค์
15
122
9
165
33030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย คุณมาศ
7
49
8
166
33030172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน ชุมวัน
17
138
11
167
33030173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ บุญจอม
21
170
11
168
33030174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบำรุง พรหมคุณ
20
174
11
169
33030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดช พงษ์สุระ
5
73
8
170
33030176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิติพันธ์ สอนพูด
11
117
8
171
33030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวระเบียบ บุญชู
8
43
8
172
33030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณนุพล จันทะสนธ์
12
115
8
173
33030179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยรัตร ภูติยา
22
326
15
174
33030180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญสม โสริโย
21
310
16
175
33030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนารี ผุดผา
13
163
8
176
33030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
88
8
177
33030183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีสุวรรณรัตน์ อาจอินทร์
18
255
12
178
33030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า ผุดผา
15
190
8
179
33030185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชีพ ตรีประเคน
24
369
14
180
33030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.กิตติพัชญ์ เจริญ
14
194
9
181
33030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย มีศรี
34
598
23
182
33030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัตพล สิงหชาติ
16
278
8
183
33030189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
28
460
19
184
33030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ พันพิพัฒน์
16
269
8
185
33030191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพัฒนา สังข์โกมล
24
439
18
186
33030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ สันดอน
11
218
9
187
33030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ รุ้งแก้ว
8
51
8
188
33030194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัตนา รุ้งแก้ว
15
165
10
189
33030195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย สมศรี
14
112
8
190
33030196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ ทรงศรี
8
114
8
191
33030197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศัดิ์ ธรรมพร
21
331
12
192
33030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ ผ่านพินิจ
12
136
8
193
33030199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา พุฒพวง
19
361
16
194
33030200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย ทวีทรัพย์
17
140
9
195
33030201
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.เจษฎากร รัตนพันธ์
11
121
8
196
33030202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล จันทร์เทศ
9
107
8
197
33030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประไพพร พรหมศรี
12
171
8
198
33030204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสง่า อาจอินทร์
22
244
11
รวม
2,674
33,094
1,966

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน