ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
33030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ปลื้มชิงชัย
จะกง กฤษณา
12
130
8
2
33030002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกมินทร์ ปานขาว
สพป.ศก.3
20
206
11
3
33030003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุกฤต ทีงาม
จะกงกฤษณา
20
237
11
4
33030004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริเยศ ถุงจันทร์
54
866
30
5
33030005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนิตยาภรณ์ ตรีแก้ว
10
19
243
12
6
33030006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิเรก บุญคง
-
17
190
12
7
33030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวโรจน์ วิระโชติชูวิทย์
7
61
8
8
33030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริรัตน์ ยงทวี
6
45
8
9
33030009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรินทร์ สอนพูด
-
14
139
11
10
33030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาสินี คำวงค์
8
121
8
11
33030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์ลภัสส์ จันทร์สำโรง
-
8
77
9
12
33030013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา ศรีพูล
จะกง กฤษณา
21
160
12
13
33030014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนั่น ไชยบุตร
จะกง-กฤษณา
23
310
11
14
33030015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจตตุพงษ์ มะโนราห์
กพศ.9
19
267
11
15
33030016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทวน เคราะห์ดี
ใจดีห้วยสำราญ
19
165
11
16
33030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรลือ สุนทร
12
145
8
17
33030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ วามะกัน
9
77
8
18
33030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเร็จ ชาญพินิจ
กลุ่มใจดีห้วยสำราญ
9
140
8
19
33030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง ออไธสง
โคกเพชรดองกำเม็ด
13
172
8
20
33030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสสิธร หนันดูน
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2 โคกเพชรดองกำเม็ด
12
123
8
21
33030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพงศ์ ศรีอินทร์
กพศ.2 โคกเพชรดองกำเม็ด
12
91
8
22
33030023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิธินันท์ ธนัทภพวรานนท์
-
17
152
11
23
33030024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์
-กพศ.8 ตะเคียน-ลมศักดิ์
16
243
11
24
33030025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษดา ปิยะพันธ์
18 ตะเคียนลมศักดิ์
17
180
11
25
33030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส
6
60
8
26
33030027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกฤติเดช บุญศรัทธา
การศึกษาในระบบ
37
621
25
27
33030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ เสถียรสิริวิวัฒน์
กพศ.7
13
177
8
28
33030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นพงษ์ ไพศาลสุวรรณ
12
143
9
29
33030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ พรหมมาดวง
กพศ.7 ทับทิมสยาม
12
133
9
30
33030031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ
กพศ.10
21
352
15
31
33030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยนาถ บุญเย็น
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษากันทราศรีปราสาท
11
88
8
32
33030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ พฤกษา
กันทราศรีปราสาท
10
112
8
33
33030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเข็มเพชร ประดับศรี
กพศ.10
9
85
8
34
33030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ เวชพันธ์
กันทราศรีปราสาท
8
63
8
35
33030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา จันดาบุตร
กันทรา ศรีปราสาท
14
142
8
36
33030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง
กพศ.7
24
426
17
37
33030038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์
กพศ.7 ทับทิมสยาม
32
550
22
38
33030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ
ทับทิมสยาม
14
221
8
39
33030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล พันธ์ภักดี
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7 ทับทิมสยาม
6
79
8
40
33030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี นันทวงศ์
12
145
8
41
33030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ วรรณา
ทับทิมสยาม
10
85
8
42
33030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน ติดมา
กพศ.8
10
104
8
43
33030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ลือชา
ตะเคียนลมศักดิ์
12
125
9
44
33030045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนาน ไพบูลย์
กพศ.8 ตะเคียนลมศักดิ์
20
242
11
45
33030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย แสวงดี
กพศ.4
14
174
9
46
33030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรศักดิ์ มนทอง
สะเดาใหญ่ ตาอุด ศรีตระกูล
15
223
10
47
33030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร พิมพร
กพศ.4
8
84
8
48
33030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ อาษาราช
-
7
81
9
49
33030050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ อินทร์ดา
กพศ.10 กันทราศรีปราสาท
22
275
11
50
33030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประไพ กอกหวาน
0
10
98
8
51
33030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรวรรณ มิถุนดี
กพศ.4
4
52
8
52
33030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุรี หาญพิทักษ์
-
25
360
12
53
33030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ จัตตุเรศ
กพศ. 4
11
121
8
54
33030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพจิต สอนพูด
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4
7
70
8
55
33030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร รับรอง
กพศ.4
9
84
8
56
33030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ ธรรมคุณ
กพศ.5
10
70
8
57
33030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทิพรัตน์ คำแพง
กพศ.5
22
284
13
58
33030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผการัตน์ วงศ์ชัยภูมิ
6
41
8
59
33030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย คำแพง
สพป.ศก.3
10
152
8
60
33030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพล สาระไทย
กพศ.5
9
114
8
61
33030062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร กุมรีจิตร
กพศ 6
18
214
11
62
33030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญหลาย อินตะนัย
โรงเรียนวิถีพุทธ
22
255
12
63
33030064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรศักดิ์ บัวศรี
โสน ห้วยใต้
21
242
11
64
33030065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทอดศักดิ์ โสดาพรม
โสนห้วยใต้
20
307
11
65
33030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวช สูงสุด
-
14
132
8
66
33030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงห์ชัย อุดรพันธ์
-
4
30
7
67
33030068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์สุวัฒน์ นามโคตร
โสนห้วยใต้
20
270
11
68
33030069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธนา สารีบุตร
กลุ่มพัฒนาคุรภาพการศึกษาทับทิมสยาม
19
283
12
69
33030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉรา จันทรักษ์
-
8
101
8
70
33030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันตชัย วงษ์พิทักษ์
ทับทิมสยาม
5
59
8
71
33030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกราช บุราชรินทร์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 6 โสนห้วยใต้
6
36
7
72
33030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา นิตยวรรณ
โสนห้วยใต้
10
104
8
73
33030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรัน พิมพร
-
9
59
8
74
33030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรศักดิ์ จันทรักษ์
โสน ห้วยใต้
16
201
9
75
33030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรงค์ โพชนิกร
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ใจดีห้วยสำราญ
11
104
9
76
33030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
48
8
77
33030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำไพศักดิ์ ปราบเสียง
ใจดีห้วยสำราญ
17
127
11
78
33030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหวัง กลางมณี
ใจดีห้วยสำราญ
13
141
8
79
33030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ครรชิต ไชยโพธิ์
กพศ.เมืองขุขันธ์
66
1,283
40
80
33030081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกมล วิเชียร
เมืองขุขันธ์
26
503
21
81
33030082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสันต์ นามวงศ์
เมืองขุขันธ์
20
278
12
82
33030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรูญ มลิพันธ์
เมืองขุขันธ์
12
110
9
83
33030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ชมภูพื้น
อนุบาล
17
263
11
84
33030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารีรัตน์ พันธ์แก่น
เมืองขุขันธ์
7
68
9
85
33030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ ปรทานัง
กพศ.5
9
110
8
86
33030088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสิต ศรีเมือง
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 หัวเสือสำโรงตาเจ็น
19
206
11
87
33030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ เนียมศรี
หัวเสือสำโรงตาเจ็น
11
155
8
88
33030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคูณ สำเภา
หัวเสือสำโรงตาเจ็น
11
140
8
89
33030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรชุลีย์ พรรณโรจนศิริ
กพศ.ดินแดงโนนปูน
10
80
8
90
33030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนชัย กัณทพันธ์
กพศ18
5
65
8
91
33030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริวัฒก์ ดวงสินธ์นิธิกุล
ดินแดงโนนปูน
11
113
8
92
33030094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรชาติ พานิช
ดินแดง-โนนปูน
14
144
11
93
33030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนราธิป สมพงษ์
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
11
91
9
94
33030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ สารชาติ
กพศ.ดินแดง-โนนปูน 18
9
63
9
95
33030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนัฐนันท์ ธนาศิริกุลศักดิ์
14
132
9
96
33030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ วรรณทอง
-
7
47
9
97
33030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารึก เข็มทอง
แกนนำเรียนร่วม
5
27
8
98
33030101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานะ ไชยโชติ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทเยอสุขสวัสดิ์
18
186
11
99
33030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประยงค์ ร่วมจิตร
7
45
9
100
33030103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.สมควร โมทะจิตร
กพศ.19
19
150
11
101
33030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร มนทอง
กลุ่มไพรบึง 16
9
111
9
102
33030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีสุวัล พัณษะธรรมวงษ์
ไพรบึง
11
127
8
103
33030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา วงค์พิทักษ์
ไพรบึง 16
8
57
8
104
33030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ หล้าบุดดา
5
42
9
105
33030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด ศิริโท
ไพรบึง
8
82
8
106
33030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันท์ ทองมนต์
-
26
524
21
107
33030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร ศรีดารา
10
125
8
108
33030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ไชยชาติ
13
138
9
109
33030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาส สุมาลี
-
7
68
9
110
33030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทักษิณ อายุวงค์
กพศ. 16 ไพรบึง
10
63
9
111
33030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรกฤษฎิ์ จันทร์บุญ
กพศ.16 ไพรบึง
18
129
12
112
33030116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ ทิพย์รักษ์
กพศ.17 สำโรงพลัน
22
457
21
113
33030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ รักโสภา
สำโรงพลัน
7
69
8
114
33030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล คำศรี
9
82
9
115
33030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ รัตนพันธ์
กพศ. สำโรงพลัน
13
85
8
116
33030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก พันธ์แก่น
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำโรงพลัน
6
87
8
117
33030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ วงศ์ศรีแก้ว
กพศ.สำโรงพลัน
5
57
8
118
33030123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม คำหล่า
-
18
187
11
119
33030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมธัช อินวันนา
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 17 สำโรงพลัน
9
56
9
120
33030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา เกษอินทร์
7
75
8
121
33030126
ประถมศึกษา
-
19
4
10
3
122
33030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ โชคเหมาะ
19
17
128
8
123
33030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐกานต์ ทางาม
6
54
8
124
33030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ เพ็งธรรม
กพศ.19
7
71
8
125
33030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
3
2
126
33030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยิ่งศักดิ์ พลภักดี
-
10
78
8
127
33030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิจิตร์ ชวดรัมย์
กู่ดู่
5
77
8
128
33030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย พิมพ์จันทร์
กพศ.15(กู่ดุ่)
9
100
8
129
33030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวินี พิมพ์จันทร์
กู่-ดู่
12
134
8
130
33030136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิรมย์ บุญมา
กู่ดู่
19
240
11
131
33030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิตยา จำปาจีน
15กู่ดู่
9
82
8
132
33030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวาล คำเหลือ
-
7
82
8
133
33030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาม รักษา
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 15 กู่ดู่
9
83
8
134
33030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรุณรัตน์ แสนทวีสุข
monet
7
42
7
135
33030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรางคณา บุตรสอน
15
13
166
8
136
33030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนเรศ คำเสียง
กพศ.15กู่ดู่
20
281
11
137
33030143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติพงษ์ พิศวงปราการ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ดู่(15)
20
237
12
138
33030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชนี จันทร์แสน
8
76
8
139
33030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภาพร กอกหวาน
14
152
8
140
33030146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ทองมา
12
19
203
12
141
33030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์
สพป.ศก.3
13
130
8
142
33030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยาพล นนท์ศิริ
กพศ.พิมาย
17
286
11
143
33030149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร คำเสียง
กพศ.พิมาย
14
130
8
144
33030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสร้อยทิพย์ ไทยน้อย
กพศ.พิมาย
8
71
8
145
33030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรี ศรีผา
กพศ.พิมาย
6
58
8
146
33030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กพศ.11 พิมาย
7
38
8
147
33030153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ สิงหร
-
9
115
8
148
33030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤต บุญปํญญา
พิมาย
9
93
8
149
33030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชฎาภรณ์ พิศวงปราการ
-
23
430
17
150
33030156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ
9
128
8
151
33030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิโรตม์ เพ็งธรรม
สมอ โพธิ์ศรี กพศ.14
13
142
8
152
33030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชาติ ไชยชาญ
สมอโพธิ์ศรี
10
101
8
153
33030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนุพงษ์ ระยับศรี
-
13
118
8
154
33030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัษกร ตัณทกูล
กพศ.14
12
110
8
155
33030161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเกศินี ไพรศรี
กพศ.สมอโพธิ์ศรี
20
193
11
156
33030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงศ์ สุริยา
14
131
8
157
33030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย จุมพิศ
สมอโพธิ์ศรี
11
105
8
158
33030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ ยินดี
กพศ12
11
111
9
159
33030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายร่าเริง วิทยอุดม
กพศ.12 ตูมสวาย
13
191
9
160
33030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคุณาวุฒิ บัวเขียว
11
89
9
161
33030167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเนียร ใจนวน
-
6
83
8
162
33030168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรี มังษะชาติ
-
17
217
11
163
33030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ ไทยน้อย
สพป.ศก.3
18
145
11
164
33030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวานนท์ นนทวงค์
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองเชียงทูนสำโรงปราสาท
17
122
9
165
33030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย คุณมาศ
กพศ.หนองเชียงทูนสำโรงปราสาท
7
49
8
166
33030172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน ชุมวัน
16
138
11
167
33030173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ บุญจอม
หนองเชียงทูนสำโรงปราสาท
21
170
11
168
33030174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบำรุง พรหมคุณ
หนองเชียงทูน-สำโรงปราสาท
20
174
11
169
33030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดช พงษ์สุระ
หนองเชียงทูนสำโรงปราสาท
4
73
8
170
33030176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิติพันธ์ สอนพูด
11
117
8
171
33030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวระเบียบ บุญชู
8
43
8
172
33030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณนุพล จันทะสนธ์
เศรษฐกิจพอเพียง
12
115
8
173
33030179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยรัตร ภูติยา
กพศ.๒๒
23
326
15
174
33030180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรเพ็ชร วงศ์เพ็ง
22 เขื่อนห้วยศาลา
23
310
16
175
33030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนารี ผุดผา
กลุ่ม กพศ.เขื่อนห้วยศาลา
12
163
8
176
33030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญสม โสริโย
กพศ.22เขื่อนห้วยศาลา
7
88
8
177
33030183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเศษ สาลี
17
255
12
178
33030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า ผุดผา
-
15
190
8
179
33030185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชีพ ตรีประเคน
23
25
369
14
180
33030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.กิตติพัชญ์ เจริญ
สพป.ศรีสะเกษเขต 3
13
194
9
181
33030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย มีศรี
35
598
23
182
33030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัตพล สิงหชาติ
กพศ. 23 (ภูสิงห์ชายขอบ)
16
278
8
183
33030189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรการ น้อยสงวน
ภูสิงห์ชายขอบ(กพศ.23)
29
460
19
184
33030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ พันพิพัฒน์
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 23(ภูสิงห์-ชายขอบ)
16
269
8
185
33030191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพัฒนา สังข์โกมล
24
439
18
186
33030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ สันดอน
ละลมห้วยตามอญ
12
218
9
187
33030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ รุ้งแก้ว
ละลมห้วยตามอญ
10
51
8
188
33030194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัตนา รุ้งแก้ว
ละลมห้วยตามอญ
16
165
10
189
33030195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย สมศรี
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาละลมห้วยตามอญ
14
112
8
190
33030196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ ทรงศรี
ละลมห้วยตามอญ
8
114
8
191
33030197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศัดิ์ ธรรมพร
-
21
331
12
192
33030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ ผ่านพินิจ
กพศ.21
12
136
8
193
33030199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา พุฒพวง
ห้วยตึ๊กชู
17
361
16
194
33030200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย ทวีทรัพย์
กพศ.ห้วยตึ๊กชู
17
140
9
195
33030201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัจฉราภรณ์ ฉิมพินิจ
กพศ.ห้วยตึ๊กชู
11
121
8
196
33030202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล จันทร์เทศ
9
107
8
197
33030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประไพพร พรหมศรี
ห้วยตึ๊กชู
12
171
8
198
33030204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสง่า อาจอินทร์
กพศ.ห้วยตึ๊กชู(20)
21
244
11
รวม
2,709
33,094
1,966

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน